پایان نامه رشته شیمی: یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲ روش عمومی تهیه مشتقات پیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین

در یک بالن ۲۵ میلی لیتری مجهز به همزن مغناطیسی واکنش سه جزئی از مقادیر یک میلی مولی آلدهید آروماتیک، مالونونیتریل و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیل اوراسیل (برای مشتقات a-g93) یا ۶-آمینو اوراسیل (برای مشتقات a-c94) و یا ۶-آمینوتیو.اوراسیل (برای مشتقات a-c95) در مجاورت کاتالیزگر K2CO3 (25/0 میلی مول) در حلال آب در دمای رفلاکس انجام شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (اتیل استات: n-هگزان: متانول با نسبت ۱: ۴: ۸) دنبال شد. بعد از اتمام واکنش مخلوط صاف و کاتالیزگر جدا شد. مخلوط زیر صـافی طی چند مرحله شـستشـو با اتانول %۹۶ و آب داغ، خالـص شد. ساختار محصـول با طیف سنجی FT-IR، ۱H NMR و ۱۳C NMRبررسی شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین