پایان نامه رشته شیمی: ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری

قسمتی از متن پایان نامه :

-۴٫  ویژگی­های فیزیکی و آزمایش کنترل کیفیت فراورده ها

آزمایش­هایانجامیافتهبررویفرآورده­هاینفتیبهمنظوردوهدفکلیانجاممیشود:

۱-تشخیصدرستیکارواحدهایعملیاتیبه­طورسریع

۲-اطمینانازهم­خوانیماهیتفرآورد­ه­هاینهاییبااستانداردهایمربوط

پیشازاینکهویژگیشیمیاییوآزمایشهایانجامشدهرویفرآورده­هارابررسیکنیملازماستبهطورمختصرلزومرعایتویژگی­هایفیزیکیموادنفتیرابررسیوعلترعایتبرخیازآنهارابیانکنیم.

درآزمایشهایفرآورد­ه­هاینفتیسهاصلدرنظرگرفتهمیشود.

اینسهاصلعبارتنداز:

الف) رعایت کمینه یا مینیمم

دربرخیازفرآورده­هارعایتحداقلیکویژگیمهماست،مثلاًدرنفتسفیدیکیازآزمایش­هاییکه انجاممیشود، سنجشنقطهاشتعالاست.اینمشخصهبایدحداقل۴۳ درجه سانتی­گراد  باشد، چرا که اگر نقطه اشتعال کمتر ازاینمقدارباشد،احتمالخطرآتش­سوزیمادهنفتیزیادوازطرفینشان­دهندهعدمکارکرددرستدستگاه در فرایند مربوطمیباشد.

ب) رعایت بیشینه یا ماکسیمم

دربرخیازفرآورده­هارعایتبیشینهمقداریکویژگیمهماستونبایدازحداستانداردبیشترشود. مثلاًبازهمدرنفتسفید، نقطهجوشپایانیآنمعمولاًبایستی حداکثر۲۷۵ درجه سانتی­گراد باشد،حالاگرازاینحدبیشترشودنشان­دهندهایناستکهحینتصفیهنفت­گاز ،واردنفتسفیدشدهوباعثبالابردننقطه­یدود[۱] نفتسفیدمیگردد.

ج) رعایت حداکثر و حداقل

دربرخیازفرآوردههارعایتهردواصلمهمبودهودرصورتعدمتوجهایجاداشکالخواهدشد .

مثلاًدرجه­ی آرام­سوزیدربنزینموتوردرصورتیکهرعایتحداقلنشودایجادضربهوبدکارکردنموتورودر نتیجهپایینآمدنکاراییموتورخواهدشد. همچنینازآنجاییکهبالابردندرجهاکتانبااستفادهازمواد شیمیاییمانند MTBE[2]انجاممیشود ( حداکثر مقدار مجاز استفاده از آن ۱۵% حجمی است)،پسعدمرعایتحداکثرنشان­دهندهمصرفزیادمادهبودهواینامرباعثآلودگیهواواشکالدرسامانهسوخت­رسانی خودروهامی­شود.پسنتیجهگرفتهمی­شودکهدرآزمایشهر فرآوردهنفتیاصولاستانداردبایدکاملاًرعایتشودتابتوانهمازدستگاهحداکثراستفادهرابردوهم فرآورده­هایمناسبتهیهکردوهمچنینازمصرفبی­رویهمواد­شیمیاییجلوگیری نمود[۸].

[۱] – Smoke point

[۲] – Methyl Tertiary Butyl ether

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 ویژگی­های فیزیکی­ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­گیری واقع شوند عبارتند از: IBP[1]، میزان برگشتی در ۱۰%،۵۰،۹۰ و FBP[2] که طبق استاندارد تعریف شده هر کدام باید از حدود معینی تجاوز ننماید[۵].هدف ما از این تحقیق پیش­بینی کردن عدد آرام سوزی بنزین موتور با استفاده از داده های فوق به روش شبکه­ی عصبی مصنوعی می­باشد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان ویژگی­های فیزیکی­ ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه­ گیری