پایان نامه رشته شیمی: مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی

و طول عمر برخی از پیشرانه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱-۱           تقسیم بندی نوترونها از لحاظ انرژی

نوترونها که انرژی آنها از رابطه  بدست می آید از لحاظ انرژی به سه دسته کلی تقسیم میشوند. دسته اول نوترونهای کند هستند که انرژی آنها  است. دسته دوم نوترونها با انرژی متوسط که انرژی آنها در بازه  قرار دارد. گروه سوم که انرژی آنها بزرگتر از  است.  نوترونهای سریع نامیده می شوند. نوترونهایی که انرژی آنها  است نیز به سه گروه، نوترونهای حرارتی ، نوترونهای فوق حرارتی  و نوترونهای کند  تقسیم میشوند . [۳]

۱-۱-۱-۲          برهمکنش نوترون با ماده

با وجود آنکه نوترونها به سنگینی پروتون هایند، به سبب خنثی بودنشان با الکترونهای اتمی وارد بر همکنش نمی شوند. گشتاور مغناطیسی نوترونها فقط بر همکنش بسیار ضعیفی را سبب می شود با این وجود، خنثی بودن نوترونها مزیتی برای آنها محسوب میشود که به سبب آن مواجه با سد کولنی نخواهند شد، لذا حتی نوترونهای کند نیز می توانند بدون برخورد به مشکلی خود را به هسته برسانند. مهمترین فرآیندی که طی آن ها نوترون ها کند و عاقبت جذب می شوند پراکنش آنهاست که می تواند کشسان یا غیر کشسان باشد. بعنوان یک تعریف فرآیندی که در آن هسته پس از واکنش با نوترون چه از نظر ترکیب ایزوتوپی و چه از نظر انرژی داخلی تغییر نکرده باشد پراکندگی کشسان گویند.

از طرف دیگر هرگاه هسته پس از واکنش در حالت تحریک شده باقی بماند ولی ترکیب ایزوتوپی آن تغییری نکند فرآیند را پراکندگی غیر کشسان گویند.

وقتی نوترونها تحت برخورد های غیر کشسان قرار گیرند هسته هدف به حالت بر انگیخته در می آید و سپس با گسیل پرتوهای گاما وامیپاشد. وقتی نوترونها با پروتون ها برخوردهای کشسان انجام می دهند، سرعتشان به مقدار قابل ملاحظه ای کم میشود. نوترونهای کند به سادگی توسط هسته های جاذب گرفته میشوند. این هسته ها با گسیل پرتو های گاما حالت بر انگیزش خود را ترک می کنند، سپس وارد برهمکنش می شوند.[۳]

در این برخوردها کسری از انرژی که به محیط با جرم اتمی M منتقل میشود از رابطه زیر بدست می آید:

)۱‑۶)

ملاحظه میشود هر قدر محیط سبکتر باشد انرژی بیشتری ازنوترون به آن منتقل میشود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • روش مدل فیتینگ کوتس- ردفرن نشان داد که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد پیشرانه های K25 و K30 از نوع ۲F می باشد و از آنجایی که معمولاً در روش مدل فیتینگ، مدل های Fn بزرگترین رگرسیون را به خود اختصاص میدهند (هر چند مکانیسم واکنش از مدل دیگری پیروی کند)، از مدلهای Fn صرفنظر شد و با چشم پوشی از مدلهای Fn، مشخص گردید که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد تحت اثر تابش های اعمالی در این پروژه تغییر نکرده و از نوع ۲A می باشد.
  • واکنش تخریب حرارتی حالت جامد این پیشرانه ها تک مکانیسم هستند.
  • با توجه به روش های بدون مدل تغییرات انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش به وضوح مشاهده می شود.
  • پارامتر های سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت اثر تابش های نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها

دسته‌بندی نشده