پایان نامه رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسلامی                                               

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی      گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان:

رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

بهمن ۱۳۹۳ 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مسأله. ۴

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵)چارچوب نظری تحقیق: ۸

۱-۶) فرضیات تحقیق.. ۹

۱-۷)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۷-۱) قابلیت به اشتراک گذاری دانش… ۹

۱-۷-۲) توانایی جذب دانش… ۱۰

۱-۷-۳) نوآوری سازمانی.. ۱۱

۱-۸) قلمرو تحقیق.. ۱۲

فصل  دوم :مبانی نظری تحقیق.. ۱۳

۲-۱) مقدمه. ۱۴

۲-۲) مفاهیم واصطلاحات… ۱۸

۲-۲-۱) داده ۱۸

۲-۲-۲) اطلاعات.. ۱۹

۲-۲-۳) دانش… ۲۰

۲-۳) مدیریت دانش… ۲۵

۲-۳-۱) تعریف نظری مدیریت دانش… ۲۵

۲-۳-۲) سیر تحول مدیریت دانش… ۳۰

۲-۳-۳) مدلهای مدیریت دانش… ۳۳

۲-۳-۳-۱) مدل های کلی مدیریت دانش… ۳۳

۲-۳-۳-۱-۱)مدلهای طبقه بندی مدیریت دانش… ۳۴

۲-۳-۳-۱-۲)مدلهای سرمایه فکری.. ۳۶

۲-۳-۳-۱-۳)مدلهای ساختار اجتماعی : ۳۸

۲-۳-۳-۲) مدلهای دیگرمدیریت دانش… ۴۰

۲-۳-۳-۲-۱) مدل مارک مک: ۴۳

۲-۳-۳-۲-۲)مدل بکمن.. ۴۴

۲-۳-۳-۲-۳)مدل ” هفت سی “. ۴۴

۲-۳-۳-۲-۴)مدل بکوویتز: ۴۵

۲-۳-۳-۲-۵)مدل نوناکا و تاکوئوچی.. ۴۷

۲-۳-۳-۲-۶)مدل بویسوت.. ۵۰

۲-۳-۳-۲-۷)مدل لاستری.. ۵۰

۲-۳-۳-۲-۸)مدل مفهومی چند مرحلهای.. ۵۱

۲-۳-۳-۲-۹)مدلهای شبکهای و مخزنی.. ۵۲

۲-۳-۳-۲-۱۰)مدل انتشار نظام مدیریت دانش… ۵۳

۲-۳-۳-۲-۱۱)مدل مفهومی نظام مدیریت دانش(MATE) 54

۲-۳-۳-۲-۱۲)مدل مرجع مدیریت دانش… ۵۴

۲-۳-۳-۲-۱۳)مدل پایه های ساختمان دانش… ۵۶

۲-۳-۴) اصول مدیریت دانش… ۶۳

۲-۳-۵) مزایای مدیریت دانش… ۶۳

۲-۳-۶) موانع مدیریت دانش… ۶۶

۲-۳-۷) تعریف عملکردی مدیریت دانش… ۷۱

۲-۳-۷-۱) قابلیت اشتراک گذاری دانش… ۷۲

۲-۳-۷-۲) قابلیت جذب دانش… ۷۵

۲-۴) نوآوری سازمانی.. ۸۰

۲-۴-۱) خلاقیت و نوآوری.. ۸۱

۲-۴-۲) تعریف مفهومی وعملیاتی نوآوری.. ۸۴

۲-۴-۳) سیرتحول نوآوری.. ۸۷

۲-۴-۴) اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری.. ۸۹

۲-۴-۵) ساختارنوآوری.. ۸۹

۲-۴-۶) اصول نوآوری.. ۹۰

۲-۴-۷) سطوح نوآوری سازمانی.. ۹۱

۲-۴-۸) انواع نوآوری.. ۹۱

۲-۴-۹) انواع مدلهای نوآوری سازمانی.. ۹۷

۲-۴-۹-۱) مدل فشار علم (فشار تکنولوژی) ۹۷

۲-۴-۹-۲) مدل کشش بازار : ۹۷

۲-۴-۹-۳) مدل اتصالی.. ۹۸

۲-۴-۹-۴) مدل یکپارچه و شبکه ای.. ۹۸

۲-۴-۹-۵) مدل زنجیره ارزش… ۹۹

۲-۴-۱۰) محرکهای نوآوری.. ۱۰۰

۲-۴-۱۱) عوامل شکست در فرآیند نوآوری.. ۱۰۱

۲-۴-۱۲) عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری.. ۱۰۲

۲-۴-۱۳) ویژگی های سازمان های نوآور. ۱۰۴

۲-۴-۱۴) نوآوری درگمرک.. ۱۰۶

۲-۵) پیشینه تحقیقات… ۱۰۸

۲-۵-۱) تحقیقات داخلی.. ۱۰۸

۲-۵-۲) تحقیقات خارجی.. ۱۱۰

فصل سوم :روش اجرای تحقیق.. ۱۱۲

۳-۱)مقدمه. ۱۱۳

۳-۲) روش تحقیق.. ۱۱۳

۳-۳)جامعه آماری.. ۱۱۴

۳-۳-۱)  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۱۱۴

۳-۴) ابزار و روش جمع آوری داده های تحقیق.. ۱۱۶

۳-۴-۱) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق. ۱۲۱

۳-۴-۱-۱) روایی.. ۱۲۱

۳-۴-۱-۲) پایایی.. ۱۲۲

۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۱۲۳

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داد ه ها ۱۲۶

۴-۱) مقدمه. ۱۲۷

۴-۲) توصیف متغیر های تحقیق.. ۱۲۷

۴-۲-۱)توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. ۱۲۷

۴-۲-۲)توصیف متغیر قابلیت جذب بالقوه ۱۲۸

۴-۲-۳)توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل. ۱۲۹

۴-۲-۴)توصیف متغیراشتراک گذاری دانش… ۱۳۰

۴-۳) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. ۱۳۱

۴-۴) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. ۱۳۲

۴-۵) بررسی مدل تحقیق.. ۱۳۳

۴-۵-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. ۱۳۳

۴-۵-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری.. ۱۳۴

۴-۶) آزمون فرضیه ها ۱۳۴

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۳۶

۵-۱) مقدمه. ۱۳۷

۵-۲)نتایج تحقیق.. ۱۳۷

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی.. ۱۳۷

۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی.. ۱۴۳

۵-۳) پیشنهادات کاربردی تحقیق.. ۱۴۳

۵-۴) محدودیتهای انجام تحقیق.. ۱۴۴

۵-۵)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی.. ۱۴۵

پیوست… ۱۴۶

منابع و ماخذ. ۱۶۱

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جامعۀ آماری  تحقیق حاضر را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشکیل می­دهد، و با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی از نوع خوشه­ای تک مرحله­ای انجام شده است. برای گردآوری داده­ها نیز از مطالعه میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش و اندازه­گیری پاسخ­ها از مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه استاندارد بوده و از مقالۀ اَندراوینا وگووینداراجو  که تحقیقی تحت همین عنوان انجام داده­اند، اخذ گردیده و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی متخصصین امر قرار گرفته است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی، و برای آزمون پایایی پرسشنامه­ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نیز معلوم شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می­باشد، و در تحلیل داده­های تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس­پی­اس­اس استفاده شده است این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیۀ فرعی است که، فرضیۀ اصلی به بررسی رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش » پرداخته و سه فرضیۀ فرعی به ترتیب به بررسی، ۱)رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش»، ۲)رابطۀ بین «قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته»، ۳)رابطۀ بین « قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی » پرداخته­اند، که پس از بررسی نتایج معلوم شد که تمام فرضیه­های اصلی و فرعی در سطح معنی­داری خوبی بوده و مورد تأییدند.

واژگان کلیدی : مدیریت دانش، اشتراک­گذاری دانش، قابلیت جذب، قابلیت جذب بالقوه، قابلیت جذب بالفعل، نوآوری سازمانی، گمرک.

۱-۱) مقدمه

گمرک بعنوان یک سازمان تاثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن می­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از این رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه­هایی است که بربستر طرح های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش می­کند با اجرای پروژه­هایی چون ایجاد پنجرۀ واحد تجاری، راه­اندازی سیستم ارزش وب­بنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه­های پیشرفته، راه­اندازی سامانۀ هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیزطرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاست­های میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعۀ اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریاتِ تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست، وگمرک همواره نیازمند اجرای طرح­های نو و نوآوری در ارائۀ خدمات به مشتریان است وحتی این ضرورت در سطح جهانی نیزحس شده تا بدان جا که، کونیومیکوریا[۱] دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال ۲۰۱۳ را سال”نوآوری برای پیشرفت گمرک”تعیین نمود.(۴و۵بهمن ۱۳۹۱، گزارش همایش روز جهانی گمرک) حال چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟ که پاسخ بدین سئوال را می­توان در نام گذاری سال ۲۰۱۴ توسط دبیرکل سازمان جهانی گمرک، به عنوان سال” ارتباطات :بمعنای تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”جستجوکرد، زیرا که تسهیم اطلاعات به، به­اشتراک گذاریِ دانش به عنوان یکی از ابعاد مهم و اساسی مدیریت دانش اشاره دارد. از نظر دبیرکل سازمان جهانی گمرک، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد تبادل و تسهیم می­گردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقق، کشف و تولید دانش نیز می­باشد. به عقیدۀ پژوهشگر، سازمان جهانی گمرک خواسته با نامگذاری  سال های ۲۰۱۳و۲۰۱۴ به این عناوین و در دو سال متوالی، ارتباط درهم تنیده شدۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی را متذکرگردد. البته در میانۀ سال ۲۰۱۳ با روی کارآمدن دولت تدبیروامید ، و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(۲۷/۰۵/۱۳۹۲)متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقه­هایی از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش در میان آگاهان و دلسوزان گمرک ایران بوجود آورد.

بر این اساس در فصل اول پژوهش حاضر به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت وجود مدیریت دانش و نوآوری سازمانی پرداخته و سپس اهدافی را که از انجام این تحقیق مدنظر داشته برشمرده و مروری بر ادبیات موضوعی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی خواهیم داشت و بدنبال آن فرضیاتی را مطرح می­نماییم که بیانگر وجود رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهۀ اول سال ۱۳۹۳  است.

۱-۲) بیان مسأله

دانش هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازمان­ها اهمیت استراتژیک دارد. دانش روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار می­دهد. مؤفقیت بلندمدت سازمان به کسب، ذخیره سازی و اشتراک گذاری (تسهیم) دانش بستگی دارد، و استراتژی­هایی که براساس انباشت دانش نیروی انسانی طراحی شوند کلیدِ کسب مزیت رقابتی محسوب می­شوند.(هاتزچرمتر و کلیندیست[۲] ، ۲۰۰۶، ص۷۰۹)بنابراین مدیریت موفقِ دانش مشخصۀ اصلی بقای یک سازمان است، و در این میان نوآوری­ها عصاره و نتیجۀ مدیریت دانش­اند.درمواجهه با محیط متغیر، نوآوری­ها، سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز می­کنند و کلید بقاء و موفقیت آن هستند. (لیائو و فی و چن[۳] ،۲۰۰۷،ص۳۴۱)

در واقع  سازمان­های با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط­های متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیت­های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق­تر خواهند بود.(مورنو، مونتس و فرناندز[۴]،۲۰۰۴) ولی این فرایند کاملاً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیت های مختلف است.(نوری ،۱۳۸۴) چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می­توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟(ربیعی,۱۳۸۸)

درسازمان جهانی گمرک نیز در سال های ۲۰۱۳و۲۰۱۴ به ترتیب شعارهای “نوآوری برای پیشرفت گمرک ” و “ارتباطات: تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر” سرلوحه کارِ گمرکات جهان قرارگرفت، که نشان از اهمیت تسهیم و اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفه های مدیریت دانش و نیز اهمیت نوآوری درسازمان جهانی گمرک دارد.(ویژه­نامه همایش روز جهانی گمرک ۴و۵بهمن ۱۳۹۱، ص۳ و http://www.irica.gov.ir)

 به نظر پژوهشگر همین نام گذاری یک سال به عنوان سال نوآوری توسط سازمان جهانی گمرک، خود دلیلی بر وجود نیاز به ایجاد و یا تقویت نوآوری در سطح اعضاء گمرک جهانی می­باشد.از طرف دیگر، نیاز به ایجاد نوآوری در گمرک ایران نخستین بار با طرح واژۀ گمرک نوین توسط عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران در سال ۱۳۹۰ مطرح شد(کاخکی، حسین، ۱۳۹۰)، ودر آن به ایجاد نوآوری در گمرک با به کارگیری فناوری­های نوین در ارائه خدمات گمرکی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات وارتباطات، دوربین­های مداربسته وتجهیزات کنترل نامحسوس تأکید شد. امروزه بدون استفاده ازاین تجهیزات، نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یک وظیفه به خوبی نمی­توان انجام داد، بلکه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات و کنترل­های گمرکی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد.(معمارنژاد، عباس، ۱۳۹۰)

به عقیدۀ پژوهشگر، راه حل دستیابی به نوآوری، ایجاد یک نظام مدیریت دانش جهت کسب و تبادل و اشتراک­گذاری (تسهیم) ایده­های جدید و تجربیات به دست آمده قبلی در بین گمرکات داخلی و خارجی به منظور درکِ بهتر دانش ضمنی و آشکارِ هر کدامِ از آنهاست.

درکشور ما نیز گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارتِ خارجی، علاوه برایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطورمستقیم با مردم سروکار داشته و عملکردِ آن می­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود ، ازاین رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه هایی است که بر بستر طرح­های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تابتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده است. علی رغم تلاش­های فراوان درگذشته برای ایجادِ گمرک نوین هنوز آنگونه که شایسته است این سازمان نتوانسته از بسترهای نوآور و خلاقانۀ موجود به نحو مطلوب استفاده نماید.(ویژه نامه همایش روز جهانی گمرک ۴و۵ بهمن ۱۳۹۱،ص۳)

با توجه به مطالب عنوان شده ، هدف از این تحقیق پاسخ به این سئوال اساسی است که: آیا بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش  رابطه وجود دارد؟

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق

سازمان­ها با سرمایه گذاری در مهارت کارکنان خود برای حل و فصل مشکلات، منافع زیادی به دست  می­آورند ولی با این وجود در قابلیت نوآوری کارکنان سرمایه گذاری کمی می­کنند. اگرچه بیشتر سازمان­ها دیگر استعداد کارکنانِ خود را هدر نمی­دهند، ولی هنوز سازمان­های زیادی هستند که قدرت تخیل کارکنان خود و تجربیات و دانش ضمنی پرسنل را ضایع می­کنند.

امروزه مدیریت دانش اهمیت فزاینده­ای یافته و به دلایل مختلف رواج پیدا کرده است. برای مؤفقیت دراقتصادِ جهانی امروز، سازمان­ها باید مدت زمان چرخۀ تولید (یا ارائه خدمات) خود را کم کنند، و با حداقل هزینه­ها و دارایی­ها اجرا نمایند و بهره وری کارگر و عملکرد کارکنان را ارتقاء دهند.(وو[۵]،۲۰۰۸،ص۶)

دراین راستا، درخواست برای پیشنهادِ کم خرج ترین روشِ دریافتِ ایده­های نوآورانه است، که اغلب سازمان­ها به آن توجهی ندارند. بنابراین برای دستیابی به این هدف، باید مهارت نوآوری را درکارکنان خود پرورش دهیم. تنها نباید از کارکنان انتظار نوآوری داشت؛ بلکه باید آنها را برای نوآوری تجهیزکرد. در نوآوری، راز بقای سازمان­های مبتنی بردانش نهفته شده است، و درآینده دانش منبع قدرت است و این قدرت منبعی مهم، اساسی و حیاتی برای سازمان­ها محسوب می­شود، به همین دلیل می­بایست آن را مدیریت کرد. زیرا که دانش مدیریت شده، از مهمترین عوامل افزایش و بهبود بهره وری و مزیت رقابتی درسازمان محسوب شده و دست یابی به اقتصاد دانش محور را بعنوان یکی از آرزوهای بزرگ جوامع بشری محقق می­سازد. زیرا که نوآوری همانند یادگیری فرایندی مستمر بوده و  منطبق با فرآیندهای مدیریت دانش می­باشد.

در گمرک نیز با نوآوری و تحت یک سامانه جامع با تمام سازمان­های مرتبط با امر تجارت می توان ارتباط الکترونیکی برقرار نمود تا از این طریق از مراجعات حضوری مراجعان و تبادل مدارک کاغذی کاسته شود زیرا که تعدد بخشنامه­های گوناگون باعث اخلال در کار گمرک می­شود (گزارش همایش روز جهانی گمرک، ۴و۵ بهمن ۱۳۹۱، ص ۲۵) و از طرفی ایجاد اینگونه ارتباطات باعث رضایتمندی صاحبان منافع و ارتقای سطح تعاملات با سازمان های همجوار و گمرکات بین المللی و نیز توسعه همکاری های بین المللی شده و نیز باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان از طریق حذف یا کاهش وظایف تکراری و روزمره و در نتیجه ایجاد فرصت برای پرداختن کارکنان به امور مثبت، رضایت بخش و ارزشمند می شود. از سوی دیگر با ایجاد تسریع و شفاف سازی در نظام وصول درآمد گمرکی موجبات جلوگیری از قاچاق کالا، تخلفات و تقلبات گمرکی فراهم آورده  و افزایش درآمدهای گمرکی و کاهش هزینه­های اجرایی وصول درآمدهای گمرکی را به همراه دارد.(گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰، ص ۱۳)

۱-۴) اهداف تحقیق

هدف کلی در تحقیق حاضر، سنجش رابطۀ بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب(بالقوه و بالفعل) دانش می باشد و اهداف ذیل نیز مد نظر است:

 1. سنجش میزان قابلیت به اشتراک گذاری دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
 2. سنجش میزان قابلیت جذب بالقوه دانش در گمرکات جمهوری اسلامی ایران
 3. سنجش میزان قابلیت جذب تحقق یافته (بالفعل) دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
 4. سنجش میزان قابلیت نوآوری سازمانی درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
 5. سنجش رابطه بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش
 6. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب بالفعل دانش
 7. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالفعل و قابلیت نوآوری سازمانی
 8. آزمون مدل تحقیق

۱-۵)چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می­شود. این چارچوب شبکه­ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه­ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه­های مرتبط با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه­ها (که متضمن تایید یا عدم تایید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته­های تحقیق آشکار می­شود. بدین ترتیب چارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می­آید. (سکاران،۱۳۸۸)

-اشتراک گذاری دانش بعنوان فرایند مبادله یا انتقال حقایق، نظرات، ایده­ها، اصول و مدل­ها در درون و بیرون سازمان ازجمله آزمایش و خطا، بازخورد و تعدیل همزمان و متقابل از هر دو فرستنده و گیرندۀ دانش است. (زولانسکی[۶]،۱۹۹۶)

-کوهن و لوینتهال[۷](۱۹۹۰) توانایی جذب را اینگونه تعریف می کنند: «توانایی شناسایی ارزش اطلاعات جدید، درک و به کارگیری آن اطلاعات برای دستیابی به اهداف سازمان» و بعبارت دیگر قابلیت جذب دانش (بعنوان متغیرتعدیل کننده) را، توانایی شرکت برای شناسایی، جذب و بهره برداری دانش ازمحیط خارجی تعریف نموده ،که شامل قابلیت جذب بالقوه دانش[۸] و قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل دانش[۹] است.

-نوآوری سازمانی تمایل یک سازمان به توسعۀ محصولات وخدمات پیشرفته و جدید و ارائه آنها به بازار برای کسب مؤفقیت است.(گوموسلاگلو و ایلسو[۱۰]،۲۰۰۹،ص۴۶۴)

باتوجه به تعاریف فوق چارچوب نظری تحقیق حاضر برمبنای تحقیق اَندراوینا و گُوینداراجو[۱۱](۲۰۰۹) بوده و مدل تحقیق به صورت ذیل می­باشد:

۱-۶) فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح ذیل است:

بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش  رابطه وجود دارد.

 1. بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش رابطه وجود دارد.
 2. بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته ارتباط وجود دارد.
 3. بین قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی ارتباط وجود دارد.

۱-۷)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

در این قسمت به تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از متغیرهای پژوهش می­پردازیم:

۱-۷-۱) قابلیت به اشتراک گذاری دانش

درتحقیق حاضر قابلیت به اشتراک گذاری دانش، توانایی کارکنان در انجام به اشتراک گذاشتن دانش با دیگر کارکنان شرکت یا سازمان را توصیف می­کند و شامل بذل یا اهداء دانش و جمع آوری دانش است.(ونن وهاف[۱۲] ،۲۰۰۴)

هاف و ونن تمایزی بین دو فرم متفاوت از اشتراک گذاری دانش : بذل دانش[۱۳] و جمع آوری دانش[۱۴] ایجاد کردند. ما تعریف وان دن هاف و وان ونن را برای توضیح اینکه اشتراک گذاری دانش سازمانی در بین کارکنان شامل هم بذل دانش و جمع آوری دانش بوده است به کار بردیم.

از نظر عملکرد، بذل یا اهداء دانش؛ توانایی کارکنان در دادن دانش خود به کارکنان دیگر است که این دانش اهدائی شامل تجربه کاری، ایده­ها، مهارت­ها و اطلاعات متنی است و جمع­آوری دانش؛ بعنوان توانایی کارکنان برای بدست آوردن دانش و یا مشورت با کارکنان دیگر تعریف شده است، بطوریکه آنها مایلند دانش خود را که شامل تجربه کاری، ایده­ها و اطلاعات متنی است، با سایر کارکنان به اشتراک بگذارند.(ونن وهاف،۲۰۰۴)

– بطور خلاصه پژوهشگر در این تحقیق، اشتراک گذاری دانش را بدین گونه در نظر می گیرد که، کارکنان سازمان تجارب کاری، ایده­ها، پیشنهادات خود را داوطلبانه و از روی میل و یا درصورت درخواست از آنها، در اختیار کارکنان دیگری از واحد خود و یا واحدهای دیگر سازمانی قرار می­دهند و یا می­آموزند، و مقیاس اندازه گیری فاصلۀ طیف لیکرت می­باشد.

۱-۷-۲) توانایی جذب دانش

ظرفیت جذب به عنوان متغیر واسطه(میانجی) در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده که براساس تعریف جورج و زهرا[۱۵](۲۰۰۲)،ظرفیت جذب باید به عنوان ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته (بالفعل) تقسیم بندی شود. قابلیت جذب بالقوه دانش شامل؛ کسب[۱۶] دانش و جذب[۱۷] یا درک دانش است و از نظر عملکردی، قابلیت کسب دانش؛ شدت و سرعت یا قدرت شناسایی و بدست آوردن دانش مورد نیاز برای (انجام) فعالیت­های عملیاتی است که از محیط خارجی به دست آید و قابلیت جذب یا درک دانش به روال­ها و فرایندهای سازمانی گفته می­شود که اجازۀ تجزیه و تحلیل و پردازش، تفسیر و درک اطلاعات بدست آمده از منابع خارجی را می­دهد.

 قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل شامل انتقال[۱۸] دانش و بکارگیری[۱۹] یابهره برداری دانش است که قابلیت انتقال دانش، توانایی سازمان برای تسهیلِ توسعه، بهبود و تلفیق دانش موجود و دانش جدید است و قابلیت بکارگیری یا بهره برداری دانش، توانایی است که شرکت را به بهبود، گسترش، و نفوذ صلاحیت­های موجود و یا ایجاد شایستگی جدید برای امور جاری شرکت­ها از طریق یکی کردن دانش کسب شده قادر می­سازد.(جورج و زهرا،۲۰۰۲)

– بطورخلاصه پژوهشگر در این تحقیق، قابلیت جذب دانش را شامل قابلیت جذب بالقوه دانش و قابلیت جذب بالفعل (تحقق یافته) دانش در نظر گرفته است، که در قابلیت جذب بالقوه می­خواهیم بدانیم اولاً مراجعین به سازمان به چه خدماتی در آتی نیازمندند و کیفیت خدمات ارائه شده در چه سطحی قرارداشته و یا این خدمات به چه تغییراتی احتیاج دارد. ثانیاً طی تبادل نظر با خارج از سازمان و تشکیل جلسات با کارکنان واحدهای مختلف سازمانی به دانش و اطلاعات جدیدی دست یابیم و نیز از تجارب گذشته استفاده نماییم. در قابلیت جذب بالفعل دانش ، اولاً دانش جدید برای استفاده آتی مستندسازی و ذخیره می­شود. ثانیاً مهارت­ها و فرایندهای کاری براساس دانش قبلی ارزیابی شده و با کسب دانش جدید بهبود یافته و بازنگری می­شود. ثالثاً راه­های جدیدی برای تلفیق و ترکیب  دانش قبلی سازمان با قابلیت­ها و فرصت­های پیش آمده جدید ارائه می­شود.

۱-۷-۳) نوآوری سازمانی

در تحقیق حاضر نوآوری به عنوان متغیر وابسته شناخته می­شود و بعنوان اولین تلاش برای تحقق بخشیدن یک ایدۀ جدید، فرآیند و محصول یا خدمت است.(زمیتکوفسکی[۲۰]،۲۰۰۵) نوآوری شامل، نوآوری محصول[۲۱] یا خدمت و نوآوری فرایند[۲۲] است، که نوآوری محصول؛ بعنوان محصولات یا خدمات جدید است و نوآوری فرایند؛ بعنوان عناصر جدید معرفی شده به تولید یک سازمان یا عملیات، خدمات و فرایندها تعریف شده است.(رولند و جینز و والکر[۲۳]،۲۰۰۲).

 –  بطورخلاصه پژوهشگر در این تحقیق نوآوری سازمانی را به منزلۀ عینیت بخشیدن به ایده­های کارکنان سازمان می­داند به گونه­ای که منجر به خدمات جدیدی گردد و همچنین با توجه به توانایی­های سازمان بتوان، موجب تغییراتی درفرایندهای کاری و بهبود در ارائۀ خدمات شد بنحوی که به ساده­سازی و تسهیل فرایندهای اداری منجر شود.

۱-۸) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی :پژوهش حاضر با توجه به عنوان آن، در حوزه تئوری سازمان قرار می­گیرد.

قلمرومکانی : ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

قلمروزمانی : شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ می­باشد.

تعداد صفحه :۱۹۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com