پایان نامه رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان

متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان :رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان چهار تا شش سالۀ سرپل ذهاب درسال۱۳۹۳

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
 
 زبان و مهارت اجتماعی دو مشخصه نوع بشر هستند که در زندگی انسان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. اکتساب گفتار و زبان یکی ازمهم ترین مؤلفه های رشد است که کاملاً وابسته به محیط اجتماعی شکل می گیرد. در این بین، زبان بیانی و دریافتی دو عنصر کلیدی رشد زبان محسوب می شوند که نقش مهی را در رشد و گسترش کفایت اجتماعی کودک بازی می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی وجود ارتباط بین رشد زبان دریافتی و ابعاد مهارت های اجتماعی در کودکان۴ تا۶ ساله فارسی زبان بود. از بین کلیۀ مهدکودک‏های شهرستان سرپل ذهاب(۶مهد) به‏طور تصادفی از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شد و سپس از بین آنها ۱۱۲ کودک (۴۱ دختر و ۷۱ پسر) که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند از طریق نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدندیافته های تحقیق حاضر، رابطه مثبت معنی داری را بین تحول زبان دریافتی و ابعاد مهار تهای اجتماعی آشکار ساخت که این ارتباط تنها از دیدگاه معلمان معنی دار است. بر این اساس، باید به شرایط متفاوت محیط خانه و محیط آموزشی در امر تعلیم و تربیت مهارت اجتماعی بهکودکان توجه کرد و در این راستا سعی کرد که آموزش های لازم را در هر دو محیط برای آن ها فراهم نمود؛ چرا که رشد این مهارت ها  می تواند به رشد زبان دریافتی کودکان کمک کند.
 
کلید واژه ها: زبان دریافتی، مهارت اجتماعی، کودکان، فارسی زبان.سرپل ذهاب
 
 
فصل یکم
 
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ مقدمه:
کفایت اجتماعی سازه ای بزرگ است که مهارت اجتماعی،جزء کوچک و مهمی از آن به حساب می آید .مهارت اجتماعی مفهومی پیچیده و چند بعدی دارد. تعریف مهارت های اجتماعی به صورت نظری یا عملی، به دلیل تنوع رفتارهای تحت این عنوان، دشوار است. Travis و Smith  ، این مهارت ها را این گونه تعریف می کنند؛ رفتارهای اکتسابی جامعه پسندی که فرد را قادر می سازد تا آن گونه با دیگران در تعامل باشد که واکنشهای مثبت آنان را برانگیخته و ازواکنش های منفی آن ها اجتناب ورزد. آن ها معتقدند که پنج عامل همکاری، قاطعیت، خویشتن داری، مسؤولیت پذیری وهمدلی این تعاملات را تسهیل می کند. در مجموع،مهارت های اجتماعی اشاره دارد به خزانه های رفتار، اعمال وراهبردهایی که یک فرد در تعامل با دیگران به کار می بندد. مهارت های اجتماعی بر پایه تعریف Elliott و همکاران (به نقل از Travis و Smith) شامل رفتارهایی هستند که احتمال تقویت از سوی اطرافیان را افزایش می دهند. یکی از وظایف اجتماعی کودک خردسال فرا گرفتن مهارت در ایجاد رابطه متقابل و موفق با همسالان است.
کودکان پیش دبستانی از طریق تعامل با همسالان رفتارهایی مانند رعایت نوبت، مشارکت، همکاری و توجه به نظر دیگران و کنترل خشم را فرا می گیرند. فرا نگرفتن این مهارت ها سبب ناسازگاری و شکست تحصیلی کودک در آینده می شود .
ازطرفی کودکان مهارت های اجتماعی را به آسانی از راه تعامل با پدر و مادر و سایر اعضای خانواده فرا می گیرند. برخی ازکودکان نمی توانند این مهارت ها را کسب کنند، از این رو ارزیابی مهارت های اجتماعی کودکان در مراکز آموزشپیش دبستانی و پیش از ورود به دبستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این میان مربی شاید اولین کسی است که به مشکلاتی در مهار تهای شنیداری و گفتاری کودک پی می برد. این مشکلات گاه در حیطه زبان بیانی است که شامل توانایی های کودک در ارتباط با دیگران از طریق صحبت کردن و نوشتن می شود و گاه در حیطه زبان دریافتی است که شامل توانایی کودک در درک و فهم اطلاعات دریافتی ازدیگران به صورت کلامی و نوشتاری است.
گاهی نیز این مشکلات در حیطه تلفظ و تولید آوا است که شامل توانایی کودک در تولید تلفظ صحیح کلمات می شود .از طرفی همواره از سوی والدین کودکان دارای اختلال گفتار و زبان،این سؤال از آسیب شناسان گفتار و زبان پرسیده می شود که آیا قرار گرفتن کودک در یک محیط آموزشی مانند مهدکودک و تعامل با کودکان دیگر کمکی به رشد گفتار و زبان وی می کند. لذا، بررسی جنبه های رشد زبان در مقطع پیش دبستانی که سن طلایی زبان آموزی است و نیز مطالعه در مورد زبان و مهار تهای زبانی و ارتباط آن با سایرجنبه های رشد، به خصوص رشد اجتماعی از اهمیت وضرورت خاصی برخوردار است.
داده های نظری اظهار می دارند که رشد زبان وعملکردهای ارتباطی و اجتماعی کودک که ارتباط دو طرفه ای با یکدیگر دارند، نقشی کلیدی در روند رشد کودک ایفا می کنند. وقتی رمزهای زبانی برای برقراری ارتباط استفاده می شوند، با بهره گرفتن از این رمزها یک واقعه اجتماعی رخ می دهد. در مقابل توانش یا فعالیت های اجتماعی هم با در نظرگرفتن آن در بطن مهارت های زبانی فهمیده می شوند. لذا، به دلیل این نقش های وابسته به هم، سؤالاتی درباره ماهیت دقیق ارتباط بین زبان و مهارت های اجتماعی کودکان در حال رشد مطرح است.
در این رابطه می توان به نظریه های متعددی اشاره کردکه همگی کم و بیش به اهمیت تأثیر عوامل اجتماعی در رشد زبانی اشاره کرده اند. از جمله این نظریات می توان به Skinner و نظریه پردازان رفتاری یادگیری زبان اشاره کرد که عوامل محیطی، پاداش ها، تقویت ها، مشاهده و سرمشق گیری را در رشد زبان مؤثر می دانند.
نظریه پردازان دیگری چون Chamsky با وجود تأکید ، بر سرشتی و ذاتی بودن زبان، وجود یک بستر زبانی را در رشد اولیه زبان کودک مهم و مؤثر می دانند. کسانی چون Piaget، Bruner و Luria نیز علاوه بر تأکید بر عوامل انگیزشی و ذاتی به عوامل محیطی در رشد و نمو عوامل زبانی اشاره می کنند، اما در میان نظریه پردازان حیطه زبان، آن کس که ازهمه بیشتر به عوامل اجتماعی و تأثیر آن در رشد زبان تأکید می کند Vygostky است که نخستین نقش زبان هم در کودک و هم بزرگسال را ایجاد ارتباط می داند و ارتباط اجتماعی را منشأ بروز زبان در کودک معرفی می کند.
وارکر مرحله سن پیش دبستانی را مرحله رشد زبان کودک می نامد او معتقد است کارکرد زبان در شروع این دوره آغاز می شود که یک مرحله سریع در پیشرفت زبان است که در این مرحله روابط اجتماعی کودک، گرو ههای سنی و نقش محیط آموزشی اهمیت زیادی پیدا می کند.
با توجه به این که رشد و سازمان دهی زبان و عملکردهای اجتماعی یک نقش کلیدی و مهم در روند رشد کودک دارند،شناخت ماهیت دقیق ارتباط زبان و مهار تهای اجتماعی محققان را به ارایه فرضیه در این زمینه واداشته است Garfield.و همکاران بیان کردند که تئوری ذهن وابستگی یکپارچه ای با زبان و تجربه اجتماعی دارد و به وسیله الحاق اکتساب زبان با رشد اجتماعی کودک ایجاد م یشود. زبان ومهارت های اجتماعی کارا، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هرکدام به تنهایی برای تولید تئوری ذهن ضروری می باشند. این اطلاعات از این دیدگاه حمایت می کند که رشد زبان و رشد یک سری از مهارت های اجتماعی بر اکتساب تئوری ذهن ورشد کودک از طریق تعامل رشد زبان و توانش اجتماعی ایجاد می شود
در زمینه اکتساب زبان نظریات دیگری نیز ارایه شده است. ازجمله Marshall و Hunt دو رویکرد را در این خصوص ، معرفی می کنند. الف) رویکرد روانی – زبانی که می گوید، کودکیک کاوشگر است. ب رویکرد تعامل اجتماعی که می گوید،کودک یک تعامل گر است نظریه دیگری به نام مدل تعاملی زبان توسط Clark  بیان شده است. در این مدل فرایند اکتساب زبان، شامل تعاملات دو جانبه پی شرونده بین رفتارهای کودک و والدین م یباشد که تأخیر رشدی زبان (Developmental language delay)  پویایی این تعاملات ،و تجربیات سازنده اجتماعی را کاهش می دهد یا برعکس.
تعدادی از مطالعات از جمله Lewisو Mitchell   نیز به رابطه ، همبستگی بین رشد زبان و مهارت اجتماعی رسید هاند  درتحقیقات متعددی که در کودکان پیش دبستانی و دبستانی انجام گرفته، نشان داده شده نیز به رابطه ،توسط نیز به رابطه ، است که ایجاد فرصت های زبان شفاهی در خانه و محیط آموزشی و تشویق کودکان برای حرف زدن در سنین پایین تر وبعد از آن منجر به رشد اجتماعی کودکان م یگردد و همچنین این رابطه به صورت برعکس نیز صدق م یکند (به نقل ازاخوان تفتی و موسوی.
Tabors و Dickinson در تحقیقی دیگر که توسط مورد کودکان پی شدبستانی صورت گرفت، از تعامل شاگردان با مربی و تعامل شاگردان با والدین، بازی کردن با کودکان دیگر، صحبت کردن با آ نها، کتا بخوانی برای آ نها توسط مربیان و نیز والدین به عنوان عوامل مهم رشد زبانی در آن ها نیز تعامل کودکان در این سن را ،Zigler .( یاد شده است با دیگر بچه ها از عوامل شکل گیری مهارت هایی م یداند که برای رشد زبان در کودکان ضروری است و آن هم از طریق آموزش رسمی در مدرسه یا مهدکودک امکا نپذیر است (به نقل از اخوان تفتی و موسویWeismer  و  Robertson نیز خاطر نشان کردند که ،زبان ارتباطی قوی با بافت اجتماعی که در آن فرا گرفته و به کار برده می شود دارد. همپوشانی بین رفتارهای اجتماعی وزبان طی دوران رشد، به رابطه ی بین تأخیر زبان با کمبود مهارت های اجتماعی اشاره دارد.
Horwitz و همکاران، پس از پژوهش بر روی  ۱۱۸۹ کودک پیش دبستانی دارای تأخیر در رشد زبان، به این مطلب پی بردند که مهارت اجتماعی ضعیف پیش از آن که با مشکلات رفتاری در ارتباط باشد، با رشد محدود زبان رابطه دارد .  McKown و همکاران به بررسی بین رشد زبان و مهارت اجتماعی در کودکان ۴ تا۵ ساله طبیعی و دارای آسیب زبانی ویژه پرداختند. نتایج نشان داد که بین ابعاد خویشت نداری،همکاری و قاطعیت بارشد زبان بیانی ارتباط معنی دار وجود دارد
و Marton همکاران با انجام پژوهشی بر روی ۱۹کودک ۷ تا ۱۰ ساله دارای آسیب زبانی ویژه و۱۹ کودک طبیعی، به این نتیجه دست یافتند که کودکان دارای آسیب زبانی ویژه از لحاظ مهارت های اجتماعی به خصوص عزت نفس اجتماعی دچار محدودیت و مشکل می باشند
مطالعات فراوانی در این زمینه در سایر کشورها و درسنین مختلف توسط پژوهشگران انجام شده است که همگی گویای اهمیت رشد اجتماعی و متغیرهای اجتماعی در رشدزبانی کودک هستند.
مطالعات ذکر شده بیانگر آن است که یکی از موضوعاتی که در سا لهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، بحث ارتباط رشد زبان و مهار تهای اجتماعی کودکان است و از آن جایی که تا کنون در این زمینه پژوهشی در سطح جامعه ایران و به زبان فارسی در کودکان طبیعی پیش دبستانی صورت نگرفته است و با در نظر گرفتن تأثیر به سزایی که این بررسی درانجام مداخلات درمانی و ملاحظات آموزشی- تربیتی کودکان پیش دبستانی دارد، شایسته است که در این خصوص، تحقیق و مطالعه ای صورت پذیرد. نتایج این تحقیق می تواند اهمیترشد مهارت های اجتماعی و آموزش آن در موقعی تهای ارتباطی را به عنوان عامل تأثیرگذار بر رشد زبان مشخص نماید و با توجه به اهمیت بررسی زبان در سنین طلایی زبان آموزی و ارتباط احتمالی آن با مهار تهای اجتماعی،می توان از آن جهت طر حریزی برنام ههای درمانی، آموزشی ومشاوره ای استفاده نمود. در بین صاحبنظران در پاسخ به این سؤال که زبان امری فطری است یا این که جنبه ی اکتسابی دارد باعث به وجود آمدن نظریه های مختلفی شده است . که برخی از آن ها همانند اسکینر فراگیری زبان را کاملاً اکتسابی می دانند. عده ای دیگر نیز مانند پیاژه زبان را محصول رشد ذهنی می دانند و گروهی نیز مانند بندورا معتقدند که زبان را می توان از طریق یادگیری مشاهده ای به کودکان یاد داد و سرانجام بعضی دیگر مثل چامسکی خاستگاه زبان را امری ذاتی می دانند و معتقدند که کودکان از نظر زیست شناختی مستعد و آماده یادگیری و کاربرد زبان هستند. بر مربیان و معلمان لازم است برای آموزش مهارتهای پایه ی زبان با نظریه های مختلفی که فراگیری زبان را تبیین می کنند آشنا شده و اصول هر کدام از این رویکردها را در زبان آموزی به کار گیرند. در این مقاله سعی شده است که چهار نظریه ی اصلی زبان آموزی که شامل نظریه های رفتاری ، فطری نگر ، شناختی و اجتماعی است به تفصیل بررسی شود و به کاربردهای هر کدام در آموزش هر چه بهتر مهارت های زبان اشاره شود.
(Travis 2001) مهارت‏های اجتماعی را این‏گونه تعریف می‏کنند: رفتار‏های اکتسابی جامعه‏پسندی که فرد را قادر می‏سازند تا آن‏گونه با دیگران تعامل کند که واکنش‏های مثبت آنان را برانگیخته و از واکنش‏های منفی آن‏ها اجتناب ورزد. آنان معتقدند که پنج عامل این تعامل‏ها را تسهیل می‏کنند که عبارتند از همکاری، قاطعیت، خویشتن‏داری، مسئولیت‏پذیری و همدلی. در مجموع، مهارت‏های اجتماعی به خزانه‏های رفتار، اعمال و راهبردهایی که یک فرد در تعامل با دیگران به کار می‏بندد اشاره دارد
از طرفی، داده‏های نظری نشان می‏دهند که بین رشد زبان و مهارت‏های اجتماعی رابطۀ مستقیمی وجود دارد. نظریات گوناگونی در زمینۀ اکتساب زبان از این امر حمایت می‏کنند، که از آن جمله می‏توان به مدل تعاملی زبان که توسط Clark (۲۰۰۳) ارئه شده است اشاره کرد. در این مدل فرایند اکتساب زبان شامل تعامل‏های دو جانبۀ پیش‏رونده بین رفتارهای کودک و والدین است که تأخیر رشدی زبان، پویایی این تعامل‏ها و تجربه‏های سازندۀ اجتماعی را کاهش می‏دهد یا برعکس
Weismer (۱۹۹۹) خاطر نشان می‏کنند که هم‏پوشانی بین رفتارهای اجتماعی و زبانی طی دوران رشد، بر رابطۀ تأخیر زبان بیانی با کمبود کفایت اجتماعی دلالت دارد. Horwitz و همکاران (۲۰۰۳) رابطۀ کفایت اجتماعی با رشد زبان را در ۱۱۸۹ کودک پیش‏دبستانی مبتلا به تأخیر بررسی کردند. همچنین، McCabe و Meller (۲۰۰۴) به بررسی بین رشد زبان و کفایت اجتماعی در کودکان چهار تا پنج سالۀ هنجار و دچار آسیب زبانی ویژه پرداختند. Marton و همکاران (۲۰۰۵) نیز به بررسی این رابطه در ۱۹ کودک هفت تا ده سالۀ مبتلا به آسیب زبانی ویژه و ۱۹ کودک بهنجار پرداختند
یکی از موضوعاتی که در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارتباط بین رشد زبان و مهارت‏های اجتماعی در کودکان است. از آنجایی که تا کنون در این زمینه پژوهشی در سطح جامعۀ ایران در کودکان طبیعی و به زبان فارسی صورت نگرفته است و با در نظر گرفتن تأثیر به‏سزایی که این بررسی در انجام مداخله ‏های درمانی و ملاحظات آموزشی‏ـ‏تربیتی کودکان پیش‏دبستانی دارد.
 
 
 
۲-۱ بیان مسئله:
براساس نظریه‏های رفتاری آنچه باعث افزایش دامنه و رشد زبانی کودکان پیش‏دبستانی و پایۀ اول دبستان می‏شود علاوه بر خانواده، محیط مدرسه، معلمان و همکلاسی‏هاست که زمینه یادگیری کودک را فراهم می‏کنند و کودک با مشاهده، سرمشق‏گیری و تقلید از رفتار کلامی آنها به رشد گفتار و زبان خود کمک می‏کند. کودکان در این مقطع سنی اطلاعات زیادی را از طریق شنیداری کسب می‏کنند، و همزمان با آن، مهارت‏های گفتاری، خواندن و نوشتن نیز در آنها به سرعت رشد می‏کند. با وجود تأکید نظریه‏پردازان شناختی بر وجود استعداد‏های شناختی خاص برای رشد زبان، آنها همچنین به اهمیت غیرقابل انکار تأثیر محیط در یادگیری زبان نیز اشاره دارند و برقراری ارتباط اجتماعی را یکی از کارکردهای زبان می‏دانند. یافته‏های پژوهش حاضر نشان می‏دهد که رشد زبان بیانی رابطه‏ای مثبت و معنی‏دار با امتیاز کل مهارت‏های اجتماعی دارد. بنابراین می‎توان گفت افزایش در میزان رشد اجتماعی افزایشی در میزان رشد زبانی و برعکس در پی خواهد داشت و این مسئله با نظریه‏های مطرح شده توسط نظریه‏پردازان شناختی همسو است.
براساس نگرش خود نسبت به مسئلۀ مهارت‏های اجتماعی، دربارۀ مهارت اجتماعی کودک به دو گونۀ متفاوت پاسخ دهند. از طرفی، والدین در ارزیابی کودک خود ممکن است دچار سوگیری باشند، ولی مربی هر کودک را با کودکان دیگر مقایسه می‏کند، ولی هر مادر فقط کودک خود را در نظر می‏گیرد، در حالی که مهارت اجتماعی در ارتباط معنی می‏یابد. بنابراین مربی مهدکودک ارتباط را بدون سوگیری و در ارتباط با سایر کودکان، ولی مادر ارتباط را با تعداد محدود افراد خانواده که معمولاً بزرگسال هستند، می‏سنجد(۹). از این رو، می‏توان به والدین، به‏ویژه والدین دارای کودک دچار اختلالات زبانی، آموزش‏های لازم را در زمینۀ نحوۀ درست برقراری ارتباط با کودک ارائه داد. به‏علاوه، اقدامات مربوط به بهبود زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی تا حد زیادی متوجۀ اصلاح تعاملات والد‏‏ـ‏کودک خواهد بود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر رابطه بین ابعاد خویشتن‏داری، همکاری و قاطعیت با رشد زبان بیانی است، و این رابطه در اکثر موارد مثبت و معنی‏دار بود.
شایسته است که در این باره تحقیق و مطالعه‏ صورت پذیرد. از طرفی، این پژوهش گامی است برای پاسخ‏گویی به پرسش‏هایی که همواره والدین کودکان دچار اختلال گفتار و زبان از آسیب‏شناسان گفتار و زبان می‏پرسند، که آیا قرار گرفتن کودک در یک محیط آموزشی مانند مهدکودک و تعامل با کودکان دیگر کمکی به رشد گفتار و زبان وی می‏کند؟ براین اساس و با توجه به اهمیت بررسی زبان در سنین طلایی زبان‏آموزی و ارتباط احتمالی آن با مهارت‏های اجتماعی، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین رشد زبان بیانی و ابعاد مهارت‏های اجتماعی در کودکان چهار تا شش سالۀ شهرستان سرپل ذهاب در سال۱۳۹۳ اجرا گردید.
 
 
 
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق:
براساس نظریه‏های رفتاری آنچه باعث افزایش دامنه و رشد زبانی کودکان پیش‏دبستانی و پایۀ اول دبستان می‏شود علاوه بر خانواده، محیط مدرسه، معلمان و همکلاسی‏هاست که زمینه یادگیری کودک را فراهم می‏کنند و کودک با مشاهده، سرمشق‏گیری و تقلید از رفتار کلامی آنها به رشد گفتار و زبان خود کمک می‏کند. کودکان در این مقطع سنی اطلاعات زیادی را از طریق شنیداری کسب می‏کنند، و همزمان با آن، مهارت‏های گفتاری، خواندن و نوشتن نیز در آنها به سرعت رشد می‏کند. با وجود تأکید نظریه‏پردازان شناختی بر وجود استعداد‏های شناختی خاص برای رشد زبان، آنها همچنین به اهمیت غیرقابل انکار تأثیر محیط در یادگیری زبان نیز اشاره دارند و برقراری ارتباط اجتماعی را یکی از کارکردهای زبان می‏دانند.
اکتساب گفتار و زبان یکی از مهم‏ترین مؤلفه‏های رشد است که تعامل اجتماعی نقش بنیادی را در این فرایند ایفا می‏کند. تحقیقات اخیر نشان داده است که توانایی‏های زبانی کودک ارتباط نزدیکی با مهارت اجتماعی وی دارد. کفایت اجتماعی سازه ای بزرگ است که مهارت اجتماعی، جزء کوچک و مهمی از آن به حساب می آید. مهارت اجتماعی مفهومی پیچیده و چند بعدی دارد.  مهارت های اجتماعی اشاره دارد به خزانه های رفتار، اعمال و راهبردهایی که یک فرد در تعامل با دیگران به کار می بندد
در این میان مربی شاید اولین کسی است که به مشکلاتی در مهار تهای شنیداری و گفتاری کودک پی می برد. این مشکلات گاه در حیطه زبان بیانی است که شامل توانایی های کودک در ارتباط با دیگران از طریق صحبت کردن و نوشتن می شود و گاه در حیطه زبان دریافتی است کهشامل توانایی کودک در درک و فهم اطلاعات دریافتی از دیگران به صورت کلامی و نوشتاری است. گاهی نیز این مشکلات در حیطه تلفظ و تولید آوا است که شامل توانایی کودک در تولید تلفظ صحیح کلمات می شود.
 
داده های نظری اظهار می دارند که رشد زبان و عملکردهای ارتباطی و اجتماعی کودک که ارتباط دو طرفه ای با یکدیگر دارند، نقشی کلیدی در روند رشد کودک ایفا می کنند. وقتی رمزهای زبانی برای برقراری ارتباط استفاده می شوند، با بهره گرفتن از این رمزها یک واقعه اجتماعی رخ می دهد در مقابل توانش یا فعالیت های اجتماعی هم با در نظر گرفتن آن در بطن مهارت های زبانی فهمیده می شوند لذا، به دلیل این نقش های وابسته به هم، سؤالاتی درباره ماهیت دقیق ارتباط بین زبان و مهارت های اجتماعی کودکان در حال رشد مطرح است.
 
زبان آموزی کودکان
-بررسی نقش خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی فرم والدین
-بررسی نقش خرده‏آزمون واژگان شفاهی در مقیاس نظام درجه‏بندی مهارت‏های اجتماعی معلمین
 
۱-۵فرضیههای تحقیق
-بین ابعاد مهارت‏های اجتماعی با ابعاد زبان بیانی رابطه وجود دارد.
-بین زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی معلم  در زبان آموزی کودکان رابطه وجود دارد.
-بین زبان بیانی و مهارت‏های اجتماعی والدین در زبان آموزی کودکان رابطه وجود دارد.
-بین خرده ‏آزمون واژگان شفاهی و مهارت‏های اجتماعی فرم والدین رابطه وجود دارد.
-بین خرده ‏آزمون واژگان شفاهی و مهارت‏های اجتماعی معلمین رابطه وجود دارد.
 
۶-۱ تعاریف نظری متغیرها:
۱-۶-۱ تعریف نظری مهارت های اجتماعی:
مهارت های اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول بوده و منطبق بر عرف جامعه باشد و در عین حال برای جامعه سودمند بوده و بهره ای دوجانبه داشته باشد. تحقیق و پژوهش های مختلف نشان داده اند هر چه ارتباط های اجتماعی سالم تر و بیشتری داشته باشید، از سلامت جسمی و روانی بالاتری برخوردار خواهید بود. به همین دلیل بسیار مهم است که در شروع زندگی بزرگسالی خود با این مهارت ها آشنا شده، آنها را تمرین و تکرار کرده و در صورت نیاز از دیگران و متخصصان مورت بگیرید (Madhavm & Grover, 1998).
۲-۶-۱ تعریف عملیاتی مهارت های اجتماعی :
به نمره‎ای اشاره دارد که آزمودنی در مهارت‏های اجتماعی (social skill rating system: SSRS) به دست می‎آورد.
۳-۶-۱ تعریف نظری زبان آموزی :
شامل توانایی کودک در درک و فهم اطلاعات دریافتی ازدیگران به صورت کلامی و نوشتاری است(Madhavm & Grover, 1998).
۴-۶-۱ تعریف عملیاتی زبان آموزی :
به نمره‎ای اشاره دارد که آزمودنی در پرسشنامه(test of language development-TOLD-)  به دست می‎آورد.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***