پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد( M.A )

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

 

عنوان:

درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان گیلان

 

 

نیمسال تحصیلی:

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسأله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۱ـ۴ اهداف تحقیق. ۶

۱-۴-۱ اهداف اصلی.. ۶

۱- ۵ چارجوب نظری تحقیق. ۶

۱-۶ فرضیه های تحقیق. ۹

۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۹

۱-۷-۱تعاریف مفهومی متغیرها ۹

۱-۷-۲ تعارف عملیاتی متغیرها ۱۱

۱-۸  قلمرو تحقیق. ۱۱

۱-۸-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۱

۱-۸-۲ قلمرو مکانی.. ۱۲

۱-۸-۳ قلمرو زمانی.. ۱۲

۱-۹ جمع بندی.. ۱۲

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۳

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ ماهیت و تعریف ریسک… ۱۴

۲-۳ تعریف ریسک ادراک شده ۱۵

۲-۴ انواع ریسک ادراک شده ۱۶

۲-۴-۱  ریسک مالی.. ۱۶

۲-۴-۲ ریسک اطلاعات شخصی.. ۱۶

۲-۴-۳  ریسک عملکردی.. ۱۷

۲-۵  فلسفه مدیریت ریسک… ۱۷

۲-۶ اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک… ۱۸

۲-۷ نظریه اقدام مستدل. ۱۹

۲-۸ مروری بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن. ۱۹

۲-۹ مدیریت ریسک یکپارچه. ۲۱

۲-۱۰ ریسک ادراک شده و اهمیت آن. ۲۸

۲-۱۱ گردشگر و ریسک ادراک شده ۳۴

۲-۱۲ ابعاد ریسک ادراک شده ۳۵

۲-۱۳ متغیرهای جمعیت شناختی و ریسک ادراک شده ۴۱

۲-۱۴  تعریف گرشگری.. ۴۵

۲-۱۵  تاریخچه گردشگری در جهان. ۴۶

۲-۱۶  تاریخچه گردشگری در ایران. ۴۷

۲-۱۷  اهمیت صنعت گردشگری.. ۴۸

۲-۱۸  آثار گردشگری.. ۴۹

۲-۱۸-۱  اثرات اقتصادی.. ۴۹

۲-۱۸-۲  شهر و گردشگری.. ۵۰

۲-۱۹  ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری.. ۵۳

۲-۲۰ پیشینه مطالعاتی.. ۵۵

۲-۲۰-۱ مطالعات داخلی.. ۵۵

۲-۲۰-۲  مطالعات خارجی.. ۵۷

۲-۲۱  جمع بندی و ارائه مدل مطالعاتی.. ۶۳

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. ۶۵

۳ ـ ۱ مقدمه. ۶۶

۳ ـ ۲ روش تحقیق. ۶۷

۳ ـ ۳  جامعه و نمونه آماری.. ۶۷

۳ ـ ۴  حجم نمونه. ۶۸

۳ ـ ۵  روش و ابزار گردآوری داده ها ۶۹

۳-۵-۱ روش جمع آوری داده ها ۶۹

۳-۵-۲ ابزار جمع آوری داده ها ۶۹

۳ ـ ۶  روایی ابزار تحقیق. ۶۹

۳ ـ ۷ پایایی ابزار تحقیق. ۷۰

۳ ـ ۸  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

۳-۹ جمع بندی.. ۷۱

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲

۴  -1 مقدمه. ۷۳

۴-۲آمار توصیفی.. ۷۴

۴-۳ آمار استنباطی.. ۸۵

۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن متغیرها ۸۵

۴-۳-۲ بررسی مدل اندازه گیری.. ۸۵

۴-۳-۲-۱ بررسی پایایی.. ۸۶

۴-۳-۲-۲ بررسی روایی سازه ۹۲

۴-۳-۳ مدل کلی.. ۹۲

۴-۳-۳-۱ ضرایب مسیر. ۹۳

۴-۳-۳-۲ آماره t 94

۴-۳-۳-۳ ضریب تعیین (R2) 95

۴-۳-۴ بررسی فرضیه ها ۹۸

۴-۴ جمع بندی.. ۹۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۰

۵-۱ مقدمه. ۱۰۱

۵-۲ نتایج آمار توصیفی.. ۱۰۱

۵-۲-۱ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۱۰۱

۵-۲-۲ توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک… ۱۰۲

۵-۲-۳ توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده ۱۰۲

۵-۲-۴ متغیر هنجار خدمات درک شده ۱۰۲

۵-۲-۵ توصیف متغیر باورها در مورد خدمات.. ۱۰۲

۵-۲-۶ توصیف متغیر کنترل رفتار درک شده ۱۰۲

۵-۲-۷- توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده ۱۰۳

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۳

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی تحقیق. ۱۰۵

۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۰۶

۵-۶ پیشنهاداتی برای محققین آینده ۱۰۷

منابع و مآخذ. ۱۰۸

الف)منابع فارسی.. ۱۰۸

الف)منابع انگلیسی.. ۱۱۲

پیوست و ضمائم. ۱۱۵

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: مطالعات انجام شده در خصوص انواع ریسک های ادراک شده ۲۴

جدول۴-۱ : جنسیت پاسخگویان. ۷۴

جدول ۴-۲ : سن پاسخگویان. ۷۵

جدول ۴-۳ : تحصیلات پاسخگویان. ۷۶

جدول ۴-۴ : سابقه پاسخگویان. ۷۷

جدول ۴-۵ : تعداد پرسنل پاسخگویان. ۷۸

جدول۴-۶: توصیف متغیر رفتار مقابله با ریسک… ۷۹

جدول۴-۷: توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده ۸۰

جدول۴-۸: توصیف متغیر هنجار خدمات درک شده ۸۱

جدول۴-۹: توصیف متغیر باورها درمورد خدمات.. ۸۲

جدول۴-۱۰:توصیف متغیر کنترل درک شده ۸۳

جدول۴-۱۱: توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده ۸۴

جدول ۴-۱۲: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق. ۸۵

جدول ۴-۱۳: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک… ۸۶

جدول ۴-۱۴: بارعاملی متغیر ریسک خدمات درک شده ۸۷

جدول ۴-۱۵: بارعاملی متغیر رفتار هنجار های خدمات درک شده ۸۸

جدول ۴-۱۶: بارعاملی متغیر باورها در مورد خدمات.. ۸۸

جدول ۴-۱۷: بارعاملی متغیر کنترل درک شده ۸۹

جدول ۴-۱۸: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر  ریسک درک شده ۸۹

جدول ۴-۱۹: مقادیر آلفای کرونباخ  و پایایی ترکیبی سازه های مدل.. ۹۰

جدول ۴-۲۰: گزارش معیار روایی همگرا (AVE) 91

جدول ۴-۲۱: بررسی روایی سازه های تحقیق. ۹۲

جدول ۴-۲۲: ضرایب مسیر سازه های تحقیق در حالت تخمین استاندارد. ۹۳

جدول ۴-۲۳: آزمون معنی داری مسیرها ۹۴

جدول ۴-۲۴: ضریب تعیین.. ۹۵

جدول ۴-۲۵: بررسی فرضیه ها تحقیق. ۹۸

 

 

فهرست نمودارها/ اشکال

شکل۱-۱: مدل مفهومی پژوهش…. ۸

شکل ۲-۱: نظریه اقدام مستدل مارتین فیشبن و آیسک آجزن. ۱۹

شکل ۲-۲: مدل رفتار برنامه ریزی شده اجزن. ۲۱

شکل ۲-۳: مدل پیشنهادی یکپارچه سازی.. ۲۹

شکل ۲-۴: بی ثباتی سیاسی، خشونت و فرآیند شکل گیری تصویر ذهنی.. ۳۳

شکل ۲-۵: مدل مطالعاتی پژوهش…. ۶۴

نمودار۴-۱:جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۴

نمودار۴-۲:سن پاسخگویان. ۷۵

نمودار۴-۳: تحصیلات پاسخگویان. ۷۶

نمودار۴-۴: سابقه پاسخگویان. ۷۷

نمودار۴-۵: تعداد پرسنل.. ۷۸

نمودار۴-۶: توصیف متغیر رفتار مقابله با ریسک… ۷۹

نمودار۴-۷: توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده ۸۰

نمودار۴-۸: توصیف متغیر هنجار خدمات درک شده ۸۱

نمودار۴-۹: توصیف متغیر باورها درمورد خدمات… ۸۲

نمودار۴-۱۰: توصیف متغیر کنترل درک شده ۸۳

نمودار۴-۱۱: توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده ۸۴

شکل ۴-۱: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق.. ۹۶

شکل ۴-۲: آماره t / معنی داری مسیرها ۹۷

شکل ۴-۳: مقدار آماره t در مدل پژوهش…. ۹۸

 

چکیده

در فرایند تصمیم گیری سفر و انتخاب مقصد، کنترل رفتاری، هنجار و باورهای گردشگری نقش اساسی دارد و ریسک ادراک شده به عنوان بخشی از تصویر مقصد بر شکل گیری این تصویر تاثیر دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی درک ریسک خدمات و استراتژیهای مدیریت ریسک در آژانس های گردشگری استان گیلان می باشد. این پژوهش از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. روش این پژوهش در بین انواع مختلف روشهای تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد، همچنین جامعه آماری، کلیه مدیران آژانسهای مسافرتی بخش گردشگری شهرهای توریستی بوده که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و از جدول مورگان، تعداد اعضای نمونه از بین ۱۲۰ نفر ۹۲ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامۀ استاندارد استفاده شده است، سپس داده­های جمع آوری شده با استفاده مدل سازی معادلات ساختاری با الگوریتم حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. داده­ها جمع آوری شده با نرم افزار spssوpls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد ریسک خدمات درک شده و باورها در مورد خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تاثیر ندارد درحالیکه هنجار های خدمات درک شده و کنترل رفتار درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تاثیر دارد، همچنین کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تاثیر دارد درحالیکه رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تاثیر ندارد.

 

کلید واژه ها: رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده، هنجار های خدمات درک شده، ریسک خدمات درک شده

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، حائز جایگاه ویژه ای است؛ از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند. رشد و توسعه صنعت جهانگردی و در کنار آن ایجاد عوامل مساعد دیگر می تواند راه حل بسیار خوبی جهت جلوگیری از این مسائل باشد اما ازجمله اثرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری را می توان مواردی مانند: جلوگیری از خروج ارز و جذر ارزهای خارجی، افزایش نرخ اشتغال و افزایش صادرات پنهان نام برد. در تحقیقات صورت گرفته ضعف عوامل زیر بنایی و زیر ساختی، مشکلات سیاسی و موانع فرهنگی از جمله مشکلات جذب گردشگر معرفی شده است و یکی از موانع موجود تصویر ذهنی و انگاره گردشگر نسبت به مقصد است. همچنین رفتار فرد بستگی به تصویر ذهنی وی دارد نه واقعیت عینی و فردی که تمایل به سفر دارد برای تصمیم گیری در مورد مقصد مورد نظرش شروع به جستجوی اطلاعات و کسب اطلاعات از منابع خاصی می کند.

محققان عرصه گردشگری به این نتیجه رسیده اند که گردشگران پیش از تصمیم به سفر در کنار تصویر نسبت به ریسک ادراک شده مقصد نیز توجه می کنند چرا که این ممکن است در ذهن مصرف کننده تصویری مثبت از مقصد باشد اما اگر تلقی آن ها به مقصد پر مخاطره باشد احتمال دارد از سفر به مقصد در آن زمان و یا برای همیشه صرف نظر کند ریسک ادراک شده سفر به یک مقصد خاص بر رفتار تصمیم گیری گردشگر اثرگذار است.

 در این فصل کلیات تحقیق بررسی شده است. که ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد. سپس به طور مختصر به بیان و تشریح موضوع پرداخته می شود و بعد از آن اهداف فرضیه های تحقیق بیان می شود. در نهایت نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق به صورت مفهومی تشریح می گردد. 

۱-۲ بیان مسأله

واژه «توریسم[۱]» به مجموعه مسافرتهایی گفته می شود که بین مبدأ و مقصدی با انگیزه های استراحتی، تفریحی، تفرجی، ورزشی، دیداری، تجاری، فرهنگی و یا گذران اوقات فراغت انجام می گیرد و در آن شخص توریست در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد (رهنمایی، ۱۳۹۰).

در سال ۲۰۱۰ بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت کره زمین به جهانگردی و سیر و سیاحت در اقصا نقاط جهان پرداختند. این جمعیت انبوه سبب شد که ساحل دریاها، استراحتگاه های کوهستانی، مراکز آثار تاریخی و ییلاق های خوش آب و هوا دچار مشکل شوند و انبوه جمعیت، حیات این منطقه را دستخوش تهدید کند (وای-گی و سولا،۱۳۹۰).

ریسک به مفهوم نااطمینانی نسبت به آینده و امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آنچه مورد انتظار است، مفهومی مجرد نیست بلکه امری واقعی است. کاهش شدت انواع ریسکها و پیامدهای آنها نیازمند تدوین برنامه ای جامع در سطح بنگاههای اقتصادی و اقتصاد ملی است به نحوی که به تأمین امنیت فعالیتهای اقتصادی منتهی شود و روشهای تدارک منابع مالی کافی برای مقابله با خسارات را نیز ارائه دهد. بنابراین برای مقابله با انواع ریسک ها ناگریز باید ذهنیت خود را با آنها منطبق کرد و با کسب اطلاعات کافی و شناخت دقیق و لازم از ماهیت آنها به ارائه پوشش های متنوع مبتنی بر شناخت به دست آمده پرداخت. شناخت و از بین بردن کامل و قطعی انواع و اقسام ریسکهای تهدیدکننده فعالیتهای انسان غیر ممکن است اما با به کارگیری مدیریت ریسک به مفهوم مجموعه اعمالی که بتواند داراییها و قدرت کسب درآمد یک بنگاه اقتصادی را در مقابل انواع ریسکهای تهدید کننده حفظ کند و متضمن بقاء و رشد آنها باشد،می توان احتمال وقوع ریسک را کاهش داد و به حداقل رسانید (احمدوند،۱۳۸۷).

مدیریت ریسک، کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به کارگیری معیارهایی است که می توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. بسیاری از پروژه ها که فرض می شود تحت کنترل هستند، با ریسک به عنوان رخدادی شناخته نشده روبرو گردیده و کوشش می کنند آن را کنترل کنند. اکثر پروژه ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می کنند ولی با یک تلاش جامع مدیریت ریسک، رویدادهای ریسک قبل از وقوع، شناسایی و کنترل می گردند و یا برنامه ای تهیه می شود که در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله کند. در طی سال های اخیر، تحقیقات گسترده ای در زمینه مدیریت ریسک پروژه های ساخت و ساز و زیربنایی انجام گرفته است. غالباً این نوع از پروژه ها در برگیرنده تعداد زیادی ذی نفع (مالک، پیمانکاران، طراحان فنی و معماری، سرمایه گذار، بیمه گر و غیره)می باشند که مدنظر قرار دادن منافع، اهداف و مطالبات آن ها در اتخاذ تصمیم ها یکی از موارد لازم برای اطمینان از موفقیت پروژه می باشد (Mehdizadeh, 2012).

گردشگری همواره یک صنعت شبکه ای بوده و شامل مجموعه ای فراگیر از روابط شغلی و فردی بین بنگاه ها و مدیران در حرفه هایی مانند دفاتر گردشگری، هتل ها، جاذبه های گردشگری، حمل و نقل، تورهای سیاحتی، آژانس های مسافرتی، رستوران ها و غیره است. همین روابط شبکه ای است که به صنعت گردشگری امکان می دهد تا محصول خود را ارائه دهد و بر مشکلات ناشی از پراکندگی غالب شود و در این راستا بحث این است که صنعت گردشگری زمینه ی مطلوبی را برای مطالعه شبکه ها فراهم می کند. در واقع گردشگری به عنوان سیستمی تعریف شده که در آن وابستگی های درونی ضروری بوده و همکاری در بین موسسات و سازمان های مختلف تولیدکننده محصولات گردشگری مهم هستند (رضوانی،۱۳۹۳).

علی رغم این که صنعت گردشگری اکنون با شتابی روزافزون در حال گسترش است، طی سالهای آینده تعداد گردشگران به شدت افزایش خواهد یافت و در این بین ارائه خدمات گردشگری بیش از گذشته اهمیت خواهد یافت. واضح است که توجه به درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانس های گردشگری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است ( Leiper, 2008).

 به عنوان یکی از آثار این مقوله، ارائه دهندگان خدمات با تمرکز بیشتر بر محیط کنترل داخلی قوی تر، به دنبال محیطی هستند که آنها را قادر سازد مولفه های ریسک کسب و کار گردشگری را به گونه ای اثربخش، شناسایی و مدیریت کنند. درک و شناسایی ریسک ها، عموما نخستین گامی است که هر بنگاه اقتصادی در تهیه راهبرد مدیریت ریسک بر می دارد (Zhang, Song, & Huang, 2009).

در حالی که با مطالعه در خصوص ریسک ادراک شده گردشگرانی که گیلان را به عنوان مقصد گردشگری خود بر می گزینند و عوامل جمعیت شناختی که بر آن تاثیر می گذارد، امکان برنامه ریزی برای توسعه بازار صنعت گردشگری استان گیلان فراهم می شود. بررسی و تحقیق درباره این عوامل به نفع آژانس­های گردشگری است. در این پژوهش سعی بر این است که با مخاطب قرار داده مدیران آژانسهای گردشگری، مواردی که آنها در خصوص ریسک احساس می کنند، واضح تر و شفاف تر شناسایی شود تا بتوانند برای بازاریابی و زمینه سازی برای سفر گردشگران تلاشی هدفمند انجام داد.

 در این راستا این پژوهش برآن است تا بداند که آیا درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای گردشگری تأثیر دارد؟

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

ریسک ادراک شده به این صورت تعریف می شود؛ ادراک مصرف کننده از منفی بودن کلی فرآیند کنش، مبتنی بر ارزیابی فرایند های منفی همگن و احتمال رخداد این پیامد.  با این تعریف ریسک درک شده از دو مفهوم اساسی تشکیل می شود، یعنی پیامدهای منفی یک تصمیم و احتمال رخداد این پیامدها می باشد. مصرف کنندگان دائم با تصمیم هایی مواجه می شوند که عدم قطعیت و احتمال به وجود آمدن پیامدهای منفی را در بر دارد. در حقیقت هر تصمیمی که مصرف کننده اتخاذ می کند با درجه ای از عدم قطعیت همراه است. در حالت کلی، مصرف کنندگان در اقداماتشان علاقه ای به ریسک کردن ندارند، هرچند که در این قاعده استثنائاتی هم وجود دارد. هفت نوع ریسک که مصرف کنندگان ممکن است به آن واکنش نشان دهند، شامل: مالی، عملکردی، جسمانی، روانشناختی، اجتماعی، زمانی و هزینه فرصت می باشد. بازاریابان اغلب تلاش می کنند ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده را کاهش دهند )موون و مینور۱۳۸۸).

دستاندرکاران گردشگری باید بدانند که ریسک ادراک شده ناشی از یک رویداد، گاه ممکن است به یک منبع بزرگ استرس برای مسافران تبدیل شود، همچنین اثر تعمیم ریسک ادراک شده می تواند منجر به خسارت اقتصادی جدی شود(هان،۲۰۰۵).

با توجه به اینکه مطالعات در حوزه ریسک و گردشگری کمتر در ایران صورت گرفته است؛ از همین روی این پژوهش سعی دارد با شناخت عواملی که گردشگران احتمالی نسبت به آن احساس خطر می کنند، راهکارهایی ارائه دهد. گاه احساس خطر تا حدی با آستانه تحمل گردشگر فاصله دارد، که برخی از آنها از انجام سفر صرف نظر کرده و یا مقصد دیگری را برای گذران تعطیلات و کسب تجربیات جدید برمیگزینند. در هرحال در دنیای رقابتی امروز که با معیارهای جهانی، و استانداردهای به روز درگیر است، برای ماندن در صحنه رقابت بایستی با تغییرات پیش رفت، احساس امنیت جز کمترین پیش زمینه هایی است که قبل از ورود گردشگر باید فراهم باشد، تا در فرایند تصمیم گیری گردشگر، فرد ریسک ادراک شده قابل قبولی را تجربه کند تا سایر عوامل انگیزشی فرد را بی اثر نکند. لذا پژوهش حاضر به بررسی درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای گردشگری می پردازد.

۱ـ۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ اهداف اصلی

بررسی تاثیر درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای گردشگری استان گیلان.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

  • بررسی تأثیر ریسک خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر باورها در مورد خدمات بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در بخش گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر هنجارهای خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک در آژانسهای گردشگری استان گیلان.
  • بررسی تأثیر رفتارمقابله در برابر ریسک درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک در آژانسهای گردشگری استان گیلان.

[۱] Tourism

تعداد صفحه :۱۶۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com