پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :مهندسی معماری

عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدسوادکوه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: معماری

گرایش: مهندسی معماری

عنوان:

احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

استاد راهنما:

سودابه مهری تالارپشتی

سال تحصیلی (تابستان ۱۳۹۳)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل ۱ : کلیات طرح مسئله

۱-۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- روش تحقیق. ۴

۱-۳- فرضیه ها. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق. ۶

نوع روش تحقیق. ۷

۱-۵- روش گردآوری اطلاعات:. ۷

۱-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۷

 

فصل ۲ : مبانی نظری

۲-۱- مفهوم احیا و فلسفه احیاگری. ۹

۲-۳- گردآوردن افراد جامعه. ۱۲

۲-۴- فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز. ۱۳

۲-۵- توریسم در مازندران. ۱۴

۲-۶- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن. ۱۷

۲-۹- اهمیت آب از نظر قرآن. ۳۲

۲-۱۰- آب در معماری قبل اسلام. ۳۳

۲-۱۱- آب در معماری بعد از اسلام. ۳۴

۲-۱۲- نگاهی به نقش آب در عناصر معماری ایران. ۳۵

۲-۱۳- نقش نور در هنر معماری. ۶۶

۲-۱۴- نور ، رنگ و آب در معماری اسلامی. ۷۰

۲-۱۵- نقش آب در ایران باستان. ۷۳

۲-۱۶- نقش روان درمان آب. ۷۶

۲-۱۷- چشمه و سیستم آبرسانی. ۷۷

۲-۱۸- گل و درخت. ۸۶

۲-۱۹- فضای سبز وپارک های شهری. ۸۹

۲-۲۱- ویژگی های اجتماعی فضای سبز در شهر. ۹۲

۲-۲۲- ویژگی های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری. ۹۳

 

فصل ۳ :بررسی مصداق های داخلی و خارجی

۳-۱- رود دره ها و نقش آن ها در جهان. ۹۸

۳-۲- رود دره ها و اهمیت آن ها در برنامه ر یزی شهری. ۱۰۰

۳-۴- رود دره ولنجک. ۱۰۹

۳-۵- بررسی وضعیت رود دره فرحزاد قبل و بعد از ساماندهی. ۱۲۲

۳-۶- حاشیه رودخانه وایت. ۱۴۵

 

فصل ۴ : شناخت کلی شهر ساری و بررسی اقلیمی

۴-۱- جغرافیای تاریخی شهر ساری. ۱۵۳

۴-۲- جغرافیای طبیعی شهر ساری. ۱۵۹

۴-۳- جغرافیای سیاسی ـ شهری ساری. ۱۶۹

۴-۵- عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگی. ۱۹۸

۴-۶- عناصر شاخص مذهبی. ۱۹۹

۴-۷- نشانه های اقلیمی. ۲۰۰

۴-۸- نشانه های طبیعی. ۲۰۱

۴-۹- ورودی های شهر. ۲۰۶

۴-۱۰- سازمان ادراکی شهر ساری. ۲۰۹

۴-۱۱- نظام و ویژگی های جمعیتی شهر ساری. ۲۱۰

۴-۱۲- بافت شهر. ۲۲۷

۴-۱۳- بررسی وجه تسمیه مربوط به شهر ساری. ۲۲۹

۴-۱۴- اقلیم و آب و هوا شهر ساری. ۲۳۳

 

فصل ۵ : تحلیل موقعیت ساختگاه

۵-۱- شناخت رودخانه تجن. ۲۴۲

۵-۲- اهمیت آب و جایگاه آن در طراحی و برنامه ریزی شهری. ۲۵۰

۵-۳- تعیین حوزه فراگیر. ۲۵۷

۵-۴- مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها. ۲۵۷

۵-۵- بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل. ۲۵۸

۵-۶- تاثیر کاربری های بلافصل در ایجاد آلودگی در محدوده مورد مطالعه. ۲۵۸

۵-۸- آلودگی آب رودخانه تجن. ۲۵۹

۵-۸- موقعیت جغرافیایی. ۲۶۱

۵-۹- ساختار زمین شناسی. ۲۶۲

۵-۱۰- باد. ۲۶۲

۵-۱۱- مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن   262

۵-۱۲- مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی   263

 

فصل ۶ : برنامه ریزی کالبدی و استاندارد ها

۶-۱- چارچوب های طراحی در حاشیه رودخانه ها، جهت بقای محیط زیست شهر. ۲۷۴

۶-۲- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز. ۲۷۵

۶-۳- ضوابط طراحی پارک ها. ۲۸۵

۶-۴- راهنمای انتخاب گیاهان. ۲۹۴

۶-۵- ویژگی های معماری شناسی گیاهان درفضای سبز. ۳۰۵

فهرست اشکال

عنوان                                                                       صفحه

شکل (۲- ۱) نقشه تقسیمات استان مازندران؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور.. ۱۴

شکل( ۲-۲ ) فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری.. ۲۸

شکل( ۲-۳ ) فضاهای باز شهری طراحی شده.. ۲۹

شکل (۲-۵) تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده.. ۳۰

شکل (۲-۶).. ۴۱

شکل(۲-۷).. ۴۲

شکل (۲-۸).. ۴۲

شکل (۲-۹).. ۴۳

شکل(۲-۱۰).. ۴۴

شکل (۲-۱۱).. ۴۵

شکل ۲-۱۲٫٫ ۴۵

شکل (۲-۱۳).. ۴۶

شکل (۲-۱۴).. ۴۶

شکل (۲-۱۵).. ۴۷

شکل (۲-۱۶).. ۴۸

شکل (۲-۱۶).. ۴۸

شکل (۲-۱۸).. ۴۹

شکل (۲-۱۹).. ۴۹

شکل (۲-۲۰).. ۵۰

شکل(۲-۲۱) عرفی مسیر B آبرسانی بنای حمام.. ۵۱

شکل (۲-۲۲).. ۵۱

شکل (۲-۲۳).. ۵۲

شکل (۲-۲۴).. ۵۲

شکل (۲-۲۵).. ۵۳

شکل (۲-۲۶).. ۵۴

شکل (۲-۲۷).. ۵۵

شکل (۲-۲۸).. ۵۶

شکل(۲-۲۹).. ۵۷

شکل (۲-۳۰).. ۵۸

شکل(۲-۳۱).. ۵۹

شکل (۲-۳۲).. ۵۹

شکل (۲-۳۳).. ۶۰

شکل (۲-۳۴).. ۶۱

شکل (۲-۳۵).. ۶۲

شکل (۲-۳۶).. ۶۳

شکل (۲-۳۷).. ۶۳

شکل (۲-۳۸).. ۶۴

شکل (۲-۳۹).. ۸۰

شکل (۲-۴۰).. ۸۵

شکل(۲-۴۱).. ۸۷

شکل (۳-۱).. ۱۰۳

شکل (۳-۲).. ۱۱۰

شکل(۳-۳).. ۱۱۱

شکل (۳-۴).. ۱۱۲

شکل (۳-۵).. ۱۱۴

شکل (۳-۶).. ۱۱۷

شکل (۳-۷).. ۱۱۸

شکل (۳-۸).. ۱۲۳

شکل (۳-۹).. ۱۲۵

شکل (۳-۱۰).. ۱۲۶

شکل (۳-۱۱).. ۱۲۸

شکل (۳-۱۲).. ۱۳۰

شکل (۳-۱۳) دره فرحزاد قبل از ساماندهی.. ۱۳۱

شکل (۳-۱۴).. ۱۳۳

شکل (۳-۱۵) بوستان نهج البلاغه، در حال اجرا     شکل (۳-۱۶) بعد از اجرا.. ۱۳۴

شکل (۳-۱۷).. ۱۳۶

شکل(۳-۱۸) بوستان نهج البلاغه.. ۱۳۶

شکل (۳-۱۹).. ۱۳۸

شکل (۳-۲۰)نتایج استاندارد هوای پاک.. ۱۳۸

شکل (۳-۲۱) دیوار سبز.. ۱۴۳

شکل (۳-۲۲) پل ارتباطی حاشیه دو طرف رود.. ۱۴۴

شکل (۳-۲۳) تونل ارتباطی فاز یک بوستان به فاز دو.. ۱۴۴

شکل(۳-۲۴) محل بازی کودکان.. ۱۴۴

شکل(۳-۲۵) محل بازی کودکان.. ۱۴۵

شکل (۳-۲۵).. ۱۴۵

شکل (۳-۲۶).. ۱۴۷

شکل (۳-۲۷).. ۱۴۸

شکل (۳-۲۸).. ۱۴۹

شکل (۳-۲۹).. ۱۵۰

شکل (۳-۳۰).. ۱۵۱

شکل (۴-۱).. ۱۶۰

شکل (۴-۲).. ۱۶۱

شکل (۴-۶).. ۱۶۲

شکل (۴-۷).. ۱۶۳

شکل (۴-۸) پهنه بندی زلزله و خطر سیل در ناحیه ساری.. ۱۶۴

شکل (۴-۹) تقسیمات ناحیه ساری.. ۱۷۰

شکل (۴-۱۰) موقعیت ارتباطی شهر ساری با شهرهای مجاور.. ۱۷۱

شکل (۴-۱۱) : تقسیمات مدیریت شهری ساری برحسب مناطق و نواحی    172

شکل (۴-۱۲) روند شکل گیری هسته اولیه.. ۱۷۵

شکل (۴-۱۳) تطابق نظام توسعه بافت کهن بر سازمان فضایی موجود    176

شکل(۴-۱۵) گسست محلات قدیمی توسط خیابان کشی های اخیر.. ۱۷۷

شکل(۴-۱۶) روند توسعه کالبدی شهر ساری در دوران متاخر.. ۱۷۸

شکل (۴-۱۷) عوامل کالبدی و طبیعی موثر بر توسعه شهر ساری.. ۱۸۱

شکل (۴-۱۸) سازمان فضایی ـ فعالیتی شهر ساری.. ۱۸۲

شکل (۴-۱۹) نظام استخوانبندی بافت کهن شهر.. ۱۹۰

شکل (۴-۲۰) جهت گیری ابنیه در بافت کالبدی شهر.. ۱۹۲

شکل (۴-۲۱) نحوه بلوک بندی در بافت کالبدی شهر ساری.. ۱۹۳

شکل (۴-۲۲) راه های موثر در تصویر ذهنی افراد و کیفیات آنها    196

شکل (۴-۲۳) نفوذ پذیری ساخت و ساز در محدوده شرقی رودخانه تجن    197

شکل (۴-۲۴) عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگ.. ۱۹۷

شکل(۴-۲۵) آب انبار میرزا مهدی، نشانه ای در مقیاس شهر.. ۱۹۸

شکل(۴-۲۶).. ۲۰۰

شکل (۴-۲۷).. ۲۰۰

شکل(۴-۲۸).. ۲۰۱

شکل(۴-۲۹).. ۲۰۱

شکل(۴-۳۰).. ۲۰۲

شکل (۴-۳۱) پهنه های موثر در تصویر ذهنی.. ۲۰۳

شکل (۴-۳۲).. ۲۰۳

شکل (۴-۳۳) کیفیات سازمان بصری شهر ساری.. ۲۰۴

شکل (۴-۳۴).. ۲۰۵

شکل (۴-۳۵) عملکرد مسیرها و جداره های آنها به عنوان هدایت کننده دید به سمت عناصر شاخص.. ۲۰۵

ـ شکل(۴-۳۶) به ترتیب ورودی های شهر ساری از سمت جنوب غرب، شمال و شرق شهر.. ۲۰۶

شکل (۴-۳۷) به ترتیب از راست به چپ ایستگاه راه آهن، ساختمان کلبادی و امام زاده یحیی.. ۲۰۷

شکل(۴-۳۸) دید به تپه های پیرامون ساری وشهر ساری از محدوده ای در بیرون از شهر.. ۲۰۷

شکل (۴-۳۹) سازمان بصری شهر.. ۲۰۹

شکل (۴-۴۰) سازمان ادراکی شهر ساری.. ۲۱۰

شکل(۴-۴۱) پهنه ها و راسته های فعالیتی موجود در شهر ساری و پیرامون آن.. ۲۲۵

شکل (۴-۴۲) محدوده قدیمی شهر ساری.. ۲۲۷

شکل (۴-۴۳) مراکز ویژه شهر ساری.. ۲۲۸

شکل (۴-۴۴) محلات قدیمی شهر ساری.. ۲۲۸

شکل (۴-۴۵) حدود تقریبی برج و باروی شهر ساری.. ۲۲۹

شکل (۴-۴۶).. ۲۳۴

شکل (۴-۴۷).. ۲۳۴

شکل (۴-۴۸).. ۲۳۵

شکل(۵-۱) حاشیه رودخانه تجن در بالادست… ۲۴۳

شکل (۵-۲) موقیعت مکانی رودخانه تجن درشهر.. ۲۴۳

شکل (۵-۳) ظره مطلوب رودخانه وحاشیه سبزآن.. ۲۴۴

شکل(۵-۴) پل تجن.. ۲۴۴

شکل (۵-۵) پل قطار.. ۲۴۵

شکل (۵-۶) پل کابلی در حال احداث روی رودخانه تجن.. ۲۴۵

شکل (۵-۷) آلودگی درحاشیه رودخانه تجن.. ۲۴۶

شکل (۵-۸) آپارتمان سازی در حاشیه رودخانه تجن.. ۲۴۶

شکل (۵-۹) علیرغم وجود طبیعت زیبا، تخلیه نخاله ها.. ۲۴۷

شکل (۵-۱۰) رودی پرآب.. ۲۴۷

شکل (۵-۱۱) ماهیگیری در رودخانه تجن.. ۲۴۸

شکل (۵-۱۲) پارک قائم موجود درحاشیه رودخانه تجن.. ۲۴۸

شکل(۵-۱۳) آبزیان رودخانه تجن.. ۲۴۹

شکل (۵-۱۴) گیاهان خودرو حاشیه رود تجن.. ۲۴۹

شکل (۵-۱۵) بخشی از محدوده قابل طراحی.. ۲۵۰

شکل (۵-۱۶) سایت.. ۲۵۷

شکل(۶-۱).. ۲۷۷

شکل (۶-۲).. ۲۷۹

شکل (۶-۳).. ۲۷۹

شکل (۶-۴).. ۲۸۱

شکل (۶-۵).. ۲۸۲

شکل (۶-۶).. ۲۸۳

 

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول (۳-۱) بررسی وضعیت مناطق ۶گانه دره از لحاظ ویژگی های طبیعی و مصنوع.. ۱۲۸

جدول (۳-۲) ویژگی طبیعی دره فرحزاد.. ۱۲۹

جدول(۳-۳) نتایج صوت زیست محیطی.. ۱۳۷

جدول(۳-۴).. ۱۳۹

جدول(۳-۵) نتایج ذرات معلق محیط.. ۱۴۰

جدول شماره(۴-۱) تفسیمات سیاسی ـ اداری در شهرستان ساری.. ۱۷۰

جدول(۴-۲) عناصر و ویژگی های ساختار کالبدی ـ فضایی شهر ساری طی روند تاریخی توسعه.. ۱۷۹

جدول (۴-۳) فرآیند مطالعه سازمان بصری شهری.. ۱۹۴

جدول (۴-۴) رشد جمعیت شهر ساری و مناطق شهری استان مازندران طی سال های ۸۵-۱۳۳۵٫٫ ۲۱۳

جدول(۴-۵) جمعیت شهر ساری به تفکیک نواحی شهری درسال ۱۳۸۵٫٫ ۲۱۴

جدول (۴-۶) جمعیت شهر ساری در گروه های عمده سنی در سال های۱۳۷۵ و ۱۳۸۵٫٫ ۲۱۵

جدول(۴-۷) مقایسه ساختار گروه های عمده سنی جمعیت شهر ساری.. ۲۱۵

جدول(۴-۸) جوانی جمعیت شهر ساری در مقایسه با مناطق شهری سایر سطوح در سال ۱۳۸۵٫٫ ۲۱۶

جدول (۴-۹ ) چگونگی نوزیع جمعیت شهر ساری در گروه های سنی ۵ ساله    217

جدول (۴-۱۰) هرم سنی جمعیت شهر ساری، سال.. ۲۱۷

جدول (۴-۱۱) نسبت حنسی جمعیت شهر ساری در مقایسه با شاخص کل کشور    218

جدول (۴-۱۲) نرخ باسوادی شهر ساری در مقایسه با سایر سطوح مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۵٫٫ ۲۱۹

جدول (۴-۱۳) جمعیت ۶ ساله و بیشتر (لازم التعلیم) و جمعیت باسواد شهر ساری.. ۲۱۹

جدول(۴-۱۴) تراکم ناخالص شهر ساری به تفکیک نواحی و محلات شهری، در سال ۱۳۸۵٫٫ ۲۲۰

جدول(۴-۱۵) سهم شاغلین در بخش های عمده اقتصادی شهر ساری.. ۲۲۱

جدول (۴-۱۶) سهم شاغلین و کارگاههای فعالیتی در زیربخش های اقتصادی شهر ساری.. ۲۲۱

جدول (۵-۱).. ۲۵۲

جدول (۵-۲).. ۲۵۳

جدول (۵-۳) جدول (۵-۴).. ۲۵۴

جدول (۵-۵).. ۲۵۶

جدول (۵-۶).. ۲۶۶

جدول (۵-۷) Sowt. 267

جدول (۶-۱).. ۲۷۶

جدول (۶-۷).. ۲۹۶

جدول (۶-۸).. ۲۹۹

جدول (۶-۹).. ۳۰۰

جدول (۶-۱۰).. ۳۰۲

جدول (۶-۱۱).. ۳۰۴

 

متن کامل این مطلب حذف شده است

مطلب مشابه :

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار