پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی
از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸
هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۱۲
پاسخ اولیه به پرسش اصلی……………………………………………………………………….. ۱۳
پاسخ اولیه به پرسش فرعی۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۵
پاسخ اولیه به پرسش فرعی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶
مراحل و روش تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۶
محتوای پژوهش……………………………………………………………………………………… ۱۷
 
فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی
مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی…………………………………………………………… ۲۴
گفتار اول:تعریف بانک مرکزی…………………………………………………………………. ۲۴
گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی…………………………………………………………….. ۲۷
مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن………………………………. ۳۰
گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی…………………………………………………….. ۳۰
گفتار دوم: وظایف وصلاحیت های بانک مرکزی…………………………………………… ۳۶
بند اول: تثبیت نرخ ارز…………………………………………………………………….. ۴۰
بند دوم: تنظیم سیاست های پولی……………………………………………………… ۴۲
بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها…………………………………………….. ۴۲
بند چهارم:حفظ ثبات مالی………………………………………………………………… ۴۳
مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………. ۴۴
گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………………….. ۴۴
گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا…………………………………………………. ۵۱
بند اول:همکاری تحت نظام کلاسیک استاندارد طلا…………………………………. ۵۱
بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید……………………………………………….. ۵۵
بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی……………………………………………. ۵۷
گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز……………………………………. ۵۹
گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز………………………………… ۶۱
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۶۳
 
فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۶۷
مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا……………………………………………………….. ۶۹
گفتار اول:  گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو…………………………. ۶۹
گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………….. ۷۶
بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا………………………………………………. ۷۶
بند دوم: ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………………………………… ۷۸
مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم…………………………….. ۸۳
گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم……………………………….. ۸۴
گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا……………………………………………….. ۸۵
بند اول: شخصیت حقوقی…………………………………………………………………. ۸۵
بند دوم: وضعیت نهادی……………………………………………………………………. ۸۶
بند سوم: نقش بانک مرکزی اروپا در یوروسیستم…………………………………….. ۸۷
بند  چهارم: مرکز تصمیم  گیری سیستم اروپایی بانک های مرکزی
و یوروسیستم…………………………………………………………………. ۸۸
بند پنجم: ساختار بانک مرکزی اروپا…………………………………………………….. ۸۸
بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا…………………………………………. ۹۶
بند هفتم: آیین نامه های بانک مرکزی اروپا…………………………………………… ۹۷
بند هشتم: تصمیمات بانک مرکزی اروپا……………………………………………….. ۹۷
بند  نهم: فعالیت های مشورتی بانک مرکزی اروپا……………………………………. ۹۸
گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم……………………………………………………. ۹۹
بند اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر
یوروسیستم………………………………………………………………………… ۹۹
بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده
در یوروسیستم…………………………………………………………………… ۱۰۰
بند سوم: اهداف یوروسیستم……………………………………………………………. ۱۰۱
بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم……………………………………………….. ۱۰۱
بند پنجم: تصمیم گیری متمرکز و تمرکز زدایی عملیاتی………………………… ۱۰۲
گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی……………………………….. ۱۰۳
بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی ………………………………………….. ۱۰۴
بند دوم: سیستم های مشترک عملیاتی……………………………………………… ۱۰۵
مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا………………………………………… ۱۰۶
گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا…………………………………. ۱۰۶
بند اول: پارلمان اروپایی………………………………………………………………….. ۱۰۷
بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ………………………………………….. ۱۰۹
بند سوم :کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا……………………………………. ۱۱۱
گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا………… ۱۱۲
مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا…………………………………………………………………….. ۱۱۴
گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی………………………. ۱۱۴
بند یک: صندوق بین المللی پول………………………………………………………. ۱۱۴
بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا……………….. ۱۱۶
گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی………………………………………………………. ۱۱۷
بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت……………….. ۱۱۷
بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده………………………… ۱۱۸
بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۹
بند چهارم: مجمع ثبات مالی ………………………………………………………….. ۱۱۹
بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا……………………… ۱۲۰
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
 
فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)
مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی……………………………………………. ۱۳۲
گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی…………………………………. ۱۳۲
گفتار دوم: اهداف اصلی………………………………………………………………………. ۱۳۵
گفتار سوم: صلاحیت های  بانک تسویه های بین المللی از سال ۱۹۳۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۸
مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی……………………………………………………….. ۱۴۳
گفتار اول:کمیته بازل…………………………………………………………………………. ۱۴۳
گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۴
گفتار سوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۶
مبحث سوم: موافقت نامه های بازل……………………………………………………………. ۱۴۷
گفتار اول: موافقت نامه بازل ۱۹۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۹
گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل………………………………….. ۱۵۴
گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل ۱۹۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۵۶
گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل…………………………………………… ۱۵۸
مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی…………. ۱۶۳
گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. ۱۶۴
بند اول: سپرده گذاری و وام ها………………………………………………………… ۱۶۵
بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی ۱۶۸
بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی…………………………………………. ۱۶۹
بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی……………………………………………. ۱۷۰
گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی………………………….. ۱۷۰
گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای…………………………………. ۱۷۱
مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی…………………………………………………………………………. ۱۷۳
گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی……………………………………………………………………………. ۱۷۵
بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول……….. ۱۷۵
بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی………………………. ۱۷۷
گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی…………………. ۱۸۰
گفتار سوم: رابطه  بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا……………….. ۱۸۱
بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی……………………………………………………… ۱۸۱
بند دوم: موسسه مشترک وین………………………………………………………….. ۱۸۲
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی
مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱۸۵
مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی……………….. ۱۸۶
گفتار اول: کنکوردای بازل ۱۹۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸۶
گفتار دوم:کنکوردای بازل ۱۹۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸۹
گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور ۱۹۸۵-۱۹۸۷ ……………………………… ۱۹۲
بند اول: موافقت نامه پلازا……………………………………………………………….. ۱۹۲
بند دوم: موافقت نامه لوور……………………………………………………………….. ۱۹۷
گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل ۱۹۸۸ و ۲۰۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹۹
مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………………….. ۲۰۴
گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها…………………………………………………… ۲۰۴
بند اول: حقوق نرم………………………………………………………………………… ۲۰۴
بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های
مرکزی……………………………………………………………………………. ۲۰۶
گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱۰
گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱۴
گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی.. ۲۱۷
مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………… ۲۱۸
گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی……………………………. ۲۱۸
گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی…………………………….. ۲۱۹
گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی…………………………………… ۲۲۰
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… ۲۲۱
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۲۲۲
منابع……………………………………………………………………………………………………… ۲۲۸
الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………….. ۲۲۸
ب- منابع لاتین……………………………………………………………………………………. ۲۳۰
چکیده
بانک های مرکزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده کشورها به منابع مالی بانک مرکزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانک مرکزی و عملکردهای متفاوتی چون تنظیم سیاست های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همکاری بین بانک های مرکزی علی رغم ظاهرش، یک مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.در  پایان نامه حاضر چند سوال برای نگارنده مطرح شده است. اینکه همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چگونه انجام می گیرد؟ساز و کار حاکم بر همکاری بین بانک های مرکزی در جهان چیست؟نتیجه تحقیق حاضر بدین شکل است که در حال حاضر همکاری بین بانک های مرکزی در قالب دو سیستم بانک مرکزی اروپا برای کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند و یورو را به عنوان واحد ارزی خود پذیرفته اند و بانک تسویه های بین المللی برای سایر بانک های مرکزی امکان پذیر است.البته در حال حاضر دغدغه همکاری بین بانک های مرکزی از یک مسئله منطقه ای به ویژه از پس از بحران رکود مالی سال ۲۰۰۷ به یک نگرانی عینی جهانی تبدیل گشته است به گونه ای که مسایلی چون اصلاح ساختار معماری بین المللی،پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و تنظیم و تسهیل روابط مالی بین المللی را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی کما بیش در حال اجراء هستند ولی این تعهد به اجراء ناشی از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقی نبوده است بلکه این موافقت نامه ها از ماهیت حقوق نرم، برخوردارند و بانک های مرکزی و دولت های متبوع آنها این موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت کارکرد بهتر نظام بانکی بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و به نظر می رسد بانک های مرکزی نیز بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۶۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***