پایان نامه حقوق خصوصی – چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشکده­ آموزش­های الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

عنوان :

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر نعمت اللهی

نگارنده:
 
**برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
         طرح مسأله ۱
         سؤال اصلی تحقیق ۲
         سؤالات فرعی تحقیق ۲
         فرضیه ها ۲
         ضرورت تحقیق ۳
         پیشینه ی تحقیق ۴
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ۴
         روش و ساختار تحقیق ۵
فصل اول: کلیات  
۱-۱-   بازشناسی مفاهیم اصلی ۷
        ۱-۱-۱- اجاره ۷
                 الف) اجاره در لغت ۸
                ب) اجاره در اصطلاح ۹
        ۱-۱-۲- اجیر ۱۲
        ۱-۱-۳- مستأجر ۱۳
۱-۲-        انواع اجاره ۱۳
       ۱-۲-۱- اجاره­ی اشیاء ۱۳
       ۱-۲-۲- اجاره­ی حیوان ۱۴
       ۱-۲-۳- اجاره­ی انسان (اشخاص) ۱۴
      ۱-۲-۳-۱- مفهوم و ماهیت اجاره­ی اشخاص ۱۵
               الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص ۱۵
              ب) ثمره­ی تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص ۱۸
      ۱-۲-۳-۲- اقسام اجاره­ی اشخاص ۱۹
              ۱-۲-۳-۲-۱- اجاره­ی خدمه و کارگران ۲۰
  الف) اجیر خاص ۲۰
  ب) اجیر عام (مطلق) ۲۲
             ۱-۲-۳-۲-۲- اجاره­ی متصدیان حمل و نقل ۲۳
۱-۳-­ ارکان اجاره­ی اشخاص ۲۴
        ۱-۳-۱- متعاقدین ۲۴
        ۱-۳-۲- ایجاب و قبول ۲۶
        ۱-۳-۳- عوضان (مورد معامله) ۲۶
               ۱-۳-۳-۱- معوض (منفعت عمل یا شخص) ۲۷
                 ۱-۳-۳-۲- عوض (اجرت) ۲۸
۱-۴-  مقایسه­ی اجاره­ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه ۲۹
       ۱-۴-۱- اجاره­ی اشخاص و تصدی حمل و نقل ۲۹
       ۱-۴-۲- اجاره­ی اشخاص و قرارداد کار ۳۰
               الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد کار ۳۱
                 ب) فایده­ی تمییز قرارداد کار از مقاطعه کاری ۳۳
       ۱-۴-۳- اجاره­ی اشخاص و عقد استصناع ۳۴
       ۱-۴-۴- اجاره­ی اشخاص و عقد ودیعه ۳۵
       ۱-۴-۵- اجاره­ی اشخاص و عقد وکالت ۳۶
۱-۵- مفاهیم مرتبط ۳۸
        ۱-۵-۱- مدعی و منکر ۳۸
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر ۳۹
                 ب)حکم مدعی و منکر ۴۱
        ۱-۵-۲- تداعی ۴۲
                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده ی مدعی و منکر ۴۳
                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده ی عدل و انصاف ۴۴
                فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد  
۲-۱- اختلافات مربوط به عقد ۴۸
        ۲-۱-۱- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره ۴۸
                 الف) اختلاف قبل از انجام کار ۴۹
               ب) اختلاف بعد از انجام کار ۵۰
        ۲-۱-۲- اختلاف در نو ع عقد ۵۳
                 ۲-۱-۲-۱- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع ۵۳
                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار ۵۵
                      ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار ۵۶
               ۲-۱-۲-۲- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله ۵۹
               ۲-۱-۲-۳- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار ۶۰
       ۲-۱-۳- اختلاف در کیفیت عقد ۶۱
               الف) اختلاف قبل از انجام کار ۶۲
               ب) اختلاف بعد از انجام کار ۶۳
       ۲-۱-۴- اختلاف در صحت و  بطلان عقد ۶۳
               ۲-۱-۴-۱- جریان اصل عدم یا اصل صحت ۶۴
               ۲-۱-۴-۲- قلمرو اجرای اصل صحت ۶۵
                ۲-۱-۴-۳- قاعده­­ی کلی در اجرای اصل صحت ۶۸
        ۲-۱-۵- اختلاف در مدت عقد ۶۹
               ۲-۱-۵-۱- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان ۷۰
                ۲-۱-۵-۲- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین ۷۳
۲-۲- اختلاف در متعاقدین ۷۶
        ۲-۲-۱- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر ۷۶
        ۲-۲-۲- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر ۸۰
۲-۳- اختلاف در عوضین ۸۳
       ۲-۳-۱- اختلاف در منفعت (عمل) ۸۴
               ۲-۳-۱-۱- اختلاف در نوع منفعت (عمل) ۸۴
                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار ۸۶
                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار ۸۷
                ۲-۳-۱-۲- اختلاف در میزان و مقدار عمل ۸۹
        ۲-۳-۲- اختلاف در اجرت ۹۱
               ۲-۳-۲-۱- اختلاف در نوع اجرت ۹۱
               ۲-۳-۲-۲- اختلاف در تعیین اجرت ۹۲
                ۲-۳-۲-۳- اختلاف در مقدار اجرت ۹۳
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن  
۳-۱- اختلاف در تعهدات اجیر ۹۶
        ۳-۱-۱- اختلاف در انجام عمل ۹۷
               ۳-۱-۱-۱- تخلف از اصل عمل ۹۷
                      الف) تخلف اجیر از انجام کار بدون تعیین زمان ۹۸
                      ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر ۹۹
                                 ۱-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب ۹۹
                              ۲-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب ۱۰۰
               ۳-۱-۱-۲- تخلف از جزء عمل ۱۰۰
        ۳-۱-۲- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار) ۱۰۳
        ۳-۱-۳- اختلاف در حفظ کالا  تا زمان تحویل به مستأجر ۱۰۵
               الف) اختلاف در تلف ۱۰۶
               ب) اختلاف در تعدی و تفریط ۱۰۶
۳-۲- اختلاف در تعهدات مستأجر ۱۱۲
       ۳-۲-۱- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار ۱۱۳
       ۳-۲-۲- اختلاف در پرداخت اجرت ۱۱۴
        ۳-۲-۳- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره ۱۱۶
        ۳-۲-۴- اختلاف در هزینه­های مربوط به انجام کار ۱۱۸
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد  
۴-۱- اختلاف در انقضاء عقد اجاره ۱۲۱
       ۴-۱-۱- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین ۱۲۲
       ۴-۱-۲- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت ۱۲۳
       ۴-۱-۳- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت ۱۲۴
       ۴-۱-۴- اختلاف در اقاله ی عقد ۱۲۴
۴-۲- اختلاف در فسخ اجاره ۱۲۶
       ۴-۲-۱- اختلاف در ثبوت خیار ۱۲۶
                ۴-۲-۱-۱- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار ۱۲۷
                ۴-۲-۱-۲- اثر فسخ بعد  از انجام کار ۱۳۰
۴-۳- اختلاف در انفساخ اجاره ۱۳۱
        ۴-۳-۱- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر ۱۳۳
        ۴-۳-۲- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل ۱۳۵
               ۴-۳-۲-۱- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل) ۱۳۶
               ۴-۳-۲-۲- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار ۱۳۶
               ۴-۳-۲-۳- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره ۱۳۷
                ۴-۳-۲-۴- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار ۱۳۸
۴-۴- اختلاف در بطلان عقد اجاره ۱۳۹
        ۴-۴-۱- سبب بطلان ۱۴۰
        ۴-۴-۲- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال ۱۴۱
                الف) ضمان کار اجیر ۱۴۱
               ب) عدم ضمان محل عمل ۱۴۳
نتیجه گیری ۱۴۵
فهرست منابع ۱۴۶

 
 
چکیده:
       قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربرد­ترین عقود محسوب می شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .
این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه­ی آن به این مهم می­پردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می شود.
کلمات کلیدی:
مدعی، منکر، تداعی، اجاره ی اشخاص، اجیر، مستأجر

برای خواندن ادامه تکه هایی از متن پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***