پایان نامه حقوق: خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱
۱٫۱٫ مقدمه. ۲
۲٫۱٫ بیان مسئله. ۴
۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۹
۴٫۱٫ اهداف تحقیق.. ۱۲
۱٫۴٫۱٫ اهداف کلی تحقیق.. ۱۲
۲٫۴٫۱٫ اهداف جزئی تحقیق.. ۱۲
۵٫۱٫ فرضیات تحقیق.. ۱۲
۶٫۱٫ محدوده تحقیق.. ۱۳
۷٫۱٫ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. ۱۵
۱٫۲٫ مقدمه. ۱۶
۲٫۲٫ ورزش… ۱۶
۱٫۲٫۲٫ اهداف تربیت بدنی وورزش… ۱۸
۲٫۲٫۲٫ سلسله مراتب  ورزش… ۱۹
۳٫۲٫۲٫ مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی.. ۲۱
۳٫۲٫ توسعه. ۲۳
۱٫۳٫۲٫ توسعه و گسترش ورزش… ۲۴
۲٫۳٫۲٫ رویکردهای توسعه ورزش… ۲۶
۲٫۳٫۲٫ چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش… ۲۷
۱٫۳٫۳٫۲٫ چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین.. ۲۸
۴٫۳٫۲٫ نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص…. ۳۰
۱٫۵٫۳٫۲٫ مدل اندیشه های هرمی.. ۳۴
۷٫۲٫ مدل هرمی توسعه ورزش… ۳۵
۲٫۵٫۳٫۲٫ مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTAD) 36
۳٫۵٫۳٫۲٫ مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی (DMSP) 40
۴٫۵٫۳٫۲٫ مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. ۴۲
۴٫۲٫ ورزش پایه. ۴۶
۵٫۲٫ ورزش در مدارس… ۵۳
۱٫۵٫۲٫ ورزش مدارس در سایر کشور ها ۵۷
۳٫۶٫۲٫ مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس… ۶۲
۶٫۲٫ عوامل بازدارنده ۶۶
۷٫۲٫ ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۷۲
۱٫۷٫۲٫ پیشینه داخلی.. ۷۲
۲٫۷٫۲٫ پیشینه خارجی.. ۷۹
۹٫۲٫ جمع بندی: ۸۸
فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۹۰
۱٫۳٫ مقدمه. ۹۱
۲٫۳٫ روش تحقیق.. ۹۲
۴٫۳٫ نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۹۲
۵٫۳٫ متغیرهای تحقیق.. ۹۲
۶٫۳٫ ابزار اندازه گیری.. ۹۳
۷٫۳٫ روایی ابزار اندازه گیری.. ۹۳
۸٫۳٫ پایایی ابزار اندازه گیری.. ۹۴
۹٫۳٫ روش گرد آوری اطلاعات… ۹۵
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.. ۱۰۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۱۰۲
۱٫۴٫ مقدمه. ۱۰۲
۲٫۴٫ آمار توصیفی.. ۱۰۲
۱٫۲٫۴٫ ویژگیهای فردی.. ۱۰۲
۱٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. ۱۰۲
جدول۱٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… ۱۰۲
۲٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. ۱۰۳
۳٫۱٫۲٫۴٫ نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. ۱۰۳
۲٫۲٫۴٫ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۱۰۴
۳٫۴٫ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۱۰۴
۱٫۳٫۴٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۱۰۴
۲٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه ها ۱۰۵
۱٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه اول. ۱۰۵
۴٫۲٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه دوم. ۱۰۶
۳٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه سوم. ۱۰۷
۴٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه چهارم. ۱۰۷
۵٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه پنجم. ۱۰۸
۶٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه ششم. ۱۰۹
۷٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه هفتم. ۱۰۹
۸٫۲٫۳٫۴٫ فرضیه هشتم. ۱۱۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………۱۱۲
۱٫۵٫مقدمه. ۱۱۲
۲٫۵٫ خلاصه آمار توصیفی.. ۱۱۴
۱٫۲٫۵٫ ویژگیهای فردی.. ۱۱۴
۳٫۵٫  خلاصه آمار استنباطی.. ۱۱۴
۱٫۳٫۵٫ بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۱۱۴
۲٫۳٫۵٫ بحث آزمون فرضیه ها ۱۱۴
۱٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه اول. ۱۱۴
۲٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه دوم. ۱۱۶
۳٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه سوم. ۱۱۷
۴٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه چهارم. ۱۱۹
۵٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه پنجم. ۱۲۰
۶٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه ششم. ۱۲۲
۷٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هفتم. ۱۲۲
۸٫۲٫۳٫۵٫ بحث فرضیه هشتم. ۱۲۳
۴٫۵٫ محدودیت های تحقیق.. ۱۲۴
۱٫۴٫۵٫ محدودیتهای اجرایی.. ۱۲۴
۲٫۴٫۵٫ محدودیتهای روششناسی.. ۱۲۵
۵٫۵٫ پیشنهادهای تحقیق.. ۱۲۵
۱٫۵٫۵٫ پیشنهادی مبتنی بر یافتهها ۱۲۵
۲٫۵٫۵٫ پیشنهادهای روششناختی.. ۱۲۵
منابع: ۱۲۷
 
فهرست جداول
جدول ۱٫۲٫ مراحل LTAD (استافورد،۲۰۰۵) …….  ۳۷
جدول ۱٫۳٫ ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع ۹۴
جدول۲٫۳٫ جدول اسامی مدارس تحقیق………….. ۹۵
جدول۱٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… ۱۰۲
جدول ۲٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) ۱۰۳
جدول ۳٫۴٫ توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. ۱۰۳
جدول ۵٫۴٫ آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. ۱۰۴
جدول ۶٫۴٫ آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها ۱۰۵
جدول ۷٫۴٫ آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. ۱۰۶
جدول ۸٫۴٫ آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… ۱۰۶
جدول ۹٫۴٫ آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… ۱۰۷
جدول ۱۰٫۴٫ آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… ۱۰۸
جدول ۱۱٫۴٫ آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… ۱۰۸
جدول ۱۲٫۴٫ آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… ۱۰۹
جدول ۱۱٫۴٫ آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… ۱۱۰
جدول ۱۸٫۴٫ نتایج آزمون فریدمن.. ۱۱۱
جدول ۱۹٫۴٫ فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس… ۱۱۱
 
فهرست شکل ها
شکل۱٫۲٫ مدل سلسله مراتبی بخش های اصلی ورزش… ۲۱
شکل ۲٫ ۲ مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… ۲۸
شکل ۳٫۲٫ مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) ۲۹
شکل ۴٫۲٫ مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) ۳۰
شکل۵٫۲٫ فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… ۳۴
شکل ۶٫۲٫ فرایند توسعه ورزش خاص…. ۳۴
شکل ۷٫۲٫ مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. ۴۲
شکل ۸٫۲٫ مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. ۴۵
 
فهرست نمودارها
نمودار ۱٫۲ مدل سلسله مراتبی ورزش… ۲۱
 
مقدمه ۱
عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز
افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی
از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل
بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهه های اخیر به چالشی
بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در
کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در
جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم
آورده است.
طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا
در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،
کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع
مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی
در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد
دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری
نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت
عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده
این پدیده اقتصادی میباشد.
از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از
نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی
میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی
۲
خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،
نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامه ریزی واحدهای تولید خود قرار
خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد
یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-
وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم
خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطه های پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون
خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار
کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-
های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینه های
درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید
و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز
های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی
.( (عطار زاده، ۱۳۸۶
سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-
گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن
است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص
۰ تا ۲ درصد میباشد(محرمزاده، ۱۳۸۵ ) که / ۱ کشورها بین ۵ (GDP) میگردد. سهم ورزش از
.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، ۱۳۸۴
در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این
صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به
کارگیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی در حوزه های مختلف آن انکارناپذیر میباشد.
١Groos Domestic Product (GDP)
۳
اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی
برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته و توسعهیافته
تبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات
خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار در
ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورت
مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. همانطور که اشاره گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،
رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با
توجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش دارد،
در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. به ترتیبی که در کشورهای ایتالیا،
۱ درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۲ درصد، ۷
۱ درصد است. حال این که این نسبت در کشور ایران ۳۸ صدم در یک درصد است / و ۴
.( (رضوی، ۱۳۸۴
در راستای لزوم بهکارگیری بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاری و
وضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر است در شرایط بازار
کار ایجاد کند، محقق بر آن شد تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش
کشور را مورد بررسی قرار دهد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت اشاره به یکی از
مهمترین مشکلات جوامع امروزی بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی است. در این
پژوهش ضمن توصیف ویژگیهای اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصی
ورزش با عواملی مانند میزان سرمایهگذاری، درآمد خالص، مدت زمان واگذاری و محدودیت-
های مالی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با توجه به
محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم بهکارگیری بخش خصوصی در
صنعت ورزش کشور، برای اقدامات بعدی و استفاده در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند
مدت اقتصادی مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۸۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***