پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان  مکمل در استان های منتخب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش: مدیریت بیمه

عنوان:

تخمین تابع تقاضای بیمه درمان  مکمل در استان های منتخب

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-بیان مسئله. ۳

۱-۳-ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۴- چارچوب نظری.. ۵

۱-۵-سوالات تحقیق.. ۶

۱-۵-۱- سوال اصلی.. ۶

۱-۵-۲-سوالات فرعی.. ۶

۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۷- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۷-۱-هدف اصلی.. ۷

۱-۷-۲-اهداف فرعی.. ۷

۱-۸-  قلمرو پژوهش… ۷

۱-۸-۱ قلمروزمانی.. ۷

۱-۸-۲ قلمرو مکانی.. ۸

۱-۸-۳ قلمرو موضوعی پژوهش… ۸

۱-۹- کلیات روش انجام کار. ۸

۱-۱۰- خلاصه فصل.. ۹

۱-۱۱- ساختارگزارش تحقیق.. ۹

۲-۱-مقدمه. ۱۲

۲-۲-تاریخچه بیمه. ۱۳

۲-۲-۱-تاریخچه بیمه درمانی در ایران. ۱۴

۲-۳-بیمه تکمیلی.. ۱۵

۲-۴-ابعاد خدمات بیمه ای.. ۱۶

۲-۵-انواع بیمه. ۱۷

۲-۵-۱-بیمه عمر. ۱۷

۲-۵-۲-بیمه های به شرط فوت… ۱۸

۲-۵-۳-بیمه های به شرط حیات… ۱۹

۲-۵-۴-بیمه های عمر و پس انداز ( مختلط پس انداز ) ۲۰

۲-۵-۵-بیمه اعتبار. ۲۱

۲-۵-۶-بیمه درمان. ۲۱

۲-۵-۶-۱-انواع بیمه درمان. ۲۲

۲-۶-عوامل موثر بر سرعت بخشیدن پوشش بیمه درمان. ۲۲

۲-۶-۱-وجود درآمد افراد طبقه متوسط جامعه و نرخ رشد اقتصادی.. ۲۲

۲-۶-۲-ساختار اقتصادی.. ۲۳

۲-۶-۳-هزینه های اجرایی.. ۲۳

۲-۶-۴-توانایی اجرا کردن طرح بیمه درمان. ۲۳

۲-۶-۵-یکپارچگی بین جامعه. ۲۳

۲-۷-تبیین اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر فروش بیمه درمان. ۲۴

۲-۸-چالش های بیمه درمان. ۲۵

۲-۹-خصوصیات بیمه های درمان گروهی.. ۲۶

۲-۹-۱-صدور گروهی.. ۲۷

۲-۹-۲-.قرارداد اصلی.. ۲۷

۲-۹-۳-هزینه پایین.. ۲۸

۲-۹-۴-قابلیت انعطاف… ۲۸

۲-۹-۵-نرخ گذاری تجربی.. ۲۸

۲-۱۰-وضعیت بیمه درمان در ایران و دنیا ۲۸

۲-۱۱-علل پیدایش و گسترش بیمه تکمیلی درمان. ۳۱

۲-۱۲-مبانی نظری تابع تقاضا ۳۲

۲-۱۲-۱-مبانی نظری بیمه درمانی.. ۳۳

۲-۱۳-نتیجه گیری.. ۳۴

۲-۱۴-پیشینه تحقیق.. ۳۶

۲-۱۴-۱-مطالعات داخلی.. ۳۶

۲-۱۴-۲-مطالعات خارجی.. ۴۰

۳-۱- مقدمه. ۴۵

۳-۲- روش کلی تحقیق.. ۴۵

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات… ۴۷

۳-۴- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۴۷

۳-۷- روش انجام کار. ۴۷

۳-۷-۱-مرحله اول : تصریح سنجی.. ۴۸

۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) ۴۸

۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی.. ۴۹

۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا ۴۹

۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانل دیتا ۴۹

۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانل دیتا ۵۰

۳-۷-۳-۲- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. ۵۱

۳-۷-۳-۲- روش برآورد. ۵۲

۳-۷-۳-۳-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. ۵۳

۳-۷-۴- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. ۵۴

۳-۷-۵-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. ۵۴

۳-۸- فرضیات تحقیق.. ۵۴

۳-۹- خلاصه فصل.. ۵۵

۴-۱- مقدمه. ۵۷

۴-۲- آمار توصیفی.. ۵۷

۴-۳- متغیر وابسته. ۵۷

۴-۳-۱- حق بیمه درمان. ۵۷

۴-۴- متغیرهای مستقل.. ۵۹

۴-۴-۱- مخارج بهداشتی.. ۵۹

۴-۴-۲-درآمد سرانه. ۶۰

۴-۴-۳- تورم. ۶۱

۴-۵- آمار استنباطی.. ۶۲

۴-۵-۱-مراحل برآورد مدل. ۶۳

۴-۵-۱-۱- آزمون ریشه واحد. ۶۳

۴-۵-۲-تخمین  مدل. ۶۴

۵-۱- مقدمه. ۷۳

۵-۲- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. ۷۳

۵-۳- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. ۷۳

۵-۴- بحث درباره نتایج.. ۷۴

۵-۵- نتایج آزمون فرضیه ها سوالات تحقیق.. ۷۵

۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها ۷۶

۵-۷- محدودیت های تحقیق و پیشهادات برای پژهش های آتی.. ۷۶

منابع و ماخذ. ۷۸

پیوست… ۸۲

چکیده

یکی از خطرات پیش روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های ۳۰ استان کشور طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است که مخارج بهداشت و درمان خانوارها در استان های کشور با تقاضای بیمه رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مشخص گردید که تورم با تقاضای بیمه رابطه منفی دارد. از دیگر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر، درآمد سرانه است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه وجود ندارد. یعنی افزایش و یا کاهش درآمد اسمی افراد تاثیر بر تقاضای بیمه ندارد. رابطه تقاضای بیمه درمان مکمل با کلیه عوامل موثر بر آن با انتظارات تئوریک سازگاری دارد. در مدل برآورد شده، مقدار عرض از مبدأ ۳۰ استان کشوراز لحاظ آماری متفاوت است. این تفاوت ممکن است ناشی از ویژگی های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان های کشور باشد که برای گسترش بیمه درمان باید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی: تابع تقاضا، بیمه درمان، هرینه بهداشت، درآمد سرانه، تورم

۱-۱-مقدمه

در زندگی فعال و پرریسک امروزی بیمه یک نیاز و احتیاج است و هرچه تمدن توسعه می یابد به علت خطرات و ریسک های جدیدی که حیات و آرامش انسان ها را تهدید می کند نقش در تامین آینده افراد، آرامش خاطر اجتماع، توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه بشری آشکارتر می شود. بنابراین بیمه به عنوان یک روش مقابله با خطر پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است (Fransva, 2002). یکی از خطرات پیش روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. در واقع مواجهه با طبیعت تصادفی سلامت از مسائل اقتصادی موثر بر زندگی بشر است. اهمیت این موضوع به این واقعیت باز می گردد که بیماری می تواند با اعمال دو نوع هزینه، رفاه آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد: اول، هزینه های درمانی مورد نیاز برای بهبود و یا درمان بیماری و دوم، درآمد دستمزدی که احتمالا در دوره بیماری از دست می رود. این واقعیت، منجر به ایجاد تمایل به پرداخت برای تامین در برابر بیماری شده و به عبارت دقیق تر، تقاضا برای بیمه های درمانی (بهداشتی) را تحریک می کند. الگوی اقتصاد خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه (درمانی)، غالبا با بهره گیری از چهارچوب های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد(نخعی آغمیونی و کاموئی، ۱۳۸۹).

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی و معرفی متغیرها پرداخته شده است.

۱-۲-بیان مسئله

شرکت های بیمه به دلیل نوع فعالیت هایشان در زمره امور بازرگانی قراردارند و به لحاظ جنبه خدماتی بودن فعالیت هایشان، نوعی تعهد و کالای غیرملموس و غیر محسوس را عرضه می کنند که مشتری (بیمه گذار) به هنگام انجام هزینه های خرید (پرداخت حق بیمه) قادر نیست ارزیابی دقیق از آن به دست آورد (Singerman, 2010) از این رو فروشنده (بیمه گر) باید رعایت حد اعتماد (که اصول بنیادین در صنعت بیمه است) را پیش از ارائه خدمت در بیمه گذار و بیمه شده ایجاد و تقویت نماید تا بتواند از رقبا پیشی بگیرد و تحقق این امر از طریق اطلاع رسانی  شفاف، بازاریابی و ارائه خدمات مطلوب میسر خواهد بود. از مناسب ترین راهکارها جهت جذب بیمه گذاران بالقوه، می توان با توجه به خواست ها، انتظارات و عوامل موثر بر تقاضای بیمه گذاران بالقوه اشاره کرد. همچنین برای پی بردن به علل سوددهی بیمه درمان برای شرکت های بیمه ای باید ویژگی های سمت عرضه و تقاضای آن شناسایی شود تا بتوان راه حل هایی درجهت بهبود و ارتقای آن ارائه داد (قنبری و همکاران، ۱۳۸۹).

الگوی اقتصادی خرد بنیادی توصیفگر تقاضای بیمه ، غالبا با بهره گیری از چهارچوب های خرید همه یا هیچ به تحلیل رفتار آحاد اقتصادی می پردازد. چنین الگو هایی، سطح مطلوبیت را متغیری پنهان می دانند که تصمیم مصرف کننده، به صورت خرید یا عدم خرید پوشش بیمه ای، وضعت آن را مشخص می کند(پژویان و پورپرتوی، ۱۳۸۲). در پژوهش حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان مکمل از تک معادلات تقاضا استفاده می شود. در روش های اقتصاد سنجی، الگو سازی می تواند مبتنی بر نظریه های اقتصاد خرد یا فروض کلان باشد. الگوهای مبتنی بر نظریه های اقتصاد خرد، شکل سیستمی توابع تقاضا است و به تخصیص کل بودجه مصرف کنده به یک مجموعه از کالاهای مختلف مربوط می شود. این توابع از طریق حداکثر کردن تابع مطلوبیت خاص به دست می آید.

با توجه به مدل اقتصاد سنجی مذکور؛ مسئله اصلی تحقیق این است که چه عواملی بر تقاضای بیمه درمان در کشور موثر است. تا از این رهگذار بتوان کشش عوامل شناسایی شده را بدست آوریم. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر اینست که متغیرهای اثرگذار بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گیرئ تا با شناخت این عوامل شرکت های بیمه بیتوانند در برنامه ریزی های به رونق این شاخه بیمه ای کمک کند.

۱-۳-ضرورت انجام تحقیق

در بحث بیمه درمان مکمل، با توجه به نبود مرز مشخص بین این شاخه از بیمه و بیمه درمان پایه به طوری که بتوان آن ها را از یکدیگر متمایز نمود و عدم شفافیت بسته خدمتی مکمل و از سویی، کیفیت نامناسب خدمات و عدم سازماندهی آنها در قالب بسته های خدمات بیمه درمان مکمل، خدمات ارائه شده از مطلوبیت لازم برخوردار نیستند، علاوه بر این ضرر و زیان قراردادهای بیمه مکمل درمان باعث شده که شرکت های بیمه ای از صدور این بیمه نامه ها اکراه داشته باشند. به طور مثال در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ضریب خسارت رشته بیمه درمان به ترتیب برابر با ۶۵٫۱۶ درصد و ۷۳٫۹۶ درصد بوده است (گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشور،۱۳۸۷-۱۳۷۹). به همین دلیل این رشته مهم بیمه ای که صنعتی نوپاست چندان توسعه پیدا نکرده است. برای پی بردن به علل سوددهی پایین بیمه درمان برای شرکت های بیمه ای باید ویژگی های سمت عرضه و تقاضای آن شناسایی شود تا بتواند راه حل هایی در جهت بهبود و ارتقای آن ارائه داد (دقیقی اصلی و همکاران، ۱۳۸۹). بیمه های درمان با توزیع احتما خسارت بین افراد بیمه شده هزینه های بیماری را بین تعداد زیادی افراد تقسیم کرده و نه تنها بار هزینه ها را برای بیماران کاهش می دهد بلک برای کلیه بیمه شدگان اطمینان خاطر به ارمغان می آورد که به دو صورت بیمه های اجتماعی و خصوصی (تجاری) ارائه می شود. محدوده ارائه خدمات به بیماران آن قدر وسعت دارد که ارائه کلیه خدمات در چارچوب بیمه پایه (اجتماعی)، از دیدگاه اقتصادی مقدور نمی باشد همچنین سیر صعودی هزینه ها تشخیصی، ورود فناوری های پزشکی گران قیمت، پیشرفت های علم پزشکی و ابداع روش های جدید، پوشش تمامی هزینه های درمانی در حیطه بیمه های پایه سلامت در بخش عمومی را عملا غیر ممکن کرده است. نتیجه طبیعی این فرآیند ورود بیمه های خصوصی به عرصه خدمات درمانی خواهد بود که ضرورت ایجاد و توسعه این نوع بیمه ها را در کشور عملی کرده است (نصرت نژاد و همکاران، ۱۳۹۳).

از این رو بررسی عواملی که بر تقاضای بیمه درمان وجود دارد و همچنین کشش درآمدی مصرف کنندگان ضرورت دارد. در تحقیق حاضر تابع تقاضای بیمه درمان تکمیلی برای استان های کشور تخمین زده شده است.

سوالات تحقیق

۱-۵-۱- سوال اصلی

 1. عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمان در استان های منتخب کدامند؟
 2. الویت عوامل شناسایی شده چگونه است؟

۱-۵-۲-سوالات فرعی

 1. آیا بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه رابطه معنی داری وجود دارد؟
 2. آیا بین حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 3. آیا بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم رابطه معنی داری وجود دارد؟
 4. کشش درآمدی برای بیمه درمان در استان های منتخب چگونه است؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

 1. بین حق بیمه درمان سرانه و درآمد سرانه رابطه معنی داری وجود دارد.
 2. بین حق بیمه درمان سرانه و مخارج بهداشتی رابطه معنی داری وجود دارد.
 3. بین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم رابطه معنی داری وجود دارد.
 4. بیمه درمان، کالایی ضروری است.

۱-۷- اهداف تحقیق

۱-۷-۱-هدف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه درمانی در استان های منتخب

۱-۷-۲-اهداف فرعی

 1. سنجش تاثیر درآمد سرانه بر حق بیمه درمان در استان های منتخب
 2. سنجش تاثیر مخارج بهداشتی بر حق بیمه درمان در استان های منتخب
 3. سنجش تاثیر نرخ تورم بر حق بیمه درمان در استان های منتخب
 4. تعیین کشش درآمدی بیمه درمان

۱-۸–  قلمرو پژوهش

۱-۸-۱ قلمروزمانی

قلمرو زمانی این پژوهش نیمه دوم سال ۱۳۹۳ می باشد.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، شامل  استان ها کشور می باشد.

۱-۸-۳ قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در حوزه  رفتار مصرف کننده می باشد.

۱-۹- کلیات روش انجام کار

به جهت کاربرد نتایج این تحقیق در تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی ها، می توان پژوهش حاضر را از نظر هدف، کاربردی نامید. از نظر نحوه گردآوری داده های پژوهش نیز به دلیل بررسی و توصیف وضع موجود، متغیرهای تحقیق و روابط آنها در جامعه مورد بررسی، پژوهش حاضر جزء تحقیقات توصیفی وازنوع همبستگی می باشد و برای انجام آن از مراحل زیر استفاده شده است:

 • تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.
 • تجزیه و تحلیل داده ها : مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد. اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی و نظر مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.

روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود. در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع  خطی از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود.

 • ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری : در این مرحله، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با بهره گرفتن از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده خواهد شد.
 • تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه می گردد.

همچنین تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است و از ابزارهای مصاحبه و اطلاعات ثانویه استفاده می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، و از اطلاعات ثانویه بانک های اطلاعاتی بیمه مرکزی کشور، سالنامه آماری استان ها و مرکز آمار ایران استفاده شده است. مدل تحقیق با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و با بهره گرفتن از روش های آمار و اقتصاد سنجی (پانل دیتا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

۱-۱۰- خلاصه فصل

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، بیان موضوع، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق ،تعریف متغیر های تحقیق.

۱-۱۱- ساختارگزارش تحقیق

 این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

 فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، بیان مسئله، اهمیت ضرورت، اهدف، سوالات، فرضیه ها و متغیر های تحقیق  مد نظر قرار گرفته است .

 فصل دوم : در این فصل به سعی  شده است به مسئله بیمه درمان بالاخص بیمه تکمیلی و عوامل موثر بر آن از ابعاد مختلف نگریسته شود و در پایان، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی شده است.

 فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است .

 فصل چهارم : در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها، محدودیتها ی تحقیق عنوان شده است .

تعداد صفحه :۱۱۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com