پایان نامه : تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تر بیت بدنی و علوم  ورزشی

گرایش :فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

             دانشگاه آزاد اسلامی          

واحد دامغان

عنوان:

تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

استاد راهنما:

                        دکتر طاهره باقر پور

                            استادمشاور

                       دکتر نعمت الله نعمتی

رشته تحصیلی/ گرایش :

      تر بیت بدنی و علوم  ورزشی( فیزیولوژی ورزشی)

۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش بررسی تأثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی بوده است. به همین منظورتعداد۲۲ نفرازپسران فعال، میان دانشجویان ورزشکار به صورت هدفمندانتخاب شده وبرای همگن کردن این آزمودنی ها،ازآزمون بروس ((Bruceبرروی نوارگردان استفاده شده وسپس به دوگروه ۱۱نفره تقسیم شدند. گروه اول ازمودنی ورزشکاران استقامتی وگروه دوم ازمودنی ورزشکاران سرعتی انتخاب شدند. برنامه گرم کردن۲۰ دقیقه­ای شامل: ۵دقیقه حرکات نرمشی، ۵دقیقه حرکات کششی و۱۰دقیقه دویدن برروی نوارگردان باسرعت ۶کیلومتردرساعت با شیب صفردرجه.ضربان قلب ومیزان اسیدلاکتیک خون آزمودنی­های دوگروه(ازانگشت اشاره دست به وسیله دستگاه لاکتومتر)درسه مرحله استراحت،بعدازگرم کردن وبعدازفعالیت شدید بیشینه که یک فعالیت شدید کوتاه­مدت بر روی نوارگردان با سرعت ۸/۱۲ کیلومتردر ساعت و شیب ۲۰درصد بود(آزمون کانینگهام فالکنر)اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون tمستقل باسطح معنی داری۰۱/۰p<استفاده شد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می­دهد که :

۱- غلظت لاکتات خون آزمودنی­های دو گروه متعاقب یک برنامه گرم کردن منتخب ۲۰ دقیقه­ای تفاوت معنی­داری ندارد(۹۳۵/۰P= ) .

۲-غلظت لاکتات خون آزمودنی­های دو گروه ورزشکارن استقامتی وسرعتی بدنبال یک فعالیت شدید بیشینه تفاوت معنی­داری دارد(۰۰۰/۰ P=) .

۳-ضربان قلب آزمودنی­های دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک برنامه گرم کردن منتخب ۲۰ دقیقه­ای تفاوت معنی­داری وجوددارد)۰۰۰/۰ P=)

۴- ضربان قلب آزمودنی­های دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک فعالیت بیشینه تفاوت معنی­داری وجوددارد(۰۰۰/۰ P=)

 

واژگان کلیدی : گرم کردن، فعالیت شدید بیشینه، تمرینات نرمشی، تمرینات کششی

 

 

 

 

 

فهرست عنوان­ها

 

 

 عنوان

فصل اول: طرح تحقیق                                                                                               صفحه

 

 

۱-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-  ضرورت واهمیت  تحقیق.  …………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-هدف­هاو فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۴-۱-هدفکلی پزوهش. …………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴-۲- اهداف ویژه.. ……………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-۳- فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴-۳-۱-  فرضیه­ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶- محدودیت­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۶-۱- محدودیت­های قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶-۲- محدودیت­هایغیرقابل کنترل………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۷- تعریف عملیاتی واژه­ها و اصلاحات………………………………………………………………………………………………۱۱

 

 

 

 

 

فصل دوم:مبانی نظری پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-منابع انرژی داخل عضله ……………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۲-۱-منابع ATPغیرهوازی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۳- تداوم انرژی وتوالی ودرهم آمیزی دستگاه­های انرژی درورزش­ها………………………………………………۱۵

۲-۴- دستگاه گلیکولیز بی هوازی ……………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۴-۱- روند بیوشیمیایی گلیکولیز…………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۱-۱-اکسیداسیون گلوکزبه پیروات……………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۴-۱-۲-سرنوشت پیروات…………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۴-۲- انرژی حاصل از تبدیل گلوکز به لاکتات ……………………………………………………………………………….۲۰

۲-۴-۳ مزایا و محدودیت­های دستگاه گلیکولیز بی هوازی (دستگاه اسیدلاکتیک)……………………………۲۰

۲-۵ رابطه خستگی و تجمع اسیدلاکتیک……………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۶-دفع اسید لاکتیک از خون و عضله ……………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۶-۱ سرعت حذف شدن اسیدلاکتیک……………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۶-۲-تأثیر فعالیت بدنی در دوره بازیافت بر دفع اسیدلاکتیک………………………………………………………..۲۲

۲-۶-۳ سرنوشت اسیدلاکتیک فیزیولوژی دفع اسیدلاکتیک………………………………………………………………۲۳

۲-۷ سازگاری با تمرینات بی هوازی ……………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۷-۱ سازگاری دستگاه گلیکولیتیک…………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۸ ارزیابی تغییرات ناشی از فعالیت­های شدیدبیشینه………………………………………………………………………۲۵

۲-۹- گرم کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۹-۱- ضرورت گرم کردن …………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۹-۲-آثارفیزیولوژی گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۹-۳ آثار گرم کردن در جلوگیری از آسیب……………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۹-۴-شدت ومدت گرم کردن………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۹-۵-اجزای کلی گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۹-۶-محتوای برنامه گرم کردن ……………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱۰-مروری بر تحقیقات مربوط به موضوع تحقیق ………………………………………………………………………….۳۲

۲-۱۰-۱-کنترل سوخت و ساز اسیدلاکتیک در مدت تمرینات………………………………………………………….۳۲

۲-۱۰-۱-۱ تولید و دفع اسیدلاکتیک………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۰-۱-۲-مکانیسم­های ذاتی کنترل غلظت لاکتات خون در مدت تمرینات…………………………………..۳۳

۲-۱۰-۲-تحقیقات در رابطه با شدت و مدت گرم کردن…………………………………………………………………….۳۴

۲-۱۰-۳-تحقیقاتی که تأثیرگرم کردن برتغییرات اسیدلاکتیک خون ورزشکاران را بررسی کرده­اند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۲- روش پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۳-۱-روش نمونه گیری و نحوه گزینش آنها…………………………………………………………………………………. .۴۳

۳-۴ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۵ نحوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۵-۱ نحوه اجرای آزمون «بروس»…………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۵-۲ نحوه اجرای برنامه گرم کردن…………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۵-۳-نحوه کنترل ضربان قلب…………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۵-۴-نحوه اندازه گیری غلظت اسیدلاکتیک خون…………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۵-۵- نحوه اجرای فعالیت شدید بیشیته………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۶- معرفی وسایل اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………۴۵

۳-۷- روش آمار…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۴-۲- بررسی توصیفی یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۲-۱ بررسی توصیفی تواتر قلبی آزمودنی­ها……………………………………………………………………………………..۴۹

۴-۲-۲- بررسی توصیفی تغییرات غلظت لاکتات خون آزمودنی­ها……………………………………………………..۵۰

۴-۳-آزمون فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۳-۱- آزمون فرضیه­های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۵۲

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۵-۲- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۵-۳- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۵-۴- بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۵-۵-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول ۳-۱-مشخصات مراحل هفت گانه بروس…………………………………………………………………………………..۴۴

جدول ۴-۱- مشخصات بدنی آزمودنی­ها………………………………………………………………………………………………۴۸

جدول ۴-۲- :مشخصات ضربان قلب آزمودنی­ها طی سه مرحله استراحت، بعدازگرم کردن وبعد ازفعالیت شدید بیشینه………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

جدول ۴-۳- مشخصات لاکتات آزمودنی­ها در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعداز فعالیت شدید بیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

جدول ۴-۴- یافته­های فرض آماری اول………………………………………………………………………………………………۵۲

جدول ۴-۵- یافته­های فرض آماری دوم………………………………………………………………………………………………۵۳

جدول ۴-۶- یافته­های فرض آماری سوم …………………………………………………………………………………………….۵۳

جدول ۴-۷- یافته­های فرض آماری چهارم………………………………………………………………………………………… ۵۴

 

فهرست شکل­ها

شکل ۲-۱- منابع انرژی غیرهوازی………………………………………………………………………………………………………۱۴

شکل ۴-۱- تغییرات تواتر قلبی گروه استقامتی در سه مرحله استراحتی،بعد از گرم کردن و بعداز فعالیت شدیدبیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

شکل ۴-۲- تغییرات تواتر قلبی گروه سرعتیدر سه مرحله استراحتی، بعد از گرم کردن و بعداز فعالیت شدیدبیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

شکل۴-۳-تغییرات غلظت لاکتات خون گروه استقامتی درسه حالت استراحتی،بعدازگرم کردن وبعدازفعالیت شدید بیشینه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

شکل۴-۳- تغییرات غلظت لاکتات خون گروه سرعتی درسه حالت استراحتی، بعدازگرم کردن وبعدازفعالیت شدید بیشینه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

فصل اول:

          

 

 

 

               طرح تحقیق

 

 

 

 

  • ۱ مقدمه

یکی از مهم­ترین موضوعاتی که ذهن متخصصین علوم ورزشی را بخود معطوف داشته، بروز خستگی در حین اجرای فعالیت­های ورزشی می­باشد. خستگی و درماندگی یکی از موانع مهم اجرای مطلوب و موفقیت آمیز فعالیت­های ورزشی به شمار می­رود از همین رو تحقیقات بسیاری به منظور شناخت عوامل مختلف بروز خستگی و راهکارهای عملی به تعویق انداختن آن انجام شده است که طبیعتا به دلیل گستردگی رشته­های مختلف ورزشی نتایج متفاوتی به دنبال داشته است. اغلب تحقیقات درباره خستگی عضلانی موضعی، روی اتصال عصبی عضلانی، ساز و کار انقباضی و دستگاه عصبی عضلانی متمرکز می­باشد این حالت می­تواند در مواضع گوناگونی بروز کند که در این­جا به تعدادی از آن­ها اشاره می­شود:

خستگی و صفحه محرکه: برخی از شواهد موافق و مخالف این نظر که خستگی عضلانی به علت ضعف و ناتوانی صفحه محرکه است، وجود دارند. این نوع خستگی ظاهرا در واحدهای حرکتی FT([1])بیشتر است که به سهم خود در مقایسه با تارهای ST([2])، دارای خستگی­پذیری بیشتری می­ باشند. ناتوانی صفحه محرکه جهت ارسال تکانش عصبی به تارهای عضلانی به احتمال قوی به دلیل کاهش آزاد شدن منتقل کننده شیمیایی «استیل کولین» از انتهای عصب است)۳).

خستگی ساز و کار انقباضی: عوامل چندی در خستگی ساز و کار انقباضی دخالت دارند برخی ازاین عوامل به قرار ذیر می­باشند:

الف– تخلیه منابع  PCوATP

ب– تخلیه ذخائر گلیکوژنی عضله

ج– تجمع اسیدلاکتیک

د- سایر عوامل مانند فقدان اکسیژن و جریان خون ناکافی

 

که البته بسته به نوع فعالیت ورزشی، نقش یک یا تعدادی از این عوامل در ایجاد خستگی بارزتر است. بطور مثال، در فعالیت­های استقامتی بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت این تخلیه ذخائرگلیکوژنی عضله می­باشد که نقش بیشتری در درماندگی دارد و یا در فعالیت­های سریع که سرعت اکسیژن مصرفی هماهنگ با سرعت  تجزیه گلیکوژن نیست به دلیل ایجاد کسر اکسیژن، این تجمع اسیدلاکتیک است که حالت مذکور را ایجاد می­نماید. بنابراین پاسخ اسیدلاکتیک به فعالیت­های ورزشی در ورزش­های بسیار سریع، بارز و مشهود است(۳).

مورهاوس و میلر(۱) اینطور بیان کردند «زمانی که یک عضله در هر ثانیه یک بار بطور متوالی تحریک شود، قدرت انقباضی عضله شروع به کاهش می­کند در این حالت نه تنها میزان کوتاه شدن عضله، بلکه حتی میزان دوره استراحت آن نیز کم و ناقص می­شود در پایان عضله حتی نمی­تواند به تحریکات قوی نیز پاسخ دهد». «مورهاوس و میلر» این جریان را خستگی نامیدند آن­ها در آزمایشی با برش عرضی به یک عضله خسته مشاهده کردند که داخل بافت عضلانی اسید وجود دارد(۱۸) .

بطور تجربی نشان داده شده­است که ممکن است خستگی از طریق ایجاد تولید اضافی اسید که باعث کاهش تحریک پذیری عضله می­شود، ایجاد شود. تجمع تولیدات اضافی اسید بطور اخص اسیدلاکتیک در عضلات فعال به فقدان جریان خون طبیعی در آن­ها مربوط می­شود هم­چنین مقدار اکسی‍ژن موجود عضله برای اکسیده کردن اسیدلاکتیک کافی نیست(۱۸) .

اگر چه بسیاری عقیده دارند اسیدلاکتیک مسئؤول خستگی و واماندگی در تمامی انواع ورزش­ها است، ولی باید توجه داشت که این ماده تنها در جریان فعالیت­های عضلانی بسیار شدید و کوتاه مدت در درون تارهای عضلانی تجمع پیدا می­کند. برای مثال در دوندگان ماراتن سطح اسیدلاکتیک در پایان مسابقه و با وجود بروز واماندگی هنوز نزدیک به مقادیر حالت استراحت است.

 

 

 

ورزشکاران همیشه سعی می کنند هنگام مسابقات، بهترین اجرای خود را به  نمایش بگذارند و در این میان عوامل متعددی مانع از بروز بهترین عملکرد آن­ها می­شود یکی از این عوامل خستگی است به ویژه در دوره­های کوتاه­ مدت تمرینات با شدت زیاد (۲۵).

یکی از دلائل خستگی­های موضعی، انباشتگی اسیدلاکتیک در عضلات فعال و غلظت یون هیدروژن در خون است(۲۴) .شدت و نوع خستگی عضلانی به نوع، مدت، شدت تمرین و نوع تارهای عضلانی فعال و عوامل متعدد محیطی و شدت این عوامل وابسته است افزایش مقدار لاکتات در تمرینات بی هوازی بر اثر کاهش مقدار جریان خون به دلیل انقباض­های ایزومتریک در عضلات فعال به دنبال تمرینات شدید است(۲۷) .اسیدوز درون سلولی در نتیجه افزایش اسیدلاکتیک، عامل مهمی در ایجاد خستگی عضلات اسکلتی است(۲۶) .

محققین تاکنون در مراحل مختلف تمرین یا مسابقه در رشته­های مختلف ورزشی نسبت به اندازه­گیری سطح اسیدلاکتیک خون ورزشکاران و میزان تغییرات آن اقدام نموده و آن را تفسیر کرده­اند یکی از این عوامل مرحله گرم کردن برای شروع یک مسابقه و یا یک تمرین جدی است .آماده شدن جسمانی و روانی برای یک مسابقه و یا تمرین از موارد مهمی است که دانشمندان این رشته به آن پرداخته­اند گرچه مدت مدیدی است که به ورزشکاران توصیه می­شود قبل از شروع یک جلسه تمرین سنگین و یا مسابقه دقایقی را به تمرینات مقدماتی یا گرم کردن بپردازند ولی نتایج برخی تحقیقات که تفاوتی در عملکرد ورزشکاران قبل و بعد از گرم کردن نشان نداده­اند باعث شده تا در مورد ضرورت شدت و مدت فعالیت­های مقدماتی اتفاق نظر کلی وجود نداشته باشد(۳) .

اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم کردن امروزه  تقریبا همه ورزشکاران گرم کردن را بخشی از تمرین یا مسابقه خود قرار داده­اند و مربیان نیز نسبت به این مسئله تاکید بسیار دارند. آثار مثبت گرم کردن می­تواند شامل بهبود عملکرد ورزشکار، پیشگیری از آسیب­های ناشی از فعالیت، تأثیرات فیزیولوژیکی و آثار روانی باشد. گرم کردن نه تنها به اجرای فعالیت­های آن­ها کمک می­کند بلکه از آسیب دیدگی حین فعالیت نیز جلوگیری می­کند(۵) .

نکته مهم دیگر متغیرهائی است که گرم کردن را تحت  تاثیر قرار می­دهند مدت زمان گرم کردن، شدت گرم کردن، محتوای برنامه، فاصله زمانی آن تا فعالیت اصلی متغیرهائی هستند که می­توانند با توجه به ویژگی­های ورزشکار، نوع و ماهیت رشته ورزشی موردنظر، شرایط آب و هوائی، درجه حرارت محیط و هدف­های جلسه تمرین یا مسابقه تغییر کنند(۱۴) .

در رابطه با مدت و شدت گرم کردن که تحقیق حاضر با تاکید بر آن صورت می­گیرد گفته شده، تمرینات گرم کردن باید در حدی باشند که درجه حرارت عمومی و عمقی بافت­ها و عضلات را افزایش دهند، مشروط بر اینکه موجب خستگی ورزشکار نشود. شدت و مدت گرم کردن باید نسبت به نوع رشته ورزشی و سطح آمادگی ورزشکار تنظیم شود. برای مثال در یک فعالیت بیشینه ورزشکار ورزیده باید بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تمرین نسبتا شدید انجام دهد، در حالی که چنین تمرینی برای یک ورزشکار مبتدی خسته کننده خواهد بود. ازآنجا­ئیکه افزایش درجه حرارت بدن موجب تعریق می­شود، در چنین حالتی درجه حرارت بدن حدود ۲ درجه بالاتر از حد طبیعی خواهد بود بنابراین شروع تعریق نشانه خوبی برای گرم کردن بدن و عضلات خواهد بود(۵) .

اگر چه به نظرمی­رسد برای اجرای فعالیت­های سبک و متوسط پنج دقیقه گرم کردن کافی باشد ولی اجرای حداقل ۱۵ تا ۳۰ دقیقه فعالیت می­تواند شبکه مویرگی را برای تهیه فوری قند و آدرنالین مورد نیاز بدن آماده سازد(۱۴) .

همانطور که گفته شد هنوز در مورد نحوه تنظیم برنامه گرم کردن در ورزش­های مختلف اتفاق نظر کلی وجود ندارد و درباره تنظیم متغیرهائی مانند شدت و مدت گرم کردن و محتوای آن نیاز به تحقیقات بیشتری می­باشد.

 

 

 

 

 

 

۲-۱- بیان مسئله

یکی از موارد مهمی که ورزشکاران و مربیان را به تفکر وا می­دارد نحوه شروع تمرین و انجام یک فعالیت و در واقع آماده شدن به منظور انجام یک مسابقه و یا یک جلسه تمرین است. امروزه تقریبا تمامی مربیان، ورزشکاران و محققین به اثرات مثبت گرم کردن پی برده و آن را به عنوان یکی از قسمت­های مهم یک جلسه تمرین می­دانند و در طراحی آن دقت لازم رابکار می بندند(۳)

گرم کردن، فعالیت ورزشی را بالقوه گسترش می­دهد زیرا فرد را قادرمی­سازد تا سریع­تر با فشار فعالیت ورزشی سازگار شود در نتیجه اجازه می­دهد زمان بیشتری در حالت پایدار باقی بماند و یا توانایی بهتری برای تمرکز بر سایر مهارت­ها که باید همراه با فعالیت ورزشی انجام شوند به ارمغان می­آورد. فواید گرم کردن با افزایش دما، متابولیسم انرژی عضله، افزایش خاصیت ارتجاعی بافت، افزایش برون ده­قلبی و جریان خون محیطی و بهبود عملکرد دستگاه عصبی مرکزی و فراخوان عصبی عضلانی واحدهای حرکتی در ارتباط است. روش­های مختلفی برای گرم­کردن بدن پیش ازمسابقه وجود دارد پرسش مهمی که پژوهشگران از ابتدا تلاش کرده­اند به آن پاسخ دهند این است که برای افزایش دمای بدن انجام فعالیت ورزشی(روش فعال) بهتر است یا روش­های غیرفعال (دوش آب گرم و غیره).

ثابت شد که روش غیرفعال بهترین روش نبوده و به اندازه گرم کردن فعال در افزایش سرعت پاسخ بدن به فعالیت ورزشی مؤثر نیست اگر انجام فعالیت ورزشی مستلزم یک دوره گرم کردن است شدت و مدت فعالیت ورزشی ویژه گرم کردن چگونه باید باشد؟ .

گرم کردن باید فعال باشد اما نه خیلی شدیدو از عضلاتی استفاده کرد که در فعالیت ورزشی جزو حرکت دهنده­های اصلی هستند. با توجه به توانایی یک برنامه گرم کردن فعال و اختصاصی در افزایش جریان خون موضعی، دمای عضله و کاهش کسر اکسیژن چنین اظهار شده که گرم کردن می­تواند برای عملکرد فعالیت ورزشی شدید سودمند باشد. ثابت شده­است که یک برنامه گرم کردن فعال قبل از شنا یا دوچرخه سواری شدید باعث افزایش اکسیژن مصرفی، بهبود متابولیسم عضله و کاهش اختلال اسیدی – بازی ناشی از فعالیت ورزشی شدید می­شود(۳).

متغیرهای متعدد تاثیرگذار بر گرم کردن آثار گوناگون و احیانا کاملا متفاوتی را به جا می­گذارند و هر فرد می­بایست با توجه به این عوامل و رشته تخصصی خود آن­را بکار گیرد. یکی از متغیرهائی که گرم کردن را تحت تاثیر قرار می­دهد، زمان گرم کردن است(۳). از طرفی تغییر در غلظت اسیدلاکتیک خون ورزشکاران همواره به عنوان یک شاخص مناسب فیزیولوژیک برای ارزیابی اثرات برنامه­های مختلف تمرینی است(۹).

از نقطه ملکولی و بیوشیمیایی اسیدلاکتیک یکی از تولیدات جانبی گلیکولیز بی هوازی بوده وقتی به مقدار زیاد در عضلات و خون انباشته شود سبب خستگی عضلانی می­گردد(۱۰). میزان لاکتات خون یک عامل بسیار مهم در تمرینات است و بر حسب واحد میلی مول در هر لیتر از خون اندازه گیری می­شود خون افراد سالم در حالت استراحت دارای ۱ الی ۲ میلی مول لاکتات در هر لیتر است. تمرینات شدید این میزان را افزایش می­دهد حتی تغییر نه چندان زیاد در میزان لاکتات ( ۶ الی ۸ میلی مول در هر لیتر) ممکن است هماهنگی بدنی ورزشکار را دچار اختلال کند.

بالا بودن دائمی میزان لاکتات ظرفیت استقامت هوازی را کاهش می­دهد. اکثر صاحب­نظران بر این باورند زمانی که لاکتات خون بین ۲ الی ۴ میلی مول در هر لیتر است، لاکتات توسط بدن خنثی می­شود این فاصله یعنی محل انتقال هوازی به بی هوازی نامیده می­شود. میزان لاکتاتی که در سرعت مرزی، اندازه­گیری می­شود آستانه غیرهوازی نامیده می­شود. آستانه بی هوازی در حدود غلظت ۴ میلی مول در هر لیتر لاکتات رخ می­دهد تمرینی که از مرحله آستانه بی هوازی بگذرد حتما منجر به افزایش میزان لاکتات در بدن می­شود(۹).

تمرینات ورزشی که با حداکثر سرعت ۱تا ۳ دقیقه به طول می­انجامد مثل دوهای ۸۰۰ متر و۴۰۰ متر جهت تامین ATP بستگی شدید به دستگاه فسفاژن و گلیکولیز بی هوازی دارد. طبق تعریف جهت درگیر شدن سیستم گلیکولیز بی هوازی فعالیت می­باید با شدت بالا انجام شود تا جائیکه دستگاه هوازی توان اکسایش مواد سوختی و گلیکوژن وگلوکز را نداشته باشد در این صورت گلیکولیز وارد مسیر انحرافی بی هوازی شده و اسیدلاکتیک تولید می­شود(۹) همانطور که گفته شد هنوز در مورد نحوه تنظیم برنامه گرم کردن در ورزش­های مختلف اتفاق نظر کلی وجود ندارد و درباره تنظیم متغیرهائی مانند شدت و مدت گرم کردن و محتوای و همچنین پاسخ اسید لاکتیک خون و ومتغیر های خونی در ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی پژوهش مشابه ای از سوی نگارنده پژوهش مشاهده نشده است. لذا نیاز به تحقیقات بیشتری می­باشد. از این رو پژوهش حاضر نیز به این مسئله پرداخته است که : آیا یک برنامه منتخب گرم  کردن و بدنبال آن فعالیت شدید بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون ورزشکاران استقامتی و سرعتی تاثیر متفاوتی دارد یا خیر؟

۱-Slow twich                                                           ۲-Fast twich

 

۱-Morehouse & Miller

تعداد صفحه : ۹۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***