متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

 

 

عنوان:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

 

 

 

 

بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ ) مقدمه. ۳

۱-۲ ) بیان مساله. ۴

۱–۳ ) مدل تحقیق.. ۶

۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۷

۱ – ۵) اهداف تحقیق.. ۷

۱ – ۶) فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۸

۱-۸ ) قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۰

۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۱۰

۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری.. ۱۳

۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری.. ۱۴

۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری.. ۱۵

۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری.. ۱۶

۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. ۱۸

۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری.. ۱۸

۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری.. ۲۰

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری.. ۲۰

۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری.. ۲۲

بخش دوم: عملکرد بازرگانی

۲-۲-۱) مقدمه. ۲۶

۲-۲-۲) تعریف عملکرد. ۲۶

۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. ۲۸

۲-۲-۴) سنجش عملکردسازمانی.. ۳۰

۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. ۳۰

۲-۲-۶) عملکرد بازار. ۳۶

۲-۲-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. ۳۸

۲-۲-۸) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43

۲-۲-۹) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن.. ۴۴

۲-۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی.. ۴۶

۲-۲-۱۱) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف… ۴۶

۲-۲-۱۱-۱) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.. ۴۷

۲-۲-۱۱-۲) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. ۴۸

۲-۲-۱۱-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی.. ۴۸

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۵۸

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق.. ۵۸

۳-۳) روش تحقیق.. ۵۸

۳-۴) جامعه و نمونه آماری.. ۵۹

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ۵۹

۳-۵-۱) روایی پرسشنامه. ۶۰

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۱

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه. ۶۴

۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۴

۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق.. ۶۴

۴-۴) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون. ۷۱

۴-۵) آزمون فرضیات تحقیق.. ۷۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۷۸

۵-۲) نتایج آمار توصیفی.. ۷۸

۵-۳) نتایج آمار استنباطی.. ۸۴

۵-۴) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. ۸۵

۵-۵) محدودیت های تحقیق: ۸۷

منابع و مأخذ. ۸۹

               

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                       صفحه

جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد. ۲۹

جدول۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۳۵

جدول ۲ -۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی.. ۴۲

جدول(۲-۴) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن.. ۴۵

جدول ۲- ۵): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. ۴۶

جدول ۲– ۶) خلاصه ای تحقیقات.. ۵۳

جدول۲-۷) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی.. ۵۵

جدول ۳-۱) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. ۶۰

جدول ۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه. ۶۲

جدول۴-۱) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی.. ۶۴

جدول۴-۲) توصیف متغیریکپارچگی داده ها ۶۵

جدول۴-۳) توصیف متغیر قابلیت تحلیل. ۶۶

جدول۴-۴) توصیف متغیر کیفیت محتوای اطلاعات.. ۶۷

جدول۴-۵) توصیف متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات.. ۶۸

جدول۴-۶) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات  در فرآیند کسب و کار. ۶۹

جدول۴-۷) توصیف متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. ۷۰

جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف… ۷۱

جدول۴-۹) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق. ۷۲

جدول۴-۱۰) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل. ۷۲

جدول۴-۱۱) آماره دوربین – واتسون. ۷۲

جدول ۴-۱۲) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاری و عملکرد بازرگانی.. ۷۳

جدول۴-۱۳) ضریب همبستگی بین ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی.. ۷۴

جدول۴-۱۴) ضریب همبستگی بین قابلیت های تحلیل و عملکرد بازرگانی.. ۷۴

جدول۴-۱۵) ضریب همبستگی بین کیفیت محتوای اطلاعات و عملکرد بازرگانی.. ۷۵

جدول۴-۱۶) ضریب همبستگی بین کیفیت دسترسی به اطلاعات و عملکرد بازرگانی…………………. ۷۵

جدول۴-۱۷) ضریب همبستگی بین استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی.. ۷۶

جدول۴-۱۸) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی.. ۷۶

جدول ۵-۱) توصیف سوالات متغیر یکپارچگی دادها ۷۸

جدول ۵-۲) توصیف سوالات متغیر قابلیت تحلیل. ۷۹

جدول ۵-۳) توصیف سوالات متغیر کیفیت محتوای اطلاعات.. ۷۹

جدول ۵-۴) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات.. ۸۰

جدول ۵-۵) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۸۰

جدول ۵-۶) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. ۸۱

جدول ۵-۷) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاری.. ۸۲

جدول ۵-۸) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالی.. ۸۳

                                   

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار۴-۱) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازرگانی.. ۶۴

نمودار۴-۲) هیستوگرام  متغیر یکپارچگی داده ها ۶۵

نمودار۴-۳) هیستوگرام  متغیر قابلیت های تحلیلی.. ۶۶

نمودار۴-۴) هیستوگرام  متغیر کیفیت محتوای اطلاعات.. ۶۷

نمودار۴-۵) هیستوگرام  متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات.. ۶۸

نمودار۴-۶) هیستوگرام  متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۶۹

نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.. ۷۰

نمودار ۵-۱) نمودار عملکرد مالی.. ۸۳

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                       صفحه

شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق. ۶

شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری.. ۱۵

شکل ۲-۲) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی.. ۳۱

شکل ۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. ۳۳

شکل۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا ۳۴

شکل ۲-۵) جریان های عملکرد شرکت.. ۳۷

شکل۲-۶) ماهیت معیارها ۳۸

شکل ۲-۷) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک… ۴۳


 چکیده

نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارد و عدم توانایی این نظام، مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.

 به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد بانکهای موجود و شناسایی عوامل موثر بر آنها اهمیت ویژه ای یافته است.تحقیق حاضر در راستای این هدف به بررسی رابطه بین هوش تجاری و ابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخته است.جامعه آماری تحقیق حاضر , بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است که با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سیستم های تجاری در تمامی شعب هر بانک و موسسه مالی، شعب سرپرستی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان  که تعدادشان ۳۴ عدد می باشد، مورد آزمون قرار گرفته اند.در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش تجاری و عملکرد بازرگانی بهره گرفته و جمع آوری داده ها به شیوه میدانی انجام گرفت.برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید.برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز روش همبستگی پیرسون به کار گرفته شد که در نهایت نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین هوش تجاری با ابعاد  یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با عملکرد  بازرگانی در بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.

 

کلمات کلیدی: هوش تجاری، ارتقاء داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، عملکرد بازرگانی.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول :

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

۱۱ ) مقدمه

امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی کشور در گرو پیشرفت صنعت بانکداری پا به پای سایرصنایع کشور و همچنین صنایع بانکداری سایر کشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالکیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانکهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانکداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانکی در هر کشوری یکی از مهمترین ارکان شکل گیری ساختارهای اقتصادی است که تعیین کننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملکرد نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملکرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردکه این ممکن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکنان، رضایت مشتری، سطح کیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری[۱]  است.هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و می تواند برنامه ریزی و تصمیم گیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

 

۱-۲ ) بیان مساله   

بانک ها نقش حیاتی در تخصیص منابع اقتصادی در کشور ها داشته و از طریق ایجاد کانال بین سپرده گذاران منابع در بانک و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تجارت باعث ایجاد رونق اقتصادی کشور می‎گردند (Ongore & Berhanu Kusa؛۲۰۱۳:۲۳۷).اما صنعت (بانکداری) مانند سایر صنایع با عوامل فشارهای محیطی مواجه است.خورشید به نقل از همر و چامبی[۲] (۱۹۹۳ ) این فشار ها را تحت عنوان سه سی (۳c): تغییر، مشتریان ورقابت نام برده است (خورشید ؛۱۳۸۹: ۱۶۴).این فشار ها باعث می شود که بانک ها همواره به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد مالی و غیر مالی باشند.تلاش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران است.در محیط های چالشی و متلاطم، سازمان ها در طی زمان پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب نمی شود.این امر فشار شدیدی را به سازمان ها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند (ملاحسینی، فرقانی و مرادخانی؛ ۱۳۸۹:۲۳).در حقیقت ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آن ها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی درامر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان هادارد (اسلامی و بهرامی و رجبی و میهنی؛۱۳۹۰: ۲).

از سوی دیگر، با توجه به موضوع تحقیق حاضر ودر در ارتباط با عملکرد بانک ها باید گفت که نشریه بین المللی بنکر[۳] از جمله مراکز معتبر است  که هر ساله  با اخذ آمار از بانک های جهان اقدام به رتبه بندی هزار بانک برتر دنیا می کند.شاخص هایی که ملاک این طبقه بندی  قرار می گیرد  میزان سود، نرخ بازگشت سرمایه، نرخ بازگشت دارایی  و…می باشند (اسلامی و دیگران  ؛۱۳۹۰:۳).در این میان از بین هفده بانک ایرانی که در پایگاه داده این موسسه قرار گرفته، سیزده بانک در بین این رده بندی قرار گرفته اند لیکن بهترین بانک ایرانی با وجود بهبود عملکرد  در سال ۲۰۱۴ از مقام هفتصد و هفتادو هفت صعود نکرده است.این نشان می دهد که  بانک های ایرانی با استاندارد های جهانی فاصله زیادی داشته  و توجه به عوامل اثر بر عمکلرد آنها دارای اهمیت فراوانی است.در تحقیق حاضر باتوجه به جامعه آماری دو مولفه برای آن در نظر گرفته می شود (چیرانی، علیزاده و بجارسری؛۱۳۹۱).

 الف) عملکرد مالی : شاخص های مالی، موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند.

ب ) عملکرد بازار : عملکرد بازار به معنای توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق اراﺋﻪ محصولات و یا خدمات با کیفیت.

 مجموع این شرایط ایجاب می کند که بانک ها به دنبال به کار گیری  استراتژی هایی برای بهبود عملکرد خود باشند.این واضح است که تمام تلاش های یک سازمان در تمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد.اغلب سازمان ها با بهره گرفتن از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند.به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است (مشبکی و بستام و ده یادگاری ؛۱۳۹۳:۹۳).بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیاری می توانند در آن موثر باشند (Mamoun etal ,2011, 43).یکی از این متغیر ها که منجر به بهبود عملکرد می شود  هوش تجاری است (رهنمای رودپشتی، نیکومرام و محمودی؛۱۳۹۲:۱۱۱). هوش تجاری به سازمان ها کمک می کند که خود را به تفکرهای نوین کسب و کار مجهز سازند تا به طور مستمر عملکرد خود را مدیریت کرده و بهبود بخشند (رحیمی، نوروزی و سریع القلم؛۱۳۹۱: ۶۵).در واقع یکی از نیازمندی های کنونی و آینده مدیریت سازمان، پشتیبانی از فرآیند های تصمیم گیری است که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان می بایست علاوه بر اهداف واقعی خود یعنی مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیند, آن را پوشش دهند.تعدادی از سازمان ها به این اعتقاد رسیده اند که چنانچه ابزارهای سازمان به سیستم های هوش تجاری مجهز شوند، ارزش بالاتری را برای سازمان ایجاد می نمایند  (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).هوش تجاری با کمک در تصمیم گیری به مدیران، می‎تواند بانک را قادر به حل مسایل در کلیه حوزه های کاری مانند مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و مدیریت شکایت نماید که این موارد درنهایت منجربه بهبود عملکرد بانک خواهد شد (; ۲۰۱۱:۲۲۳   Đurković& Ubiparipović).هدف هوش تجاری کمک به کنترل منابع و جریان اطلاعات کسب و کار است که در درون و پیرامون سازمان وجود دارد.در واقع ارتباط اصلی هوش تجاری با سیستم های سازمانی در این نکته نهفته است که هدف ثانویه این سیستم ها ایجاد فضای پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت بوده و هوش تجاری می تواند در بطن این سیستم ها  قرار گرفته و با تبدیل داده به دانش این هدف را محقق  می سازد (غضنفری، تقوی وروحانی فرد ؛۱۳۸۷:۲۲).با توجه به موارد مذکور سوال تحقیق به شرح زیر است:

 

 

آیا هوش تجاری بر بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تاثیر دارد؟

در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر باید گفت که استفاده از هوش تجاری در خدمات مالی می تواند منجر به ایجاد ارزش گردد.بررسی های گارتنر[۴]، در سطح بانک ها نشان داده است که بیش از ۹۵درصد پاسخ دهندگان سیستم بانکی موافقند که هوش تجاری یک پیش برنده استراتژیک ابتکاری با مدیریت برتر است و بیش از نود درصد موافقند که آنها ارزش مورد انتظارشان را از سرمایه گذاری در هوش تجاری دریافت کرده اند (محقر حسینی، علی منش وآصف؛۱۳۸۸، ۱۰۵).از نظر گارتنر سیستمهای هوش تجاری  بانک‎ها را قادر می سازد تا به نحو بسیار خوبی عملکرد مالی و تجاری را تحت تاثیر قرار دهند (رهنمای رودپشتی، نیکومرام ومحمودی ؛ ۱۳۹۲: ۱۱۱).در تحقیق حاضر ابعاد هوش تجاری عبارتند از: یکپارچگی داده ها[۵]، قابلیت های تحلیلی[۶]، کیفیت محتوای اطلاعاتی[۷]، کیفیت دسترسی به اطلاعات[۸]، به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار[۹]، فرهنگ  تصمیم گیری تحلیلی [۱۰].که بر گرفته از تحقیق، پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ(۲۰۱۲) می باشد.با توجه به موارد مذکور مدل تحقیق حاضر به صورت زیر است:

 

۱ – ۳ ) مدل تحقیق

 

هوش تجاری :

یکپارچگی داده ها

قابلیت های تحلیلی

کیفیت محتوای اطلاعاتی

کیفیت دسترسی به اطلاعات

به کارگیری اطلاعات در فرآیند کسب و کار

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

عملکرد

بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق

ابعاد (پوپوویچ، هاک نی، کوئلو و جاکیچ، ۲۰۱۲)  و الگوی کلی (رهنمای رودپشتی وهمکاران، ۱۳۹۲)

۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه یکی از ابزارهای سنجش موفقیت در تحقق اهداف سازمان، موضوع عملکرد سازمانی است (علی پور درویشی و سردار دونیقی و لطفی دهخوارقانی ;۱۳۹۰).مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک از قوی ترین ابزار های است که می توان به کمک آن اطلاعات مورد نیاز را از وضیعت سازمان به دست آورد (احسانی فرد؛۱۳۹۲:۷).در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و بازار پول و سرمایه و به تبع آن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است، به  طوری که توسعه پایدار اقتصادی  بدون رشد و توسعه این بازارهای مالی امکان پذیر نمی باشد.نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش های مؤثری برعهده دارند و عدم توانایی این نظام مشکلات عدیده ای را در راه توسعه کشور ایجاد  خواهد کرد و هم چنین بانک ها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار می باشند زیرا آنها می توانند از طریق وام، تسهیلات و شرکت در پروژهای مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه گذاری آماده نموده و از این طریق در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشند.به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیتهای اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی) هر یک از بانکهای موجود در کشور ایران اهمیت ویژه ای یافته است (گلبازخانی پور و  فاضل یزدی؛۱۳۹۲:۸۵). از سوی دیگر در حالی که شواهد قابل توجهی، اهمیت هوش تجاری را برای سازمان ها نشان می دهد، ویکسون و واستون [۱۱] بیان داشته اند که منافع هوش تجاری به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند و در نتیجه نیاز به نیاز به توجه بیشتری دارند( (Popovič etal ;2012: 729.

 

۱۵) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیراست:

  • سنجش میزان یکپارچگی داده ها، سنجش میزان قابلیت های تحلیل، سنجش میزان کیفیت محتوای اطلاعاتی، سنجش میزان کیفیت دسترسی به اطلاعات، سنجش میزان استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، سنجش میزان فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.
  • سنجش میزان عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
  • سنجش رابطه هوش تجاری وابعاد آن با عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.


 

[۱] Business intelligence ( BI )

[۲] Hamer & Champy

[۳] Banker

[۴] Gartner

[۵] Data integration

[۶] Analytical capabilities

[۷] Information content quality

[۸] Information access quality

[۹] Use of information in business processes

[۱۰] Analytical decision-making culture

[۱۱] Wixom & Watson

تعداد صفحه :۱۱۶

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.