پایان نامه  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

     عنوان پایان نامه:

   تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی

( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)

 بهمن ماه ۱۳۹۳ 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب   

فصل اول. ۲

کلیات پژوهش… ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳ – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۶

۱-۴- مدل مفهومی تحقیق.. ۷

۱-۵- اهداف پژوهش… ۸

۱-۵-۱- هدف اصلی.. ۸

۱-۵-۲- اهداف فرعی.. ۸

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۶-۱ فرضیه اصلی پژوهش… ۸

۱-۶-۲ فرضیات فرعی پژوهش… ۸

۱-۷ روش شناسی تحقیق.. ۹

۱-۷-۱ نوع روش تحقیق.. ۹

۱-۷-۲ روشهای گردآوری داده ها ۹

۱-۷-۳ روش تجزیه تحلیل اطلاعات.. ۹

۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی پژوهش… ۱۰

۱-۹- قلمرو پژوهش… ۱۲

۱-۱۰ جمع بندی فصل اول. ۱۳

فصل دوم. ۱۴

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۱۴

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۲- مفهوم مدیریت دانش و برخی تعاریف ارائه شده ۱۶

۲-۲-۱- تاریخچه مدیریت دانش… ۱۷

۲-۲-۲- دانش… ۱۸

۲-۲-۳-  مفهوم داده، اطلاعات و دانش… ۱۹

۲-۲-۳-۱- داده ۱۹

۲-۲-۳-۲- اطلاعات.. ۲۰

۲-۲-۳-۳- دانش… ۲۰

۲-۲-۴- دانش سازمانی.. ۲۱

۲-۲-۴-۱- دانش صریح.. ۲۲

۲-۲-۴-۲- دانش ضمنی.. ۲۳

۲-۲-۵- دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی.. ۲۴

۲-۲-۶- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی.. ۲۶

۲-۲-۷- سلسله مراتب کارکردی دانش… ۲۶

۲-۲-۸- جریان دانش… ۲۸

۲-۲-۹- خصوصیات دانش… ۲۸

۲-۲-۱۰- طبقه بندی انواع دانش… ۲۹

۲-۲-۱۰-۱- انواع دانش از نظر نوناکا ۲۹

۲-۲-۱۰-۲- انواع دانش از نظر نوناکا و تاکه اوچی.. ۳۰

۲-۲-۱۰-۳- انواع دانش از نظر وارنک و دیگران. ۳۱

۲-۲-۱۰-۴- طبقه بندی انواع دانش از نظر فایراستون. ۳۱

۲-۲-۱۰-۵- انواع دانش از نظر جورنا ۳۲

۲-۲-۱۰-۶- انواع دانش از نظر بلاکلر. ۳۲

۲-۲-۱۱- منابع دانش… ۳۳

۲-۲-۱۲- تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش… ۳۴

۲-۲-۱۳- اهداف مدیریت دانش… ۳۵

۲-۲-۱۴- موانع مدیریت دانش… ۳۶

۲-۲-۱۵- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های خصوصی.. ۳۸

۲-۲-۱۶- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… ۳۹

۲-۲-۱۷- چارچوب مفهومی استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دانش( CKMS ) 41

۲-۲-۱۷-۱- سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش… ۴۱

۲-۲-۱۷-۲-۱- ساختار سازمانی دانش مدار. ۴۲

۲-۲-۱۷-۲-۲- آموزش و تربیت نیروی انسانی دانش مدار. ۴۲

۲-۲-۱۷-۲-۳- فرهنگ سازمانی دانش محور. ۴۳

۲-۲-۱۷-۲-۴- فناوری اطلاعات.. ۴۳

۲-۲-۱۷-۳- هدف گذاری در سطح کسب و کار. ۴۴

۲-۲-۱۷-۴- مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار. ۴۴

۲-۲-۱۷-۵- اقدامات مدیریت دانش… ۴۴

۲-۲-۱۷-۶- ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش… ۴۵

۲-۲-۱۸- تئوریهای مدیریت دانش… ۴۵

۲-۲-۱۸-۱- تئوری مدیریت دانش جامع ( CKMT ) 45

۲-۲-۱۸-۲- تئوری مدیریت دانش تیمی ( ‏‏‏TKMT ) 46

۲-۲-۱۸-۳- تئوری مدیریت دانش جامعه گرا ۴۷

۲-۲-۱۹- مدل های مدیریت دانش… ۴۷

۲-۲-۱۹-۱- مدل عمومی دانش در سازمان. ۴۷

۲-۲-۱۹-۲- مدل هیسیگ… ۴۸

۲-۲-۱۹-۳-  مدل نوناکا و تاکوچی.. ۴۹

۲-۲-۱۹-۴- مدل پایه های ساختمان دانش… ۵۱

۲-۲-۱۹-۵-  مدل مارک.. ۵۴

۲-۲-۲۰- چرخه مدیریت دانش… ۵۴

۲-۲-۲۰-۱- چرخه مدیریت دانش ویگ… ۵۴

۲-۲-۲۰-۲- چرخه مدیریت دانش پروست و همکاران. ۵۷

۲-۲-۲۱ ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش… ۶۰

۲-۲-۲۲رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری سازمان. ۶۲

۲-۲-۲۳ نوآوری سازمانی.. ۶۵

۲-۲-۲۴ اهمیت نوآوری سازمانی.. ۶۷

۲-۲-۲۵ مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری.. ۶۷

۲-۲-۲۶ عملکرد سازمانی.. ۶۹

۲-۲-۲۷ عوامل موثر بر عملکرد سازمانی.. ۷۱

۲-۲-۲۸ رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی.. ۷۲

۲-۳ پیشینه تحقیقات.. ۷۴

۲-۳-۱ پیشینه تحقیقات داخلی.. ۷۴

۲-۳-۲ پیشینه تحقیقات خارجی.. ۷۷

۲-۴ معرفی سازمان مورد مطالعه. ۸۰

۲-۴-۱ تاریخچه بانکداری ایرانی.. ۸۰

۲-۴-۲- مدیریت دانش در بانکداری.. ۸۴

۲-۴-۳- معرفی بانک انصار. ۸۶

۲-۵ جمع بندی فصل دوم. ۸۶

فصل سوم. ۸۸

روش شناسی پژوهش… ۸۸

۱-۳- مقدمه. ۸۹

۳-۲- روش تحقیق.. ۸۹

۳-۳- جامعه آماری.. ۹۱

۳-۴- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۹۱

۳-۵- ابزارهای گردآوری تحقیق.. ۹۲

۳-۶- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق.. ۹۴

۳-۷- سنجش روایی پرسش نامه. ۹۵

۳-۸- سنجش پایایی پرسشنامه. ۹۶

۳-۸-۲- ارزیابی میزان اعتبار سئوالات پرسش نامه. ۹۷

۳-۹- متغیرهای تحقیق.. ۹۸

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

۳-۱۱- جمع بندی فصل سوم. ۹۹

فصل چهارم: ۱۰۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۰

۴-۱- آمار توصیفی.. ۱۰۱

۴-۲- توزیع سابقه خدمت پاسخگویان. ۱۰۲

۴-۳-توزیع جنسیت و تحصیلات پاسخگویان. ۱۰۳

۴-۳-۱ جنسیت پاسخگویان. ۱۰۳

۴-۳-۲ تحصیلات پاسخگویان. ۱۰۴

۴-۴- آمار استنباطی.. ۱۰۵

۴-۴-۱ ارزیابی میزان  اعتبار سئوالات پرسش نامه: ۱۰۵

۴-۵- فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد. ۱۰۷

۴-۵-۱ بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۰۷

۴-۵-۲ بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۱۲

۴-۵-۳ بین مدیریت دانش و سودآوری بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۱۵

۴-۵-۴ بررسی فرضیه اصلی پژوهش… ۱۱۸

۴-۶- جمع بندی فصل چهارم. ۱۲۱

فصل پنجم. ۱۲۲

استنتاج و نتیجه گیری.. ۱۲۲

۵-۱- مقدمه. ۱۲۳

۵-۲-  بررسی یافته های فرضیات پژوهش… ۱۲۳

۵-۲-۱ فرضیه اول : بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات بانک انصار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۲۳

۵-۲-۲ فرضیه دوم : بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۲۴

۵-۲-۳ فرضیه سوم : بین مدیریت دانش و سودآوری بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۲۵

۵-۲-۵ فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و عملکرد بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. ۱۲۵

چارچوب مفهومی: اثر مدیریت دانش بر عملکرد. ۱۲۷

۵-۴ بحث درباره نتایج.. ۱۲۷

۵-۵- پیشنهادات بر اساس فرضیات.. ۱۲۸

۵-۶- محدودیت های تحقیق.. ۱۳۰

۵-۷- پیشنهادات کلی.. ۱۳۱

۵-۸- جمع بندی فصل پنجم. ۱۳۲

فهرست منابع و مواخذ. ۱۳۳

منابع فارسی.. ۱۳۳

منابع انگلیسی.. ۱۳۶

چکیده

 امروزه دانش در سازمانها اهمیت ویژه ای یافته و مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است. در اقتصادهای مبتنی بر دانش، سازمان ها نیازمند انطباق و به روز رسانی دانش خود برای حفظ قابلیت های نوآوری هستند. نوآوری، کیفیت ارائه خدمات، سود دهی و فرهنگ سازمانی به عنوان جنبه های متفاوت عملکرد سازمانی، عصاره و نتیجه مدیریت دانش اند و در مواجهه یا محیط متغیر، نوآوری ها سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز می کنند و کلید بقا و موفقیت اند. یادگیری عامل حیاتی برای رشد و توسعه دانش و نوآوری سازمانی است. سازمان ها دانش را از طریق یادگیری فردی، کاوش محیط داخلی و بیرونی و به کارگیری کارکنان جدید یا خرید سازمان هایی با دانش مورد نیاز از منابع بیرونی بدست می آورند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در شعب بانک انصار در غرب تهران صورت گرفته است و تاثیر سه بعد نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت در ارائه خدمات، سود دهی بر مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss و آزمون کولموگروف – اسمیرنف بیانگر آن است که کلیه داده ها در هر ۴ فرضیه از توزیع نرمال پیروی می کنند. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که بین متغیر مدیریت دانش با هریک از متغیرهای عملکرد سازمانی که شامل: نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، سودآوری و در مجموع با عملکرد سازمانی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی

مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، متغیرهای نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت ارائه خدمات، سودآوری

۱-۱- مقدمه

همگام با چرخش از سوی اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد دانشی سازمانها نیز خود را بر آن داشته اند تا بر تکیه  و دانش و اطلاعات و استفاده در فرآیند کسب و کار توان رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیت هاست که برای مدیریت ، مبادله ، خلق یا ارتقای سرما یه های فکری در سطح کلان بکار می رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرآیندها ، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش ، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می شود (احمدیان و همکاران، ۱۳۹۰، ص۱۳۱).

مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها کمک می کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند ، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و مؤثر قادر می سازد. به طور کلی سازمانها به دو دسته دارایی ها (سرمایه) تکیه می کنند: دارایی ملموس و دارایی ناملموس. آنچه تا چندی پیش مورد توجه سازمان ها بودکسب و بهینه سازی دارایی های ملموس مانند ماشین آلات و تجهیزات بود . اما امروزه سازمانها دریافته اند که دارایی ناملموس مانند سرمایه فکری، تجربیات، دانش سازمانی و اطلاعات موجب موفقیت و بقای آنها می شود و دارایی زیرساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد (طالبی و همکاران، ۱۳۹۲، ۲۱). به طور کلی می توان گفت سازمانهای آینده سازمانهای دانش محور خواهند بود. سرمایه دانشی دارایی نهفته و پنهانی سازمانها است که با مدیریت و اداره آن می توان به مزیتهای رقابتی دست یافت . در واقع دانش بعنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری به نظر می رسد. و شرط موفقیت سازمانها رسیدن به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است به نحوی که پیتر دراکر راز موفقیت سازمانها را در قرن ۲۱ مدیریت دانش می داند (دانش فرد و ذاکری، ۱۳۸۸).

در نهایت می توان گفت امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه و دارایی یک سازمان و محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی، تحول سازمانی، نوآوری و بهبود عملکرد در سازمان به شمار می رود و در مقایسه با انواع دیگر داراییها، دارای این طبیعت منحصربه فرد است؛ زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود  

و به واسطه ی تغییرات محیطی از قبیل جهانی شدن روزافزون رقابت، سرعت افول یا پیرشوندگی دانش و اطلاعات، پویایی نوآوریهای محصول و فرایند و رقابت از طریق بازارهای خرید، یک امر ضروری برای سازمان ها به حساب می آید (الوانی و همکاران، ۱۳۹۳، ص۸).

۱-۲- بیان مسأله

دنیای پویا و متغیر امروزی، در حال ورود به اقتصاد دانش محور است. در این اقتصاد، دانش و سرمایه­های فکری سازمان، جزء مهمترین دارایی­های سازمانی محسوب شده و یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان­ها هستند (فین و تورگیر[۱]، ۲۰۰۸؛ اخوان و یزدی مقدم، ۱۳۹۲). علاوه بر این، دانش که به عنوان برترین و والاترین شکل اطلاعات شناخته می شود می­بایست به شیوه­ای مناسب مدیریت شده تا سازمان بتواند برای خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند (لاکشمن[۲]، ۲۰۰۹). سازمان های موفق و کامیاب امروزی، سازمان­هایی هستند که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و آن را به شیوه­های کاربردی برای بهبود فعالیت هایشان تبدیل کرده­اند.

زمانی سازمان­ها به دنبال کسب و یافتن اطلاعات و دانش بودند، اما امروزه با حجم انبوهی از اطلاعات و داده­های گوناگون روبرو هستند که در بسیاری از این موارد، اداره و بهره­برداری صحیح از آن خود مسئله دیگری است. در عصر حاضر، برخورداری از اطلاعات و مدیریت دانش، به موقعیتی استوار برای ادامه حیات در سازمان­های پویا و نوآور تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازارها و تجارت منوط به کسب، توسعه و به­روز بودن دانش فردی و سازمانی است. تا حدی که دانش جزئی از سرمایه تلقی می­شود (صفرزاده و دیگران، ۱۳۹۱). از این­رو مدیریت هوشیار بر آن است که هر چه بیشتر و بهتر از ابزاری به­نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرضه رقابتی، استفاده نماید. این امر مستلزم این است که سازمان­ها با ارج نهادن به مدیریت دانش، آن­را به­عنوان یک نیاز ضروری، جهت پیشگامی در عرصه رقابتی در زمره برنامه­های الویت­دار خود قرار دهد. اما اینکه چطور سازمان ها پروژه های مدیریت دانش را اجرایی کنند و اینکه چطور فعالیتهای مدیریت دانش را در فرایندهای عملیاتی سازمان بکار گیرند هنوز خیلی واضح نمی باشد .در سالهای اخیر بسیاری از صاحبنظران به این موضوع توجه کرده اند که سازمانها به وسیله فعالیتهای مدیریت دانش به راندمان مدیریتی بهتری دست یابند و اطلاعات صحیح و به موقعی به افراد منتقل کنند و همچنین سطوح رضایت مدیریتی را افزایش دهند. موفقیت سازمانها به طور فزاینده ای به این موضوع وابسته است که چطور سازمان می تواند به طور موثر دانش را بین کارکنان سطوح مختلف سازمانها جمع آوری ، ذخیره بازیابی کند (مامفوورد و لیکانان، ۲۰۰۴، ۷۴).

عملکرد سازمانی مفهوم گسترده­ای است که آن­چه را شرکت تولید می­کند، و نیز حوزه­هایی را که با آن­ها در تعامل است در بر می­گیرد. به­عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت­ها و فعالیت­های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن اطلاق می­شود (حقیقی و دیگران، ۲۰۱۱؛ صفرزاده و دیگران، ۱۳۹۱). همواره در اکثر سازمان­ها مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقاء و بهبود عملکرد سازمان­های خود هستند. عملکرد سازمان ترکیب گسترده­ای هم از دریافتی­های غیر ملموس مثل افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی­های ملموس مثل نتایج اقتصادی و مالی است. مدل­های گوناگونی تلاش کرده­اند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. علاقه سازمان­ها به مدیریت دانش به خاطر تاثیر مثبت آن بر نتایج و سودآوری است. همچنین شواهدی وجود دارد که شرکت با قابلیت مدیریت دانش نوآوری و عملکرد بیشتری دارد (صفرزاده و دیگران، ۱۳۹۱). در حقیقت تاثیر دانش از طریق ایجاد تفکرات جدید در تولید و نوآوری­های عمومی است. دانش برای سازمان به تنهایی منبع مهمی نیست بلکه دانش برای عمل و بهبود عملکرد مهم است. به این ترتیب در قلب مدیریت دانش باید بهبود عملکرد را جستجو کرد.

امروزه رمز بقا و موفقیت بسیاری از سازمان ها ، مدیریت دانش افرادی است که آن را در اختیار دارند در صورتیکه سازمان ها از دانش موجود برای فعالیت های روزانه خود برخوردار نباشند و خودرا با آن هماهنگ نکنند چندان بقای حیات و وجود نخواهند داشت. این مهم برای سازمان های خدماتی مانند بانک ها که در آن رقابت عنصر مهم و حیاتی محسوب می شود از اهمیت بسیاری برخوردار می شود. این امر در حالی است که در مطالعات صورت گرفته بر مبنای تئوری های موجود در این زمینه مباحث مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی در عملکرد کارکنان به طور جداگانه ای موردبحث قرار گرفته است (سیلویو و چان، ۲۰۰۶، ۳۰۲). اما تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارتباط بین مدیریت عملکرد سازمانی به طور مشخص و بخصوص در سازمانهای خصوصی محدود بوده که به منظور پر کردن این شکاف تحقیقاتی، انجام این پژوهش ضروری است.

بانک انصار از جمله بانک های خصوصی و تجاری در کشور است که ایجاد روش های نوین بانکداری و سرویس دهی به مشتریان مستلزم دانش نو و انتشار و توزیع آن می باشد. ضمن اینکه هر مطالعه ای که در این زمینه انجام گیرد از اهمیت قابل توجهی برای این بانک برخوردار است. و سؤال اساسی طرح حاضر آن است که تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد این بانک (بانک انصار) خصوصاًدر منطقه غرب تهران چگونه بوده است.

۱-۳ – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

بسیاری ادعا کرده­اند به کمک فرایند مدیریت دانش کارا و اثرگذار، مدیریت دانش بر روی عملکرد سازمان موثر بوده است. از این­رو، مدیریت دانش بدون شک یکی از مهمترین مقدمات برای عملکرد سازمان است. علیرغم اینکه محققان تلاش کرده اند عملکرد سازمانی را از طریق فراهم آوردن راهنمایی­هایی برای استراتژی های مناسب مدیریت دانش تقویت کنند ، این موضوع که چقدر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر می­گذارند، هنوز به خوبی درک نشده است . هر چند مطالعات تجربی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را مورد آزمایش قرار داده اند، اما نتایج بدست آمده تاکنون درهم آمیخته شده­اند به­عبارت دیگر نتایج متفاوتی درباره زیر فرایندهای مدیریت دانش، و عملکرد سازمان وجود دارد از این­رو بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان­های مختلف می­تواند اهمیت داشته باشد.

از نگاه موسسین و سهامداران، بانک یک موسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری به وجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تامین حداکثر منافع ممکن باشد. لذا بررسی عواملی که می­توانند عملکرد بانک­ها و بصورت مشخص در این مطالعه بانک انصار، را تحت تاثیر قرار دهند موثر بوده و با توجه به رشد روزافزون بانک­های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنبال آن حضور در بازار رقابتی، امروزه به­عنوان یک نیاز تلقی می­شود.

از طرف دیگر سازمان­های خصوصی برای موفقیت و رقابت در محیط پر فراز و نشیب نیاز به استفاده از استراتژی های قابل انطباق و هوشمندی را مشتمل بر رویه ها و فرآیندهای مدیریت دانش دارند. لذا مدیریت دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی به عملکرد مطلوب در سازمان ها برای موفقیت و رقابتی بودن در محیط امروزی الزامی است. که بانک انصار نیز با توجه به گسترش صنعت بانکداری نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین توجه به چگونگی اثرگذاری این مقوله بر عملکرد بانک انصار اهمیت دارد.

– اهداف پژوهش

۱-۵-۱- هدف اصلی

  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در شعب بانک انصار در غرب تهران

۱-۵-۲- اهداف فرعی

  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات
  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات
  • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سودآوری شرکت

 1-6- فرضیه های پژوهش

۱-۶-۱ فرضیه اصلی پژوهش

  • بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶-۲ فرضیات فرعی پژوهش

  • بین مدیریت دانش و نوآوری در ارائه خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین مدیریت دانش و سودآوری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۱-۷ روش شناسی تحقیق

۱-۷-۱ نوع روش تحقیق

روش تحقیق مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و همبستگی می باشد.

۱-۷-۲ روشهای گردآوری داده ها

اطلاعات اولیه برای انجام تحقیق با بهره گرفتن از روشهای کتابخانه ای ( ابزارهای اکتشافی کتابخانه ای، همچون کتابها، مقالات، پایان نامه ها و متون دیجیتال) به منظور کسب اطلاعات پیرامون مفاهیم مطرح شده در تحقیق، حاصل شد و بر این اساس اهداف و فرضیات تحقیق تدوین گردید.

در اطلاعات تکمیلی از روشهای غیر کتابخانه ای- روش میدانی و ابزارهایی مثل مصاحبه با صاحب نظران و اساتید و همچنین پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد.

۱-۷-۳ روش تجزیه تحلیل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده ها  در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف پرداخته و و تعیین روابط بین متغیرها و همچنین اثرات متغیرهای وابسته/ مستقل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .

اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها بوسیله نرم افزار spss  مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

 روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. بر اساس ارتباط بین متغیرها نیز از نوع همبستگی بوده و از نظر روش جمع­آوری داده­ها از نوع پژوهش­های مقطعی است. همچنین این تحقیق بر اساس هدفی که دارد از نوع پژوهش­های کاربردی است.

۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی پژوهش

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی مفهوم گسترده­ای است که آن­چه را که شرکت تولید می­کند و نیز حوزه­هایی را که با آن در تعامل است، در بر می­گیرد. به عبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت­ها، وظایف و فعالیت­های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن­ها اطلاق می­شود (صفرزاده و دیگران، ۱۳۹۱). عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی است. بسیاری از محققان در مورد عملکرد سازمانی فقط جنبه­های مالی آن­را در نظر می­گیرند؛ در صورتی که نتایج غیر مالی مانند نتایج فرآیندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه را بایستی در نظر داشت و در سیستم­های مدیریت دانش بایستی اندازه­گیری­های مالی و غیر مالی را با یکدیگر ترکیب کرد.

نوآوری: در ادبیات نوآوری تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. بیت و خاسانه[۱] (۲۰۰۵) نوآوری را این­گونه تعریف کرده­اند که نوآوری یعنی پذیرش و کاربرد روش­ها و دانش جدید، شامل توانایی یک سازمان برای پذیرش یا خلق عقیده­های جدید و کاربرد این عقاید در توسعه و اصلاح محصولات، خدمات، رویه­ها و فرایندهای کاری جدید است. در تعریفی دیگر از راجرز (۱۹۸۸) نوآوری عبارتست از هر نوع تفکر، رفتار یا چیزی­که به­طور کیفی نسبت به اشکال موجود جدید و تازگی دارد (یوسفی و دیگران، ۱۳۹۰).

مدیریت دانش: تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکرد های متفاوت به تعریف مدیریت دانش پرداخته اند.از دیدگاه رابیتز مدیریت دانش، شامل همه ی روش هایی است که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است.گراور و مدهاوم نیز مدیریت دانش را مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده و اکتشاف دانش تعریف کرده اند(علی پور،۱۳۹۰).

پرز معتقد است مدیریت دانش عبارت است از گردآوری دانش،قابلیت های عقلانی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی برای آنها به عنوان یک سرمایه سازمانی. نیومن بر این باور بود که مدیریت دانش مجموعه ای از پدیده هایی است که پدیدآوری،اشاعه و بکارگیری دانش ذهنی و عینی در یک سازمان را در بر می گیرد. برای درک صحیح از این تعاریف نیازمند این هستیم که دانش را جدای از داده و اطلاعات تبیین و تعریف نماییم.

داده: داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست.

اطلاعات: اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده ها و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شکل گیری اطلاعات می شود.

دانش: اضافه کردن درک و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می گردد. خلاصه سازی هر چه بیشتر (انباشت) اطلاعات اولیه به دانش منجر می شود. دانش را در این حالت می توان بینشهای حاصل از اطلاعات و داده هایی تعریف کرد که می تواند به روشهای مختلف و در شرایط گوناگون موثر و قابل تقسیم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع آوری و خواندن اطلاعات است نه افزایش دسترسی به اطلاعات. دانش کارآمد کمک می کند تا اطلاعات و داده های ناخواسته حذف شوند (میثم نوروزیان،۱۳۸۴).

تعداد صفحه :۱۵۵

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com