پایان نامه تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

   رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان:

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

( مطالعه موردی هتل های سواحل دریای خزر شرق گیلان)

 

نیمسال تحصیلی اول

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                      صفحه

چکیده…………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………. ۲

۱-۱ مقدمه…………………………………. ۳

۱-۲ بیان مساله…………………………….. ۳

            1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………. ۵

            1-4 اهداف تحقیق……………………… ۵

            1-5 مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۶

            1-6 فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۶

                  1-6-1 فرضیه­های اصلی ……………………………………………………………………………………………………..۷

                  1-6-2 فرضیه­های فرعی ……………………………………………………………………………………………………..۷

            1-7 تعریف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۸

            1-8 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..۹

            1-9 تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..۱۰

            1-10 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………۱۲

            1-11 خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………………………………۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………… ۱۴

۲-۱مقدمه………………………………….. ۱۵

            2-2 وفاداری ………………………… ۱۵

                  2-2-1 انواع وفاداری ……………. ۱۵

                  2-2-2 انواع مشتری از نظر وفاداری … ۱۸

                 2-2-3 فرایند سودمندی وفاداری مشتریان ۱۹

                  2-2-4 مزایای وفاداری به برند…….. ۲۰

                  2-2-5 حلقه وفاداری مشتری………… ۲۱

           2-3 کیفیت خدمات………………………. ۲۲

           2-4 اعتماد…………………………… ۲۴

                 2-4-1 دیدگاه جامع به اعتماد………. ۲۴

                 2-4-2 ویژگی های اعتماد…………… ۲۶

                 2-4-3 نقش ریسک و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد  27

           2-5 رضایت……………………………. ۲۸

                 2-5-1 ارزش و رضایت مشتری…………. ۲۸

     2-5-2 مزایای رضایت مشتری……………….. ۲۹

           2-6 بازاریابی رابطه ای………………… ۲۹

                 2-6-1 بازاریابی رابطه ای؛ تعاریف و مولفه ها  31

                 2-6-2 تاریخچه بازاریابی رابطه ای….. ۳۵

    2-6-3 اجزا و عناصر بازاریابی رابطه ای…….. ۳۵

 2-6-3-1 ایجاد پیوند…………………… ۳۶

                         2-6-3-2 ارتباطات…………. ۳۷

                         2-6-3-3 ارزش مشترک……….. ۳۷

             2-6-3-4 همدلی………………….. ۳۷

             2-6-3-5 رابطه متقابل …………………………………………………………………………………………….. .۳۷

     2-6-4 عوامل موثر در رشد بازاریابی رابطه ای ……………………………………………………………………….۳۹

     2-6-5 انواع فعالیت های بازاریابی رابطه ای …………………………………………………………………………..۳۹

     2-6-6 ضرورت بازاریابی رابطه ای………………………………………………………………………………………..۴۰ 

     2-6-7 نردبان بازاریابی رابطه ای …………………………………………………………………………………………..۴۰

     2-6-8 پی ریزی و ساخت بازاریابی رابطه ای …………………………………………………………………………۴۱

     2-6-9 استراتژی های بازاریابی رابطه ای ………………………………………………………………………………..۴۲

     2-6-10 مدل های بازاریابی رابطه ای………………………………………………………………………………………۴۴

     2-6-11 مدل پنج سطحی بازاریابی رابطه ای کاتلر……………………………………………………………………۴۸

     2-6-12 موانع و محدودیت های پیاده سازی اثربخش برنامه های بازاریابی رابطه ای ……………………۴۹

          2-7 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

                2-7-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………۵۰

                2-7-2 پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………….۵۳

          2-8 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

فصل سوم : روش اجرای تحقیق……………………….. ۵۵

۳-۱ مقدمه ………………………………… ۵۶

۳-۲ روش تحقیق …………………………….. ۵۶

            3-3 جامعه آماری……………………… ۵۶

            3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری………. ۵۷

            3-5 روش گردآوری اطلاعات……………….. ۵۸

۳- ۶روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات ……… ۵۹

      3-6-1 روایی………………………….. ۵۹

                  3-6-2 پایایی…………………… ۶۰

             3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………… ۶۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق… ۶۳

۴-۱ آمار توصیفی …………………………… ۶۴

      4-1-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …. ۶۴

                  4-1-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۵

                  4-1-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. ۶۵

                  4-2 تحلیل عاملی تاییدی………….. ۶۷

                  4-2-1 بار عاملی………………… ۶۸

            4-3 بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند………… ۷۵

            4-4 بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های کیفیت روابط    76

            4-5 بررسی روابط (همبستگی) بین متغیرهای تحقیق  78

            4-6 آزمون مدل ساختاری تحقیق…………… ۷۹

            4-7 شاخص های برازندگی مدل…………….. ۸۰

            4-8 آزمون فرضیه اول تحقیق…………….. ۸۱

            4-9 آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………….۸۱

            4-10 آزمون فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………….۸۲

            4-11 فرضیات جانبی……………………………………………………………………………………………………………….۸۶

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات……………. ۸۷

۵-۱ مقدمه…………………………………. ۸۸

۵-۲ بحث و نتیجه گیری……………………….. ۸۸

     5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق…………………………………………………۸۹

۵-۳ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………۹۰

     5-3-1 نتایج بررسی فرضیه فرعی ۱و۳و۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۰

     5-3-2 نتایج بررسی فرضیه فرعی ۲و۴و۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۱

     5-3-3 نتایج بررسی فرضیه فرعی ۷و۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۲

۵-۴ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۵-۵ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۶ پیشنهادات به محققان آینده…………………………………………………………………………………………………..۹۵

منابع ………………………………………… ۹۶

پیوست ها………………………………………. ۱۰۴

چکیده انگلیسی …………………………………. ۱۱۳

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و رابطه کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان هتل های شرق گیلان است. حجم نمونه از روش غیر احتمالی در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۱۹۶ نفر انتخاب شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن توسط متخصصان مدیریت، استاد راهنما و مشاور تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۹۵/۰ بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه­ای و داده­های آماری از روش میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار­ها در بخش آمار توصیفی و از آزمون­های کلوموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تحلیل عاملی تاییدی موجود در بسته­ نرم­افزاری SPSS در بخش آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط، رابطه معناداری دارد وهمچنین کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان رابطه معناداری دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند- وفاداری مشتری_ کیفیت رابطه- مشتری

  • مقدمه

سازمان ها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده­اند، به تدریج در حال فاصله­گیری از بازاریابی سنتی و گرایش به بازاریابی رابطه­مند می­باشند. رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان هاست و در تحقیقات متعدد به رابطه رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان، وفاداری، تکرارخرید و افزایش سودآوری سازمان ها اشاره شده است (فرناندزگنزالس وپرادو[۱]،۲۰۰۷،ص۵۰۰). در صنایع خدماتی که ارائه خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری است، رضایت کلی مشتریان مبتنی بر چگونگی رویارویی وتجربه آنان از سازمان است. لذا جای تعجب نیست که شرکت­ها منابع قابل توجهی را صرف اندازه­گیری و مدیریت رضایت مشتری می­کنند. بنگاه­های اقتصادی برای بهبود رضایت و وفاداری مشتری باید در خصوص عوامل موثر بر رضایت مشتری به وفاداری آنان دست یابند (لائو و همکاران[۲]،۲۰۰۴،ص، ۵۴۵).

مشتری تنها منبع سودآوری شرکت ها در زمان حال و آینده است. ولی، به هر حال یک مشتری خوب که سودمندی بیشتری را ایجاد می کند همیشه امکان دارد که از دست برود؛ زیرا رقابت بر سر دستیابی به مشتریان خوب شدید است (گری، بایون،۲۰۰۱،ص ۸). شرکت های زمانه ما باید به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلندمدت و سودآور با آن ها تأکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید با عرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را (پیوسته) تأمین کرد (کاتلر،گری،۲۰۰۱،ص۱۷).

  • بیان مسئله

پایه های اصلی جهان بینی بازاریابی رابطه مند بر مفهومی قرار دارد که اولین بار توسط لئونارد بری[۳] مطرح شد و توسط دیگر صاحبنظران گسترش یافت. دیدگاه بازاریابی رابطه مند مرهون تلاش های کریستوفر[۴]، پاینی و بالانتین[۵] است که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم­گیری داشتند. دیدگاه آن ها مبنی به نکات ذیل است:

تأکید به ارتباط بین مشتریان و عرضه­کنندگان که ایجاد رابطه را به جای معامله مورد توجه قرار می دهد.

 دیدگاه بازاریابی رابطه مند بر حداکثر سازی ارزش مشتریان و همچنین بخش های ویژه ای از مشتریان متمرکز است.

 استراتژی های بازاریابی رابطه مند به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه­کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده[۶]، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ[۷] و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازار داخلی که – درون سازمان است – معطوف می باشد.

کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالباً به طور مجزا مدیریت می شوند ارتباط نزدیکی با هم دارند. دیدگاه بازاریابی رابطه مند بین این سه عنصر انسجام و یکپارچگی برقرار می کند. (پاینی[۸]،۱۹۹۸،ص۳)

بازاریابی رابطه مند، مجموعه فعالیتهایی است که هدف از آن ها، ایجاد پیوندهای بلندمدت وسودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تامین مزیت متقابل برای طرفین است (لاولاک ورایت،۱۳۸۵). از نظر پورتر بازاریابی رابطه­مند فرآیندی است که به موجب آن خریدار و ارائه کننده، روابط موثر، کارا، اخلاقی، مشتاقانه و خویشاوندی را برقرار می­کنند که این برای دو طرف منفعت دارد (گانسون[۹]،۱۹۹۴،ص۴).

بازاریابی رابطه­مند، نگهداری مشتریان وتوسعه روابط و جذابتر کردن هرچه بیشتر این رابطه با مشتریان است (فونته نات وهایمان[۱۰]،۲۰۰۴). بازاریابی رابطه مند شامل فعالیت­هایی است در راستای توسعه ارتباطات طولانی مدت و مقرون به صرفه بین سازمان ها و مشتریان آن، به منظور ایجاد سود متقابل برای هر دو طرف (تاج زاده نمین، ۱۳۸۲، ص۱۹۸). از طرفی حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها مسیر یک طرفه ای است که سازمان های خدماتی در استفاده از استراتژی های تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند ( کلگیت[۱۱]، الکساندر[۱۲]،۱۹۹۸،ص۱۴۴).

فلیپ کاتلر بازاریابی رابطه­مند را این­گونه تعریف می­کند: بازاریابی رابطه مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه­های ذینفع (کاتلر،۱۹۹۹،ص۷۹۰).

الف: آیا تاکتیک های بازاریابی رابطه­مند بر کیفیت روابط مشتریان هتل های شرق گیلان اثر دارد؟

ب: آیا کیفیت روابط بر وفاداری مشتری مشتریان هتل های شرق گیلان تاثیر دارد؟

در این تحقیق تاکتیک های بازاریابی رابطه مند با مولفه های پاداش محسوس، ارتباطات فردی ، مکاتبات مستقیم به عنوان متغییر مستقل و کیفیت روابط با مولفه های اعتماد، رضایتمندی و وفاداری مشتریان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.

۱-۳        اهمیت و ضرورت تحقیق

با ورود به هزاره سوم میلادی، بسیاری از مفاهیم در سازمان های پیشتاز، مفهومی دیگر پیدا کرده­اند. مشتریان وفادار، اهمیت بسیاری یافته­اند. با ۵ درصد افزایش در وفاداری مشتریان، سود به میزان ۲۵تا۸۵ درصد افزایش می­یابد، به این نرخ”هزینه وفاداری” گفته می شود (محمدی،۱۳۸۲، ص۵۵).

یکی از موضوعاتی که امروزه از دیدگاه مدیران اهمیت بسیار زیادی دارد وفاداری مشتریان است. یک مشتری وفادار علاوه بر آنکه بارها و بارها جهت خرید محصولات و یا استفاده ازخدمات به سازمان مورد علاقه خویش رجوع می­کند، به عنوان یک عامل مضاعف در زمینه تبلیغ محصولات وخدمات سازمان، از طریق توصیه سفارش به خویشاوندان، دوستان و یا سایر مردم، نقشی حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می­نماید (دادخواه،۱۳۸۲، ص۵۲). معمولاً سازمان های تجاری و سنتی کشور، روش­های نوین روابط با مشتری را مدنظر قرار نداده و به مرور زمان بیشتر مشتری­های خود را از دست می­دهند. در تحقیقات مشخص شده که ۶۲ درصد از سازمان های ناموفق، وفاداری مشتری را موثر تلقی نکرده­اند (مقصودی،۱۳۸۲،ص۲۶۱).

۱-۴        اهداف تحقیق

ریچارد اولیور، تعریف از وفاداری را به این صورت مطرح کرده است: وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول با خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، تا همان مارک یا محصول علی رغم تلاش­های بازاریابی بالقوه رقبا وتاثیرات آن ها، خریداری گردد.

وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری قلمداد می شود، و مشتریان وفادار سودآوری بیشتری بوجود می­آورند، خریدهای مجدد بالاتری ایجاد کرده، سهم بازار را بالا می­برند و باعث گسترش معرفی بنگاه به دیگران می­گردند (حمیدی زاده، محمدرضا،۶۱،ص۱۳۸۷).

با توجه به آنچه که در بالا مورد توجه قرارگرفته می­توان اهداف زیر را مورد بررسی قرار داد.

الف: سنجش میزان تاثیرتاکتیک های بازاریابی رابطه­مند بر کیفیت روابط

ب: سنجش میزان تاثیر کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان

۱-۵        مدل نظری تحقیق

چارچوب نظری چیست؟ چارچوب نظری به مجموعه­ای از گزاره­ها اطلاق می شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقه­بندی متغیر وابسته یا اصلی تحقیق هستند. این گزاره­ها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شده باشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی آن ها به لحاظ نظری توسط محقق ثابت شده باشد (مجید حیدری چروده[۱۳]، ۱۳۹۱،ص۱)

بر اساس نظریه مورگان و هانت (۱۹۹۴)بازاریابی رابطه ای شامل تمامی فعالیت های بازاریابی که برای ایجاد، توسعه و حفظ رابطه ای بلند مدت و موفق با مشتریان انجام می گیرد ، است.

خدمات فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت های کم وبیش نامحسوس و معمولی که البته همیشه ضروری نیستند و در اثر تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستم های ارائه دهنده خدمات اتفاق می افتد، که به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه شده است(گرونروس،۲۰۰۰،ص۴۶).

 کیفیت ارتباط برای ارزیابی استحکام رابطه و درجه رضایت از تأمین خواسته ها و انتظارات مشتری ضروری است(کروسبی و اوانز و کولز،۱۹۹۰؛اسمیت،۱۹۹۸)

گیسکنس و استینکمپ(۱۹۹۵) اعتماد را به عنوان حدی که یک شرکت معتقد است که شریک مبادلاتی اش خوش اندیش و امین است، بیان کردند.

الیو ر) ۱۹۹۷ ، ص،۳)وفاداری مشتری را به عنوان ” تعهد عمیقانه به یک محصول یا خدمت ممتاز که موجب خرید مکرر برند یا مجموعه برند یکسان در آینده می شود، البته با وجود عوامل موقعیتی و تلاش های بازاریابی که به طور بالقوه موجب تغییر رفتار می شو د” تعریف می کند.

فرضیه­های تحقیق

۱-۶-۱   فرضیه­های اصلی

  1. تاکتیک های بازاریابی رابطه­مند بر کیفیت روابط اثر معناداری دارد       
  2. کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان اثر معناداری دارد

        1-6-2    فرضیه­های فرعی              

  1. پاداش محسوس بر اعتماد تاثیر معناداری دارد.
  2. پاداش محسوس بر رضایتمندی رابطه تاثیر معناداری دارد.
  3. ارتباطات فردی بر اعتماد تاثیر معناداری دارد.
  4. ارتباطات فردی بر رضایتمندی رابطه تاثیر معناداری دارد.
  5. مکاتبات مستقیم بر اعتماد تاثیر معناداری دارد.

     8 . مکاتبات مستقیم بر رضایتمندی رابطه تاثیر معناداری دارد.

  1. اعتماد بر وفاداری مشتری تاثیر معناداری دارد.

    10. رضایتمندی رابطه بر وفاداری مشتری تاثیر معناداری دارد.  

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com