پایان نامه بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC  در شرکت پاکشو

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ( M.A )

گرایش استراتژیک

 

 

عنوان:

بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC  در شرکت پاکشو

 

 

 

سال تحصیلی: ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                               شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۲-۱- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۳-۱-  اهمیت وضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….۵

۴-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۷

۵-۱- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۷

۶-۱-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸

۷-۱- تعریف واژه‏ها واصطلاحات فنی وتخصصی…………………………………………………………………………۸

فصل دوم: ادبیات نظری ومرور پیشینه

۱-۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- تاریخچه زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………...۱۴

۳- ۲- تعاریف مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………۱۶

۴-۲- دیدگاه های رایج درمدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………..  20

۵-۲- چارچوبهاوفرآیندهای مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………۲۰

۶-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین…………………………………………………………………………….۲۲

۷-۲- تکنیکهای بهینه سازی تدارکات………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۷-۲- معیارهای مالی……………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۷-۲- استراتژیهای قراردادهای تدارکات………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۲-۷-۲- تاثیربرگردش وجوه…………………………………………………………………………………………….. ……۲۸

۲-۲-۷-۲- روندتقاضا………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۷-۲-  استراتژیهای مدیریت ارتباط تامین کننده. …………………………………………………………………..۲۹

۱-۳-۷-۲- روش عمومیSRM……………………………………………………………………………………………… ….29

۲-۳-۷-۲-  استراتژیهای بخش بند ی تامین کننده……………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۳-۷-۲-  انتخاب صحیح تامین کننده……………………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۳-۷-۲- درک قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۵-۳-۷-۲- کنترل کیفیت…………………………………………………………………………………………………… ………۳۱

۸-۲- کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………………۳۳

۹-۲- تحولات کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………….۳۵

۱۰-۲- مناظرکارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………….۳۶

۱۱-۲- توازن درمیان کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………۴۰

۱۲-۲- تعداد مناظردریک کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………..۴۱

۱۳-۲- کارت امتیازی متوازن ابزاری برای بهینه سازی………………………………………………………………….۴۳

۱۴-۲ – مروری برتحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………..۴۸

۱-۱۴-۲- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………. ……۴۸

۲-۱۴-۲- تحقیقات.داخلی…. ………………………………………………………………………………………………۵۲

۱۵-۲- معرفی.شرکت.پاکشو……………………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل.سوم: روششناسی تحقیق

۱-۳- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۲-۳- فرآیندتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۳-  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۴-۳- جامعه ونمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….۶۴

۵-۳- ابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۶۶

۶-۳- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………۶۷

۷-۳-  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………..۶۸

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۱-۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۲-۴- توصیف جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۷۱

۱-۲-۴- توصیف جامعه آماری برحسب جنسیت…………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۲-۴-توصیف جامعه آماری برحسب تحصیلات……………………………………………………………………… ۷۲

۳-۲-۴- توصیف جامعه آماری.برحسب سن……………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۲-۴- توصیف جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۴-توصیف آماری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………  76

۱-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال اول……………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال دوم……………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال سوم………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال چهارم……………………………………………………………………………. ۸۳

۵-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال پنجم ………………………………………………………………………..۸۹

۶-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال ششم…………………………………………………………………………….. ۹۲

۷-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال هفتم……………………………………………………………………………… ۹۳

۸-۳-۴- توصیف آماری مربوط به سوال هشتم…………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۴- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهاد                                                                                    

۱-۵- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۲-۵-بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۳-۵- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۵- بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۵- ۵- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………….۱۱۸

منابع وماخذ

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹٫

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵٫

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………133

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                               شماره صفحه

 

جدول ۱-۲- برخی تعاریف ازمدیریت زنجیره تامین……… ………………………………………………………………………۱۹

جدول ۲-۲- مرور برخی از تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………..۵۷

جدول ۱-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب جنسیت……………………………………………………………………………………۷۱

جدول ۲-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب میزان تحصیلات…….. …………………………………………………………………۷۲

جدول ۳-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب سن ……………………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۴-ترکیب جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت …………………………………………………………………………….۷۵

جدول ۵-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال اول………………………………………………………….. ۷۶

جدول ۶-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال دوم……………………………………………………………………………………………………. ۷۸

جدول ۷-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال سوم……………………………………………………………………………………………………. ۸۱

جدول۸-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال چهارم………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

جدول۹-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال پنجم ……………………………………………………………………۸۹

جدول۱۰-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال ششم……….. ………………………………………………………………….۹۲

جدول۱۱-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال هفتم ………………………………………………………………….۹۴

جدول۱۲-۴- خلاصه جواب نمونه آماری به سوال هشتم………. …………………………………………………………………۹۸

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                               شماره صفحه

نمودار ۱-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب جنسیت ………………………………………………………………………..۷۲

نمودار ۲-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب میزان تحصیلات …………………………………………………………….۷۳

نمودار ۳-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب سن ………………………………………………………………………………۷۴

نمودار ۴-۴- ترکیب جامعه آماری برحسب حوزه فعالیت …………………………………………………………………۷۵

نمودار۵-۴- پراکندگی پاسخ سوال اول برحسب گزینه ها …………………………………………………………………۷۷

نمودار۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری را به سوال میزان اهمیت قابل اطمینان بودن تحویل توسط تامین کننده ها     ………………………………………………………………………………………………………………………..78

نمودار۷-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری را به سوال میزان اهمیت کیفیت مواد تامین شده توسط
تامین کننده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

نمودار۸-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت کیفیت خدمات تامین کننده ها                                   …………79

نمودار۹-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت قیمت تامین کننده ها               ……………………..80

نمودار۱۰-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت مشارکت با تلاشهای تحقیق وتوسعه                                .80

نمودار۱۱-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت سیستم مدیریت کیفی تامین کننده درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

نمودار۱۲-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت گواهی های اخذشده درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

نمودار۱۳-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت کیفیت نمونه های محصول درارزیابی کیفیت مواد تامین کننده       ………………………………………………………………………………………………………………….83

نمودار۱۴-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت همکاری باتحقیق وتوسعه درمجموعه ابزارهای داخلی                 …………………………………………………………………………………………………………………………..85

نمودار۱۵-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت افزایش کارایی کارکنان درمجموعه ابزارهای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

نمودار۱۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت خرید در زمانهای مزایده درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

نمودار۱۷-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت به حداقل رساندن دوره زمانی دریافت سفارش خرید تا ارائه سفارش خریداز تامین کننده درمجموعه ابزارهای داخلی             ……………………………………86

نمودار۱۸-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت بهینه سازی تعداد قراردادها درمجموعه ابزارهای داخلی           …………………………………………………………………………………………………………………………..87

نمودار۱۹-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت بهینه سازی تعداد تامین کننده ها درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

نمودار۲۰-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت تاکید بر اهمیت ارتباط با تامین کنندگان درمجموعه ابزارهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………۸۸

نمودار۲۱-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اهمیت به حداقل رساندن مخارج مستقل درمجموعه ابزارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

نمودار۲۲-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید برابزارها واسلوبشناسی انتخاب تامین کنندۀ درست درارتباط با تامین کنندگان …………………………………………………………………………………………….۹۰

نمودار۲۳-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید توسعه تامین کننده درارتباط با
تامین کنندگان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

نمودار۲۴-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید برتحلیل مخارج درارتباط با
تامین کنندگان                                          …………………………………………………………………………………………………………………………………….91

نمودار۲۵-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تحلیل بازاردرارتباط باتامین کنندگان              …………91

نمودار۲۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان تاکید بر ابزار پشتیبانی درتوسعه
 تامین کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

نمودار۲۷-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال ششم      ……………………………………………………………93

نمودار۲۸-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری تامین کنندگان با فعالیتهای تحقیق
وتوسعه ……………………………………………………………………………………………………………….۹۵

نمودار۲۹-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری با برنامه ریزی استراتژیک
تامین کنندگان                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………………95

نمودار۳۰-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان مشارکت دوطرفه دردانش وفن کاربین شرکت و تامین کنندگانش ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

نمودار۳۱-۴-  توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری براساس درک همکاری و اهداف دوجانبه                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………96

نمودار۳۲-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان همکاری شرکت و تامین کنندگانش، هردو،درجهت موفقیت دیگری. ………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

نمودار۳۳-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان اعتماد …………………………………………………..۹۸

نمودار۳۴-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه تامین کنندگان                   …………….99

نمودار۳۵-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان رفتارفرصت طلبانه شرکت                  ……………………..99

نمودار۳۶-۴- توزیع پاسخهای جمعیت آماری به سوال میزان شفافیت درتعامل         …………………………………100

 

فهرست اشکال

عنوان                                               شماره صفحه

 

شکل ۱-۲- تعاریف مختلف مدیریت زنجیره تامین …………………………………………………………………………۱۷

شکل ۲-۲- تکامل دیدگاهای مدیریت زنجیره تامین          ………………………………………………………………………..20

شکل۳-۲- چارچوب مدیریت زنجیره تامین : عناصروتصمیمات(احمدی کهنعلی، ۱۳۸۷)                      ……………………….21

شکل‏۴‑۲- چهارمنظرکارت امتیازی متوازن ( (Kaplan et al,2005 ……………………………………………….38

شکل ۱-۳-  فرآیند تحقیق                                 ……………………………………………………………………………………………………………63

 

 

 

 

 

چکیده:

سازمانها راه حلهای زیادی را برای مشکلات زنجیره تامین پیدا کرده اند. این راه حلها طیف گسترده ای از مفاهیم را در بر می گیرند.  طراحی و عرضه قطعات، مدیریت عرضه کنندگان، مدیریت ارتباطات بین عرضه کنندگان و ارتبـــاط سازمان با عرضه کنندگان ، مدیریت و برنامه ریزی سیستم های تولیدی، مدیریت موجودی ، به کارگیری سیستم های ERP  و MRP بخشی از این حوزه هاست.

 هدف از همه این تلاشها و به کارگیری این سیستمها بهینه سازی فرآیند مدیریت زنجیره تامین سازمانهاست. هر نوع از بهینه سازی مستلزم روش و فرآیندی در ارزیابی عملکرد سازمانهاست. بدون ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، بهینه سازی این فعالیتها غیر ممکن است.

در تحقیق توصیفی، کاربردی و تک مقطعی پیش رو محقق کوشیده است بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین را با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن  انجام دهد. از این رو با توزیع پرسشنامه ای ۸ سوالی بین ۲۰۸ نفر از مدیران و کارشناسان زنجیره تامین شرکت پاکشو به بررسی بهبود عملکرد زنجیره تامین شرکت پاکشو با کمک کارت امتیازی متوازن پرداخته است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که در زنجیره تامین شرکت پاکشو، کیفیت، مهمترین فاکتور برای ارزیابی عملکرد تامین کننده است. همچنین گواهی های سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) تامین کننده، مهمترین شاخص کیفیت تولید ضمن انتخاب تامین کنندۀ جدید است علاوه بر آن فعالیتهای مدیریت ارتباطی تامین کننده، موثرترین ابزار برای دستیابی به عملکرد زنچیره تامین در شرکت پاکشو است  و ارتباطات بلندمدت، مهمترین عامل در  بهینه سازی مدیریت ارتباطات در زنجیره تامین می باشد.

واژه کلیدها: کارت امتیازی متوازن- بهینه سازی تدارکات- مدیریت زنجیره تامین- شرکت پاکشو


 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

   اخیراً توجه به مدیریت زنجیره تامین و اجزاء و فرآیند های تامین در مقالات مدیریت وتجارت به حد قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

در دهه ۱۹۹۰ کارخانجات زیادی برای دست یافتن به شراکت با تأمین کنندگان خود به منظور ارتقاء دادن عملکرد و افزایش توان رقابتی تلاش زیادی از خود نشان دادند.

به طور فراینده ای به عملیات  تامین به چشم یک مبحث استراتژیک نگریشته می شود. در تشکیلات اقتصادی کارخانجات روابط بین خریداران و تأمین کنندگان به حد بالایی از توجه رسیده است. چنانچه مبنای این روابط بلند مدت در نظر گرفته شود. زنجیره تأمین به یکی از محکم ترین سدها در برابر ورود رقبا تبدیل می شود.

تحقیق پیش رو به منظور ارائه رهنمودهایی برای درک بیشتر سیستم تامین و تسهیل نمودن بهینه سازی تامین، ارائه گردیده است. لذا جنبه های مختلف سیستم تامین و ارتباطات بین آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این فصل ازتحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق پرداخته، سپس سوالات واهداف اساسی ازانجام تحقیق را ارائه نموده ودر پایان تعریف اصطلاحات و واژه های تخصصی را مطرح می­نماید.

 

۲-۱-بیان مساله

بطور جاری، گرایش نتیجه گیری در شرکتهای های مختلفی مورد توجه قرارگرفته است . علاوه براین، ارزش تامین استراتژیک، توسط انجمن های علمی شناسایی شده است(مانند Cox، ۱۹۹۶، Anderson، ۱۹۹۸، Chen و همکاران، ۲۰۰۴؛ Kerkhoff، ۲۰۰۵؛ Dimitri و هنri ان، ۲۰۰۴؛ ایی شده است(مانند کل موفقیتهای کارخانه، توزیع شده است. مکاران، ۲۰۰۶). آنها به جنبه های مختلف تامین  علاقه وافری داشته و راه حل های نوآورانۀ جدیدی را به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی تر از طریق فعالیت تامین، مورد پژوهش قرار داده اند. از طرفی مزیتهایی که می توان از طریق تامین استراتژیک بدست آورد، چشمگیر هستند ، از بهبود وضعیت مالی شرکت گرفته تا مشارکت در تحقیق و توسعه و بهینه سازی فرآیندهای ساخت (Kerkhoff، ۲۰۰۵).

اگرچه، بهینه سازی عملکرد تامین بطور گسترده ای مورد بحث قرار گرفته است (Buchanan,2008) زمینۀ ارزیابی عملکرد تامین ، فقط بصورت خلاصه در انجمنهای علمی مورد بحث قرار گرفته است. بایستی خاطرنشان کرد که ارزیابی عملکرد ضروری است، چرا که رهنمودی را برای توسعۀ استراتژی بهینه سازی ارائه کرده و به همین ترتیب شالوده ای را برای محک زدن فرصتها ایجاد می کند.

بطور تاریخی، سیستمهای ارزیابی عملکرد، برمبنای سیستمهای مدیریت حسابداری بوده اند، که در ابتدا براساس نتایج عملکرد مالی کارخانه می باشند.. که برمبنای این روش، توسط Anthony در زمانی که مدیریت کنترل، برنامه ریزی استراتژیک و کنترل عملیاتی برای شناسایی هدف گذاری شده بودند، توسعه داده شده اند. بهرحال، Anthony (1965)، کنترل عملیاتی و برنامه ریزی استراتژیک را بخاطر سوالات پیچیده تر بودن نادیده گرفته و عمدتاٌ بر مدیریت کنترل تمرکز داشته است.

چارچوب کارت امتیاز متوازن (BSC)، توسط Kaplan و Norton (1992)، معرفی گردید که تلاشی برای یکپارچه سازی همۀ ابعاد بوده است، و از اهمیت بالایی برای مدیریت عملکرد برخوردار بوده است. به این دلیل کارت امتیاز متوازن ، یکی از قابل دسترس ترین روشهایی است که چشم انداز استراتژی یک کارخانه یا یک واحد تجاری را ارائه می کند. بنابراین، انتظار داریم که کارت امتیازی متوازن ، چارچوبی مرتبط برای تحقیق تامین استراتژیک باشد و به همین ترتیب شالوده ای برای ارائۀ رهنمودهای بهینه سازی تامین باشد. بهرحال، در همین زمان، ما قصد داریم تا این مطلب را در این پایان نامه تحقیق کنیم که: BSC میتواند چشم انداز کاملی از  استراتژی تامین کارخانه را ارائه کند و اگر که هیچگونه فاکتور مهمی هم یافت نشود، اهمیت استراتژیکی در درک مفاهیم تامین خواهد داشت که در سیستم ارزیابی عملکرد ارائه نشده است. کارخانه ها هنوز هم در اجرای سیستمهای ارزیابی عملکرد به دلیل فقدان درک سیستم تامین، شرکای خارجی آن و فاکتورهای نفوذی داخلی و خارجی کارخانه، اداره کنندگان ابتدایی عملکرد تامین کدامها هستند، چه مواردی بر عملکرد تاثیر گذاشته و آن را تغییر می دهد، با مشکلاتی مواجه هستند. در این مورد، حتی پیشرفته ترین سیستم ارزیابی، نتایج دلخواه را ایجاد نخواهد کرد

بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که حتی اگر ارزیابی عملکرد یک ابزار کاملاٌ سودمند باشد ، فقدان آگاهی در مورد فعالیت تامین بعنوان یک سیستم و روابط بین فاکتورهای مختلف دراین سیستم، از اجرای موفق عملکرد سیستمهای ارزیابی ، پیشگیری می کند.

پس کارت امتیاز متوازن (BSC)، چارچوبی است برای اجرای سیستم ارزیابی عملکرد، که به دلیل کاربرد وسیع و قابلیت انعطاف، مزیتهای مهمی بر سایر چارچوبهای ارزیابی عملکرد دیگر دارد. (Dixon، ۱۹۹۰؛ Kaplan و Norton، ۱۹۹۲؛ Maskel، ۱۹۹۲؛ Kaplan و Norton، ۱۹۹۶، Beathem و همکاران، ۲۰۰۴). بنابراین، BSC می تواند چارچوبی مناسب برای تحلیل عملکرد تامین باشد.

اگر به عمومی ترین مشکل در تامین برگردیم ” یافتن تعادل بین هزینه و کیفیت” این موضوع مفهومی از اهمیت بالایی در مورد شناسایی عوامل موثر درعملکرد تامین، تنظیم اهداف و تفسیر نتایج برخوردار است. می توان انتظار داشت که به دلیل این موضوع مفهومی ، ” یافتن تعادل بین هزینه و کیفیت” ، پیچیدگی ارزیابی عملکرد افزایش می یابد. بنابراین، درک تامین بعنوان یک سیستم، حتی مهمتر است تاکید بر درک عمیق تدارکات بعنوان یک سیستم، سوالات زیر ایجاد شده، و شالوده ای را برای تحقیق ایجاد می کنند.اولاٌ، شناسایی سیستم تدارکات، بخشهای آن، روابط بین آنها و اصول فعالیتی آنها برای ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد تامین، الزامی است. بعنوان ابزار ارزیابی عملکرد، مخصوصاٌ تراز برگۀ ارزشیابی، بعنوان ابزار خلاصه شده ای برای سیستم تدارکات در نظر گرفته می شود. سیستم تدارکات، یک سیستم بسیار پیچیده است که از سهامداران متعدد داخلی و خارجی و سایر فاکتورهای تاثیر گذار برخوردار است که می توانند بعنوان تعدیل کنندۀ روابط در سیستم تداراکات در نظر گرفته شوند  .بنابراین، این سوالات ایجاد میشود: 

  • فاکتورهای مرتبط درموفقیت تدارکات، اهداف آنها، و معیارهای عملکرد، کدامها هستند؟ روابط بین آنها کدامها هستند و چه متغیرهایی آنها را متعادل می سازد ؟
  • برای ایجاد یک مدل، پیش نیازها، نتایج و متغیرهای تعدیل کنندۀ ارزیابی عملکرد تدارکات کدامند و ابزارهای بهینه سازی سیستم تامین با کمک کارت امتیاز متوازن کدامند؟

در این تحقیق محقق کوشیده است تا ضمن شناسائی عوامل موثر بر تامین و درک سیستم تامین ، چشم اندازی از استراتژی تامین را ارائه نماید

 

۳-۱-  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه ١٩۵٠ و ١٩۶٠ بیشتر تولید کنندگان برای کمینه کردن هزینه تولید ، به تولید انبوه بعنوان نخستین استراتژی عملیات تاکید داشتند.این در حالی بود که به انعطاف پذیری محصول و فرایند توجه کمی می شد . توسعه محصولات جدید نیزبه کندی صورت می گرفت و بیشتر بر تکنولوژی و ظرفیت داخلی تاکید می شد(احمدی کهنعلی ، ۱۳۸۷)..

با توجه به اینکه برای متوازن کردن خط تولید ،حجم بالائی از موجودی نگهداری می شد ، گلوگاه های تولیدی خود را به سادگی نشان نمی دادند و سرمایه گذاری زیادی در زمینه موجودی کار در جریان انجام می شد.تبادل تکنولوژی و متخصصان با مشتریان و تامین کنندگان کار بسیار مخاطره آمیز و غیر قابل پذیرش بود و تاکید کمی بر مشارکت استراتژیک خریدار-تامین کننده می شد ((farmer,1997

در دهه ١٩٧٠ ، برنامه ریزی منابع تولیدی معرفی شد و مدیران به تاثیر موجودی کار در جریان بر هزینه تولید،کیفیت،توسعه محصول جدید و زمان تحویل پی بردند..رقابت جهانی در دهه ١٩٨٠ سازمانها در کلاس جهانی را مجبور کرد تا محصولاتی با هزینه پائین ، کیفیت و قابلیت اعتماد بالا همراه با انعطاف پذیری بیشتر در طراحی ارائه کنند(جعفرنژاد،۱۳۸۵).

سازمانها در دنیای تجاری امروز، نیازمند برنامه ریزی برای منابع سازمانی خود در تمام سطوح مدیریتی هستند. با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، شرکتها ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می رسد. از مهمترین اعوامل مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می توان به ارزیابی عملکرد زنجیره تامین  و تلاش جهت بهینه سازی آن  اشاره کرد (Byrd and Davidson, 2003).

کارخانه ها شروع به درک اهمیت بهینه سازی بعنوان یک فعالیت استراتژیک سازمان نمودند، این تمایل می تواند هم در جهان تجارت و هم در افزایش میزان مقاله های آکادمیک که زمینه های بهینه سازی را مورد پژوهش قرار می دهند. همانگونه که رقابت افزایش می یابد، روشهای مختلف ایجاد مزیتهای رقابتی، مورد پژوهشجاد مزیتهای رقابتی، /فیده شود که زمینه های بهینه سازی را مورد پژوهش قرار می دهند.  قرار گرفته، ارزیابی و اجرا می شوند.

 موقعیت مالی کارخانه می تواند از طریق فعالیت تامین با قرار دادن و کشف پتانسیل مزیت ، افزایش یافته ، بهبود پیدا کرده و از هزینه های تامین بکاهد. علاوه براین، روشی که مدیران تامین طراحی می کنند، تاثیر مهمی بر عملکرد کارخانه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارد   بهرحال اگرچه، تامین نقش  مهم و مهمتری پیدا میکند، اما برخی موضوعات مهم، هنوز حل نشده باقی مانده است.

اگرچه موضوع یافتن توازن بین کیفیت و هزینه ها در تامین قبلاٌ در دهۀ ۹۰ بحث شده است ، علیرغم پیشرفت مهم و دستاوردهای اساسی در این زمینه، تحقیق برای راه حل های بهینه سازی هنوز هم ادامه دارد . علاوه براین، مزایای ارزیابی و محک زنی عملکرد در زمینۀ تامین نیز بطور چشم گیری، بعنوان ابزاری برای هدایت بهینه سازی تامین شناخته شده است .

 اولین مرحله در بهینه سازی تامین، جمع آوری اطلاعات خاص تجاری است که عملکرد جنبه های مختلف تامین را خلاصه می کند. زمانی که اطلاعات عملکرد جمع آوری و ارزیابی شد، شکافهای عملکرد، نقصهای عملکرد حتی مزیتهای عملکرد را می توان شناسایی نمود. این اطلاعات نیز به همین ترتیب برای مقاصد محک زنی استفاده می شوند. بنابراین، ارزیابی عملکرد تامین را می توان بعنوان شالودۀ فعالیتهای موفق بهینه سازی در نظر گرفت، که بطور موفقیت آمیزی به کار برده شده اند، سیستم ارزیابی عملکرد، مسیر بهینه سازی را برمبنای نتایج گذشته، هدایت می کند.

کارت امتیازی متوازن، یکی از قابل دسترس ترین روشهایی است که چشم انداز استراتژی یک کارخانه یا یک واحد تجاری را ارائه می کند. بنابراین، انتظار می رود  که کارت امتیازی متوازن، چارچوبی مرتبط برای تحقیق تامین استراتژیک باشد و محرکان عملکرد آن نیز به همین ترتیب شالوده ای برای ارائۀ رهنمودهای بهینه سازی تامین باشد.

با توجه به آنچه گفته شد دستاوردهای بهینه سازی زنجیره تامین می تواند توجیه گر ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این حوزه باشد.

 

۴-۱- اهداف تحقیق

  • هدف اول: تعیین فاکتورها ی موثر بر موفقیت زنجیره تامین
  • هدف دوم: مشخص کردن ابزارهای بهینه سازی عملکرد تامین مواد تولید در کارخانه های شوینده
  • هدف سوم : بررسی امکان بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC

تعداد صفحه :۱۶۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com