پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نوگرایی دربین  مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بسمه تعالی
دانشگاه خوارزمی تهران  – دانشکده مدیریت و حسابداری
عنوان پایان نامه:
بررسی عوامل موثر بر نوگرایی دربین  مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی
زمستان ۱۳۹۳
 
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
از دهه ی۱۹۹۰ نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شد و  بیشترین اهمیت را برای شرکت ها و رشد اقتصادی کشور ها پیدا کرد. . نوآوری و عرضه محصولات جدید  می تواند نقش مهمی در رشد و سود دهی شرکت ها داشته باشد. اما بیشتر  محصولات جدید قبل از اینکه در بازار رشد پیدا کنند شکست می خورند. نوگرایی مصرف کننده نقش مهمی در موفقیت و شکست نوآوری های عرضه شده به بازار  دارند. بنابراین ما در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر نوگرایی مصرف کننده در بین مصرف کنندگان تلفن همراه با مقایسه دو گرو نوگرا و غیر نوگرا پرداختیم. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای است. و جامعه ی آماری آن مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر کرج هستند. روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. در پژوهش حاضر ، برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه اقدام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss  استفاده شده است. روایی پرسشنامه با مراجعه به نظر اساتید و صاحب نظران سنجیده شده است. و برای برآورد پایایی[۱] پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ[۲] استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بین دو گروه نوگرا و غیر نوگرا در ۱) ویژگی های درک شده ی نوآوری  شامل: کاربرد نوآوری ، سازگاری نوآوری با نیاز ها وخواسته های مصرف کننده،  ، سازگاری نوآوری با ارزش ها و هنجار های جامعه، عامل قیمت و سهولت استفاده از نوآوری. ۲) کسب موقعیت اجتماعی ۳) ویژگی های شخصیتی- روانشناسی مصرف کننده ۴) کانال های ارتباطی، تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که به جز دو عامل قیمت نوآوری و سازگاری نوآوری با ارزش و هنجار های جامعه ، میانگین تاثیر دیگر عوامل بر روی گروه نوگرا بیشتر از گروه غیرنوگراست.
واژه های کلیدی:  نوآوری، پذیرش نوآوری ، اشاعه نوآوری ، نوگرایی مصرف کننده، نوگرایی عمومی، نوگرایی در زمینه ی خاص
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
۱۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۱ بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۳
۴-۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۵-۱ سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۶-۱تعریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
۱-۱-۲مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱-۲ رفتار مصرف کننده و نوگرایی…………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۲-۲ نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۲ فرایند اشاعه و پذیرش نوآوری………………………………………………………………………………………………….۲۴
۱-۲-۲-۲ فرایند اشاعه نوآوری………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۲-۲ فرایند پذیرش نوآوری……………………………………………………………………………………………………………۲۵
۳-۲-۲طبقه بندی پذیرندگان نوآوری……………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۳-۲ مفهوم نوگرایی مصرف کننده…………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۳-۲ تازگی درک شده…………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳-۳-۲ ارزش درک شده…………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۴-۳-۲ ریسک درک شده………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۴-۲ دیدگاه های موجود در مورد نوگرایی…………………………………………………………………………………………….۳۲
۱-۴-۲ دیدگاه خصیصه عمومی…………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۴-۲ دیدگاه نوگرایی در قلمرو خاص………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۴-۲ دیدگاه نوگرایی به عنوان یک رفتار واقعی……………………………………………………………………………..۳۹
۴-۴-۲ دیدگاه تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۵-۲ متغیرهای تاثیر گذار بر روی نوگرایی………………………………………………………………………………………….۴۰
۱-۵-۲ ویژگی های شخصیتی نوگرایان……………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۵-۲ویژگی های شخصیتی ،اقتصادی و اجتماعی و دموگرافیک نوگرایان……………………………………۴۲
۳-۵-۲ نوگرایی و ارزش های فرهنگی……………………………………………………………………………………………….۴۲
۶-۲ مدل های پذیرش نوآوری و فناوری…………………………………………………………………………………………….۴۴
۱-۶-۲ نظریه ی عملکرد منطقی…………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۶-۲نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده  (TPB)………………………………………………………………………………..46
۳-۶-۲ نظریه ی تجزیه یافته ی رفتار برنامه ریزی شده  (DTPB)………………………………………………….49
۴-۶-۲ نظریه ادراک اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۵-۶-۲ مدل پذیرش فناوری (TAM)…………………………………………………………………………………………………..50
۶-۶-۲ مدل پذیرش تکنولوژی ۲ ………………………………………………………………………………………………………۵۱٫
۷-۶-۲ نظریه ی اشاعه نوآوری راجرز و شومیکر………………………………………………………………………………۵۴٫
۸-۶-۲ الگوی استینکمپ…………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۹-۶-۲ الگوی ساموئل کریگ و جیمز جینتر در رابطه با مصرف کامپیوتر های شخصی………………..۶۸
۱۰-۶-۲ مدل انگیزه ی نوگرایی مصرف کننده (MCI)……………………………………………………………………..69
۱-۷-۲ تلفن همراه………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۲-۷-۲ کاربردهای تلفن همراه……………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۱-۸-۲ پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۸-۲ پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………۷۶
۱-۹-۲ مدل ارائه شده ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۹-۲ تشریح مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸۰
 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۱-۳مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۲-۳ نوع و روش پژو هش………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۳ جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۳ روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۳ حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۶-۳روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………..۸۶
 7-3 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۸- ۳ ساختارسوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………۸۷
۹-۳ روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۱۰-۳ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………..۸۸٫
۱۱-۳ شیوه تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………۸۹                                   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۲-۴ اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………..۹۱
۱-۲-۴ توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک جنسیت………………………………………………………………….۹۲
۲-۲-۴ توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک تحصیلات……………………………………………………………..۹۳
۳-۲-۴ توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک تاهل………………………………………………………………………۹۴
۳-۴ شاخص های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۴-۴ بخش استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۱-۴-۴ آزمون کلموگرف اسمیرنف تک نمونه ای جهت بررسی نرمال بودن داده ها………………..۹۷
۲-۴-۴ سوال اصلی۱:…………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۴-۴ سوال اصلی۲:……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۴-۴-۴ سوال اصلی۳:…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۵-۴-۴ سوال اصلی۴:…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۲-۵ خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۵ تفسیر یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۵ پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۵-۵ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
پیوست پایان نامه………………………………………………………………………………………..۱۱۶
 فهرست نمودارها
نمودار۱- ۲اشاعه نوآوری………………………………………………………………………………………………………………۲۵
نمودار۲-۲ دسته های  پذیرندگان……………………………………………………………………………………………….۶۲
نمودار۱-۴ جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
نمودار۲-۴ تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
نمودار۳-۴ نوع تاهل……………………………………………………………………………………………………………………۹۴
فهرست جداول
جدول۱-۳ ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………..۸۸
جدول۱-۴ حجم نمونه به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………….۹۲
جدول ۲-۴ میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………….۹۳٫
جدول ۳-۴ نوع تاهل……………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول ۴-۴ شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش……………………………………………..۹۵
جدول۵-۴ نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف……………………………………………………………………………..۹۷٫
جدول ۶-۴ نتایج آزمون t مستقل ( ویژگی های درک شده نوآوری)……………………………………….۹۹
جدول۷-۴ نتایج آزمون یومن وایتنی ( کسب موقعیت اجتماعی)……………………………………………۱۰۰
جدول ۸-۴ نتایج آزمون t مستقل ( ویژگی های شخصیتی و روانشناختی)…………………………..۱۰۱٫
جدول ۹-۴ نتایج آزمون t مستقل ( کانال های ارتباطی)…………………………………………………………۱۰۲
 فهرست شکل ها
شکل۱-۲: فرایند انتخاب نوآوری……………………………………………………………………….۲۶
شکل۲-۲: طبقه بندی نوآوری ها……………………………………………………………………………………………….۳۹
شکل۳-۲ نظریه عملکرد منطقی………………………………………………………………………………………………….۴۶
شکل۴-۲ نظریه رفتار برنامه ریزی شده………………………………………………………………………………………۴۷
شکل۵-۲ نظریه ادراک اجتماعی………………………………………………………………………………………………….۵۰
شکل۶-۲ مدل پذیرش تکنولوژی ………………………………………………………………………………………………..۵۱٫
شکل۷-۲ مدل پذیرش تکنولوژی۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۳
شکل۸-۲مدل اشاعه ی نوآوری راجرز و شومیکر………………………………………………………………………….۵۵
شکل۹-۲ مدل انگیزه ی نوگرایی مصرف کننده…………………………………………………………………………..۷۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول
کلیات پژوهش
 
 

 
 
 
 
 
۱-۱مقدمه
 همیشه پس از ورود یک پدیده نو به عرصه جامعه واکنشهای متفاوت از سوی مردم در میزان و نحوه پذیرش انجام می پذیرد. افرادی سریعاً پذیرای نوآوری شده و خود را با آن وفق میدهند و افرادی هم تمایل به حفظ حالت قبل و مقاومت در برابر آن دارند براساس نظریه راجرز[۳]و شومیکر[۴] ۵۰ درصد افراد جامعه در مقابل نوآوریها مقاومت کرده وجزء گروه های کندپذیر و دیرپذیر  می باشند و ۵۰ درصد دیگر افرادی هستند که به نسبت زودتر پذیرای نوآوری هستند( میر حسینی ،۱۳۹۱: ۷۲).  
 شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی سعی در عرضه محصولات و خدمات جدید می کنند. نوآوری و عرضه محصولات جدید  می تواند نقش مهمی در رشد و سود دهی شرکت ها داشته باشد. موفقیت معرفی محصولات جدید در بازار مسئله ی مهمی در برنامه های بازار یابی امروز است. مدیران بازاریابی  تلاش می کنند برای کسب موفقیت در فروش و بازاریابی خود مصرف کنندگان نوگرا را مورد هدف قرار دهنداما بیشتر  محصولات جدید قبل از اینکه در بازار رشد پیدا کنند شکست می خورند. تنها یک پنجم محصولات جدید عرضه شده در بازار موفق هستند که در نتیجه ۸۰درصد شکست میخورند(دابرو دراگمیر[۵]، ۲۰۰۹: ۱). دو دیدگاه در بازار در مورد نوآوری ها وجود دارددیدگاه  اول اشاره دارد به شیوه ای که محصولات و خدمات جدید در بازار پخش می شود که اشاعه نامیده می شود. و دیدگاه دوم که بر روی پذیرش نوآوری و فرایند تصمیم گیری متمرکز است و تعیین کننده ی این است که مصرف کننده محصول جدید را قبول و یا رد می کند.
اولین دیدگاه از نوآوری به سمت بازار به ۲ سطح تقسیم می شود:سطح اقتصاد کلان و سطح اقتصاد خرد.
در سطح اقتصاد کلان مطالعات متمرکز بر این حقیقت است که مهم ترین منابع اختصاص داده شده به تولید محصولات جدید اگر مصرف کننده محصول جدید را نپذیرد، هدر می رود. محصولات جدید ممکن است به خاطر اینکه پست تر از محصولات موجود و یا استراتژی های بازاریابی موثر نیستند، پذیرفته نشوند.
در سطح اقتصاد خرد مطالعات بر روی این حقیقت تمرکز کرده اند که شرکت ها باید بر روی پذیرش محصول جدید تاثیر بگذارند تا بتوانند در بازار باقی  بمانند و سود آور باشند.
دو مفهوم اشاعه و پذیرش نوآوری  در ۲ سطح با هم مرتبط اند: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان .
اشاعه یک مفهوم در اقتصاد کلان است و اشاره به گسترش نوآوری در بازار توسط وسائل ارتباطی دارد. پذیرش یک مفهوم در اقتصاد خرد است و اشاره به مراحلی دارد که مصرف کننده قبل از پذیرش محصول جدید طی می کند، دارد(دابرو دراگمیر، ۲۰۰۹: ۱).
تعاریف متعددی از نو گرایی وجود دارد و تحقیقات مختلف معیار های اندازه گیری متعددی را برای اندازه گیری نوگرایی استفاده کرده اند.مطالعات پیشین برای درک مفهوم نوگرایی ممکن است پیچیده باشد. اما  با این اوصاف نوگرایی مصرف کننده با پذیرش محصول جدید یا دیگر ساختارهای رفتار مرتبط است (فاکسل[۶] ،۱۹۹۸؛ گلداسمیت و فلاین[۷] ، ۱۹۹۵؛ هیرشمن[۸]، ۱۹۸۰؛ میدگلی و دائولینگ[۹]، ۱۹۹۳). و همچنین با ساختارهای پیشین شامل ویژگی های دموگرافیک و شخصیتی ارتباط دارد(استینکمپ[۱۰]،۱۹۹۹؛ ونکاترامان[۱۱]۱۹۹۷، میدگلی ودائولینگ، ۱۹۹۳).
در ادبیات مربوط به نوگرایی به طور کلی نوگرایی را این طور تعریف می کنند: نوگرایی مصرف کننده به معنای درجه ی سرعتی است که یک فرد نوآوری را زودتر از دیگر اعضای جامعه ی خود می پذیرد( آکر[۱۲] ۱۹۹۰؛ راجرز،۱۹۹۵).  و در برخی از تحقیقات نوگرایی به معنای تمایل شدید پنهان مصرف کننده به چیزهای جدید و تجربه های متفاوت است (هیرشمن، ۱۹۸۰؛ میدگلی و دائولینگ، ۱۹۷۸، وندکاستیل[۱۳]،۱۹۷۳).
 
۲-۱بیان مساله
از دهه ی۱۹۹۰ نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شد و  بیشترین اهمیت را برای شرکت ها و رشد اقتصادی کشور ها پیدا کرد که باعث افزایش رفاه مشتریان و شرکت ها از طریق  افزایش منافع محصولات و خدمات  می شود. به علاوه نوآوری برای رشد، سود آوری، مزیت رقابتی شرکت لازم است و این نوآوری ها به حفظ موقعیت استراتژیک شرکت کمک می کند. نوآوری می تواند رضایت مشتری را نیز افزایش دهد. به علاوه چرخه ی عمر محصولات نشان می دهد که نوآوری ها اهمیت بالایی برای شرکت به منظور ایجاد تعادل پرتفویلو [۱۴] دارند (وندکاستیل ، ۲۰۱۰ : ۳ ).
 در چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه مرحله ی اول ایجاد یک کسب و کار است مرحله ی دوم شروع کسب و کار است. مرحله ی سوم رشد کسب و کار است مرحله ی چهارم تثبیت کسب و کار است و مرحله ی پنجم مرحله ی نوآوری یا افول است; شرکت هایی که به نوآوری توجه نمی  کنند سرنوشتی جز نابودی ندارند و شرکت هایی که از نظر مالی موفقیت داشته اند سعی می کنند تا شرکت های نوآورانه دیگر را صاحب شوند تا بدین طریق از رشد خود مطمئن شوند (احمد پور داریانی ،۱۳۸۹: ۱۴۹). بنابراین ۳۳%  شرکت ها یا محصول جدیدی ارائه دادند و یا محصولات و خدمات خود را در بازار بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ بهبود بخشیدند؛ و حدود ۱۰% گردش مالی این شرکت ها از محصولات جدید در طول ۳ سال به دست آمده است (وندکاستیل ، ۲۰۱۰ : ۳ ). که برای برخی ا ز شرکت ها مثل شرکت های IT این درصد بالاتر است و حدود ۵۰%  گردش مالی در طول ۲ سال گزارش شده است.
موفقیت برخی محصولات جدید، این عقیده  که تولید محصولات جدید باعث رشد و سودهی شرکت است را تایید می کند و میلیون ها apple، asuse، در بسیاری از کشورهای مختلف همراه با نظام ارزشی متفاوت فروخته شده است. ولی در حقیقت بیشتر محصولات و خدمات جدید متمایل به شکست در بازار هستند. ( ترانگ[۱۵]،۲۰۱۳ :۱۳۰).
 نزدیک به ۴۰ درصد نواوری های مربوط به کالاهای مصرفی و بیش از ۶۰ درصد نوآوری های ایجاد شده در زمینه فناوری های پیشرفته با شکست روبه رو شده اند. برخی منابع نیز حتی ذکر کرده اند که نزدیک به ۹۰% محصولات جدید در بازار باقی نمی مانند (وندکاستیل، ۲۰۱۰: ۴). از دیدگاه اقتصاد خرد این محصولات جدید به دو دلیل ممکن است پذیرفته نشوند، ۱) این محصولات جدید هر کدام پست تر یا نامرغوب تر از محصولات موجود هستند یا ۲) استرات‍ژی های بازاریابی موفق نبوده اند (دابرودراگومیروپردا،۲۰۰۹: ۲). اما واقعیت این است که محصولات جدیدی که مصرف کنندگان آن را رد می کنند اغلب بهتر از محصولات موجود هستند.
نوگرایی مصرف کننده با پذیرش محصولات و خدمات جدید توسط مصرف کننده در ارتباط است. نوگرایی به معنای درجه ای که هر شخصی در پذیرش ایده ی جدید نسبتا زودتر از اعضای نظام اجتماعی خودش دارد، است.  عدم پذیرش و مقاومت در برابر نوآوری هایی که به بازار روانه شده اند باعث شکست شرکت های نوآور می شود. تلفن همراه یک وسیله ی ارتباطی جدید است و شرکت های تولید کننده برای کسب موفقیت در بازار سعی در ایجاد نوآوری کرده اند و نسل های جدید این وسیله ی ارتباطی وارد بازار می شوند. سوالی که مطرح است این است که آیا این تلفن همراه های جدید روانه شده به بازار از سوی مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار می گیرند؟  این پژوهش تلاش می کند تا عواملی را که بر نوگرایی مصرف کننده اثر می گذارد بررسی کند از این رو دو گروه نوگرا و غیرنوگرا را با هم مقایسه می کند. از آنجایی که نوگرایان  همه ی محصولات جدید را نمی پذیرند ادراکات و تمایلات اغلب در مورد همه ی طبقات محصولات متفاوت است ( ترانگ، ۲۰۱۳: ۱۳۱). ما در این مطالعه تلفن همراه را برای آزمون عوامل موثر بر نوگرایی مصرف کننده در نظر گرفته ایم.
 
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
استینکمپ و دیگران (۱۹۹۹) یاد آور می شوند که بسیاری از شرکت های مطرح از قبیل ژیلت و هیولت پاکارد به منظور رشد سودآوری خود بر تولید محصولات جدید تاکید دارند. پذیرش محصولات از طرف مصرف کنندگان امری بسیار ضروری و حیاتی و در عین حال فرایندی بسیار پر ریسک می باشدکه به معنای پذیرش محصولات و خدمات جدید از طرف مصرف کنندگان است. از آنجا که این مقوله با وِیژگی های شخصیتی مصرف کنندگان نیز در ارتباط است به عنوان نوگرایی مطرح می شود و بسیار ضروری و با اهمیت است ( فوکسال،۱۹۹۵؛ گلد اسمیت،۱۹۹۰؛ میدگلی و دائولینگ،۱۹۷۸). کلید موفقیت و سودآور بودن محصولات جدید یک شرکت ، شناسایی مصرف کنندگانی است که به صورت بالقوه خریداران اولیه محصولات بازار می باشند.( استینکمپ، ۱۹۹۹: ۵۹).
هیرشمن(۱۹۸۰) بیان می کند که نوگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در رفتار مشتری است. گرایش مشتریان به پذیرش محصول، ایده، خدمات وکالاهای جدید نقش مهمی را در  تئوری های مربوط به وفاداری برند ، تصمیم گیری ، عملکرد ها و ارتباطات بازی می کند. از نقطه نظر شخصی هر مصرف کننده ای یک نوگرا هست و هر یک از ما برخی از محصولات و ایده های جدید را در زندگی پذیرفته ایم.
نوگرایی مصرف کننده به معنای درجه ی سرعتی است که یک فرد نوآوری را زودتر از دیگر اعضای جامعه ی خود می پذیرد( آکر ۱۹۹۰؛ راجرز،۱۹۹۵).  و در برخی از تحقیقات نوگرایی به معنای تمایل شدید پنهان مصرف کننده به چیزهای جدید و تجربه های متفاوت است (هیرشمن، ۱۹۸۰؛ میدگلی و دائولینگ، ۱۹۷۸، وندکاستیل،۱۹۷۳). بنابراین اینکه چگونه مصرف کنندگان به سرعت و به آسانی یک چیز جدید را می پسندند اهمیت دارد و همچنین دلیل اهمیت نو گرایی مصرف کننده در این است که این موضوع تاثیر بسزایی در پذیرش محصول جدید و سرعت پذیرش این محصولات دارد (میدگلی و دولینگ ۱۹۷۸: ۲۳۴).
در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند با توجه به اینکه امروزه برای بسیاری از شرکت ها نوآوری بیشترین اهمیت را دارد و بسیاری از شرکت ها برای حفظ موقعیت خود در عرصه ی رقابت سعی در ایجاد نوآوری در محصول و یا خدمت خود می کنند. توجه به مشتریان در این زمینه که آیا محصول و یا خدمت جدید را می پذیرند یا نه و اینکه چه عواملی باعث می شود که محصول جدید مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار می گیرد  اهمیت بسیاری دارد. متخصصان بازاریابی به این نکته اشاره می کنند که نوگرایی یکی از مفاهیم علوم رفتاری است که ارتباط بی واسطه ای در رفتار مصرف کننده دارد. بنابراین خیلی مهم است تا به آزمون نوگرایی بر روی پذیرش نوآوری ها بپردازیم( یان هی[۱۶]،۲۰۰۸: ۲۱).
هدف و مقصد بسیاری از مطالعات که به موضوع نوگرایی توجه می کنند این است که از نوگرایی برای بخش بندی بازار استفاده می کنند تا بازار را به دو دسته نوگرایان و غیر نو گرایان تقسیم کنند. شناخت این دو گروه به دلایل زیر اهمیت دارد:

  • شناخت نوگرایان به دلیل تاثیر آن ها در موفقیت و شکست محصولات جدید و نرخ اشاعه نوآوری اهمیت دارد.
  • کمک می کند تا هدف فعالیت های بازایابی را شناسایی کنیم.
  • کمک می کند تا فعالیت های بازاریابی با اهداف مختلف بر مبنای سطوح نوگرایی طرح ریزی کنیم:
  • اتخاذ تصمیم مرتبط با تبلیغات، منظور از تبلیغات زمینه پیام ها و فرم تبلیغات می باشد.
  • اتخاذ تصمیم مرتبط با قیمت، فعالیت های ترفیعی مطابق با قیمت و پذیرش ریسک می باشد.
  • اتخاذ تصمیم مرتبط با مغازه های توزیعی اتنخاب شده برای اینکه محصول را توزیع کنند و پوشش بازار را در آینده را ارزیابی کنند(دابر، دراگمیر و پرادا، ۲۱).

 
۴-۱ اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی عوامل موثر بر نوگرایی در بین  مصرف کنندگان تلفن همراه با مقایسه دو گروه مصرف کنندگان نوگرا و غیر نوگرا
اهداف اصلی

  • مقایسه ی تاثیر ویژگی های درک شده ی نوآوری در پذیرش نوآوری در بین مصرف کنندگان نوگرا و غیر نوگرا
  • مقایسه ی تاثیر کسب موقعیت اجتماعی در پذیرش نوآوری در بین مصرف کنندگان نوگرا و غیر نوگرا
  • مقایسه ی تاثیر ویژگی های شخصیتی_ روانشناختی در پذیرش نوآوری در بین مصرف کنندگان نوگرا و غیر نوگرا
  • مقایسه ی تاثیر کانال های ارتباطی در پذیرش نوآوری در بین مصرف کنندگان نوگرا و غیر نوگرا

 
[۱]-Reliability
[۲]-Cronbach Alpha
[۳] Rogers
[۴] Shoemaker
[۵]Dober and dragmir
[۶] Foxall
[۷] Goldsmith and Flynn
[۸] Hirschman
[۹] Midgley and Dowling
[۱۰] Steenkamp
[۱۱] Venkrataman
[۱۲] Akker
[۱۳] Vandecasteele
[۱۴] portfoilo
[۱۵] Truong
[۱۶]  Yun-hee  
تعداد صفحه :۱۲۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com