پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و شیوه‌های فرزندپروری مادران با خلاقیت دختران دبستانی

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی رابطه هوش هیجانی و شیوه های فرزندپروری مادران با خلاقیت دختران دبستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

 پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(M.A)

عنوان

بررسی رابطه هوش هیجانی و شیوه های فرزندپروری مادران با خلاقیت دختران دبستانی شهر کرمانشاه

  استاد راهنما

دکتر مختار عارفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان              شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول مقدمه. ۲

مقدمه. ۳

بیان مسأله. ۴

ضرورت و اهمیت پژوهش… ۶

اهداف پ‍ژوهش… ۶

هدف های فرعی.. ۷

فرضیه‏های تحقیق.. ۷

تعاریف(به صورت مفهومی و عملیاتی) ۷

فصل دوم پیشینه پژوهش… ۸

خلاقیت… ۹

فرایند خلاقیت… ۱۰

روند تحولی خلاقیت در کودکان. ۱۲

ویژگی های افراد خلاق.. ۱۲

شیوه های آموزش و تمرین خلاقیت… ۱۲

بازدارنده های خلاقیت… ۱۶

فرزند پروری.. ۱۶

شیوه های فرزندپروری و فرهنگ… ۱۷

پیشینه مطالعات شیوه های فرزند پروری.. ۱۷

دیدگاه های مرتبط با فرزندپروری.. ۱۹

هوش… ۲۵

فرایند های حافظه یا شناخت… ۳۶

هیجان. ۳۷

هوش هیجانی.. ۳۸

پژوهش های داخلی مرتبط با متغیرهای پژوهش… ۴۹

پژوهش های خارجی.. ۵۰

فصل سوم روش پژوهش… ۵۳

طرح پژوهش… ۵۴

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۴

ابزار پژوهش… ۵۵

روش اجرا ۵۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷

فصل چهارم یافته های پژوهش… ۵۸

۴-۲ داده های استنباطی.. ۶۱

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. ۶۶

بحث و نتیجه گیری.. ۶۷

محدودیت های پژوهشی.. ۷۰

پیشنهادها ۷۱

پیشنهادهای پژوهشی.. ۷۱

پیشنهاد های کاربردی.. ۷۲

فهرست منابع فارسی.. ۷۳

فهرست منابع انگلیسی.. ۸۰

چکیده

شناخت و شکوفاسازی خلاقیت در کودکان می تواند گامی مؤثر در جهت رشد و پیشرفت جامعه باشد. بنابراین مطالعه ی عوامل مرتبط با خلاقیت ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، مطالعه ی ارتباط میان هوش هیجانی و شیوه های فرزندپروری مادران با خلاقیت دختران است. به این منظور تعداد ۷۰ دانش آموز دختر دبستانی شهر کرمانشاه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و آزمون «خلاقیت تورنس» بر روی آنها آزمون «هوش هیجانی شیرینگ» و آزمون «شیوه های فرزندپروری بامریند» بر روی مادران آنها اجرا شد. داده ها به وسیله آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل همبستگی پیرسون نشان داد که بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه با خلاقیت رابطه مثبت و بین شیوه های فرزندپروری مستبدانه و مسامحه کارانه با خلاقیت رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی مادران، با خلاقیت رابطه مثبت وجود دارد. داده های پژوهش اهمیت شیوه های فرزندپروری و جو عاطفی حاکم بر خانواده و همچنین هوش هیجانی مادران را بر روی خلاقیت کودکان نشان داد.

کلید واژه ها: هوش هیجانی، شیوه های فرزندپروری، خلاقیت.   

مقدمه

به موازات گسترش علوم در زمینه های مختلف، مطالب علمی در اثر پدیده انفجار اطلاعات، در طول مدت کوتاهی اهمیت نخستین خود را از دست داده و به اطلاعاتی کم اهمیت و دست دوم تبدیل می شوند.

در جهان امروز بالاترین و بهترین تولید برای کشورهایی که بخواهند حرف اول را در دنیا داشته باشند تولید فکر نو و ایده جدید است.

در قرن حاضر خلاقیت، ارزشی روبه فزونی است، هدف امروزه ی بسیاری از جوامع بالا بردن خلاقیت و نوآوری افرادی است که تحقق بخش نیازهای قرن ۲۱ باشد.(توگرول[۱]، ۲۰۱۳)

اندیشه خلاق قابلیتی است که می توان آن را در تمامی ابعاد زندگی انسان مشاهده کرد. انسان به وسیله ی همین تفکر خلاق می تواند توانمندی های خود و بالتبع جامعه را افزایش داده، مسائل و مشکلات را حل نموده و به سوی کمال و ترقی پیش رود.

و این چنین است که اهمیت نیاز به کودکان خلاق و آفریننده به عنوان منابع انسانی فردا، بر کسی پوشیده نیست، پرورش کودکان خلاق برای رفع تنگناهای موجود و ابلاغ و خلق روشها و فنون منتهی به خودکفایی و رهایی از وابستگی حائز اهمیت است(افروز، ۱۳۸۶)

امروزه متخصصان امر تعلیم و تربیت به این نکته واقفند که خلاقیت نباید به عنوان استعدادی منحصر به فرد و مختص به عده ای خاص در نظر گرفته شود. ایشان معتقدند که همه ی انسان ها از خلاقیت بهره مند هستند ولی امکان به ظهور رسیدن آن در افراد مختلف متفاوت است. بالا رفتن خلاقیت تنها به توانایی های هوشی مربوط نیست بلکه بسیار تاثیرپذیر از محیطی است که انسان در دوران کودکی تجربه می کند.(بایونوا[۲]،۲۰۱۴)

ساختار شخصیتی انسان در محیط های اجتماعی شکل گرفته و رشد می یابد. فرآیند اجتماعی شدن کودکان در ارتباط متقابل با بزرگسالان صورت می گیرد نقش والدین در چگونگی شکل گیری شخصیت بسیار تعیین کننده است و در این میان مادر به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با کودک دارد می تواند نقش مهمی در رشد شخصیتی و خلاقیت وی ایفا نماید(وراکسا[۳]، ۲۰۱۱)

همین امر سبب شده است که تحقیقات بسیاری پیرامون عوامل مؤثر و بازدارنده خلاقیت انجام گیرد.      

بیان مسأله

آن چه سبب شکل گیری این پژوهش شد ، در برخورد با این پدیده بود که این انسان اصالتاً موجودی است نیازمند برقراری ارتباط با دیگران .بسیاری از نیازهای عالیه انسان و شکوفا شدن استعداد ها و خلاقیت هایش فقط از طریق تعامل بین فردی می تواندارضا شده و فعلیت یابد (افروز ، ۱۳۸۶).

از آنجا که خلاقیت قابل رشد و افزایش است(نیو و لیو[۴]، ۲۰۰۹)، تا کنون مطالعات گسترده ای در زمینه متغیرهای مرتبط و مؤثر با آن انجام گرفته است. به عقیده برخی از صاحب نظران مجموعه ای از عوامل شناختی، متغیرهای محیطی، متغیرهای شخصیتی و متغیر جنسیت بر خلاقیت مؤثر است.(آیزیک[۵]، ۲۰۰۵)

در رابطه با خلاقیت، روان شناسان اجتماعی به نقش ساختارهای اجتماعی در پرورش افراد خلاق تاکید دارند. در این گروه پژوهش ها، خلاقیت به صورت سیستمی متشکل از عناصر متعدد شناختی در بافت اجتماعی تعریف می گردد و این افراد بر این باورند که خانواده، مدرسه و به طور کلی محیط اجتماعی به عنوان عناصر تشکیل دهنده موقعیت خلاق مطرح هستند(جفری و کرافت[۶]، ۲۰۰۱)

تردیدی نیست که خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و قوی ترین سیستم ، بر پایه ریزی رفتار و شکل گیری شخصیت و فرآیندهای درونی فرزند تاثیر به سزایی دارد و آنها را شکل می دهد. بسیاری از ویژگی های شخصیتی کودک تحت تاثیر ویژگی شخصیتی و فرزند پروری والدین آنها است(لیل آبادی ، ۱۳۷۵).

در خلال ده های گذشته ، محققان سعی در شناخت عواملی داشته اند که بر پیوند مادر و کودک موثر بوده و آن را هدایت و راهنمایی می کند . در این میان آنچه خودنمایی می کند هیجانها و بازخورد های مادر به عنوان مراقبت کننده اصلی است(بالبی[۷]،۱۹۷۶، ترجمه ثقفیان ، ۱۳۵۹).

“یگانگی” مادر در جهان کودک باعث می شود تا حالت ها و هیجانها و شیوه های تربیتی وی نقش به سزا در محیط درونی و برونی کودک ایفا نماید ، لذا سهم قابل توجهی از سیر خلاقیت کودک به اشکال ارتباطی اعمال شده از سوی مادر اختصاص دارد (فروید[۸]، ۱۹۴۰، ترجمه افشار ، ۱۳۷۱).

به نظر گلمن[۹]، برای مادران ، کیفیت هوش هیجانی به مثانه آگاهی از احساسات کودک ، توانایی همدردی ، آرامش بخشی و راهنمایی کودک است(گلمن ، ۱۹۹۸، ترجمه پارسا، ۱۳۸۴).

در طول دوره های تکامل فرزند ، مادر در رویا رویی با رویداد های مختلف محیطی – از جمله تکالیف سخت و مداوم تعامل با فرزند ، درگیر هیجانهای ناهشیاری است که می توانند از طریق حالتهای صورت ، اندام وکلام به کودک منتقل شود. این هیجانها باید رهبری شوند تا مادر بتواند در تامین آرامش کودک با فرایند برون ریزی وی سهیم باشد. اشپیتز ،  از انجا که مادر نسبت به این هیجانها ناهشیار است و به سختی می تواند به طور هوشیار انه آنها را مهار نماید. شناخت ، تنظیم ، و هدایت فرایند هیجان های مختلف وارده به مادر ، در جهت ایجاد هیجان های مثبت در کودک ضروری به نظر می رسد(دادستان ، ۱۳۷۸).

رضوی(۱۳۸۵) در تحقیقی در ارتباط با هوش هیجانی والدین و خلاقیت کودکان ابراز می دارد که بین هوش هیجانی مادران و خلاقیت کودکان رابطه مثبت وجود دارد و مادران با هوش هیجانی بالا دارای کودکانی خلاق تر هستند.

 

گاتمن[۱۰]، مادرانی با هوش هیجانی بالا را ، پروش دهنده کودکانی می داند که از نظر فیزیکی سالمنتر و از نظر هیجانی رشد یافته تر و حتی در موقعیت های بحران ، قادر به آرام سازی خود می باشند.انتظار می رود این مادران از توان مدیریتی بالا بخوردار بوده ، مسئولیت پذیر تر ، قابل اعتماد تر ، سازگار تر و در رابطه با کودک خود خلاق تر باشند. بدین ترتیب می توان انتظار داشت که کودکان ایشان در زنجیره نظام خلاقیت در سطوح بالایی قرار گیرند. چنانچه بالس بر اهمیت نظام مراقبتی مادر از کودک و نقش این نظام بر خلاقیت کودک تاکید فراوان داشته است(بالبی ، ۱۹۷۶، به نقل دادستان۱۳۷۸).

پژوهش های راتر[۱۱]، ویل[۱۲]، و پترسون[۱۳](۱۹۸۱)، در تایید مطالب فوق نشانگر این مطلب است که مادرانی که شیوه های فرزند پروری سهل گیر و مستبدانه استفاده می کنند، کودکانی کمتر خلاق دارند و بالعکس مادرانی با شیو ه فرزند پروری مقتدرانه ، کودکانی خلاق تر دارند.

هاشمیان(۱۳۸۰) در پژوهش خود عنوان داشت که شیوه های فرزندپروری مادران یکی از متغیرهایی هست که می تواند خلاقیت فرزندان را پیش بینی کند.

لیندبلد[۱۴](۱۹۷۶) طی تحقیقی درباره نحوه ی تعامل والدین و رشد خلاقیت کودکان دریافت که تعامل مناسب و سازنده تا حد زیادی با رشد قوه ی خلاقانه کودکان در ارتباط است.

بدین ترتیب تحقیق پیرامون هوش هیجانی مادر و شیوه های فرزند پروری وی به عنوان مراقبت کننده اصلی ، می توان زمینه ساز آموزش های لازم در جهت مناسب سازی بستر تحولی و جلوگیری از عواقب آن در بزگسالی باشد. با مقدمه ای که ذکر شد ، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سئوال که آیا هوش هیجانی و شیوه های فرزند پروری مادران می تواند به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان خلاقیت دانش آموزان به شمار آید؟

تعداد صفحه :۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***