پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)
 
    عنوان
بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  تهران
 
 
سال تحصیلی ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۲-۱٫ تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………… ۴
۳-۱٫ اهمیت وضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. ۷
۴-۱٫ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸
۵-۱٫ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۹
۶-۱٫ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۷-۱٫  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۸-۱ . روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۱۰
۹- ۱٫ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱۰-۱٫ نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱۱-۱٫  تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ………………………………………………………………. ۱۱
    1-11-1. حجم معاملات سهام…………………………………………………………………………………. ۱۱
    2-11-1. نسبت قیمت به سود (P/E) ……………………………………………………………………… 11
    3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) ………………………………….. 11
    4-11-1. نسبت Q توبین(TQ) ……………………………………………………………………………… 12
    5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) …………………………………………………………… 12
    6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[۱] به سود حاصل از عملیات ………………………….. ۱۳
۱۲-۱٫ ساختارفصول آتی……………………………………………………………………………………………… ۱۳
 
 
 
 
 
 
فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲٫ ادبیات موضوعی………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
     1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی…………………………………………………….. ۱۵
۱-۱-۲-۲٫  مفهوم سوددرگزارشگری مالی………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۲-۲٫  اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران…………………………………………………… ۱۶
۳-۱-۲-۲٫ مفهوم عایدی هرسهم……………………………………………………………………………. ۱۷
۴-۱-۲-۲٫  نسبت قیمت به سود……………………………………………………………………………. ۱۷
       5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری……………………………………………………………………………… ۱۸
        6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری …………………………………………………………….. ۱۸
        7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین…………………………………………………………………………… ۱۸
        8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات…………………………………………………………….. ۲۲
    2-2-2. اطلاعات بازار…………………………………………………………………………………………….. ۲۳
    1-2-2-2. حجم معاملات سهام………………………………………………………………………… ۲۳
    2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………….. ۲۳
            3-2-2-2. نقدشوندگی …………………………………………………………………………………. ۲۴
          1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی………………………………………….. ۲۶
۳-۲-۲٫ فرضیه کارایی بازار…………………………………………………………………………………… ۲۸
    1-3-2-2. انواع کارایی…………………………………………………………………………………… ۲۹
            2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی……………………………………………………………………… ۲۹
    3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه………………………………………………………………. ۳۰
۳-۲٫ متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها……………………………………………………. ۳۳
۴-۲٫ تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه………………………………………………………………… ۳۴
۵-۲٫ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۱-۵-۲٫ تحقیقات انجام شده درخارج……………………………………………………………………… ۳۵
۲-۵-۲٫ تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………. ۴۰
۶-۲٫ خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… ۴۱
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱-۳٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۳ . تعریف وتبیین جامعه…………………………………………………………………………………………… ۴۵
۳-۳٫  نمونه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. ۴۶
۴-۳٫  روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. ۴۶
     1-4-3. روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………. ۴۷
     2-4-3. روش میدانی…………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۵-۳٫ معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها……………………………………………………………………………. ۴۷
۱-۵-۳٫ معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل……………………………………………………….. ۴۷
    2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته……………………………………………………….. ۴۹
۶-۳٫ روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۵۰
    1-6-3. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. ۵۰
     1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)…………………………………………………………………….. 50
          2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)………………………………………………………………………. 51
 2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی………………………………………………………………… ۵۲
      1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی………………………. ۵۴
۷-۳٫ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۸-۳٫ روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۵۵
  1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)……………………………………………………………………. 56
  2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها……………………………………………………………………… ۵۶
               1-2-8-3. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………….. ۵۶
               2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)…………………………………………… 57
۹-۳٫  مدلهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۱۰-۳٫ محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵۸
۱۱-۳٫  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۵۹
 
 
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها
۱-۴٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۴٫ تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… ۶۱
      1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی………………………………………………………………………………. ۶۲
      2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای……………………………………………………………………………. ۶۲
  3-2-4. تجزیه تحلیل علی………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۴٫ آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۴٫ بررسی همبستگی متغیرها………………………………………………………………………………………. ۶۴
۵-۴٫ آزمون مانایی(استایی) متغیرها………………………………………………………………………………….. ۶۵
 1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)……………………………………………………………………. 65
    1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )……………………………………………….. 66
۶-۴٫ آزمون فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۷
۷-۴ . خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
۱-۵٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۵ . خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۱-۲-۵٫ خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… ۷۴
۲-۲-۵ . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق……………………………………………………………………….. ۷۵
    3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی……………………………………………………. ۷۶
۳-۵٫ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۴-۵٫ محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷۷
۵-۵٫ خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… ۷۸
 
منابع و مآخذ
الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۸۰
ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… ۸۱
پیوست
الف –نتایج آزمون  آمار توصیفی……………………………………………………………………………………… ۸۴
ب-  جدول نتایج آزمون  همبستگی…………………………………………………………………………………. ۸۴
ج- جداول آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………. ۸۵
ه- نتایج آزمون fلیمر…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
د- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………. ۸۹
ر- نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….. ۹۱
چکیده انگلیسی
 
فهرست جداول
جدول ۱-۲٫ خلاصه نتایج تحقیقات گذشته……………………………………………………………………….. ۴۳
جدول ۱-۴٫ آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………. ۶۳
جدول ۲-۴٫ بررسی همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۳-۴٫ آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته………………………………………………………………………. ۶۶
جدول ۴-۴٫  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………… ۶۷
جدول۵-۴٫ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول۶-۴٫ آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… ۶۸
جدول ۷-۴٫ آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. ۶۹
جدول ۸-۴٫ آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. ۷۰
جدول ۹-۴٫ آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………… ۷۱
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار۱-۲٫ عوامل موثربرحجم معاملات سهام……………………………………………………………………. ۲۴
نمودار۲-۲٫ سطوح مختلف کارایی…………………………………………………………………………………… ۳۰
نمودار ۳-۲٫ اهمیت نسبی هریک از عوامل مؤثر بر حجم معاملات شرکت ها در بورس بهادار استرالیا…………… ۳۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده                   
تحقیق حاضرتحقیقی علمی وکاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات ) وحجم معاملات دربورس اوراق است.
با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات ۵ ساله ۸۰ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل داده های ترکیبی data panel و سایر روشهای مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.
از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های ۵گانه مورد بررسی ۲ فرضیه تایید شده اندکه بیانگرآن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند وهمچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات باحجم معاملات سهام می باشد.
واژه های کلیدی:
نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱ مقدمه:
براساس استانداردهای حسابداری مالی، هدفهای گزارشگری مالی تا حد زیادی از نیازهای کسانی که این اطلاعات برای آنها تهیه می شود، نشات می گیرد و آنها هم به نوبه خود، به میزان زیادی به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و تصمیماتی بستگی دارد که استفاده کنندگان از این اطلاعات درگیر آنها هستند. از این رو، برای تدوین استانداردها و ارائه اطلاعات باید محیط یا شرایط یا عوامل اقتصادی، قانونی، سیاسی و اجتماعی را درک کرد.
حال آنکه، شرکت ها وبازارهای مالی با چندین تحول عمده در طول دو دهه گذشته مواجه بوده اند. جهانی شدن، حذف کنترل دولت و نوآوری های تکنولوژیک و عوامل دیگر، محیط پیرامون کسب و کارشرکت ها وبازارهای مالی وچگونگی ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکتهارا تحت تاثیر قابل ملاحظه ای قرار داده است. از این رو، بسیاری از منتقدان و فعالان در بازارهای مالی و همچنین سرمایه گذاران نگرانی های جدی نسبت به توانایی وپویایی مدلهای فعلی گزارشگری مالی در پاسخ به تغییرات رخ داده  در محیط کسب و کار دارند.
در پاسخ به رشد انتقادات، مطالعات متعددی در بررسی چنین ادعا و بررسی تغییرات در تناسب ارزش مالی اطلاعات در طول چند دهه گذشته نموده اند. با این حال، این مطالعات، نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. برخی ازمطالعات نتیجه گرفته اند که بر خلاف ادعاهای حرفه ای، اطلاعات مالی ارائه شده بیانگر ارتباط پایدار ارزشی  در طول سال ها است، حال آنکه مطالعات دیگر نتیجه متفاوتی را نسبت به مطالعات قبلی نشان می دهند که بیانگر یک کاهش قابل توجهی در ارتباط ارزشی در طول زمان است.این مطالعه ها نشان میدهند که روشهای قیمت گذاری سهام در بازار و اندازه گیری بازده سهام به عنوان یک معیار برای ارزیابی ارتباط ارزشی مورد استفاده قرار می گیرند.
برای اندازه گیری ارتباط اطلاعات حسابداری و حجم معاملات سهام و همچنین برای پی بردن به اهمیت و جهت تغییرات آن در طول زمان، بازار به طور معمول ازرگرسیون مبنی بر ارزشهای دفتری و درآمدهای هر سال و یک سری زمانی تجزیه و تحلیل آماری بین این متغیرها استفاده می کند. این رابطه بر این فرض استوار است که ارزیابی اطلاعات مالی می تواند زمینه ای را توضیح دهد که ارزش های اساسی شرکت، نمایانگر قیمت و بازده و حجم معاملات سهام است. حال آنکه سرمایه گذاران سهام فعال، به نوبه خود به تجزیه وتحلیل صورتهای مالی برای تعیین ارزش اساسی شرکت می پردازند. در واقع یکی از اهداف عمده در گزارشگری مالی این است که برای سرمایه گذاران اطلاعات مربوط به برآورد ارزش شرکت فراهم آید.
بنابراین با عنایت به مباحث فوق این تحقیق به دنبال بررسی رابطه متغیرهای حسابداری برحجم معاملات سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران.
با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
 
۲-۱ تعریف مسئله
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران درتصمیم گیریهای اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرارمی گیرد. نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی باتاکید برتدوین استانداردهای حسابداری که بتوانددرقالب صورتهای مالی، اطلاعاتی مفید و مربوط برای سرمایه گذاران وسایرگروههای استفاده کننده ارایه کند، درراستای تحقق اهداف مورد نظرحسابداری گامهای اساسی برداشته اند و انتظار میرود تلاش آنها به ارتقای کیفیت صورتهای مالی و افزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند(بارت[۲]۲۰۰۲٫(
ازسوی دیگربا توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه کارا ایفا میکنند. براین اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیازسرمایه گذاران بیفزایند. این مراجع یکی دیگراز اهداف حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازارسرمایه عنوان میکنند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یامربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که درتحقیقات اخیرمورد توجه زیادی قرارگرفته، به عنوان یک الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(جنچارزوشیمنجن۱۹۹۹[۳].(
ازسوی دیگر، یکی ازقابل تامل ترین وچالش برانگیزترین مسائل عصرحاضر، بحث توسعه اقتصادی است و شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی است. یکی از راهکارهای اصلی تجهیز منابع سرمایه ای وتخصیص بهینه آن درفعالیتهای مولد اقتصادی، استفاده ازسازوکار بازار سرمایه است. مطالعات انجام شده درخصوص بازارهای سرمایه حاکی ازآن است که جایگاه بورس اوراق بهاداربه عنوان یکی از ارکان بازارسرمایه به شدت تقویت شده ونقش آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، پررنگترگشته است، به گونه ای که هم اکنون به یکی ازشاخصهای رشد وتوسعه اقتصادی کشورها بدل شده است.
باتوجه به اینکه تصمیم گیریهای بازیگران عرصه بازارسرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال دربورس درتحصیل داراییهای مالی، درمحیطی انجام می شودکه عدم اطمینان برآن حاکم است؛ آنان نیارمنداطلاعات هستند. لذا موضوع پژوهش حاضرکه با عنوان”بررسی رابطه متغیرهای حسابداری بر حجم معاملات سهام”  ارائه شده است وضرورت دستیابی به مبانی منطقی کشف حجم مبادلات باتوجه به وضعیت بازار و شرکتهای پذیرفته شده، از جایگاه ویژهای برخورداراست. بنابراین توجه بیشتربه مبانی ارزشگذاری داراییها از ضروریترین مسائل بازارسرمایه است. یکی دیگراز مسائل اصلی بازارسرمایه ایران، عدم تقارن اطلاعاتی است که بخشی ازاین مسئله، به عدم شناخت ازمتغیرهای حسابداری تأثیرگذار بربازاروعدم وجودیک معیاراثربخش و فراگیر اندازه گیری متغیرهای مذکور مربوط میشود(پیری،۱۳۸۷).
عمده ترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می کنند متغیرهای مالی شرکتها است. بنابراین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکتها تاثیرگذاراست. اطلاعاتی که توسط هرکدام ازعوامل مالی فراهم می شودبا بقیه متفاوت است و هیچ کدام به تنهایی اطلاعات کاملی را دراختیارتصمیم گیرندگان قرارنمی دهند.
 قدمت تحقیقات مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای حسابداری و قیمت بازار، بازده سهام، حجم معاملات سهام به حدود چهاردهه میرسد، به گونه ای که این موضوع درآثاراندیشمندانی چون بال[۴] و بروان[۵] (۱۹۶۸) و بیور که از پیشگامان عرصه پژوهش درحوزه حسابداری به شمارمی آیند، به طورجامع مورد مطالعه قرارگرفته است. البته، با وجود اینکه یافته های چنین تحقیقاتی که تعداد آنها درطول زمان و درنقاط گوناگون جهان به دهها و شاید صدها مورد میرسد، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری ( مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات حسابداری درارزشگذاری حقوق مالکان است؛ یعنی، نشان میدهدکه چه بخشی ازارزش شرکت برای مالکان را میتوان به کمک اطلاعات حسابداری تبیین نمود[۶]) بوده، ولی تأکید آنها برمطالعه ارتباط متغیرهای حسابداری درمقاطع خاصی اززمان قرارداشته وکمتربه بررسی روند تغییرات آن درطول زمان پرداخته شده است. این درحالی می باشدکه با توجه به انتقادهای مطرح شده درخصوص رویه های حسابداری در اواسط دهه۱۹۹۰وورشکستگی همراه بارسوایی های حسابداری شرکتهایی چون انرون[۷]وورلدکام[۸] در اوایل دهه۲۰۰۰؛ اهمیت گروه اخیرپژوهشهای حوزه ارتباط ارزشی، درحال حاضربه نحو چشم گیری افزایش یافته وتوجه بسیاری رابه خود جلب نموده است. دراینجا لازم به ذکرمی باشدکه اکثریت قریب به اتفاق نسخه های ایرانی پژوهش های انجام شده درحوزه ارتباط متغیرهای حسابداری با محرکهای بازار ازنوع مقطعی بوده ودربیشترآنها تنها به آزمون وجود یا نبود رابطه معناداری میان قیمت بازارسهام وانواع اطلاعات حسابداری درمقاطع خاصی از زمان، بسنده شده است. ازسوی دیگر، با اینکه متداول ترین متغیرحسابداری مورد استفاده دراین پژوهش ها سود حسابداری بوده، ولی رابطه متغیرهایی چون ارزش دفتری، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی واقلام گوناگون ترازنامه وصورت سودوزیان نیز با قیمت بازار یا بازده سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های اکثرتحقیقات مذکور، حاکی ازتأیید ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درایران می باشد (رافیکباغومیان ۱۳۸۸).
دراین میان، ابراز نارضایتی روز افزون محافل حرفه ای وصاحبنظران حوزه سرمایه گذاری نسبت به توانایی الگوی کنونی گزارشگری مالی درهماهنگ شدن با تغییرات ایجاد شده درمحیطهای نوین کسب و کار وتأمین نیازهای اطلاعاتی جدید سرمایه گذاران؛ نقش به سزایی درارتقای جایگاه این شاخه از پژوهشهای ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری ایفاء نموده است(زیمرمن[۹]،۱۹۹۰). آنان این بحث را پیش می کشندکه ادامه ناتوانی الگوی مذکور، موجب تضعیف بیشتر ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری میشود و ارزشگذاری وارزیابی عملکرد شرکتهای فعال درمحیط های کسب وکارمبتنی برفن آوریهای نوین واطلاعات پایه[۱۰] کنونی را باچالشهای جدید مواجه میسازد (اِلیوت[۱۱] و جِیکوبسون[۱۲]، ۱۹۹۱ ؛آپتون[۱۳]، ۲۰۰۱)
این درحالی است که بدبینی موجود نسبت به ارتباط ارزشی الگوی گزارشگری مالی فعلی را می توان به وضوح دردرخواستهای روز افزون سرمایه گذاران برای دریافت اطلاعات غیرمالی وارائه شدن داوطلبانه چنین اطلاعاتی ازسوی شرکتها،مشاهده کرد. مطالعات انجام شده نشان میدهدکه به اعتقاد سرمایه گذاران فعال درصنایع گوناگون، مربوط بودن اطلاعات مالی ارائه شده تنها به همراه اطلاعات غیرمالی مرتبط احراز میگردد ومعنا می یابد.
یافته های برخی از پژوهش ها حاکی ازآن میباشدکه همزمان با کاهش پیش گفته درارتباط ارزشی سود حسابداری، ارتباط ارزشی ارزش دفتری(حقوق مالکان) درطول زمان افزایش یافته است .بهبود نقش ارزش دفتری درارزشگذاری حقوق مالکان را می توان نتیجه ناپایداری بیشترسود و غیرقابل پیش بینی تر بودن آن به شمارآورد. به بیان بهتر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند تا برای پیش بینی بهترسود عملیاتی آتی، به جای ارقام تاریخی و ناپایدار سود شرکت ازارزش دفتری آن استفاده کنند و برآن اتکاء نمایند (اُهلسون[۱۴]۱۹۹۹،تسِه[۱۵]ویانساه[۱۶] ۱۹۹۱).
ازسوی دیگر، این رویکردکه ارتباط ارزشی سود حسابداری درطول زمان کاهش و درمقابل ارتباط ارزشی اطلاعاتی چون ارزش دفتری افزایش یافته ، توسط تمام پژوهشگران مورد تأیید قرارنگرفته است[۱۷]. این همه درحالی میباشدکه بازنگری نتایج تحقیقات انجام شده درزمینه روند تغییرات ارتباط ارزشی اطلاعات ترکیبی(سودوارزش دفتری)، حاکی از ناسازگاری یافته های پژوهشی با یکدیگراست. به عبارت دیگر، نتایج برخی از مطالعات نشان می دهدکه درطی سالهای متمادی و به رغم ادعای منتقدان، تغییرات معناداری در روند ارتباط ارزشی مشاهده نشده؛ درحالیکه یافته های پژوهشهای دیگرحاکی از وجود یک روندکاهشی درارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری درطی زمان می باشد.
باتوجه به آنچه که اشاره شد، سوال اصلی تحقیق حاضرآن است که:
چه ارتباطی بین متغیرهای حسابداری و حجم معاملات وجود دارد و اینکه چگونه می­توان ازهریک از متغیرهای مذکوربرای پیش بینی روند آتی متغیرهای متقابل آن بهره گرفت؟
 
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تداوم فعالیت بورس اوراق بهاداردرهرکشوری نشان ازتداوم مراحل رشد وتکامل اقتصادی آن کشور دارد. در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته و یا درحال توسعه، بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادی محسوب میشودکه امکانات مالی لازم ازطریق آن جمع آوری گشته و درجهت تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرارمیگیرد. اهمیت بورس اوراق بهاداردرکشورهای پیشرفته به اندازه ای رسیده است که به عنوان شاخصی درجهت بررسی تغییرات ونوسانات مالی، اقتصادی و بازرگانی اینگونه جوامع ازآن استفاده میشود. بدیهی است که بارونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری دربخشهای تولیدی که با افزایش اشتغال وتولید همراه خواهد بود این امکان فراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یافته وعلاوه برانجام سرمایه گذاریهای جدید و پروژه های بلندمدت، بازده مطلوبی نیز نصیب سرمایه گذاران گردد.
آنچه برای سازمان بورس و اوراق بهادارتهران، کارگزاران و مقامهای مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات است زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمانهای مذکور براساس تعرفه هایی ازحجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام آنها بیش از آنکه از افزایش یاکاهش قیمت سهام سود ببرند ازحجم مبادلات سود می برند.
بررسی حجم مبادلات بازارها ازدیدگاه اقتصادکلان نیز اهمیت دارد. هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری ازآن اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری درآن اقتصاد دارد. یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجودکشور به سوی فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات دربورس نیل به این اهداف را هموار می سازد. خریداران وفروشندگان نیز می­توانند ازحجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند آنها می توانند ازطریق حجم مبادلات وضعیت عرضه وتقاضای هرسهم را بررسی کنندو درتصمیمات خود از این ابزاراستفاده کنند.
لذا با انجام تحقیق حاضر تلاش میشود قدمی با اهمیت درراستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور برداشته شود. اهمیت موضوع از آنجا بیشترمی شودکه بدانیم براساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و قانون توسعه اقتصادی وفرهنگی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل  44 قانون اساسی که به لزوم قیمت گذاری بنگاهای مشمول خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار اشاره دارد و روش قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی که درحال حاضر مجبور به استفاده ازروش عرضه درصد ناچیزی از سهام شرکت دربازار برای کشف قیمت ازطریق تعادل عرضه وتقاضا دربورس بوده است، مشکلات بسیاری ایجاد شده واین موضوع درنهایت موجب عدم کارایی و ایجاد رانت اطلاعاتی میشودکه یکی دیگراز رویکردهای تحقیق، کمک به کاهش رانت مذکور و تاثیر برکارآیی بازار است.
 
۴-۱ اهداف تحقیق
امروزه یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی و دولت مردان در مورد بازار سرمایه ، تخصیص بهینه منابع موجود است. چنین تخصیصی زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش شده که با یک معیار اندازه گیری معتبر ترکیب شده باشد، کاملأ مشهود است( پیری ۱۳۸۷).
نظر به این که بورس اوراق بهادار تهران  به عنوان سازمانی درجهت تجهیز پس اندازها و هدایت آن به طرف سرمایه گذاری های مولد و مفید برای جامعه واقتصاد کشور است، مطالعه پیرامون موضوع های وابسته به این سازمان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آن ها از  کارآیی برخوردار است، قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی آن اوراق است. به عبارت بهتر قیمت اوراق بهادار شاخص مناسبی ازارزش واقعی آن است( علیزاده اقدم ۱۳۸۴).
 
 
در این تحقیق اهداف به دو بخش علمی و کاربردی به شرح ذیل تفکیک شده اند:

  • اهداف علمی :
  • بیان اهمیت افشای اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی ومتغیرهای پیش گفته برای سازمان بورس اوراق بهاردار وکمیته تدوین کننده استاندارهای حسابداری است.
  • تبیین وشناسایی مهمترین متغیرهای حسابداری برای سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه بورس اوراق بهاداردر تهران که بتوانند در زمان تصمیم گیری به آنها اتکا نمایند.
  • شناسایی وتعیین مهمترین متغیرهای حسابداری که بتوان به کمک آنها عملکردگروههای مختلف بورس را ارزیابی نمود.
  • رفع مغایرت نتایج ناسازگارتحقیقات قبلی صورت گرفته درخصوص روند تغییرات ارتباط اطلاعات حسابداری درطول زمان است.
  • اهداف کاربردی:
  • توجه بیشتر به مبانی صحیح ارزش گذاری داراییهای مالی و در جهت پیش بینی حجم معاملات سهام و استفاده از آنها در مدلهای تصمیم گیری.
  • آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مربوط بودن ودرنتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری درتصمیم گیریهای ارزشگذاری و سرمایه گذاری است.
  • بازنمایی پیامدهای وضع استانداردهای حسابداری وسایرقوانین ومقررات حیطهگزارشگری مالی وحوزه ارزشگذاری است.
  • شناخت تشابهات و تفاوتهای میان گروه های مختلف دربورس اوراق بهادارتهران درخصوص متغیرهای حسابداری پیشگفته.

 
۵-۱ فرضیه های تحقیق
با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است:
فرضیه اصلی:  بین متغیرهای حسابداری وحجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
 
فرضیه فوق به پنج فرضیه فرعی به ترتیب زیر تقسیم بندی شده است:
فرضیه فرعی اول : بین نسبت قیمت به سود (P/E)و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین نسبت Q توبین و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین نسبت بازده سرمایه گذاری و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم : بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات  به سود حاصل از عملیات و حجم معاملات سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
 
[۲]– Barth
[۳]-Chen Charles J.P & Shimin Chen
[۴] -Ball.
[۵] -Browm.
[۶]ارائه شده است Ohlson(1995)این تعریف بر پایه الگوی
[۷]– Enron.
[۸] -Worldcom.
[۹]-zimerman, 1990 .
[۱۰]-nformation-Based.
[۱۱]– Elliott.
[۱۲]– Jacobson.
[۱۳]– Upton.
[۱۴]– Ohlson.
[۱۵]– Tse.
[۱۶]– Yansah.
[۱۷]– Brown et al و( ۱۹۹۹( Lev and Zarowinبرای مثال یافته های
تعداد صفحه :۷۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com