پایان نامه بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
بررسی رابطه  بین نسبت های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
تابستان ۱۳۹۴
  


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان موضوع و مسئله تحقیق.. ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵ سؤالات تحقیق.. ۸
۱-۶ فرضیه های تحقیق.. ۹
۱-۷ روش پژوهش…. ۱۰
۱-۸ قلمرو پژوهش…. ۱۱
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی.. ۱۱
۱-۸-۲ قلمرو مکانی.. ۱۱
۱-۸-۳ قلمرو زمانی.. ۱۱
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۱
۱-۱۰ساختار تحقیق.. ۱۳
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۶
۲-۲ عملکرد مالی.. ۱۷
۲-۲-۱ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. ۱۷
۲-۲-۱ ارتباط متقابل نقدینگی و فعالیت در تحصیل سود. ۲۲
۲-۳ پیشینه پژوهش…. ۲۸
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی.. ۲۸
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی.. ۴۳
۲-۴ جمع بندی ادبیات تحقیق.. ۵۳
۲-۵ مدل مفهومی تحقیق.. ۵۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۸
۳-۲ روش کلی تحقیق.. ۵۸
۳-۳ جامعه آماری.. ۵۹
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن.. ۵۹
۳-۴-۱ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. ۶۰
۳-۵ روش گردآوری داده ها ۶۰
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۶۱
۳-۷ اعتبار ابزار تحقیق.. ۶۱
۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها ۶۱
۳-۸-۱ مدل تحقیق.. ۶۴
۳-۸-۱-۱ مدل تحلیلی تحقیق.. ۶۴
۳-۸-۱-۲ نحوه اندازهگیری متغیرها ۶۶
۳-۸-۲ نرم افزارها ۶۸
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۷۰
۴-۲ توصیف جامعه آماری.. ۷۰
۴-۳ توصیف نمونه آماری.. ۷۱
۴-۴ توصیف یافته ها ۷۲
جدول ۴-۳: توصیف یافته ها ۷۳
۴-۵ تحلیل پیش فرض ها ۷۶
۴-۶ تحلیل رابطه بین نسبت های مالی و عملکرد مالی (نسبت کیو توبین) ۸۸
۴-۷ ارائه مدل پیش بینی بر اساس معیارهای عملکرد مالی و بررسی توانایی مدل جهت طبقه بندی شرکت ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) ۱۰۶
۴-۸ بررسی توانایی مدل برآوردی جهت طبقه بندی شرکت ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) ۱۰۹
۴-۹ جمع بندی.. ۱۱۰
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۲۱
۵-۲ خلاصه یافته ها ۱۲۲
۵-۳ نتیجه گیری.. ۱۳۲
۵-۴ پیشنهادها ۱۴۱
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۴۱
۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. ۱۴۲
۵-۵ محدودیت های تحقیق.. ۱۴۳
منابع:
منابع فارسی.. ۱۴۶
منابع لاتین.. ۱۵۰
پیوست ها:
پیوست الف: خروجی های نرم افزار Spss و Eviews. 154
 
جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. ۵۳
جدول (۳-۱):شیوه ی محاسبه متغیرهای مستقل پژوهش…. ۶۷
جدول (۴-۱): توزیع جامعه آماری.. ۷۱
جدول (۴-۲): توزیع نمونه آماری.. ۷۲
جدول (۴-۴): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. ۷۶
جدول (۴-۵): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. ۷۸
جدول (۴-۶): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال سازی.. ۷۸
جدول (۴-۷): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. ۷۹
جدول (۴-۸): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال سازی.. ۸۰
جدول (۴-۹): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. ۸۲
جدول (۴-۱۰): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) ۸۴
جدول (۴-۱۱): آزمون همسانی واریانس ها (وایت) ۸۵
جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج آزمون چاو ۸۶
جدول (۴-۱۳): آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. ۸۷
جدول (۴-۱۴): برآورد پارامترهای رابطه نسبت های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین ) ۹۰
جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۰۴
جدول (۴-۱۶): تحلیل واریانس…. ۱۰۵
جدول (۴-۱۷) : نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری.. ۱۰۷
جدول (۱۸-۴) :ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده ۱۰۸
جدول (۴-۱۹) :محاسبه دقت نتایج به دست آمده مدل.. ۱۰۹
جدول (۴-۲۰): جمع بندی ارتباط بین متغیرها ۱۱۹
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش…. ۱۴۰
 
 
 
 
نمودار (۳-۱): مدل مفهومی تحقیق.. ۶۴
نمودار(۴-۱): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۸۲
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سنجه های نسبت های مالی و نسبت کیو توبین (عملکرد مالی)  در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا از نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های بازار سرمایه به عنوان سنجه های نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.
تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۲۵ شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۹۰ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل با عملکرد مالی شرکت (نسبت کیو توبین) به عنوان متغیر تابعی (وابسته) رابطه خطی معناداری وجود داشته است. به علاوه امکان ارائه مدل پیش بینی بر اساس معیارهای عملکرد جهت طبقه بندی شرکت ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی ) وجود دارد.
واژه های کلیدی:نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های بازار سرمایه، نسبت کیو توبین


 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 

 

 

 

۱-۱   مقدمه

امروزه یکی از معضلاتی که شرکت های تجاری در سطوح داخلی و بین المللی با آن دست به گریبان می باشند، ورشکستگی است. میزان موفقیت یا ورشکستگی شرکت ها بستگی به عوامل داخلی (نحوه عملکرد شرکت) و عوامل بیرونی (وضعیت اقتصادی، رقبا، مشتریان و …) دارد. در سال های اخیر به دلیل وجود بحران مالی و پول در سطح بین المللی، مسئله ورشکستگی حادتر به نظر می رسد. تعداد شرکت های ورشکسته بیشتر شده و سرمایه گذاران انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری نداشته و ترس از ورشکستگی باعث کاهش رشد سرمایه گذاری و نهایتاً افزایش بیکاری شده است. به همین دلیل بررسی عملکرد مالی شرکت ها برای پیش بینی روند آتی بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد. مدل های بسیاری جهت پیش بینی عملکرد مالی توسط صاحب نظران مالی ارائه شده که عمدتاً با توجه به فرهنگ و وضعیت بازار در ایران نتوانسته کمک شایانی نماید.
از مهم ترین موضوع های مطرح شده در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، اطمینان به سرمایه گذاران (افراد حقیقی و حقوقی ) برای سرمایه گذاری است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، تحقیقات بسیاری در مورد فرآیند تصمیم به سرمایه گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می تواند به نحوه ی تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری کمک کند، وجود ابزارها و مدل های مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمان ها است، زیرا تا زمانی که شخص سرمایه گذار نتواند ارزیابی دقیقی از سرمایه گذاری موردنظر خود داشته باشد، انتخاب وی بهینه نخواهد بود. یکی از ابزارهای مورداستفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های پیش بینی ورشکستگی است.
  سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل وفرع سرمایه خود جلوگیری کنند. ازاین رو، آن ها در پی روش هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکت ها به شدت کاهش می یابد.
  پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روش های مختلفی صورت می پذیرد که از میان روش های مزبور، روش تجزیه وتحلیل نسبت های مالی و روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار از اعتبار بیشتری برخوردار است. درروش تجزیه وتحلیل ریسک بازار، احتمال وقوع ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار (مثل واریانس نرخ بازده یک سهم و ریسک سیستماتیک[۱]) رخ می دهد، تخمین زده می شود. درروش تجزیه وتحلیل نسبت ها، احتمال وقوع ورشکستگی به وسیله یک گروه از نسبت های مالی که باهم ترکیب شده اند تخمین زده می شود. در این تحقیق سعی شده است تا با ترکیب نسبت های مالی به ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها، پرداخته شود.
در این فصل به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها پرداخته شده است.

۱-۲   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 ورشکستگی از مشکلات عمده مربوط به بنگاه های اقتصادی و کسب وکار است. شیوع ورشکستگی در بین شرکت های مختلف باعث شده است تا این واژه جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه گذاری پیدا کند و به مصداق ” پیشگیری بهتر از درمان است ” مورد ارزیابی قرار گیرد. ارائه مدل های مختلف بر پایه علل و دلایل ورشکستگی ازجمله آن است. سرمایه گذاران بنگاه های اقتصادی و مدیران آن ها علاقه مند هستند قبل از وقوع ورشکستگی از آن آگاهی یابند و برای پیشگیری، برنامه ریزی و مدیریت نمایند.)رهنمای رودپشتی،۱۳۸۵ (.
با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت ها و سازمان ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت ها و همچنین پیش بینی روند مالی شرکت ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. جهانی سازی و رقابت به عنوان مهم ترین عواملی هستند که شرکت ها را بیش ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می کنند. تصمیم گیری های مالی یکی از مهم ترین حوزه های رقابتی شرکت ها به منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی شرکت های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،۱۹۹۸).[۲]
در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت ها را پیش بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار از سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ تر است.
این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می کند:
اول،آیا خلاصه های آماری قابل استخراج از گزارش های مالی، در بین شرکت های موفق و ناموفق تفاوت معنی داری دارند؟شناخت نقاط تمایز این شرکت ها و درنتیجه، امکان پیش بینی عملکرد شرکت ها، می تواند در فرآیند تصمیم گیری، یاری رسان کلیه افراد ذی نفع و استفاده کنندگان از صورت های مالی باشد.
دومین مسئله اصلی تحقیق این است کهآیا می توان با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت ها را پیش بینی و آن ها را بررسی کرد؟و درنهایت سومین مسئله این است که آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟
ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش بینی میزان موفقیت شرکت ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت ها است که با بهره گرفتن از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت ها را پیش بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی گیرد. (به آیین،۱۳۸۶). از دیگر جنبه های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت های مالی. تعیین شاخص های مالی فعالیت در شرکت های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی ها) شرکت های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه ای بهینه که قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را داشته باشد می باشد.
پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روش های مختلفی صورت می پذیرد که از میان روش های مزبور، روش تجزیه وتحلیل نسبت های مالی و روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار از اعتبار بیشتری برخوردار است. درروش تجزیه وتحلیل ریسک بازار، احتمال وقوع ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار (مثل واریانس نرخ بازده یک سهم و ریسک سیستماتیک) رخ می دهد، تخمین زده می شود. درروش تجزیه وتحلیل نسبت ها، احتمال وقوع ورشکستگی به وسیله یک گروه از نسبت های مالی که باهم ترکیب شده اند تخمین زده می شود. عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به هرحال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت ها را شناسایی کند.
 
 
 بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت ها سه موضوع را روشن کرده است:
اول- فقدان یک تئوری اساسی
دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:
سوم- درنهایت متالوژی مورداستفاده در پیدا کردن مدل پیش بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت ها به صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد که چه مشکلاتی شرکت ها را به طرف ورشکستگی سوق خواهند داد. البته مشکلات و نقص هایی که به پروسه ورشکستگی کمک خواهند کرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان دهی یا ادغام). آیا انتخاب یک تئوری می تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی شرکت کمک کند؟ آیا جهت گیری به سمت یک تئوری ورشکستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵ (.
“در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت های مالی و عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”

۱-۳   اهمیت و ضرورت تحقیق

  • با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت ها و سازمان ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت ها و همچنین پیش بینی روند مالی شرکت ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. با وجود تمام برنامه ریزی ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت ها در این زمینه صورت می گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت ها به هریک از اهداف عملیاتی را می تواند افزایش دهد. در این راستا، احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده، تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت ها را برای آینده پیش بینی کرد. برای پیش بینی روند مالی مربوط به شرکت ها برای آینده، نیازمند مدل های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل ها برای پیش بینی این روند اجتناب ناپذیر است.
  • در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت ها را پیش بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار از سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استفاده شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.
  • امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی برند. با توجه به عملکرد شرکت های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به وسیله این شرکت ها، عملکرد هوشیارانه تری را از طرف شرکت های ایرانی می طلبد؛ بنابراین شرکت های داخلی باید بیش ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.
  • با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت ها می تواند خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین با توجه به اهمیت ذکرشده درباره ی پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می شود.

۱-۴   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.
اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر قابل بیان می باشد:
تعیین رابطه بین نسبت های مالی و میزان عملکرد مالی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
[۱] Systematic Risk
[۲] Newton
تعداد صفحه :۱۷۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com