پایان نامه : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

بخش حسابداری

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری

(( مطالعه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ))

 

استاد راهنما: دکتر امید پور حیدری

استاد مشاور : دکتر محمد رضا پور علی لاکلایه

 

تابستان ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده
کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده می باشد.سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات اقتصادی ،به تعیین ارزش شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند،می پردازند.هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی (FASB) این هدف را در بیانیه مفهومی شماره(۱) به این شکل اظهار می کند که “گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ،اعتبار دهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری ،تامین مالی و تصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم کند”اگر چه هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی اهمیت داده های صورت های مالی را درک کرده می باشد،اما بیانیه مفهومی راهنمایی کمی در باره چگونگی بهره گیری از آنها کرده می باشد.
این پژوهش به مطالعه ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر فرصتهای سرمایه گذاری(رشد)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد.مهمترین اهدافی که در این پژوهش در پی دستیابی به آنها بوده ایم شامل این موردها می باشد : (۱) تبیین ارتباط بین جریانهای نقدی ناشی از عملیات با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(۲)تبیین ارتباط بین اقلا تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(۳) ارائه مدلی جهت تعیین فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) شرکتها.
دوره زمانی پژوهش بین سالهای ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.نتایج پژوهش نشان داد که اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی فاقد ارتباط ارزشی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) می باشندولی در این شرایط نیز  جریانهای نقدی عملیاتی به نسبت اقلام تعهدی ارتباط بیشتری با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) دارند.
واژگان کلیدی : ارتباط ارزشی ،اقلام تعهدی ، جریانهای نقدی عملیاتی ، فرصتهای سرمایه گذاری(رشد)
 
فصل اول
 
کلیات پژوهش
 

 • مقدمه

در یک جامعه تمامی واحدهای انتفاعی و افراد در پی افزایش رفاه خویش وکسب منفعت و بازده از فعالیتها و سرمایه گذاریهای خود هستند. بازده یک سرمایه گذار، بیانگر منافع حاصل از آن سرمایه گذاری می باشد.
سرمایه گذاران در پی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع و شرکتها و خود شرکتها در پی شناسایی و بهره گیری از فرصتهای رشد و سرمایه گذاری در سطح کلان می باشند تا بازده آنها حداکثر گردد. پس سرمایه گذاران و مدیران شرکتها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند فرصتهای  رشد و سرمایه گذاری را شناسایی و بازده یک سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. برای شناسایی  فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) اطلاعاتی مورد نیاز می باشد که بخشی از این اطلاعات از طریق صورتهای مالی شرکتها و اجزای متشکله آنها تأمین می گردد. صورتهای مالی اطلاعاتی را فراهم می سازد که برای مدیران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگن فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع گردد.
صورتهای مالی از مهم ترین فرآورده های سیستم حسابداری می باشد که از اهداف عمده آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی می باشد. یکی از اقلام حسابداری ارائه شده در صورت گردش وجوه نقد، وجوه نقد عملیاتی می باشد. وجوه نقد عملیاتی ارتباط مستقیمی با سرمایه گذاری و بهره گیری از فرصتها جهت افزایش سودآوری و رشد شرکت دارد. همچنین وجوه نقد عملیاتی با فرصتهای رشد آن شرکت وابسته می باشدویک شوک از طریق فرصتهای رشد مثبت، ارزش حقوقی صاحبان سهم و در نتیجه بازده ها را افزایش می دهد.
مدیران و مالکان دوست دارند ثروت و ارزش شرکت و سهامداران آنها و بازده حاصل از سرمایه گذاری آنها تا جایی که امکان دارد زیاد باشد. اما بایستی توجه داشت اندازه بازده تحت تأثیر ریسک نیز قرار دارد و تصمیمات سرمایه گذاری همیشه بایستی بر اساس ریسک و بازده انجام می شود ونمی توان این دو را از هم جدا فرض نمود.
با در نظر داشتن ارتباطی که بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی و فرصتهای رشد هست، این پژوهش ارتباط ارزشی این دو متغیر را با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد)  که یکی از عوامل مهم در امر تصمیم گیری می باشد، مورد مطالعه قرار می دهد
۱-۲- تعریف مسئله و اظهار سؤال های اصلی پژوهش:
یکی از اهداف عمده حسابداری کمک به مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکتها و مد نظر قرار دادن  اقلام تعهدی در جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و بهره گیری از فرصتهای مناسب سرمایه گذاری (رشد) می باشد.
مدیران مالی واژه رشد را مترادف با افزایش در مقدار و حجم فعالیتهای واحد اقتصادی به کار می برند که این واژه در شرایط۱) رشد در فروش۲) افزایش در سود ۳) افزایش در دارایی مورد بهره گیری قرار می دهند.
رشد، بر اساس  اهداف اصلی و اولیه برای  هر واحد تجاری که عبارتند از۱) رشد سودآوری در جهت حداکثر ارزش شرکت ۲) ایجاد تنوع برای کاهش ریسک، به رشد داخلی و خارجی تقسیم می شوند که رشد خارجی نسبت به رشد داخلی دارای مزیتهای زیر می باشد:

 • توسعه سریع
 • دسترسی به جریانات نقد و فوری
 • کاهش ریسک
 • صرفه جویی های اقتصادی

وکیلی فرد همچنین علت های زیر را برای رشد شرکتها اظهار می دارد :

 • متنوع سازی: تنوع در فعالیتها باعث کاهش احتمال ورشکستگی می گردد.
 • ثبات: اگر شرکتی توان کسب سهم بیشتری از بازار وحجم فروش را داشته باشد از ثبات اقتصادی بیشتری نسبت به واحدهایی با سهم بازار کمتر، برخوردار می باشد.
 • صرفه جوییهای عملیاتی: شرکتهای بزرگ دارای مزیتهای اقتصادی زیادی نسبت به شرکتهای کوچکتر هستند.
 • سود ناشی از موقعیتهای چرخشی: چنانچه شرکتی از ظرفیتهای بالقوه خود در کسب سود مناسب بهره گیری نکرده باشد با ورود مدیریت جدید این عدم کارایی برداشته شده و منتج به افزایش سود می گردد.

وی، رشد و بهره گیری و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری و رشد را در قالب ادغام و تحصیل اظهار نموده و انواع خاصی بهره گیری از این موقعیتها را مانند شرکتهای هلدینگ،شرکتهای هرمی و… مزایا و معایب و ویژگیهای هر یک را اظهار می نماید و این امر اهمیت شناسایی فرصتهای ادغام و شرایط خاص (شرکتهای هلدینگ) را به عنوان بخشی از فرصتهای رشد و سرمایه گذاری اظهار می دارد. (وکیلی فرد ، ۱۳۸۸)
از سوی دیگر مدیران واحدهای انتفاعی و شرکتها برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بایستی اطلاعاتی قابل اتکا و مربوط را در اختیار داشته باشند و عوامل زیادی را هنگام سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. یکی از این عوامل، شناسایی و درک  بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. سرمایه گذاران می توانند با آگاهی از اندازه تغییرات در بازده سهام و بکارگیری نسبتهای مالی مانند   نسبت داراییها و… برآوردی صحیح و نزدیک به واقعیت از شرکتها بدست آورده تا آنها را در تصمیمات جهت سرمایه گذاری و شناسایی فرصتهای رشد یاری دهد. این شناخت و دید تا حد زیادی از طریق اطلاعات منعکس در صورتهای مالی همچون ترازنامه سود و
این پژوهش ارتباط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد آزمون قرار می دهد و قصد دارد تا از این طریق مدیران و سرمایه گذاران را قادر نماید سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظرشان را در جهت رشد واحد انتفاعی خود، با اطمینان بیشتری انتخاب نمایند
در این پژوهش با بهره گیری از مدلهای رگرسیونی ساده و چند متغیره ارتباطی یکی از متغیرهای مستقل (اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی) با متغیر وابسته یعنی فرصتهای سرمایه گذاری (رشد)، مورد مطالعه قرار می گیرد.
مدل ما بر اساس مدل ارزیابی بر مبنای اختیار واقعی زانگ[۱](۲۰۰۰) می باشد که یک معیار حسابداری خاص از اطلاعات تاریخی را فراهم می نماید با این مفهوم که ارزش شرکت مجموع ارزش دارایی ها و فرصتهای رشد شرکت می باشد. و در نهایت از آزمون کیتوبین (Qtobin) جهت ارزیابی اثر متغیرهای مستقل ما که کمی می باشند، بر متغیرکیفی، یعنی فرصتهای سرمایه گذاری(رشد) بهره گیری می گردد.
بر اسا س مطالب ارائه شده در بالا سؤالات اصلی این پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

 • آیا بین اقلام تعهدی و فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین جریانهای نقدی عملیاتی و فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا جریانهای نقدی ناشی از عملیات نسبت به اقلام تعهدی ارتباط بیشتری با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) دارند؟

در این پژوهش از متغیر های اندازه SIZE) (و بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) واهرم (LEV) به عنوان متغیر های کمکی بهره گیری شده می باشد.
۱-۳- اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی پژوهش:
کارکنان، مدیران وسهامداران بالقوه نیازمند شناسایی متغیرهای عمده ای می باشند که بتوانند فرصتهای  سرمایه گذاری (رشد) را پیش بینی و شناسایی نمایند. آگاهی از متغیرها و دستیابی به مدل مناسب می تواند منجر به بهبود تصمیمات سرمایه گذاری آنان گردد. در واقع سرمایه گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان نیازمند شناسایی عوامل اصلی فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) هستند.که از این طریق می توانند به ارزیابی توان پرداخت دیون و مطالبات و کارآیی و آتیه سنجی و  دیدگاه استراتژیک مدیریت پی ببرند. آنها نیازمند مدلی هستند که بتوانند بوسیله آن عملکردهای صندوق های سرمایه گذاری و همچنین سبد سهام خود و رقبا را ارزیابی  کرده و بازخورد مناسب را در این زمینه اتخاذ نمایند. همچنین بوسیله این مدل سهام های مورد نظر خود را به نحو درستی قیمت گذاری و ارزیابی نموده و بازده مورد انتظار خود را از سرمایه گذاری کسب نمایند.
از این پژوهش متغیرهای مستقلی همچون اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی و ارتباط ارزشی آنها با متغیر فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) برای اولین بار در محیط اقتصادی ایران مورد آزمون قرار می گیرند.
این پژوهش از لحاظ روش شناسی در حوزه تحقیقاتی قرار می گیرد که فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) را مورد آزمون قرار می دهد. آگاهی از متغیرها و دستیابی به مدل مناسب می تواند منجر به بهبود و افزایش بهره مندی از تصمیمات و فرصتهای سرمایه گذاری آنان گردد. این پژوهش می تواند مورد بهره گیری شرکتها، نهادها، مؤسسات مختلف قرار گیرد. مهم ترین سازمانهای بهره گیری کننده از این پژوهش، سازمان بورس اوراق بهادار، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای هلدینگ، شرکتهای تأمین سرمایه می باشند.
پس با در نظر داشتن مورد هایی که تبیین داده گردید مهم ترین اهداف این پژوهش عبارتند از:

 • تبیین ارتباط بین جریانهای نقدی ناشی از عملیات با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد)
 • تبیین ارتباط بین اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد)
 • ارائه مدلی جهت تعیین فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) شرکتها)

۱- Zhang(2000)
تعداد صفحه : ۱۰۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***