پایان نامه : بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی  محله های چاهستانیها و سورو )

دانشگاه شیراز

دانشکده هنر و معماری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهری بندرعباس با رویکرد توسعه پایدار( نمونه موردی  محله های چاهستانیها و سورو )

استاد راهنما

دکتر محمد حسین پور

 

شهریور ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اسکان غیررسمی از جمله پدیده های ناشی از شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوه های فقر شهری است که به عنوان معضلی در برابر توسعه پایدار، به صورت خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. این نوع اسکان با قدمتی یک صد ساله، در شهرهای بزرگ ایران ناشی از تحولات اجتماعی، اقتصادی و روند شهرنشینی و شهرگرایی ناهمگون و بی برنامه ایران است. رویکردهای مختلفی در برخورد با این نوع اسکان، آزمایش و با شکست مواجه شده اند، که در حال حاضر سیاست توانمندسازی به عنوان رویکردی جامع و همه سونگر در جهت ساماندهی این نوع سکونتگاه ها بکار می رود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های محلات سورو و چاهستانیها شهر بندرعباس و شناسایی سکونتگاه های غیررسمی یأس و امید از یکدیگر و ارائه راهکارهایی مناسب برای هر یک از محلات چاهستانیها(سکونتگاه یأس) و سورو(سکونتگاه امید) با توجه به پتانسیل های درونی آنها می باشد. که پس از استخراج داده های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS  پنج شاخص کیفیت ابنیه، میزان مهاجرت، بافت اقتصادی(نوع اشتغال و میزان درآمد ماهیانه خانوار)، امنیت و نیز میزان مشارکت، به عنوان شاخص های مهم و تأثیرگذار در کیفیت یک محله، به منظور انجام تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط Expert Choice و مقایسه دو به دو محلات مورد مطالعه، استفاده شده است.

بر اساس یافته های تحقیق، محله سورو به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و نیز میزان امنیت و مشارکت از وضعیت بهتری نسبت به محله چاهستانیها برخوردار است، در حالیکه به دلیل گذر زمان و فرسودگی، به لحاظ شاخص کالبدی دارای وزن و امتیاز کمتری می باشد.

یافته های تحقیق بیانگر این موضوع است که هر دو سیاست تأمین حق مالکیت قانونی و تأمین امکانات و خدمات در محله، می توانند باعث افزایش میزان مشارکت ساکنین در امر بهسازی محله گردند. اثبات فرضیه سوم نیز که از طریق بررسی رابطه میان مشارکت و میزان وابستگی ساکنین به نهادهای دولتی(میزان استفاده ساکنین از امکانات دولتی) انجام شد، بیانگر این موضوع است که ساماندهی و توانمندسازی در محله سورو از طریق سیاست نوسازی مشارکتی و در محله چاهستانیها از طریق سیاست های تشویقی- حمایتی دولت امکانپذیر است.

کلمات کلیدی: سکونتگاه های غیررسمی ، توانمندسازی ، ساماندهی ، توسعه پایدار

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱-طرح موضوع و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… ۳

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

۳-۱-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۳-۱- هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۳-۱- اهداف جزئی (عملیاتی)………………………………………………………………………………….. ۱۴

۴-۱- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۵-۱-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۶-۱-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۷-۱-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۱۶

۸-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….. ۱۷

۹-۱-مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱۰-۱-فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

 

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۲-توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۳-۲- ابعاد توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۴-۲- توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۵-۲- اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری………………………………………………………………….. ۳۰

۶-۲- سکونتگاه های غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آن……………………………………………………… ۳۴

۱-۶-۲- زاغه نشینی………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-۲- حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۶-۲- سکونتگاه های غیررسمی…………………………………………………………………………………. ۳۵

۷-۲- عوامل مؤثر بر شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه… ۳۷

۱-۷-۲- عوامل ساختاری جامعه…………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۷-۲- عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۷-۲- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی………………………………………………………. ۳۸

۴-۷-۲- وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین………………………………………. ۳۹

۵-۷-۲- سیاست های مداخله و تأمین مسکن……………………………………………………………. ۳۹

۶-۷-۲- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری………………………………… ۴۰

۸-۲- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی………………………………………………………………………. ۴۲

۱-۸-۲- ویژگی های کالبدی و فضایی………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۸-۲- ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۸-۲- ویژگی های اجتماعی- فرهنگی…………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۸-۲- ویژگی های حقوقی ………………………………………………………………………………………… ۴۷

۹-۲- دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی………………………………………………………….. ۴۸

۱-۹-۲- دیدگاه لیبرال…………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۹-۲- دیدگاه رادیکال…………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۹-۲- دیدگاه جامعه گرایان جدید…………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۹-۲- دیدگاه مسأله گرا (عمدتاً متعلق به قبل از دهه ۱۹۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۲

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۵-۹-۲- دیدگاه بنیادگرا (عمدتاً پایه گرفته در دهه ۱۹۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۲

۶-۹-۲- دیدگاه های هدفگرا (راهبردی)( از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰

و به خصوص ۱۹۹۰ تاکنون)…………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱۰-۲- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در جهان……………………………………….. ۵۶

۱-۱۰-۲- رویکرد نادیده انگاری…………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۱۰-۲- رویکرد حذف و تخلیه اجباری…………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱۰-۲- رویکرد مسکن عمومی………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۱۰-۲- رویکرد زمین و خدمات………………………………………………………………………………… ۵۷

۵-۱۰-۲- رویکرد خودیاری……………………………………………………………………………………………. ۵۸

۶-۱۰-۲- رویکرد ارتقاء بخشی (بهسازی)…………………………………………………………………….. ۵۹

۷-۱۰-۲- رویکرد توانمندسازی…………………………………………………………………………………….. ۶۰

۱۱-۲- فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی………………………………………………………….. ۶۳

۱-۱۱-۲- رویکرد اجتماع-محور……………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۱۱-۲- مشارکت…………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۱۱-۲- ظرفیت سازی………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۱۱-۲- امنیت تصرف(سکونت)…………………………………………………………………………………. ۶۹

۱-۴-۱۱-۲-سیاست های اجرایی شدن تأمین حق اقامت و امنیت سکونت……… ۷۰

۱-۱-۴-۱۱-۲- سیاست قانونی کردن مالکیت…………………………………………………. ۷۰

۲-۱-۴-۱۱-۲- سیاست تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی… ۷۱

۳-۱-۴-۱۱-۲- سیاست نوسازی و توسعه مجدد…………………………………………….. ۷۱

۱۲-۲- رویکردهای مداخله با اسکان های غیررسمی در ایران…………………………………………. ۷۲

۱۳-۲- سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی………………………………….. ۷۵

۱-۱۳-۲- اهداف کلان سند توانمندسازی……………………………………………………………………. ۷۶

۲-۱۳-۲- اصول سند توانمندسازی…………………………………………………………………………………. ۷۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۱۴-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۱۵-۲- جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………. ۸۳

 

فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه

۱-۳- سکونتگاه های غیررسمی شهربندرعباس………………………………………………………………… ۸۷

۲-۳- تجارب ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی بندرعباس…………………………….. ۹۰

۱-۲-۳- بانک جهانی………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۲-۲-۳- طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس…………………………………… ۹۳

۳-۳- شناخت محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… ۹۴

۱-۳-۳- موقعیت قرارگیری محلات موردنظر……………………………………………………………….. ۹۴

۱-۱-۳-۳- محله سورو ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۲-۱-۳-۳- محله چاهستانیها…………………………………………………………………………………… ۹۷

۲-۳-۳- قدمت و زمان شکل گیری محلات مورد مطالعه…………………………………………… ۹۹

۱-۲-۳-۳- قدمت محله سورو…………………………………………………………………………………. ۹۹

۲-۲-۳-۳- قدمت محله چاهستانیها……………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۳- مطالعات کالبدی و فیزیکی محلات سورو و چاهستانیها ……………………………………….. ۱۰

۱-۴-۳- ساختار کلی محلات سورو و چاهستانیها……………………………………………………… ۱۰۰

۲-۴-۳- قدمت و عمر بنا ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۳-۴-۳- نوع دسترسی ها و نحوه شکل گیری آنها…………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۴-۳- بررسی و مقایسه کاربری ها و امکانات موجود در هر از یک

محلات مورد مطالعه با استانداردهای موجود………………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۳- تحولات جمعیتی محلات سورو و چاهستانیها……………………………………………………….. ۱۱۴

۱-۵-۳- تغییرات جمعیت و میزان نرخ رشد……………………………………………………………… ۱۱۴

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۲-۵-۳- تعداد و بعد خانوار ………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۶-۳- ترکیب اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها…………………………………………………………. ۱۱۸

۷-۳- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۱-۴- تأثیرات زیست محیطی بر سکونتگاه های غیررسمی مورد مطالعه………………………. ۱۲۵

۱-۱-۴- خطرفروپاشی ساختمان هادرمقابل عوامل طبیعی………………………………………. ۱۲۶

۲-۴- ارزیابی بافت فیزیکی محلات……………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۱-۲-۴- بررسی کیفیت ابنیه……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۲– ۲– ۴– میزان دسترسی واحد های مسکونی به تأسیسات زیربنایی ………………… ۱۳۱

۳-۲-۴-کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین…………………………………………………………… ۱۳۲

۳-۴- مورفولوژی اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۱-۳-۴- ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان……………………………………………………………….. ۱۳۳

۲-۳-۴- میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۳-۳-۴- میزان مهاجرپذیری محله……………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۱-۳-۳-۴- بومی و غیربومی بودن ساکنین………………………………………………………….. ۱۳۶

۲-۳-۳-۴- مبداء مهاجرت ساکنین………………………………………………………………………. ۱۳۷

۳-۳-۳-۴- علت مهاجرت ساکنین………………………………………………………………………… ۱۴۱

۴-۳-۴-میزان احساس تعلق به محله ………………………………………………………………………… ۱۴۳

۱-۴-۳-۴- سابقه سکونت در محله……………………………………………………………………………… ۱۴۴

۲-۴-۳-۴- نوع سکونت در محله از دید ساکنین………………………………………………………. ۱۴۵

۳-۴-۳-۴- میزان صمیمیت ساکنین با یکدیگر………………………………………………………… ۱۴۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۴-۴-۳-۴- رضایتمندی ساکنین از محله……………………………………………………………… ۱۴۷

۴-۴- مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۱-۴-۴- سابقه مشارکت ………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۲-۴-۴- میزان مشارکت در محلات مورد مطالعه………………………………………………………. ۱۵۰

۳-۴-۴-  نوع مشارکت………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۵-۴-  امنیت اجتماعی محله…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳

۱-۵-۴- امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه………………………………………….. ۱۵۴

۲-۵-۴- میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین ………………………………………………………. ۱۵۶

۶-۴- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین…………………………………………………………………… ۱۵۷

۱-۶-۴- وضعیت اشتغال ساکنین……………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۲-۶-۴- میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

۳-۶-۴- نوع مالکیت……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

۷-۴- میزان وابستگی به نهادهای دولتی…………………………………………………………………………… ۱۶۳

۸-۴- ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در خدمات رسانی به محلات موردمطالعه………….. ۱۶۵

۹-۴- تعیین محلات یأس و امید با بهره گرفتن از تحلیل سلسله مراتبی(AHP)……………….. 167

۱۰-۴- مسائل و مشکلات محلات از دید ساکنین…………………………………………………………… ۱۷۱

۱۱-۴- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۶

 

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و ارائه راهکار

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

۱-۵- آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

۱-۱-۵- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

۱-۱-۱-۵- به نظر می رسد تأمین حق مالکیت برای ساکنین محلات

چاهستانیها و سورو می تواند میزان تعلق خاطر آنها به محله را فراهم کند……….. ۱۸۰

۲-۱-۱-۵- میزان تعلق خاطر می تواند باعث افزایش میزان

مشارکت مردمی گردد………………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۲-۱-۵- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲

۳-۱-۵- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۴

۲-۵- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله سورو…………………………………………. ۱۸۵

۳-۵- راهکارهای پیشنهادی در جهت ساماندهی محله چاهستانیها……………………………….. ۱۸۶

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۶

 

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۹

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره ۱: نمونه هایی از تجارب جهانی در چارچوب رویکردهای مختلف مداخله……… ۶۲

جدول شماره ۲: مشخصات سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس…………………………………. ۸۸

جدول شماره ۳: پروژه های تعریف شده توسط بانک جهانی در شهربندرعباس…………………… ۹۲

جدول شماره ۴: مراحل شکل گیری و تکامل رشد کالبدی محله چاهستانیها……………………… ۹۹

جدول شماره ۵: :قدمت و عمر بنا در محله سورو………………………………………………………………….. ۱۰۳

جدول شماره ۶: قدمت و عمر بنا در محله چاهستانیها…………………………………………………………. ۱۰۴

جدول شماره ۷: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله

سورو با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست……………………………………………………………………. ۱۱۰

جدول شماره ۸: بررسی و مقایسه سطوح و سرانه های کاربری وضع موجود محله

چاهستانیها با سرانه های استاندارد طرحهای فرادست…………………………………………………………… ۱۱۱

جدول شماره ۹: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله سورو

با شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

جدول شماره۱۰:تغییرات جمعیت محله سورو طی سالهای ۸۹-۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴

جدول شماره ۱۱: مقایسه شاخص های جمعیت، مساحت و تراکم جمعیتی محله

چاهستانیها با شهربندرعباس…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

جدول شماره ۱۲:تغییرات جمعیت محله چاهستانیها طی سالهای ۸۹-۱۳۸۵ ……………….. ۱۱۵

جدول شماره ۱۳:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله سورو طی

سالهای ۸۹-۱۳۸۵ ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره ۱۴:تغییرات شاخص های تعداد و بعد خانوار در محله چاهستانیها

طی سالهای ۸۹-۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۷

جدول شماره ۱۵:مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و چاهستانیها

با شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

جدول شماره ۱۶:ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها

و شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

جدول شماره ۱۷:درصد نوع مصالح بکار رفته در بافت محله………………………………………………… ۱۲۸

جدول شماره ۱۸: درصد قدمت ساخت بنا…………………………………………………………………………….. ۱۲۹

جدول شماره ۱۹: درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه……………………………………………. ۱۳۰

جدول شماره ۲۰: میزان بهره مندی ازتأسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی

در محلات مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

جدول شماره ۲۱: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین………………………………………….. ۱۳۲

جدول شماره ۲۲:ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان…………………………………………………………….. ۱۳۳

جدول شماره ۲۳: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………….. ۱۳۴

جدول شماره ۲۴: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین……………………………………………………… ۱۳۸

جدول شماره ۲۵: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی……………………………………………………………….. ۱۴۱

جدول شماره ۲۶: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس……………………………….. ۱۴۲

جدول شماره ۲۷: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین…………………………………….. ۱۴۴

جدول شماره ۲۸: درصد سابقه سکونت در محله…………………………………………………………………… ۱۴۶

جدول شماره ۲۹: درصد نوع سکونت در محله………………………………………………………………………. ۱۴۶

جدول شماره ۳۰: درصد معاشرت با همسایگان…………………………………………………………………….. ۱۴۷

جدول شماره ۳۱: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر…………………………………….. ۱۴۸

جدول شماره ۳۲: درصد میزان علاقه مندی به محله…………………………………………………………… ۱۴۸

جدول شماره ۳۳: درصد میزان رضایت ساکنین از محله……………………………………………………… ۱۴۹

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره ۳۴: درصد سابقه مشارکت ساکنین…………………………………………………………………. ۱۴۹

جدول شماره ۳۵: درصد میزان مشارکت………………………………………………………………………………… ۱۵۰

جدول شماره ۳۶: درصد میزان مشارکت به تفکیک جنسیت………………………………………………. ۱۵۱

جدول شماره ۳۷: درصد نوع مشارکت ساکنین…………………………………………………………………….. ۱۵۲

جدول شماره ۳۸: درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب……………………………………………….. ۱۵۴

جدول شماره ۳۹: نوع جرایم موجود در محلات از دید ساکنین………………………………………….. ۱۵۵

جدول شماره۴۰: درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین…………………………… ۱۵۶

جدول شماره ۴۱: وضعیت اشتغال ساکنین…………………………………………………………………………… ۱۵۸

جدول شماره ۴۲: میزان درآمد ماهیانه…………………………………………………………………………………… ۱۶۰

جدول شماره ۴۳: درصد نوع مالکیت……………………………………………………………………………………… ۱۶۲

جدول شماره ۴۴: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت………………………………………………………….. ۱۶۳

جدول شماره ۴۵: درصد میزان استفاده از امکانات دولتی با خصوصی………………………………… ۱۶۴

جدول شماره ۴۶: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر دستگاه های

دولتی به محله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

جدول شماره ۴۷: نقش دستگاه های دولتی مسئول خدمات رسانی

به محلات از دید ساکنین………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

جدول شماره ۴۸: وضعیت بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها……………………………….. ۱۶۸

جدول شماره ۴۹: ماتریس مقایسه دو به دوی شاخص ها در روش AHP………………………….. 168

جدول شماره۵۰: وزن هر یک از شاخص های مورد مطالعه پس از محاسبه

ماتریس مقایسه آنها با یکدیگر…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

جدول شماره ۵۱: ماتریس مقایسه میزان مهاجرت محلات سورو و چاهستانیها…………………. ۱۶۹

جدول شماره ۵۲: ماتریس مقایسه بافت اقتصادی محلات سورو و چاهستانیها…………………… ۱۶۹

جدول شماره ۵۳: ماتریس مقایسه کیفیت ابنیه محلات سورو و چاهستانیها……………………… ۱۶۹

جدول شماره ۵۴: ماتریس مقایسه میزان مشارکت در محلات سورو و چاهستانیها……………. ۱۷۰

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره ۵۵: ماتریس مقایسه میزان امنیت در محلات سورو و چاهستانیها……………….. ۱۷۰

جدول شماره ۵۶: وزن هر یک از محلات در ارتباط با شاخص های موردمطالعه……………….. ۱۷۰

جدول شماره ۵۷: مسائل و مشکلات محله سورو به ترتیب اولویت از دید ساکنین……………. ۱۷۱

جدول شماره ۵۸: مسائل و مشکلات محله چاهستانیها به ترتیب اولویت از دید ساکنین…. ۱۷۳

جدول شماره ۵۹: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق

خاطر در محله چاهستانیها………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

جدول شماره ۶۰: آزمون رابطه بین دو متغیر مالکیت و میزان تعلق

خاطر در محله سورو………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰

جدول شماره۶۱: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر

و مشارکت مردمی در محله چاهستانیها…………………………………………………………………………………… ۱۸۱

جدول شماره۶۲: آزمون رابطه بین دو متغیر میزان تعلق خاطر و مشارکت مردمی

در محله سورو…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

جدول شماره ۶۳: مقایسه درصد میزان مشارکت در قبل و بعد از شرط تأمین

امکانات و خدمات در محلات…………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳

فهرست اشکال

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل شماره ۱: مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۸

شکل شماره ۲: فرآیند تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۲۰

شکل شماره ۳: اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………. ۲۶

شکل شماره ۴: اهداف مشترک توسعه پایدار و ارتقاء اسکان غیررسمی……………………………….. ۳۳

شکل شماره ۵: دلایل شکل گیری اسکان غیررسمی………………………………………………………………. ۴۲

شکل شماره ۶: ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی……………………………………………………………. ۴۸

شکل شماره ۷: دیدگاه های علت گرا…………………………………………………………………………………………. ۵۱

شکل شماره ۸: دیدگاه های راه حل گرا……………………………………………………………………………………. ۵۵

شکل شماره ۹: ساختار کلی یک سامانه ظرفیت سازی…………………………………………………………… ۶۷

شکل شماره ۱۰: عناصر اصلی در فرآیند ظرفیت سازی…………………………………………………………. ۶۸

شکل شماره ۱۱: فرآیند اجرایی شدن سیاست توانمندسازی………………………………………………… ۷۲

شکل شماره ۱۲: مبدأ مهاجرت ساکنین محلات سورو و چاهستانیها به ترتیب اولویت…….. ۱۴۰

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار شماره ۱: قدمت و عمر بنا در محلات سورو و چاهستانیها………………………………………… ۱۰۴

نمودار شماره۲: مقایسه جمعیت محلات سورو و چاهستانیها با

شهر بندرعباس(سال ۱۳۸۵)…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

نمودار شماره۳: مقایسه تراکم ناخالص جمعیتی محلات سورو و

چاهستانیها با شهر بندرعباس(سال ۱۳۸۵)……………………………………………………………………………. ۱۱۶

نمودار شماره۴: مقایسه نرخ رشد جمعیت محلات سورو و چاهستانیها

با شهر بندرعباس(سال۸۹-۱۳۸۵)…………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

نمودار شماره ۵: روند تغییرات بعد خانوار در محلات سورو و چاهستانیها طی

سالهای۸۹-۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۸

نموار شماره۶: مقایسه تعداد جمعیت فعال و غیرفعال در محلات سورو و

چاهستانیها با شهر بندرعباس…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

نمودار شماره ۷: ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها

و شهر بندرعباس……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

نمودار شماره ۸ : درصد کیفیت ابنیه در محلات مورد مطالعه……………………………………………… ۱۳۱

نمودار شماره۹: درصد میزان بهره مندی ازتأسیسات زیربنایی واحدهای مسکونی

در محلات مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

نمودار شماره ۱۰: درصد کیفیت روشنایی محله از دید ساکنین………………………………………….. ۱۳۳

نمودار شماره ۱۱: ترکیب سنی و جنسی پاسخگویان……………………………………………………………. ۱۳۴

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار شماره ۱۲: درصد میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………….. ۱۳۵

نمودار شماره ۱۳: میزان بومی و غیربومی بودن ساکنین محله……………………………………………. ۱۳۶

نمودار شماره ۱۴: مبدأ مهاجرت ساکنین غیربومی……………………………………………………………….. ۱۳۸

نمودار شماره۱۵: علت مهاجرت ساکنین غیربومی به شهر بندرعباس………………………………… ۱۴۲

نمودار شماره ۱۶: علت انتخاب محله برای سکونت از دید ساکنین…………………………………….. ۱۴۳

نمودار شماره ۱۷: درصد سابقه سکونت در محله…………………………………………………………………… ۱۴۵

نمودار شماره ۱۸: درصد میزان صمیمیت ساکنین محله با یکدیگر…………………………………….. ۱۴۷

نمودار شماره ۱۹: درصد سابقه مشارکت ساکنین…………………………………………………………………. ۱۵۰

نمودار شماره ۲۰: درصد میزان مشارکت………………………………………………………………………………… ۱۵۱

نمودار شماره ۲۱: درصد نوع مشارکت ساکنین…………………………………………………………………….. ۱۵۲

نمودارشماره ۲۲: درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب…………………………………………………. ۱۵۴

نمودارشماره ۲۳: نوع جرایم موجود در محلات مورد مطالعه……………………………………………….. ۱۵۵

نمودارشماره ۲۴: درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین…………………………… ۱۵۶

نمودارشماره ۲۵: وضعیت اشتغال ساکنین…………………………………………………………………………….. ۱۵۸

نمودارشماره ۲۶: میزان درآمد ماهیانه……………………………………………………………………………………. ۱۶۱

نمودارشماره ۲۷: درصد نوع مالکیت……………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

نمودارشماره ۲۸: درصد رسمی یا غیررسمی مالکیت……………………………………………………………. ۱۶۳

نمودارشماره ۲۹: درصد میزان استفاده از امکانات دولتی یا خصوصی…………………………………. ۱۶۴

نمودارشماره ۳۰: درصد میزان خدمات رسانی شهرداری و دیگر

دستگاه های دولتی به محله………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

نمودارشماره ۳۱: نقش دستگاه های دولتی مسئول خدمات رسانی

به محلات از دید ساکنین………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷

فهرست تصاویر

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

تصویر شماره ۱: شکل گیری محله چاهستانیها بر اساس توپوگرافی زمین………………………….. ۱۲۶

تصویر شماره ۲: شکل گیری معابر و ساختمان های غیرهمسطح در محله چاهستانیها…….. ۱۲۷

تصویر شماره ۳: یکنواختی در استفاده از مصالح در محله چاهستانیها…………………………………. ۱۲۸

تصویر شماره ۴: تنوع مصالح بکار رفته در محله سورو…………………………………………………………… ۱۳۰

تصویر شماره ۵: فعالیت های مزاحم و غیررسمی در محله چاهستانیها………………………………. ۱۵۹

تصویر شماره ۶: فعالیت های مرتبط با محیط در محله سورو……………………………………………….. ۱۶۰

تصویر شماره ۷: فضاهای خالی بلااستفاده در محله سورو، مکانی برای تجمع زباله…………….. ۱۷۲

تصویر شماره ۸: کیفیت نامناسب معابر در محله سورو………………………………………………………….. ۱۷۲

تصویر شماره ۹: کیفیت نامناسب و کم عرض بودن معابر در محله چاهستانیها………………….. ۱۷۴

تصویر شماره ۱۰: نبودن سیستم جمع آوری فاضلاب در محله چاهستانیها……………………….. ۱۷۵

تصویر شماره ۱۱: فضاهای خالی بلااستفاده در محله چاهستانیها، مکانی برای تجمع زباله.. ۱۷۵

 

تعداد صفحه : ۲۵۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***