متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

 گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود  بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در  صنعت بانکداری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش عالی رجاء

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی

عنوان پایان نامه :

بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود  بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در  صنعت بانکداری

استاد راهنما :

 دکتر روح الله بیات

استاد مشاور:

دکتر جمال خانی جزنی

 

تابستان ۱۳۹۳

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این پژوهش به بررسی  تغییر شاخص سهام، ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری خواهیم پرداخت. که با مطالعه داده های جمع آوری شده از سایت بانک مرکزی و بورس با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS وEVIEWS که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته به این نتیجه می رسیم که نرخ سود سپرده ها روی سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرمیگذارد،همچنین شاخص سهام بر سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت موثر است اما نرخ ارز در سطوح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری تاثیر ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱) بیان و مساله……………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۲) اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق ……………………………………………………………..۸
۱-۳) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۴) پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق…………………………………………………………………………۱۱
۱-۵) فرضیه یا فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………۱۳
۱-۶) متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………۱۴
۱-۷) جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۸) روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۹) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۱۰) روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….۱۷
۱-۱۱) تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………….۱۷
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۲) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی
۲-۲-۱) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۲ ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….۲۲
۲-۲-۳) بازار مالی در ایران………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۴) بازارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………..۲۳
۲-۳) انواع بازار برای سرمایه گذاری………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴) واسطه های مالی……………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۴-۱) انواع واسطه های مالی………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۵) اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۶) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………۲۹
۲-۶-۱)  ساختار مالی بانک­پایه (بانک محور)………………………………………………………………۳۰
۲-۶-۲) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)………………………………………………………………..۳۱
۲-۶-۳) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)……………………………………………………..۳۲
۲-۶-۴) نظریه مالی و حقوقی……………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۵) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی………………………………………………۳۳
۲-۶-۶)  بانک؛ مکمل بازار سرمایه………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۶-۷) بانک؛ رقیب بازار سرمایه……………………………………………………………………………..۳۹
۲-۷) ارزیابی عملکرد بانک ها……………………………………………………………………………………۴۱
۲-۸)  ساختار نظام بانکی در ایران…………………………………………………………………………….۴۲
۲-۹) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی…………………………………..۴۶
۲-۱۰)  بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی…………………………………………………….۴۸
۲-۱۰-۱) امتیازات کلی بازار سرمایه……………………………….//……………………………………….۵۲
۲-۱۰-۲) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه…………………………………………………………………۵۳
۲-۱۱) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها……………………………………………………۵۵
۲-۱۲) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه مدت به وام های بلندمدت…………………….۵۶
۲-۱۳) سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بازار سرمایه……………………………………………….۵۶
۲-۱۳-۱) صندوق های سرمایه گذاری مشترکِ بانک ها…………………………………………………۵۷ ۲-۱۳-۲) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه………………………………………………………………….۵۸
۲-۱۳-۳) وضعیت ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در اقتصاد ایران…………………………….۶۰
۲-۱۳-۴) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره نویسی توسط بانک ها در بازار سرمایه………..۶۲
۲-۱۳-۵) چالشهای بازار سرمایه در ایران………………………………………………………………….۶۴
۲-۱۴) عوامل موثر بر قیمت سهام……………………………………………………………………………..۶۶
۲-۱۵) کارکرد بازارهای مالی……………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۱۶) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه……………………………..۷۳
۲-۱۷) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..۸۶
فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………۸۸
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۲) مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۳) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………۹۲
۳-۴) تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..۹۳
۳-۴ ۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۵ تعریف عملی متغیرها
۳-۵ ۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….۹۴
  ۳-۶-۲ متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….۹۶
۳-۷) تشریح مدل……………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۸) آزمون مدل ها…………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۹)تشریح مدل بر اساس فرضیات تحقیق………………………………………………………………۱۰۱
۳-۱۰ بکارگیری و آزمون مدل ها
۳-۱۰-۱ روش آماری…………………………………………………………………./……………………………۱۰۵
۳-۱۰-۲ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۳-۱۰-۳ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………۱۰۶
۳-۱۱) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۱)  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۴-۲) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۳) پایایی(مانایی) داده ها…………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۴) آزمون خود همبستگی خطاها (آزمون LM)…………………………………………………….114

۴-۵) آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)…………………………………………….۱۱۵

۴-۶) آزمون همبستگی داده­ها…………………………………………………………………………………۱۱۶

۴-۷) آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس (VIF)…………………………………118

۴-۸) برآورد مدل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۹) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
فصل پنجم : خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………۱۲۸

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۲) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۳) اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۵-۴) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۳۱

۵-۵) نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۳۳

۵-۶) مقایسه با دیگر تحقیقات……………………………………………………………………………….۱۳۶

۵-۷) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….۱۳۷

۵-۸) پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق

۵-۸-۱) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………….۱۳۹

۵-۸-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..۱۴۰

۵-۹) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۴۱

ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲
منابع……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹ 
تعداد صفحه : ۱۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***