پایان نامه بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بزرگ)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری                          
     
عنوان :
بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بزرگ)
 
 
تابستان ۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۷ 
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵-۱- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۵-۲- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۸  
۱-۷- تعاریف متغیرها…………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق………………………………………………………………….. ۹
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق…………………………………………………………………. ۹
۱-۸-  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۸-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۸-۳- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- عملکرد مدیریت………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۱-۲- عملکرد، تعاریف ومفاهیم آن………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۱-۳- هدف از تعریف عملکرد……………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-۴- ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱-۵- نقش رضایتمندی عملکرد…………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۶- مدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۱-۷- تعریف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۱-۸- ویژگیها و مزیت های سیستم مدیریت عملکرد موفق…………………………………………. ۱۹
۲-۱-۹- خط مشی مدیریت عملکرد………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۱-۱۰- اندازه گیری عملکرد مدیریت……………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۱۱-مدیریت بهبود عملکرد……………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۱-۱۲- عناصر اصلی مدیریت عملکرد…………………………………………………………………… ۲۲
۲-۱-۱۳- چالش های مدیریت در عملکرد………………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۱۴- نقش واهمیت بودجه ریزی درعملکرد مدیریت……………………………………………… ۲۳
۲-۲- بودجه ریزی مشارکتی…………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲-۱- تاریخچه بودجه ریزی در ایران……………………………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۲- مدیریت بودجه یی ایران…………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۳- تعاریف بودجه………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۴- بودجه ریزی به معنی عام و خاص……………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲-۵- فرایند بودجه ریزی…………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۲-۶- رابطه بین اطلاعات حسابداری  و بودجه………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۷- نقش اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی……………………………………………………… ۳۱
۲-۲-۸- تخصیص منابع در نظام بودجه ریزی…………………………………………………………….. ۳۲
۲-۲-۸-۱- بودجه نمایشی…………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۲-۸-۲- بودجه غیر مستقیم………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۸-۳- بودجه مستقیم……………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۹- انواع سیستم های بودجه بندی……………………………………………………………………… ۳۳
۲-۲-۹-۱- بودجه بندی سنتی………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۲-۹-۲- سیستم بودجه بندی بر مبنای برنامه……………………………………………………………. ۳۳
۲-۲-۹-۳- بودجه بندی برمبنای عملکرد…………………………………………………………………… ۳۳
۲-۲-۹-۴- بودجه بندی برمبنای فعالیت……………………………………………………………………. ۳۳
۲-۲-۹-۵- بودجه بندی بر مبنای صفر……………………………………………………………………… ۳۴
۲-۲-۱۰- بودجه بندی دستوری………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲- ۱۱- مفهوم  مشارکت در بودجه بندی………………………………………………………………. ۳۵
۲-۲-۱۲- مزیت مشارکت در بودجه بندی………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۲-۱۳- نقش کارکنان در مشارکت بودجه بندی………………………………………………………… ۳۸
۲-۲-۱۴- نقش مدیران در مشارکت بودجه………………………………………………………………… ۳۹
۲-۲-۱۵- کارکردهای مشارکت در بودجه بندی………………………………………………………….. ۴۰
۲-۲-۱۶- مشارکت بودجه بندی و نقش میانجی تعهد سازمانی بر عملکرد………………………….. ۴۱
۲-۳- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۱- عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۲- عدالت سازمانی و رفتار سازمانی………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۳-۳- پیامد رفتاری عدالت در سازمان……………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۴- ابعاد عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۴-۱- عدالت توزیعی…………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳-۴-۲- عدالت مراوده ای…………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۴-۳- عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۵- رویه های عادلانه  در سازمان………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۶- مفهوم عدالت رویه ای……………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۳-۷- جنبه های عدالت رویه ای………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۳-۷-۱- جنبه ساختاری…………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۳-۷-۲- جنبه اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۳-۸- نقش قانونی عدالت رویه ای……………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۳-۹- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۳-۱۰- هدف عمده عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………… ۴۹
۲-۳-۱۱- عدالت رویه ای و تصمیم گیری در بودجه ریزی……………………………………………. ۴۹
۲-۳- ۱۲- عدالت رویه ای در سازمان……………………………………………………………………… ۵۰
۲-۳-۱۳- عدالت رویه ای بودجه ای بر عملکرد مدیریتی………………………………………………. ۵۰
۲-۴- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۴-۱- مفهوم تعهد…………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۴-۲- انواع تعهد………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۴-۳- تعاریف تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۴-۴- انواع تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۴-۵- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۴-۵-۱- مطالعه کوچ و استیرز…………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۴-۵-۲- مطالعه مودی و همکاران………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۴-۶-کار آمدی تعهد سازمانی……………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۴-۷- التزام تعهد سازمانی بر عملکرد……………………………………………………………………. ۵۷
۲-۴-۸- نگرش تعهد سازمانی بر عملکرد………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۴-۹- دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………………………………………………………….. ۵۸
۲-۴-۱۰- ارتباط بین مشارکت بودجه، عدالت رویه ای و عملکرد  مدیریت………………………. ۵۹
۲-۵- پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۵-۲- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………. ۶۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۲- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۳- جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۵- روشهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۶۶
۳-۶- پرسشنامه پژوهش………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۷- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………. ۶۸
۳-۷-۱- روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۸- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۹- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………….. ۷۰
۳-۱۰- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. ۷۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………. ۷۴
۴-۲-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… ۷۴
۴-۲-۲- توصیف تحصیلات…………………………………………………………………………………… ۷۵
۴-۲-۳- توصیف سن……………………………………………………………………………………………. ۷۶
۴-۳- توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………. ۷۷
۴-۴- علائم اختصاری در نمودارها و جداول………………………………………………………………. ۷۷
۴-۵-  بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق……………………………………………………….. ۷۷
۴-۶- تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………… ۷۸
۴-۶-۱- تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری……………………………………………….. ۷۸
۴-۶-۲- تحلیل عاملی تاییدی متغیر بودجه بندی مشارکتی……………………………………………… ۷۹
۴-۶-۳- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی……………………. ۸۰
۴-۶-۴- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………………………………… ۸۱
۴-۶-۵- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………. ۸۲
۴-۶-۶- تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………….. ۸۳
۴-۶-۷-شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی………………………………. ۸۴
۴-۶-۸- تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی……………………………………………………. ۸۵
۴-۶-۹- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر عملکرد مدیریتی………………………….. ۸۶
۴-۷- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاری……………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۷-۲- آزمون فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۷-۳- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق………………………………………………… ۹۰
۴-۷-۴- تحلیل مسیر فرضیات………………………………………………………………………………… ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۵-۲- نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… ۹۳
۵-۲-۱- متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………….. ۹۳
۵-۲-۲- متغیرهای اصلی……………………………………………………………………………………….. ۹۴
۵-۳- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی……………………………………………………………. ۹۴
۵-۴- نتایج آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………. ۹۴
۵-۵- نتایج تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………. ۹۵
۵-۵-۱- متغیر بودجه بندی مشارکتی………………………………………………………………………… ۹۵
۵-۵-۲- عدالت رویه ای در بودجه………………………………………………………………………….. ۹۵
۵-۵-۳- متغیر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… ۹۵
۵-۵-۴- متغیرعملکرد مدیریتی………………………………………………………………………………… ۹۵
۵-۶- نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. ۹۶
۵-۶-۱- فرضیه ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۶
۵-۶-۲- فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۶
۵-۶-۳- فرضیه ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۶
۵-۶-۴- فرضیه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۷
۵-۶-۵- فرضیه ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۷
۵-۷- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق…………………………………………………………………… ۹۷
۵-۸- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹۹
۵-۹- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………. ۱۰۰
منابع…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
جدول۲-۱- مقایسه ویژگیهای انواع تکنیکهای بودجه بندی……………………………………………… ۳۴
جدول ۲-۲-  مقایسه مدل های فرهنگ………………………………………………………………………. ۳۹
جدول ۳-۱- ارزش گذاری طیف لیکرت…………………………………………………………………….. ۶۷
جدول ۳-۲- فراوانی سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………….. ۶۷
جدول ۳-۳- محاسبه پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۷۰
جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………. ۷۴
جدول۴-۲- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………. ۷۵
جدول۴-۳- توصیف سن……………………………………………………………………………………….. ۷۶
جدول ۴-۴- آمار توصیفی متغیرهای اصلی و فرعی……………………………………………………… ۷۷
جدول ۴-۵- فهرست علائم اختصاری تحلیل………………………………………………………………. ۷۷
جدول۴-۶- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق………………………………….. ۷۸
جدول ۴-۷- شاخصهای برازش متغیر بودجه بندی مشارکتی…………………………………………… ۸۰
جدول ۴-۸- شاخصهای برازش متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی………………………………. ۸۲
جدول ۴-۹- شاخصهای برازش متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………… ۸۴
جدول ۴-۱۰- شاخصهای برازش متغیر عملکرد مدیریتی……………………………………………….. ۸۶
جدول ۴-۱۱- شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق…………………………………………. ۹۰
جدول ۴-۱۲- مسیرهای مستقیم مورد بررسی……………………………………………………………… ۹۱
جدول ۴-۱۳- مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی…………………………………………………………. ۹۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
نمودار۴-۱- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………… ۷۴
نمودار ۴-۲- نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………… ۷۵
نمودار ۴-۳- نمودار میله ای سابقه کار……………………………………………………………………….. ۷۶
نمودار ۴-۴- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت بار عاملی……………………. ۷۹
نمودار ۴-۵- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت ضرایب معناداری………….. ۸۰
نمودار ۴-۶-  مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت بارهای عاملی…………. ۸۱
نمودار ۴-۷- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عدالت رویه ای در بودجه بندی در حالت ضرایب معناداری………. ۸۲
نمودار ۴-۸- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت بارهای عاملی…………….. ۸۳
نمودار ۴-۹- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر تعهد سازمانی در حالت ضرایب معناداری………… ۸۴
نمودار ۴-۱۰- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت بارهای عاملی………. ۸۵
نمودار ۴-۱۱- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد مدیریتی در حالت ضرایب معناداری….. ۸۶
نمودار ۴-۱۲- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری……………………………… ۸۸
نمودار ۴-۱۳- مدل فرضیات اصلی تحقیق در حالت ضرایب ساختاری……………………………… ۸۹
نمودار ۴-۱۴- مدل تحلیل مسیر فرضیات فرعی………………………………………………………….. ۹۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷
شکل ۲-۱- عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی……………………………………………………….. ۵۵
شکل ۲-۲- پیش شرطهای تعهد سازمانی………………………………………………………………………. ۵۶
 
 
 
 
 
 


چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر بودجه ریزی مشارکتی (با نقش میانجی عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی) بر عملکرد مدیریتی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بزرگ می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل ۳۲ سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف ۵ گزینه ای لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران درگیر در بودجه در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بزرگ می باشند. با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه ای بودجه و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران تاثیرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان از میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی عدالت رویه ای می باشد. میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی به  مقدار ۰٫۲۷ می باشد که می توان نتیجه گرفت تعهد سازمانی نیز نقش میانجی دارد.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی مشارکتی، عدالت رویه بودجه ای، تعهد سازمانی، عملکرد مدیریتی
 
 
 
 


 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه
بودجه نویسی ابزار یا وسیله ای برای برنامه ریزی، هماهنگ کردن امور، ایجاد انگیزه، اعمال کنترل و ارزیابی عملکرد است. بودجه بندی از وظایف مدیران و بودجه، ابزاری برای کنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد است. مطالعات زیادی نشان می دهند که مشارکت کارکنان سطوح مختلف در تهیه بودجه، موجبات بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد (رجبی وهمکاران، ۱۳۹۳). در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملکرد مدیریتی نشان می دهند. مشارکت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیر دستان آنها در فرآیند تشخیص کاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشارکت بودجه ای بر عملکرد مدیریتی اثر می گذارد. یک بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراکز مسئولیت پذیر در یک سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملکرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است (Minai & mun,2013).
بودجه بیانگر انتظارات کمپانی است که در شرایط اقتصادی مدت زمان آتی ارائه شده است. نقش بودجه در میان دیگر تفاسیر ارائه شده توسط کوپر[۱] (۲۰۰۷) عبارتست از؛ تعیین نیازمندیهای سرمایه خدمات در راستای نیاز به فعالیتهای برنامه ریزی شده در طول دوره معین، برآورد هزینه مجموعه ای از فعالیت ها و متعاقباً تعیین آن دسته از فعالیت هایی که متعهد به ظرفیت منابع قابل دسترسی هستند، کنترل تجارت از طریق تخصیص سرمایه تجارتی با فعالیت های گوناگون و تنظیم این اختصاص بین فعالیت ها در طول دوره زمانی برنامه ریزی شده است Zainuddin & Isa,2011)).
در فرآیند بودجه ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روشهایی است که سازمان مربوطه بکار می گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمانها آن را برای منابع مورد نظر مصرف می کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه ریزی می شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (Mckay,2003 ).
بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد. از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است. به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع، تعداد کارکنان و … متمرکز شده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره و ارائه شده (PEM) مدیریت مخارج بخش عمومی بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه ۱۹۸۰، جریان فکری (PA) مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و ظهور (NPM) آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین کرد که بر خصوصی سازی، پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت های تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزی عملیاتی در نظام های خدمات دولتی کشورهای پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی(در مقام پاسخگو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تری همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت های مندرج در بودجه دولت شدند.(Mcgill, 2001)
در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملکرد مدیریتی نشان می دهند. لذا مشارکت مدیریتی در بودجه بندی، یکی از روش هایی است که در متون پژوهش به آن توصیه می شود. مشارکت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیردستان آنها در فرآیند تشخیص کاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشارکت بودجه ای بر عملکرد مدیریتی اثر می گذارد. یک بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراکز مسئولیت پذیر در یک سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملکرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است ( ۱۹۷۹Kenis, ).
                                                                                                                    
۱-۲- بیان مسئله
بودجه بندی مشارکتی پدیده ی جدیدی است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ در شهر پروتو آلگره برزیل به کار گرفته شد. در آن زمان، این شهر با مشکلاتی همچون؛ توزیع ناعادلانه درآمد، سطح پایین مشارکت عمومی، مدیریت ناکارآمد منابع شهری و عدم شفافیت در اقدامات دولت مواجه بود(علی بیگی و همکاران،۱۳۹۱). برانل(۱۹۸۲) مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. افزایش مشارکت در بودجه در سازمان برای به دست آوردن میزان پذیرفته شده بودجه کمک می کند. مشارکت بودجه نیز به افزایش انگیزه ونگرش کاری کارکنان، رسیدن به تعهد به هدف سطوح بالاتر از مدیران سطح پایین تر و بهبود تقارن اطلاعات بین مدیریت ارشد و مدیریت سطح پایین کمک می کند ((Minai & mun,2013. مشارکت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله کردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمرکز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود و همچنین ممکن است منجر به افزایش تفکر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی و همکاران، ۱۳۸۶). بودجه بندی مشارکتی می تواند موجب افزایش توانمندی ها، مشارکت گروه های حاشیه، تخصیص بهتر و کاراتر بودجه ها، استفاده مناسب تر از منابع، اثر بخشی سیاست های مالی و….  شود. به عبارتی دیگر این روش برای ذینفعان این فرصت را فراهم می آورد که در فرآیند تصمیم گیری و در زمینه ی هزینه ها و بودجه ها مشارکت داشته باشند. این روش هم چنین دارای پتانسیل بسیار بالایی برای بخش تحقیق و ترویج در سازمان است)۲۰۰۸(Sintomer,.
مشارکت در بودجه بندی منجر به افزایش اطلاعات در دسترس کارمندان شده، این عامل منجر به افزایش کارایی مدیران می شود. همچنین با افزایش ناپایداری و نوسان در محیط سازمان، آثارمثبت عملکردی مشارکت در بودجه بندی افزایش می یابد(توکلی و همکاران، ۱۳۸۶). مشارکت در بودجه بندی در مورد مدیرانی که نگرش یا انگیزه مطلوبتر دارند، با بهبود عملکرد همراه است، درحالی که مشارکت مدیرانی که نگرش یا انگیزه نامطلوبی داشتند، با عملکرد مختل شده همراه بوده است(.(Mia,1988
بودجه مشارکتی درگیری مدیران یا مرئوسان در فرایندهای بودجه بندی است. برای سنجش بودجه مشارکت ها، ابزارهایی به کار گرفته شده که توسط میلان[۲] (۱۹۷۵) توسعه یافت. مشارکت در تنظیم و تدوین بودجه از اشتیاق مدیران ناشی می شود. سپس آنان قصد دارند که انرژی ورودی بیشتر و زمان بیشتری را در کار صرف کنند تا به اهداف بودجه ها نائل شوند. مطابق نظر سیگل و مارکونی[۳] (۱۹۸۹) مشارکت در بودجه بندی مزایا و معایبی دارد. مزایای آن وضعیتی است که عملکرد سازمانی را افزایش می دهد. ضعف مشارکت هم، این است که دقت زیادی را در بر می گیرد که می تواند موجب اختلال رفتاری، مانند اینکه افراد اختلاف بودجه بندی را ایجاد می کنند.۲۰۱۴) Syahputra,).
 بر اساس نظریه عدالت رویه ای، مشارکت زیردستان را قادر می سازد تا هم رأی و هم حق بیان داشته باشند، لذا آنها احساس می کنند که این روش عادلانه است هنگامی که آنهاهم حق بیان و هم حق رای دارند، درجه بالایی ازکنترل فرایند را در بودجه خود احساس می کنند(Zainuddin & Isa,2011). فلاهرتی و پاپاس(۲۰۰۰) از داده هایی که از فروشندگان۱۱ نمایندگی اتومبیل در آمریکا جمع آوری کردند، دریافتند که نوعی همبستگی مثبت قوی بین عدالت رویه ای واعتماد کارکنان به مدیرانشان وجود دارد (رضائیان و همکاران،۱۳۸۷). تعهد سازمانی، نقش مداخله گری را در رابطه بین مشارکت بودجه و عملکرد ایفا می کند. نوری وپارکر(۱۹۹۸) استدلال کردند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت اگر به آنها اجازه داده شود که در فرآیند بودجه مشارکت کنند ((Minai & mun,2013. طبق گفته فارمر و همکاران[۴]  (2003)  چنانچه کارکنان رویه ها را منصفانه ببینند، آنها احتمالاً به سازمان نیز از دید مثبت می نگرند و به آن متعهد می شوند، حتی اگر هم زمان از ستاده های خود ناراضی باشند (دهقانیان و همکاران،۱۳۹۲). مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. تقاضا برای بودجه بندی مشارکتی، به طور کامل توسط نیاز به داشتن بودجه کافی، ترویج تعهد سازمانی بهتر و تشویق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش حمایت می شود (Zainuddin & Isa,2011). مطالعات قبلی در رابطه با تعهد سازمانی، بیان کردند که تعهد سازمانی به طور مثبت به عملکرد مرتبط می باشد. مقالات رفتاری نیز شواهدی را ارائه می دهند که مدیران با تعهد سازمانی بالاتر، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن منافع سازمانی دارند و مایل به کارسخت­تر برای رسیدن به اهداف سازمانی باشند ((Minai & mun,2013. از طریق مشارکت و از طریق توافق همه کارکنان، اهداف معقول تعیین می شوند. اگر کارکنان معتقد باشند که آنچه قرار است دریافت شود را دریافت می کنند، ادراک آنها از عدالت ممکن است افزایش یابد. در غیر این صورت، کارکنان ممکن است واکنش منفی نشان دهند علاوه بر این، درک راهی که از طریق آن بودجه، توزیع می شود بوسیله مشارکت در فرایند، بهبود می یابد. هنگامی که کارکنان در این فرایند شرکت می کنند، کنترل بر فرآیندها ایجاد می شود، که پس از آن درک آنها از عدالت رویه ای افزایش خواهد یافت. مقالات موجود شواهد تجربی را از تاثیر مثبت مشارکت در عدالت رویه ای ارائه کرده (Zainuddin & Isa,2011). ماینر[۵] (۱۹۹۵) معتقد بود که مشارکت بودجه ای بر اعتماد زیر دستان نسبت به کارفرما اثر گذاشته و منجر به ایجاد اعتماد به سازمان و تعهد سازمانی قویتر می شود. به عبارت دیگر، تحت این شرایط، مدیران در فرآیند بودجه بندی مشارکت می کنند. عدالت رویه ای منجر به ایجاد یک حس تعهد قوی نسبت به سازمان و عملکرد بالاتر آن می شود ((Minai & mun,2013. بررسیهای پژوهشگر حاکی است که علیرغم اهمیت موضوع پژوهش جامعی در خصوص تاثیر مشارکت بودجه ای، بر عملکرد مدیریتی از طریق عدالت رویه ای، تعهد سازمانی انجام نشده است. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به  این سوال اصلی است که آیا بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ تاثیر دارد؟
 
 
 
 
 
۱-۳- مدل مفهومی پژوهش
مدل مورد بررسی در پژوهش حاضر از مطالعه مینای[۶] (۲۰۱۳) اقتباس شده است. در این مدل بودجه بندی مشارکتی به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای عدالت رویه ای در بودجه و تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی تحقیق در نظر گرفته شده است و متغیر عملکرد مدیریت نیز به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می باشد:
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق (Minai & mun,2013)
 
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق
امروزه معرفی بودجه بعنوان وسیله ای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در دسترس(طرح ریزی و بهبود مدیریت) نقش ممتاز و تعیین کننده ای به بودجه ریزی نوین داده است. علاوه بر این شفاف سازی، افزایش کارایی و اثربخشی و ارائه مبنایی صحیح برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و در نهایت ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در روش جدید بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است (مهدوی، ۱۳۸۶).
مشارکت در بودجه بندی، به مدیریت فرصتی برای تحت تأثیر قرار دادن بودجه قبل از نهایی شدن آن فراهم می کند، لذا مدیر الزاماً نقش فعالی دارد و می تواند مشارکت بیشتری در بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف برای تعیین اهداف بودجه داشته باشد. بنابراین، مشارکت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله کردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمرکز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود .همچنین ممکن است منجر به افزایش تفکر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی، اعتمادی، ۱۳۸۶). مشارکت انگیزش را نیرومند می سازد، زیرا کارکنان احساس می کنند مورد پذیرش بیشتر هستند و در کارهای آن درگیرند. از این راه احساس احترام به خود، رضایت شغلی و همکاری با مدیریت می تواند بهبود یابد. پیامدهای مشارکت اغلب در قالب کاهش تعارض و فشار عصبی در کار، تعهد و دلبستگی بیشتر به هدف ها و پذیرش بهتر از دگرگونی ها پدیدار می شود (رجبی و همکاران،۱۳۹۳).
بنابراین در سازمانی مثل شهرداری ها که در نظام بودجه ریزی آن، هم از نظرات بخش های اداری استفاده می شود و هم از اعضای شورای شهر، می توانیم اثرات بودجه برمبنای مشارکت که بر عملکرد مدیران تاثیر دارد را مورد بررسی قرار دهیم .
 
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ می باشد.
 
۱-۵-۲- اهداف فرعی

  1. بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریت می باشد.
  2. بررسی تاثیر عدالت رویه ای بودجه بر عملکرد مدیریت می باشد.
  3. بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد مدیریت باشد.
  4. توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

[۱] Coper
[۲] Milan
[۳] Sigel and marconi
[۴] Farmer et all
[۵] Mainer
[۶] Minai
 
تعداد صفحه :۱۳۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com