پایان نامه   بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری، تأخیر درتعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت های …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

        دانشگاه آزاد اسلامی
       واحد بین الملل قشم
 
پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
 
رشته و گرایش:
حسابداری
 
 
عنوان
  بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری، تأخیر درتعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

 
تابستان ۱۳۹۴
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
چکیده: ………………………………………………………………………………………………………………… ۱
 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵- سؤالات تحقیق.. ۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۸
۱-۷ روش انجام تحقیق.. ۸
۱-۷-۱-روش پژوهش وگرد آوری دادها ۸
۱-۷-۲-جامعه آماری و نمونه آماری.. ۸
۱-۷-۲-۱-جامعه آماری.. ۸
۱-۷-۲-۲ روش نمونه­­گیری.. ۹
۱-۸- متغیرهای تحقیق.. ۱۰
۱-۸-۱- متغیرمستقل.. ۱۰
۱-۸-۲-  متغیرهای وابسته. ۱۰
۱-۸-۳-  متغیرهای کنترلی.. ۱۰
۱-۹-  تعاریف نظری واژه‏های کلیدی.. ۱۱
۱-۱۰-  ساختار کلی تحقیق.. ۱۲
۱-۱۱- خلاصه فصل.. ۱۲
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- اطلاعات حسابداری.. ۱۵
۲-۲-۱-  اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری.. ۱۶
۲-۲-۳-  اهداف عمده اطلاعات حسابداری.. ۱۸
۲-۲-۴-  تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. ۲۰
۲-۲-۵- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.. ۲۱
۲-۲-۵-۱-  خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. ۲۳
۲-۲-۵-۲-  خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات.. ۲۳
۲-۲-۶-  کیفیت اطلاعات حسابداری.. ۲۴
۲-۲-۷-  عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری.. ۲۵
۲-۸-  اقلام تعهدی.. ۲۷
۲-۸-۱-  اجزای اقلام تعهدی.. ۲۷
۲-۸-۲-  نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. ۲۸
۲-۸-۳-  کیفیت اقلام تعهدی.. ۲۹
۲-۹-  بازده. ۳۰
۲-۹-۱- انواع بازده. ۳۱
۲-۹-۱-۱-  بازده کمی.. ۳۱
۲-۹-۱-۲-  بازده کیفی.. ۳۵
۲-۹-۲-  نرخ بازده مورد انتظار. ۳۶
۲-۹-۳- نرخ بازده واقعی سهام. ۳۷
۲-۹-۳-۱- نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). ۳۷
۲-۹-۳-۲- نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). ۳۹
۲-۹-۴-  نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی.. ۴۱
۲-۹-۵- اجزای بازده. ۴۱
۲-۹-۵-۱- سود دریافتی.. ۴۱
۲-۹-۵-۲-  سود (زیان) سرمایه. ۴۲
۲-۹-۶-  عوامل مؤثر بر بازده. ۴۳
۲-۹-۷-  روش محاسبه بازده سهام آتی.. ۴۴
۲-۱۰- قیمت سهام. ۴۵
۲-۱۰-۱- تعیین قیمت سهام. ۴۵
۲-۱۰-۲-  روش های ارزیابی قیمت سهام. ۴۷
۲-۱۰-۳- عوامل مؤثر بر قیمت سهام. ۴۹
۲-۱۰-۳-۱-  عوامل بیرونی.. ۵۰
۲-۱۰-۳-۲- عوامل سیاسی و نظامی.. ۵۱
۲-۱۰-۳-۳-  عوامل درونی.. ۵۲
۲-۱۰-۴-  انواع قیمت سهم. ۵۳
۲-۱۰- ۴-۱-  قیمت اسمی.. ۵۳
۲-۱۰-۴-۲-  قیمت دفتری.. ۵۳
۲-۱۰-۴-۳-  قیمت ذاتی.. ۵۳
۲-۱۰-۴-۴-  قیمت بازار. ۵۴
۲-۱۱- پیشینه تحقیق.. ۵۵
۲-۱۱-۱-  پیشینه مرتبط با فرضیه اول. ۵۵
۲-۱۱-۲- پیشینه مرتبط با فرضیه دوم. ۵۹
۲-۱۲- چارچوب مفهومی تحقیق.. ۶۴
۲-۱۳- خلاصه فصل.. ۶۵
 
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۶۷
۳-۲- سؤالات تحقیق.. ۶۸
۳-۳- فرضیه های تحقیق.. ۶۸
۳-۴- متغیرهای تحقیق ۶۸
۳-۵-  متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ۶۹
۳-۵-۱- متغیر مستقل.. ۶۹
۳-۴-۲- متغیرهای وابسته. ۷۰
۳-۴-۳- متغیرهای کنترل. ۷۱
۳-۶- مدل های تحقیق.. ۷۲
۳-۷- قلمرو تحقیق.. ۷۳
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.. ۷۳
۳-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق.. ۷۳
۳-۷-۳- قلمرو مکانی تحقیق.. ۷۳
۳-۸- جامعه آماری و روش نمونه گیری.. ۷۳
۳-۹- نوع روش تحقیق.. ۷۴
۳-۱۰- آزمون های مورداستفاده در تحقیق.. ۷۵
۳-۱۰-۱- بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن. ۷۵
۳-۱۰-۱-۱- آزمون معنی دار بودن اثرات فردی (F لیمر). ۷۶
۳-۱۰-۱-۲- آزمون هاسمن.. ۷۷
۳-۱۰-۲-  تحلیل رگرسیون. ۷۸
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
۳-۱۰-۲-۱- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 78
۳-۱۰-۲-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS). 79
۳-۱۰-۳- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. ۷۹
۳-۱۰-۳-۱-  آزمون نرمال بودن. ۸۱
۳-۱۰-۳-۲-  آزمون عدم خود همبستگی.. ۸۱
۳-۱۰-۳-۳-  آزمون همسانی واریانس… ۸۲
۳-۱۰-۳-۴-  آزمون t. 83
۳-۱۰-۳-۵-  آزمون F فیشر. ۸۳
۳-۱۱-  روش جمع آوری اطلاعات.. ۸۴
۳-۱۲- خلاصه فصل.. ۸۴
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۸۶
۴-۲- بررسی آمار توصیفی.. ۸۶
۴-۳- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق.. ۸۷
۴-۳-۱- تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی.. ۸۷
۴-۳-۱-۱- آزمون F لیمر. ۸۷
۴-۳-۱-۲- آزمون هاسمن.. ۸۸
۴-۳-۲- بررسی فروض کلاسیک و برآورد مدل ها و تجزیه و تحلیل نتایج. ۸۹
۴-۴- آزمون فرضیه های پژوهش۹۱
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول. ۹۱
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم  94
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
۴-۵- خلاصه فصل  96
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۹۸
۵-۲-  نتایج آزمون فرضیات.. ۹۸
۵-۳- نتیجه گیری.. ۹۹
۵-۳-۱- تحلیل نتیجه ی فرضیه اول. ۱۰۰
۵-۳-۲  تحلیل نتیجه ی فرضیه دوم. ۱۰۱
۵-۴-  پیشنهادهای تحقیق.. ۱۰۱
۵-۴-۱- پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۱۰۱
۵-۴-۲- پیشنهادهایی در زمینه تحقیقات آتی.. ۱۰۳
۵-۵- منابع. ۱۰۴
۵-۵-۱- منابع داخلی.. ۱۰۴
۵-۶-۲- منابع خارجی.. ۱۱۱
پیوست ها ۱۱۳
پیوست الف) نام شرکت های نمونه آماری.. ۱۱۳
پیوست ب) خروجی های آماری نرم افزارهای Eviews، Stata. 115


فهرست جداول
عنوان                                                                                                                     شماره صفحه
 
 جدول ۴-۱: آمار توصیفی هر یک از متغیرهای استفاده شده در پژوهش… ۸۶
 جدول۴-۲: نتایج آزمون F لیمر فرضیه ها ۸۸
جدول ۴-۳: نتایج آزمون هاسمن فرضیه ها ۸۸
جدول ۴-۴: نتایج آزمون جارکو-برآ مدل های پژوهش… ۸۹
جدول ۴-۵: نتایج آزمون ولدریج مدل های پژوهش……………………………………………………………………. ۸۹
جدول ۴-۶: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل های پژوهش… ۹۰
جدول ۴-۷: نتایج برآورد مدل  برای فرضیه اول با بهره گرفتن از روش  GLS.. 92
جدول ۴-۸: نتایج برآورد مدل  برای فرضیه دوم با بهره گرفتن از روش  GLS.. 94
جدول ۵-۱ : نتایج آزمون فرضیات پژوهش… ۹۹


چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور تعداد ۹۲ شرکت طی بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه­ای و داده­های مالی مورد نیاز از مراجعه به صورت­های مالی و نرم افزار مالی ره آورد نوین ۳ استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه­بندی شده، محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزارهای Eviews، Stata تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان ۹۵/۰ با بهره گیری از آزمون رگرسیون و پیرسون نتایج نشان داد، کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام رابطه معنادار دارد.
 
کلمات کلیدی: کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام، اقلام تعهدی و بازده آتی سهام
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه
نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملاً روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست. صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان آن محسوب می گردند. اهداف کلی صورت های مالی، تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند. ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند (یحیی زاده فر و احمدپور، ۱۳۸۱). مطالعات زیادی در مورد چگونگی تأثیر اطلاعات مالی بر بازده و قیمت سهام در نتیجه ی تصمیمات سرمایه گذاری صورت گرفته است. گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.
۱-۲- بیان مسأله
به گفته برون (۱۹۹۹) محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تأثیرگذار بر استفاده کنندگان، سیستم حسابداری و بازارهای سرمایه می باشد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان دهد. به همین دلیل اطلاعات آن می تواند در رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد.  سرمایه گذاران دائماً در حال جستوجو الگوهایی برای پیش بینی قیمت و بازده می باشند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری می باشد(مهرابی و همکاران، ۱۳۸۶، ۹۴).
به عبارت دیگر، اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود. از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهند. هر قدر ارائه ی اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیکتر باشد، اطلاعات به موقع تر خواهد بود. مصداق این موضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده ی به موقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمایه گذاران، می تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکتها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه داشته باشد(مهدوی و جمالیان پور، ۱۳۸۹).
سهامداران و سرمایه گذاران، همواره در پی اطلاعاتی هستند که آنان را در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسبترین پورتفوی، یاری کند. یکی از مباحث مهمی که تصمیم های سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، کیفیت اطلاعات حسابداری است (احمدی و جمالی، ۱۳۹۲، ۲).
اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بخشی از اطلاعاتی است که سرمایه گذاران برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی به کار می برند؛ تجدید نظر در پیش بینی جریان های نقد آتی بر مبنای اطلاعات بی کیفیت در مقایسه با تجدیدنظر مبتنی بر اطلاعات با کیفیت مطلوب، منجر به برآوردهای نامشخصی از قیمت سهم می شود. با توجه به عدم اطمینان حاصل از کیفیت نامطلوب اطلاعات در برآورد قیمت سهام، با گذر زمان، درک بهتری از محتوای اطلاعات منتشره فراهم می شود و نیز یادگیری از ارزیابی های سایر سرمایه گذاران منجر به بهبود تجدیدنظر در برآوردها شده و در نهایت تعدیل قیمت سهم با تأخیر روی خواهد داد(رحمانی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۳۸).
پژوهشگران مالی، همواره به دنبال متغیرهایی هستند که بتوانند از طریق آنها، بازده سهام را برای دوره های آتی با درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و مدل های قبلی پیش بینی کنند. شناسایی چگونگی واکنش بازار سهام به اطلاعات حسابداری، در تشخیص کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات صورتهای مالی اساسی، از اهمیت زیادی برخوردار است . تحقیق های تجربی نشان می دهند، ارقام حسابداری توانایی پیش بینی دارند و می توان ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات حسابداری را به منزله یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری پذیرفت(هندریکسون و ون بردا[۱]، ۱۳۸۸). تأخیر در تعدیل قیمت[۲] برای خریدار و فروشنده مخاطره آمیز است و این مخاطره ناشی از عدم انعکاس کامل اطلاعات در قیمت است. انعکاس کامل و بلادرنگ اطلاعات ممکن است اثرات منفی و یا مثبت بر قیمت سهم داشته باشد. در حالی که خریدار و فروشنده به موجب این انتخاب انتظار کسب صرف ریسک را دارند و بدین طریق رخداد کژ گزینی بعید نخواهد بود(کالن و همکاران[۳]، ۲۰۱۳). بنابراین کیفیت اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام مؤثر خواهد، بود که این موضوع به خودی خود سرعت تعدیل قیمت را تحت الشعاع قرار می دهد، علاوه براین کیفیت اطلاعات حسابداری  نقش مهمی بر پیش بین بازده سهام دارد. با توجه به مطالب عنوان شده هدف از این مطالعه دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و پیش بینی بازده های آتی ارتباط معناداری دارد؟ به این منظور در این تحقیق به بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده های آتی خواهیم پرداخت.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
نقش اطلاعات در زمینه ی تصمیم گیری های اقتصادی بسیار حیاتی است و سرمایه گذاران بدون اطلاعات کافی، فرصتها و خطرات سرمایه گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی دهند. برای این که اطلاعات بتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی موثر واقع شود، باید در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گرفته باشد. به موقع بودن، یکی از خصوصیات مربوط بودن اطلاعات بوده و به معنای آن است که اطلاعات مالی باید زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد(هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بیانیه ی شماره ی۲)(خدادادی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۵۲).
. با توجه به اهمیت گسترده روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و جمع آوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیت های تولیدی، شناسایی نحوه رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت و بازده در این بازارها، اهمیت زیادی پیدا کرده است. امروز فرضیه قابلیت پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی حقیقت جدید در مدیریت مالی پذیرفته شده است(مهرابی و همکاران، ۱۳۸۶، ۹۴). سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران می تواند توسط ارتباط آماری میدان داده های حسابداری و ارزش های بازار سرمایه (قیمت ها و بازده های سهام) به بهترین نحو اندازه گیری شود. چنین ارتباطی، پیآمد رفتارهای سرمایه گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آنها بر مبنای پرسشنامه ها و مصاحبه ها جمع آوری می شود، منعکس می کند. از زمان بال و براون (۱۹۶۸)، توجه پژوهشگران بر ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری و ارتباط میان سودهای حسابداری و بازده های سهام جلب شده است(ایزدی نیا و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۰۳).
سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن[۴] اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد انتفاعی یاری دهد(محمودی خوشرو، ۱۳۸۳). به عبارت دیگر می توان ارزش اطلاعات را با ارزش پیش بینی آن سنجید. از سوی دیگر چون سرمایه گذارن به دنبال پر بازده ترین فرصت ها برای سرمایه گذاری هستند می توان نتیجه گیری کرد که ارزش متغیرهای حسابداری در پیش بینی بازده سهام[۵] است. از این رو هرگونه تحقیقی که توان شناخت محتوای اطلاعات بخصوصی از نظر پیش بینی افزایش دهد برای سرمایه گذاران و حوزه حسابداری حائز اهمیت است(محمودی خوشرو، ۱۳۸۳). مطالعات انجام شده در خصوص بازارهای مالی حاکی از آن می باشد که طی سال های اخیر، جایگاه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به شدت تقویت شده و نقش آن به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی، پررنگ تر گشته، به گونه ای که هم اکنون نهاد مذکور به یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. با توجه به اینکه تصمیم گیری بازیگران عرصه بازار سرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار در محیطی انجام می شود که عدم اطمینان بر آن حاکم است، آنان نیازمند اطلاعات هستند. نقش اطلاعات، آگاهی دادن نسبت به مواردی است که موجب می شود تا ارزیابی قبلی تصمیم گیرندگان در، خصوص احتمالات مربوط به وقوع رویدادهای آتی، مورد تجدید نظر قرار گیرد و در نتیجه، عدم اطمینان موجود کاهش یابد(باغومیان، ۱۳۸۸، ص۲). از سوی دیگر، سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی قادر به تهیه و ارائه چنین اطلاعاتی است. به عبارت بهتر، سیستم حسابداری می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که اشخاص ذی حق و ذی علاقه به واحدهای اقتصادی برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه، به آن نیاز دارند. با توجه به اهمیت روزازون بازده و قیمت سهام در تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران و همچنین مدیران شرکت ها و از طرفی برآورده کردن نیاز اطلاعاتی استفاده کننده گان در این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده های آتی می پردازیم و از طرفی بورس به عنوان سازمانی در جهت هدایت پس اندازها به سوی سرمایه گذاری های مولد و بهینه، مطرح می باشد، مطالعه و تحقیق پیرامون این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-  بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۲-  بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
[۱] Hendriksen and Van Breda
[۲]– Delay
[۳]– Callen et al
[۴]– Relevance  
[۵]– Stock return
تعداد صفحه :۱۳۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com