پایان نامه: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :تشکیلات و روش ها

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت– گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : تشکیلات و روش ها

 

عنوان :

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش

گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

استاد راهنما:

دکتر جعفر حاجی بزرگی

                                           

زمستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
۱-   فصل اول: کلیات تحقیق. ۳
۱-۱-                مقدمه. ۳
۱-۲-                تشریح و بیان مساله. ۵
۱-۲-۱-                    تشریح مساله. ۵
۱-۲-۲-                    بیان مساله. ۶
۱-۳-                اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۶
۱-۴-                اهداف تحقیق.. ۷
۱-۵-        فرضیه های تحقیق.. ۸
۱-۶-                متغیرهای تحقیق.. ۸
۱-۶-۱-                    متغیر مستقل : فرهنگ سازمانی. ۸
۱-۶-۲-            متغیر وابسته : مدیریت دانش.. ۹
۱-۶-۳-                    مدل اولیه تحقیق. ۹
۲-   فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۱۲
۲-۱-        مقدمه. ۱۲
۲-۲-                سابقه موضوع و تحقیقات انجام شده ۱۳
۲-۳-                مفهوم فرهنگ… ۱۵
۲-۴-                تعریف فرهنگ سازمانی. ۱۵
۲-۵-                ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ سازمانی. ۲۱
۲-۶-                الگوها، نوع ها یا سطوح مختلف فرهنگ سازمانی. ۲۲
۲-۶-۱-                    نوع شناسی کوئین و روهرباف ( ۱۹۸۳) و کوئین (۱۹۸۸) ۲۳
۲-۶-۲-                    مدل شناختی (سطوح) فرهنگ سازمانی ـ ادگار شاین (۱۹۸۵) ۲۴
۲-۶-۳-                    نوع شناسی کوک و زومال ( ۱۹۹۳) ۲۵
۲-۶-۴-                    نوع شناسی تائونو ککاله ( ۱۹۹۸) ۲۶
۲-۷-                ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه گیرت هافستد ۲۷
۲-۸-                مدل ویژگی های فرهنگ سازمانی استیفن رابینز. ۲۸
۲-۹-                مدل پارسونز. ۲۹
۲-۱۰-              مدل تقسیم بندی فرهنگ سازمانی کوئین و مک گراث.. ۲۹
۲-۱۱-              مدل ویژگی های فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون. ۳۰
۲-۱۲-              مدل ساروس و دیگران (مدل نظری پژوهش) ۳۴
۲-۱۲-۱-                  رقابت پذیری.. ۳۶
۲-۱۲-۲-                  مسئولیت اجتماعی. ۳۷
۲-۱۲-۳-                  حمایت گری.. ۳۸
۲-۱۲-۴-                  نوآوری.. ۳۸
۲-۱۲-۵-                  تأکید بر پاداش.. ۳۹
۲-۱۲-۶-          جهت گیری عملکرد ۴۰
۲-۱۲-۷-                  ثبات.. ۴۰
۲-۱۳-      دلایل انتخاب مدل ساروس و دیگران به عنوان مدل نظری پژوهش… ۴۱
۲-۱۴-              جهان بینی اسلامی و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی. ۴۲
۲-۱۵-      تعریف مدیریت دانش… ۴۴
۲-۱۶-              تاریخچه مدیریت دانش… ۴۶
۲-۱۷-              مفاهیم اصلی و مهم در مدیریت دانش… ۴۷
۲-۱۷-۱-                  داده ۴۷
۲-۱۷-۲-                  اطلاعات.. ۴۸
۲-۱۷-۳-                  دانش.. ۴۸
۲-۱۸-              کاربرد دانش… ۴۹
۲-۱۹-              نقشه دانش… ۵۰
۲-۱۹-۱-                  طبقه بندی نقشه های دانش.. ۵۱
۲-۱۹-۲-                  نقشه دانش و نمودار سازمانی. ۵۱
۲-۱۹-۳-                  ویژگی های نقشه های دانش مناسب.. ۵۲
۲-۲۰-              نگاشت دانش… ۵۲
۲-۲۱-              اهداف نگاشت دانش… ۵۳
۲-۲۲-      نحوه استقرار مدیریت دانش در سازمان. ۵۴
۲-۲۳-              بسترهای مورد نیاز برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان. ۵۷
۲-۲۴-              عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش… ۶۰
۲-۲۵-              موانع موجود در استقرار مدیریت دانش… ۶۶
۲-۲۶-      رویکردهای بهبود مدیریت دانش در سازمان. ۶۹
۲-۲۶-۱-                  جذب و پرورش نخبگان. ۶۹
۲-۲۶-۲-                  اعتلای فرهنگ سازمانی. ۶۹
۲-۲۶-۳-                  ایجاد و توسعه هسته های دانشی. ۷۰
۲-۲۶-۴-                  توسعه ظرفیت یادگیری سازمانی. ۷۰
۲-۲۶-۵-                  ایجاد شبکه های اجتماعی. ۷۱
۲-۲۶-۶-                  بهره گیری از نظام نیرومند ارزیابی عملکرد ۷۱
۲-۲۶-۷-                  توسعه نظام مدیریت.. ۷۱
۲-۲۶-۸-                  نقش دادن به مدیران میانی. ۷۲
۲-۲۶-۹-          روزآمد نمودن نظام فناوری اطلاعات و امنیت.. ۷۲
۲-۲۶-۱۰-                       هم راستایی با خطوط راهبردی.. ۷۳
۲-۲۷-              مدل های مدیریت دانش… ۷۳
۲-۲۷-۱-                  مدل  Nonakaو  Takeuchi  -۱۹۹۵٫ ۷۳
۲-۲۷-۲-                  مدل هایTannembaum  و  Alliger – ۲۰۰۰ وP.N. Rastogi  – ۲۰۰۰٫ ۷۵
۲-۲۷-۳-                  مدل های Probst, Raub  و Romhardt  – ۲۰۰۲ وHeisig  – ۲۰۰۱٫ ۷۶
۲-۲۷-۴-                  مدل Mark W. McElroy – 2002. 77
۲-۲۸-              چهارچوب نظری تحقیق.. ۷۹
۲-۲۹-      مدل تحقیق.. ۸۰
۲-۳۰-              سازمان مورد مطالعه. ۸۱
۲-۳۰-۱-                  معرفی سازمان مورد مطالعه. ۸۱
۲-۳۰-۲-                  پیشینه سازمان. ۸۱
۲-۳۰-۳-                  تعریف گمرک.. ۸۲
۲-۳۰-۴-                  وظایف گمرک ایران. ۸۲
۲-۳۰-۵-                  نقش های گمرک.. ۸۳
۲-۳۰-۶-                  چشم انداز. ۸۴
۲-۳۰-۷-                  بیانیه رسالت سازمان. ۸۴
۲-۳۰-۸-                  اصول و ارزش های حاکم بر سازمان. ۸۴
۳-   فصل سوم: روش شناسی تحقیق. ۸۸
۳-۱-                مقدمه. ۸۸
۳-۲-                نوع و روش تحقیق.. ۸۸
۳-۲-۱-                    نوع تحقیق. ۸۸
۳-۲-۲-                    روش تحقیق و شیوه انجام آن. ۸۹
۳-۳-                روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۹۰
۳-۳-۱-                    روش های میدانی. ۹۰
۳-۳-۲-                    روش کتابخانه ای.. ۹۰
۳-۳-۳-                    پرسشنامه ۹۰
۳-۴-                جامعه آماری ( N) 91
۳-۵-                نمونه آماری ( n) 92
۳-۶-                روش آزمون تحقیق.. ۹۲
۳-۷-                نحوه بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق.. ۹۳
۳-۷-۱-                    اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۹۳
۳-۷-۲-            پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۹۴
۳-۷-۳-            پایایی پرسشنامه تحقیق. ۹۴
۴-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق. ۹۷
۴-۱-                مقدمه. ۹۷
۴-۲-                عملیات آمار توصیفی. ۹۷
۴-۲-۱-                    شاخص های آمار توصیفی. ۹۷
۴-۳-                عملیات آمار استنباطی. ۱۰۱
۴-۳-۱-                    آزمون نرمال بودن داده ها ۱۰۱
۴-۳-۲-                    تحلیل همبستگی دو متغیری.. ۱۰۲
۴-۳-۳-                    تحلیل رگرسیون چندگانه. ۱۰۷
۴-۳-۴-                    آزمون معنی دار بودن ضرایب.. ۱۰۹
۴-۴-        رتبه بندی ابعاد متغیرهای تحقیق.. ۱۰۹
۴-۴-۱-                    آزمون فریدمن برای مقایسه ابعاد عوامل فرهنگ سازمانی. ۱۰۹
۴-۵-                تجزیه و تحلیل داده های کتابخانه ای.. ۱۱۰
۵-   فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۴
۵-۱-        توصیف روش های بکارگرفته شده ۱۱۴
۵-۲-        نتایج کلی تحقیق (آمار استنباطی) ۱۱۵
۵-۲-۱-                    نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص ۱: ۱۱۵
۵-۲-۲-                    نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص ۲: ۱۱۵
۵-۲-۳-                    نتیجه گیری از ازمون فرضیه ی اخص ۳: ۱۱۷
۵-۲-۴-                    نتیجه گیری از ازمون  فرضیه ی اخص ۴: ۱۱۸
۵-۲-۵-                    نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص ۵: ۱۱۹
۵-۲-۶-                    نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص ۶: ۱۲۰
۵-۲-۷-                    نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص ۷: ۱۲۰
۵-۲-۸-                    نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اخص ۸: ۱۲۱
۵-۲-۹-                    نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی اهم: ۱۲۱
۵-۳-        نتایج حاصل از مبانی نظری تحقیق.. ۱۲۲
۵-۴-                پیشنهاد ات.. ۱۲۲
۵-۵-                پیشنهاد برای پژوهش های آتی. ۱۲۴
۵-۶-                موانع و محدودیت های تحقیق.. ۱۲۴
۶-   ضمیمه و پیوست ۱۲۵
۶-۱-                پرسش نامه (پیوست الف) ۱۲۵
۶-۲-                هیستوگرام عوامل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(پیوست ب) ۱۲۹
۷-   فهرست منابع و مآخذ ۱۳۴
 
 
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱ دسته بندی تعاریف فرهنگ… ۱۵
جدول ‏۲‑۲ مدل فرهنگ سازمانی کوئین (۱۹۸۸) ۲۳
جدول ‏۲‑۳ : نمودار ترسیمی تئوری همانندی/ ناهمانندی فرهنگ کار تائونو ککاله (۱۹۹۸) ۲۷
جدول ‏۲‑۴ مدل AGIL پارسونز (گریفین، ۱۹۹۱، ص۴۰۱) ۲۹
جدول ‏۲‑۵ تقسیم بندی کوئین و مک گراث از فرهنگ های سازمانی. ۳۰
جدول ‏۲‑۶ ویژگی های چهارگانه فرهنگ سازمانی دنیسون. ۳۱
جدول ‏۲‑۷ : عوامل مفقیت مدیریت دانش از دید دانشمندان (۲۰۰۳) Okounoye. 59
جدول ‏۲‑۸ : عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (آلازمی و زئیری، ۲۰۰۳) ۶۱
جدول ‏۲‑۹ : عوامل فرهنگ سازمانی (مدل ساروس و دیگران، ۲۰۰۲) ۸۰
جدول ‏۳‑۱ : ترکیب سوالات.. ۹۰
جدول ‏۳‑۲ : آزمون آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۹۵
جدول ‏۳‑۳ : آزمون آلفای کرونباخ بر اساس متغیرها ۹۵
جدول ‏۴‑۱ : شاخص های آماری. ۱۰۰
جدول ‏۴‑۲: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. ۱۰۲
جدول ‏۴‑۳ :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اهم ۱۰۳
جدول ‏۴‑۴ :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۱٫ ۱۰۳
جدول ‏۴‑۵  :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۲٫ ۱۰۴
جدول ‏۴‑۶  :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۳٫ ۱۰۴
جدول ‏۴‑۷ :  محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۴٫ ۱۰۵
جدول ‏۴‑۸ : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۵٫ ۱۰۵
جدول ‏۴‑۹ : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۶٫ ۱۰۶
جدول ‏۴‑۱۰  : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۷٫ ۱۰۶
جدول ‏۴‑۱۱ : محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اخص۸٫ ۱۰۷
جدول ‏۴‑۱۲ : خلاصه مدل. ۱۰۷
جدول ‏۴‑۱۳: تحلیل آنووا ۱۰۸
جدول ‏۴‑۱۴ :  تحلیل رگرسیون چندگانه ۱۰۸
جدول ‏۴‑۱۵ : آزمون معنی داربودن عوامل فرهنگ سازمانی. ۱۱۰
جدول ‏۴‑۱۶ :  آزمون فریدمن برای مقایسه عوامل فرهنگ سازمانی. ۱۱۰
 
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل ‏۱‑۱ مدل فرهنگ سازمانی ساروس و مدیریت دانش لاوسون. ۹
شکل ‏۲‑۱  مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی دنیسون ۲۰۰۰٫ ۳۱
شکل ‏۲‑۲  عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش (اصیلی، ۱۳۸۱) ۵۵
شکل ‏۲‑۳  مدل شبکه ای میسرا (۲۰۰۳) ۵۸
شکل ‏۲‑۴ چارچوب مدیریت دانش APQC.. 59
شکل ‏۲‑۵ ساختار سازمانی گمرک ج. ا. ایران (منبع: سایت گمرک ایران) ۸۶
شکل ‏۴‑۱ : نمودار سن پاسخ دهندگان. ۹۸
شکل ‏۴‑۲: نمودار تخصص و رشته پاسخ دهندگان. ۹۸
شکل ‏۴‑۳ : نمودار سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۹۹
شکل ‏۴‑۴ : نمودار سابقه کار پاسخ دهندگان. ۹۹
شکل ‏۴‑۵ : نمودار جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۰۰
 
 

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی    کد واحد:۱۰۱ کد شناسایی پایان نامه:
عنوان پایان نامه :
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
نام و نام خانوادگی دانشجو:  مسعود شاهسواری
شماره دانشجویی: ۹۱۰۸۵۱۳۴۷
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
تاریخ شروع پایان نامه:
تاریخ اتمام پایان نامه:
 
استاد راهنما : دکتر جعفر حاجی بزرگی
آدرس و شماره  تلفن: تهران، تقاطع خ رودکی با خ هاشمی کوچه شهید اسکویی …
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
در بخش هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می گردد. در حالی که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی اسلامی تا حدودی قابل حل می باشد.
هدف این تحقیق ضمن بررسی مدل های مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و مرور ادبیات و مبانی نظری مرتبط، تعیین تاثیر ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می باشد.
برای این کار، ابتدا شاخص ها و معیارهای اندازه گیری فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را از منابع معتبر علمی استخراج و مناسب ترین پرسش نامه استاندارد را انتخاب نمودیم. پرسش نامه مذکور را بر اساس اعتقادات و باورهای دینی خود تنظیم نموده و پس از ارزیابی و تایید روایی و پایایی، آن را در میان جامعه آماری توزیع و سپس جمع آوری و به بررسی و تجریه و تحلیل آن با نرم افزار SPSS19 پرداختیم.
طی تحلیل های آماری انجام شده روی داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مشخص شد که بین مدیریت دانش و کلیه شاخص های فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و قوی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد معنویت، توجه به مسائل دینی و مذهبی و انجام وظایف شرعی موجب تشدید احساس مسئولیت و میل به پیشرفت وتعالی درکارکنان می شود و افراد را به سمت استقرار مدیریت دانش سوق می دهد.
در نهایت با به توجه نتایج پژوهش توصیه می گردد با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی، شاخصه های فرهنگی مفید و مؤثر بر مدیریت دانش ارتقاء، حفظ و تقویت گشته و شاخص هایی که نامطلوب و غیر مؤثر بودند تغییر یا اصلاح شوند.
کلمات کلیدی: گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش

 
 

۱-          فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱-   مقدمه

فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود. آن نشان دهنده بخش نانوشته و محسوس سازمان است. هدف فرهنگ این است که به اعضای سازمان احساس هویت بدهد و در آنان نسبت به باورها و ارزش های باور نکردنی تعهد ایجاد کند. ارزش های سنتی موجب تقویت و ثبات هر چه بیشتر سازمان می گردند و باعث می شوند تا افراد تازه وارد به علت وجودی فعالیت ها و رویدادهای سازمان پی ببرند و آنها را درک کنند.(ال. دفت، ۱۳۸۱: ۳۹۴)
در تعریفی دیگر فرهنگ سازمانی به نظامی از معانی مشترک اطلاق می شود که اعضای یک سازمان بدان ها باور دارند و این سازمان را از سازمان های دیگر متمایز می سازد. این نظام معانی مشترک، در وارسی دقیق تر، مجموعه ای از ویژگی های عمده ای است که سازمان برای آن ها ارزش قائل است. تحقیقات بیانگر آنند که در مجموع، هفت ویژگی اصلی جوهره فرهنگ یک سازمان را به نمایش می گذارند. (استیفن، رابینز، رفتار سازمانی، ۴۲۴:۱۳۸۹)
فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد. در سطح بالایی پدیده های قابل رویت وجود دارند که شامل شیوه رفتار افراد، نوع لباس پوشیدن، نشانه ها و علائم، جشن ها و داستان هایی می گردد که اعضای سازمان آنها را رعایت می نمایند. این پدیده ها نشانه هایی هستند مبتنی بر ارزش های ژرفی که در اعماق افکار اعضای سازمان وجود دارند. ارزش های اصولی یا زیربنایی باورها و فرآیندهای اندیشیدن فرهنگ حقیقی را بوجود می آورند. ویژگی های فرهنگی به روش های گوناگون متجلی می گردند، ولی اصولاً دوره تکاملی می پیمایند و سرانجام به صورت مجموعه ای از فعالیت هایی در می آیند که در روابط اجتماعی رعایت می شوند. برای تفسیر فرهنگ می توان از این الگوها استفاده کرد. (ال. دفت ، ۳۹۵:۱۳۸۵)
امروزه در سازمان ها حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانش وجود دارد به طوری که در حال حاضر مدیران توجه خاصی را به این مساله معطوف داشته اند. به گونه ای که با استفاده و مدیریت آن در سازمان ها می توانند به کارایی و سودمندی بالایی در سازمان خود دست یابند. مدیریت دانش یکی از این چالش ها به شمار می آید. شیلا گورال معتقد است: مدیریت دانش نیازمند اتخاذ دیدگاه کلی تری نسبت به اطلاعات است. در این رابطه، نه تنها تلفیقی از اطلاعات داخلی و خارجی بلکه طراحی هماهنگ، کنترل و تقویت رسمی و غیر رسمی اطلاعات مورد نظر است. علاوه بر آن، مدیریت دانش به توجهی مدبرانه به دانسته های با ارزش و دانشی که موجب پیشرفت سازمان های اجرایی می شود احتیاج دارد. (الکین، ۱۳۸۱)
شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی، برای پیاده سازی آن ضروری است. در این شرح کوتاه سعی می کنیم، مدیریت دانش را نه لزوماً به صورت آکادمیک، بلکه بر اساس نشان دادن نتایج و راه کارهای ملموس آن بشناسیم.
مدیریت دانش نیز، چیزی نیست جز مدیریت این سرمایه از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن به تعبیر واضح تر، مدیریت دانش، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره سازی دانش، انتشار و به اشتراک گذاری دانش و بالاخره به کارگیری دانش است. سازمان شما باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند، درصورت لزوم، آن را خلق کند، یا اینکه از منابع دانش خارج از سازمان کسب نماید. دانش خلق شده یا کسب شده، باید با نیازهای شما تطبیق داده شده و به تعبیری، آماده شود و به صورت مناسب، ذخیره شود تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز، مورد استفاده قرارگیرد. در این بین، دانش نباید به صورت یک آب راکد، درجایی محبوس شود. دانش بایستی مانند یک چشمه جوشان در سازمان شما (در هر جایی که نیاز است و درهر زمان که نیاز است) جریان داشته باشد و همه کسانی را که تشنه آن هستند، سیراب کند. همان طور که آب راکد، ارزش چندانی ندارد و بعد از مدتی می گندد، دانشِ به اشتراک گذاشته نشده هم، ارزش چندانی ندارد و سرمنشا خیر و برکت زیادی نخواهد بود.
این فرآیندها، اثرات متقابلی بریکدیگر دارند. نکته قابل ذکر این است که دانش، ممکن است که تاریخ مصرفش گذشته باشد. در چنین حالتی، لازم است که ا ین دانش را فراموش کرد تا دست و پاگیر نباشد.
سازمانی که به خوبی این پنج فرآیند(خلق، کسب، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده) را مدیریت می کند، سازمانی دانشی یا دانش محور است. در چنین سازمانی، ارزش کارکنان سازمان دیگر به قدرت بدنی یا حتی نظم و انضباط کاری نیست، بلکه به توانایی آنها در انجام فعالیت های دانشی است. به این نوع کارکنان، عنوان کلی دانشور یا دانشکار، اطلاق می شود. (شرکت مشاوران توسعه آینده، ۱۳۸۵)
مدیریت دانش برای آن که قابل استفاده باشد نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود می­باشد زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنا بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد. بنابراین از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می­شود که افراد در تلاش برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش دانسته­های خود را تسهیم کرده ­و منتشرسازند(کالسه،۲۰۰۰). همچنین فرهنگ سازمانی قوی موجب ایفای نقش موثرتر کارکنان در  یک سیستم تعاملات سازنده به منظور تبادل دانش و دست یابی سریع تر به اهداف  سازمان می شود. (بزری، مهدی ، ولوی، محمدرضا، ۱۳۸۵)

۱-۲-   تشریح و بیان مساله

۱-۲-۱-                 تشریح مساله

بازسازی و اعتلای فرهنگ سازمانی در جهت حمایت برانگیزاننده و توان ساز از نیروهای دانشی در زمینه تولید، اشتراک گذاری، کاربردی نمودن، و ذخیره سازی دانش جدید و مورد نیاز سازمان در قلب رویکردها و رویه های مدیریت دانش جای دارد. شدت این تحول باید به گونه ای باشد که تمام اشخاص خود را به نحوی از انحاء در قبال جمع آوری، انتقال، و تولید دانش مسئول بدانند. از این رو در تضمین جریان بهینه دانش وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است. (بالتازارد و کوک،۲۰۰۴)
با وجود این که اغلب مدیران اجرایی ارشد معتقدند مدیریت دانش برای موفقیت سازمان امری حیاتی است با این حال بسیاری  از سازمان ها برای توسعه محیط تبادل دانش هیج اقدامی نمی کنند. یکی از دلایل مهم آن، فرهنگ سازمانی است مدیریت  دانش نیازمند ذهنیتی است که سازمان در آن بایستی توان خطرپذیری و تحمل شکست را داشته باشد به عبارت دیگر سازمان ها  باید از نظر فرهنگی آمادگی پذیرش آن را داشته باشند. (بروکز و دیگران، ترجمه: حسین معارف وند،۱۳۸۷)
یکی از مشکلاتی که انجام این تحقیق را مورد تاکید قرار می دهد این است که در بخش هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) همانند خیلی از سازمان های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می گردد. در حالی که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی مبتنی بر باورهای اسلامی تا حدودی قابل حل می باشد.
در این تحقیق با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و نقش آن در مدیریت دانش در صدد بررسی رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می باشیم و این تحقیق در پی پاسخ گویی به این سوال می باشد که: آیا بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) رابطه وجود دارد؟

۱-۲-۲-                 بیان مساله

ارتقا فرهنگ سازمانی در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) چگونه  و به چه میزان در مدیریت دانش این سازمان تأثیر گذار است؟

۱-۳-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق می توان به فرمایشات گهربار رسول اکرم (ص) اشاره کرد که می فرمایند:

  • در کار دانش یار همدیگر باشید و دانش خود را از یکدیگر پوشیده مدارید، که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است.
  • خدا شادمان سازد آن آدمی را که آنچه را از من می شنود ضبط کند و برساند آن را به کسانی که نشنیده اند.

همچنین می توان به یکی از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره کرد:

  • “بدون حرکت در جاده دانش به نقطه مطلوب نخواهیم رسید” (تیرماه ۱۳۸۴) .

در صورت عدم انجام این تحقیق ممکن است در پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به موضوع فرهنگ سازمانی اهمیت کافی داده نشود و بدون آماده سازی بستر فرهنگی به نتیجه مطلوبی در مدیریت دانش نرسیم. با انجام این تحقیق وزن و تاثیر هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تعیین می گردد که این نتیجه موجب اهمیت و کار بیشتر روی عوامل موثرتر می شود. به عنوان مثال ممکن است در صورت عدم توجه به فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت دانش سالیانه حجم وسیعی از اطلاعات، تجربیات و دانش که بسیار گران بها و پرهزینه می باشند از سازمان خارج شود و دانش موجود هم به دلیل عدم توجه به مسایل فرهنگی کاربردی نشود.
تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***