پایان نامه : بررسی تأثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری …

                     دانشگاه آزاد اسلامی                     
 واحد شهرقدس
گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی((M.A
گرایش:  بازاریابی
عنوان:
بررسی تأثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتری
استاد راهنما  :
دکتر الهام فریدچهر
استاد مشاور :
دکتر نادر غریب نواز 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :

عنوان : بررسی تأثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتری(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
عنوان      صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    ۳
۱-۲- بیان مسأله     ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    ۵
۱-۴- اهداف تحقیق    ۶
۱-۴-۱- اهداف اصلی    ۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی    ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق    ۷
-۶-۱   روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶- ۱- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۶-۲- روش ها و ابزار گردآوری داده ها    ۹
۱-۶-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه    ۹
۱-۶-۴- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    ۱۰
۱-۷- تعریف واژها و اصطلاحات  فنی…………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- ادبیات موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۱-۲- تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۱-۳-  ارزش نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۱- ۴- دلایل اطمینان مصرف کننده به نام و  نشان تجاری ………………………………………………………….۱۷
۲-۱- ۵- ویژگیهای مطلوب هر نام تجاری……………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱- ۶- جنبه های کیفی خوشایند در انتخاب نام و نشان تجاری…………………………………………………….۱۹
۲-۱- ۷- استراتژی های مربوط به نام و نشان تجاری    ..۲۰
۲-۱-۸- گسترش دامنه محصول    ۲۰
۲-۱-۹- نام و نشان تجاری چندگانه    ۲۱
۲-۱-۱۹- نام ها و نشان های تجاری جدید    ۲۱
۲-۱-۱۱- سنجش اندازه های نام و نشان تجاری    ۲۲
۲-۱- ۱۲- تمرکز فکری بر نام و نشان تجاری    ۲۲
۲-۱-۱۳- اندازه های متمرکز بر نام و نشان تجاری    ۲۳
۲-۱-۱۴-  ساختن نام و نشان تجاری    ۲۴
۲-۱-۱۵-  قدرت نام ها ونشان های تجاری تخصصی    ۲۴
۲-۱-۱۶- تبدیل نام های تجاری به نمادها    ۲۵
۲-۱-۱۷- قوانین تثبیت نام های تجاری    ۲۶
۲-۱-۱۸- شخصیت نام و نشان تجاری    ۲۸
۲-۱-۱۹- تجربه نام و نشان تجاری    ۳۰
۲-۱-۲۰- جامعیت تجربه نام و نشان تجاری خلق شده    ۳۳
۲-۱-۲۱- رنگ بندی آوایی تجربه نام و نشان تجاری    ۳۳
۲-۱- ۲۳- ارتباطات نام و نشان تجاری    ۳۵
۲-۱-۲۴- ارتباطات یکپارچه نام و نشان تجاری ……………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱- ۲۵- خدمت    ۴۰
۲-۱-۲۶-  کیفیت خدمات    ۴۱
۲-۱-۲۶- ۱-مفهوم کیفیت خدمات    ۴۱
۲-۱-۲۶-۲- ابعاد کیفیت خدمات    ۴۲
۲-۱-۲۶-۳- دلایل تلاش سازمانها برای ارائه خدمات با کیفیت    ۴۳
۲-۱-۲۶-۴- اجزای اصلی  کیفیت    ۴۵
۲-۱-۲۶-۵- تئوری عدم تایید کیفیت خدمات    ۴۵
۲-۱- ۲۷- اعتماد به نام و نشان تجاری    ۴۶
۲-۱-۲۷- ۱- نقش اعتماد به نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری    ۴۷
۲-۱-۲۷- ۲- طبقه بندی اعتماد    ۴۸
۲-۱-۲۸- رضایتمندی مصرف کننده    ۵۴
۲-۱-۲۸-۱- ابعاد رضایتمندی مشتری    ۵۶
۲-۱-۲۸- ۲- مدل های شکل گیری رضایتمندی مشتری    ۵۷
۲-۱-۲۸-۳- تأمین رضایتمندی مصرف کننده گان و مزایای آن    ۵۸
۲-۱-۲۸-۴-  مسیر مستقیم از رضایتمندی به نام و نشان تجاری به اعتماد به نام و نشان تجاری    ۵۹
۲-۱-۲۸-۵-  مسیر غیر مستقیم از رضایتمندی به نام ونشان تجاری به اعتماد از طریقUebv    ۵۹
۲-۱-۲۹- وفاداری به نام و نشان تجاری    ۵۹
۲-۱-۲۹-۱- بررسی وفاداری    ۶۲
۲-۱-۲۹- ۲- وفاداری به نشان تجاری    ۶۵
۲-۱-۲۹-۳- رویکردهای وفاداری به نام و نشان تجاری    ۶۶
۲-۱-۲۹- ۴- طبقه بندی وفاداری براساس دومتغیر نگرش ورفتار    ۶۷
۲-۱-۳۰- ارزش مشتری    ۷۰
۲-۱-۳۰-۱-  شناسایی مصرف کننده گان وفادار به نشان تجاری     ۷۰
۲-۱-۳۱- رابطه بین رضایتمندی مشتری و وفاداری به نام و نشان تجاری    ۷۲
۲-۱-۳۲- رابطه بین نگرش و رفتار با وفاداری به نام و نشان تجاری    ۷۲
۲-۱-۳۳- خودانگاره    ۷۲
۲-۱- ۳۴- تعلق و دلبستگی به نام و نشان تجاری    ۷۴
۲-۱- ۳۵- شناخت مصرف کنندگان از نام و نشان تجاری و رفتار خرید    ۷۷
۲-۲- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۲-۱- تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………۸۲
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- مقدمه    ۸۵
۳-۲- روش و مراحل تحقیق    ۸۵
۳-۲-۱- از نظر هدف و ماهیت تحقیق    ۸۵
۳-۲-۲- نوع تحقیق از نظر گردآوری داده ها    ۸۵
۳-۲-۳- ابزار گردآوری اطلاعات    ۸۶
۳-۲-۴- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه    ۸۶
۳-۳- روایی و پایایی ابزار تحقیق    ۸۷
۳-۳-۱- پایایی ابزار سنجش    ۸۸
۳-۳-۲- روائی(اعتبار) ابزار اندازه گیری پرسشنامه    ۸۸
۳-۳-۲-۱- روایی محتوا    ۸۸
۳-۳-۲-۲- روایی سازه    ۸۹
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه    ۹۱
۴-۲- پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۳- آمار توصیفی    ۹۳
۴-۳-۱- بررسی  ویژگی جامعه آماری از لحاظ جنسیت    ۱۰۴
۴-۳-۲- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ سن    ۱۰۴
۴-۳-۳- بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت تحصیلات    ۱۰۵
۴-۴- آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق    ۱۰۵
۴-۴-۱- بررسی وضعیت متغیرها    ۱۰۶
۴-۴-۱-۱- وضعیت متغیر کیفیت خدمات    ۱۰۶
۴-۴-۱-۲- وضعیت متغیر تجربه    ۱۰۷
۴-۴-۱-۳- وضعیت متغیر ارتباطات    ۱۰۸
۴-۴-۱-۴- وضعیت متغیر اعتماد    ۱۰۹
۴-۴-۱-۵- وضعیت متغیر رضایتمندی    ۱۱۰
۴-۴-۱-۶- وضعیت متغیر خودانگاره    ۱۱۱
۴-۴-۱-۷- وضعیت متغیر تعلق    ۱۱۲
۴-۴-۱-۸- وضعیت متغیر توجهات خرید    ۱۱۳
۴-۴-۲- تحلیل عاملی تأییدی    ۱۱۴
۴-۴-۲-۱- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    ۱۱۴
۴-۴-۲-۱-۱- تحلیل عاملی متغیر کیفیت    ۱۱۵
۴-۴-۲-۱-۲-تحلیل  عاملی متغیر تجربه    ۱۱۸
۴-۴-۲-۱-۳- تحلیل عاملی متغیر ارتباطات    ۱۲۱
۴-۴-۲-۱-۴-تحلیل عاملی متغیر اعتماد    ۱۲۴
۴-۴-۲-۱-۵- تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی    ۱۲۷
۴-۴-۲-۱-۶- تحلیل عاملی متغیر خودانگاره    ۱۳۰
۴-۴-۲-۱-۷- تحلیل عاملی متغیر تعلق    ۱۳۳
۴-۴-۲-۱-۸- تحلیل عاملی متغیر توجهات خرید    ۱۳۷
۴-۴-۳- مدل سازی معادلات ساختاری    ۱۳۸
۴-۳-۳-۱- آزمون فرضیه های تحقیق    ۱۴۲
۴-۳-۳-۲- تحلیل ضریب R2    ۱۴۷
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه    ۱۴۹
۵-۲- نتیجه گیری فرضیه ها    ۱۴۹
۵-۳- پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه    ۱۵۸
۵-۴- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق    ۱۵۸
۵-۵- پیشنهادات به محققین آینده    ۱۵۹
فهرست منابع انگلیسی    ۱۶۰
فهرست منابع فارسی    ۱۶۲
ضمائم    ۱۶۳
چکیده انگلیسی    ۱۸۱
فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول ۴-۱- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر کیفیت خدمات    ۹۳
جدول ۴-۲-اشتراکات متغیر کیفیت خدمات    ۹۳
جدول ۴-۳- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر تجربه    ۹۴
جدول ۴-۴- اشتراکات متغیر تجربه    ۹۵
جدول ۴-۵- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر ارتباطات    ۹۶
جدول ۴-۶- اشتراکات متغیر ارتباطات    ۹۶
جدول ۴-۷- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر اعتماد    ۹۷
جدول ۴-۸- اشتراکات متغیراعتماد    ۹۷
جدول ۴-۹- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر رضایتمندی    ۹۸
جدول ۴-۱۰- اشتراکات متغیر رضایتمندی    ۹۹
جدول ۴-۱۱- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر خودانگاره    ۱۰۰
جدول ۴-۱۲- اشتراکات متغیر خودانگاره    ۱۰۰
جدول ۴-۱۳- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر تعلق    ۱۰۱
جدول ۴-۱۴- اشتراکات متغیر تعلق    ۱۰۲
جدول ۴-۱۵- آزمون شاخص kmo و بارتلت برای متغیر توجهات خرید    ۱۰۳
جدول ۴-۱۶- اشتراکات متغیر توجهات خرید    ۱۰۳
جدول ۴-۱۷- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان    ۱۰۴
جدول ۴-۱۸- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان    ۱۰۴
جدول ۴-۱۹- توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان    ۱۰۵
جدول ۴-۲۰- آماره های یک نمونه ای متغیر کیفیت خدمات    ۱۰۷
جدول ۴-۲۱- آزمون یک نمونه ای متغیر کیفیت خدمات    ۱۰۷
جدول ۴-۲۲- آماره های یک نمونه ای متغیر تجربه    ۱۰۸
جدول ۴-۲۳- آزمون یک نمونه ای متغیر تجربه    ۱۰۸
جدول ۴-۲۴- آماره های یک نمونه ای متغیر ارتباطات    ۱۰۹
جدول ۴-۲۵- آزمون یک نمونه ای متغیر ارتباطات    ۱۰۹
جدول ۴-۲۶- آماره های یک نمونه ای متغیر اعتماد    ۱۱۰
جدول ۴-۲۷- آزمون یک نمونه ای متغیر اعتماد    ۱۱۰
جدول ۴-۲۸- آماره های یک نمونه ای متغیر رضایتمندی    ۱۱۱
جدول ۴-۲۹- آزمون یک نمونه ای متغیر رضایتمندی    ۱۱۱
جدول۴-۳۰- آماره های یک نمونه ای متغیر خودانگاره    ۱۱۲
جدول ۴-۳۱- آزمون یک نمونه ای متغیرخودانگاره    ۱۱۲
جدول ۴-۳۲- آماره های یک نمونه ای متغیرتعلق    ۱۱۳
جدول ۴-۳۳- آزمون یک نمونه ای متغیر تعلق    ۱۱۳
جدول ۴-۳۴- آماره های یک نمونه ای متغیر توجهات خرید    ۱۱۴
جدول۴-۳۵- آزمون یک نمونه ای متغیر توجهات خرید    ۱۱۴
جدول ۴-۳۶- میزان برازش مدل    ۱۴۱
جدول ۴-۳۷- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه اول(متغیر وابسته: اعتماد)    ۱۴۲
جدول ۴-۳۸- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه دوم (متغیر وابسته: اعتماد)    ۱۴۲
جدول ۴-۳۹- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه سوم(متغیر وابسته: اعتماد)    ۱۴۳
جدول ۴-۴۰- ضرایب مسیر، آماره  tو ضریب تعیین فرضیه چهارم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    ۱۴۳
جدول ۴-۴۱- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه پنجم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    ۱۴۳
جدول ۴-۴۲- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه ششم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    ۱۴۴
جدول ۴-۴۳- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه هفتم(متغیر وابسته: تعلق)    ۱۴۴
جدول ۴-۴۴- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه هشتم(متغیر وابسته: تعلق)    ۱۴۵
جدول ۴-۴۵- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه نهم (متغیر وابسته: تعلق)    ۱۴۵
جدول ۴-۴۶- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه دهم(متغیر وابسته: توجهات خرید)    ۱۴۵
جدول ۴-۴۷- ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه یازدهم(متغیر وابسته: توجهات خرید)    ۱۴۶
جدول ۴-۴۸-  ضرایب مسیر،آماره tو ضریب تعیین فرضیه دوازدهم(متغیر وابسته: توجهات خرید)    ۱۴۶
فهرست اشکال
عنوان             صفحه
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق    ۸
شکل ۲-۱- طبقه بندی وفاداری بر اساس دومتغیر نگرش و رفتار    ۶۸
شکل ۴-۱- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت استاندارد    ۱۱۵
شکل ۴-۲- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت معناداری    ۱۱۶
شکل ۴-۳- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت استاندارد    ۱۱۷
شکل ۴-۴- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت معناداری    ۱۱۸
شکل ۴-۵- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت تجربه در حالت استاندارد    ۱۱۹
شکل ۴-۶- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت تجربه در حالت معناداری    ۱۱۹
شکل ۴-۷- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های تجربه در حالت استاندارد    ۱۲۰
شکل ۴-۸- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت تجربه در حالت    ۱۲۱
شکل ۴-۹- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت ارتباطات در حالت استاندارد    ۱۲۲
شکل ۴-۱۰- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های ارتباطات در حالت معناداری    ۱۲۲
شکل ۴-۱۱- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت ارتباطات در حالت استاندارد    ۱۲۳
شکل ۴-۱۲- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت ارتباطات در حالت معناداری    ۱۲۴
شکل ۴-۱۳- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت استاندارد    ۱۲۵
شکل ۴-۱۴- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت معناداری    ۱۲۵
شکل ۴-۱۵- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت استاندارد    ۱۲۶
شکل ۴-۱۶- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت معناداری    ۱۲۷
شکل ۴-۱۷- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت رضایتمندی در حالت استاندارد    ۱۲۸
شکل ۴-۱۸- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت معناداری    ۱۲۸
شکل ۴-۱۹- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت استاندارد    ۱۲۹
شکل ۴-۲۰- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت معناداری    ۱۳۰
شکل ۴-۲۱- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت استاندارد    ۱۳۱
شکل ۴-۲۲- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت معناداری    ۱۳۱
شکل ۴-۲۳- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت استاندارد    ۱۳۲
شکل ۴-۲۴- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت معناداری    ۱۳۳
شکل ۴-۲۵- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های تعلق در حالت استاندارد    ۱۳۴
شکل ۴-۲۶- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های تعلق در حالت معناداری    ۱۳۵
شکل ۴-۲۷- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های تعلق در حالت استاندارد    ۱۳۵
شکل ۴-۲۸- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های تعلق در حالت معناداری    ۱۳۶
شکل ۴-۲۹- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های توجهات خرید در حالت استاندارد    ۱۳۷
شکل ۴-۳۰- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های توجهات خرید در حالت معناداری    ۱۳۸
شکل ۴-۳۱- مدل اصلاحی در حالت استاندارد    ۱۳۹
شکل ۴-۳۲- مدل اصلاحی اعداد معناداری    ۱۳۹
شکل ۴-۳۳- مدل در حالت استاندارد    ۱۴۰
شکل ۴-۳۴- مدل اعداد معناداری    ۱۴۰
چکیده
امروزه نام و نشان تجاری در بازارهای مصرف کننده بسیار پر اهمیت هستند. آنها جزء ارزشمندترین دارایی های نامحسوس به شمار می آیند و رابط بین مصرف کنندگان یک شرکت می باشند، مصرف کنندگان نیز به نام و نشان تجاری اعتماد می کنند و نسبت به آن ها وفادار می شوند، بنابراین نام و نشان تجاری به عنوان مکانیسمی عمل می کند که درک رابطه طولانی مدت خریدار و فروشنده را درگیر می کند. اما مطالعه کنونی، این سوال را مطرح می کند که آیا انواع تجربه و رابطه تجارب، ارتباطات و کیفیت خدمات، اعتماد و رضایت از نام و نشان تجاری  را ایجاد می کند؟ از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و  تجربه نام و  نشان تجاری بر  تعلق  نام و نشان تجاری و توجهات  خرید  مشتری   می پردازد.
هدف اصلی این تحقیق شناسایی روابط و چگونگی تأثیرکیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتریان در شعب بانک مهر اقتصاد در شهر تهران می باشد. فرضیات این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی، همچنین تأثیر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی بر تعلق به نام و نشان تجاری و در نهایت به بررسی تاثیرات خودانگاره فرد و تعلق به نام و نشان تجاری بر توجهات خرید می پردازد.
جامعه آماری این تحقیق مشتریان دریافت کننده خدمات بانکی، بانک مهر اقتصاد در شهر تهران می باشند، روش نمونه گیری مورد استفاده در انتخاب این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی است. بدین منظور  جهت جمع آوری اطلاعات تعداد ۴۰۰ پرسشنامه بین مشتریان دریافت کننده خدمات بانکی در بیش از ۸ نقطه از شهر تهران توزیع گردید، همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن روابط بین متغیرهای تحقیق از آزمون Tو ۲ روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاضر تأثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات و ارتباطات نام و نشان تجاری بر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی را نشان می دهد و همچنین تأثیر مثبت ومعنادار اعتماد به نام و نشان تجاری و خودانگاره فرد و تعلق به نام و نشان تجاری را بر توجهات خرید نشان می دهد.
واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، ارتباطات، تجربه نام و نشان تجاری، اعتماد به نام و نشان تجاری، رضایتمندی، تعلق به نام و نشان تجاری، خودانگاره فرد و توجهات خرید
تعداد صفحه : 
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***