پایان نامه برررسی رابطه  بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه پیام نور گیلان

مرکز رشت

عنوان:

برررسی رابطه  بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود

بهار ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲)بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳)سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳-۱)سوال اصلی………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳-۲)سوالات فرعی……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵)اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-۱)هدف اصلی………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵-۲)اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۱)فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۲)فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-۱)تحقیق از نظر هدف………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷-۲)نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸)روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۹)قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۹-۱)قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۹-۲)قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۹-۳)قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۰)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۱۱)سابقه ی تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۱۲)تعاریف مفهومی و عملیاتی………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۱۲-۱)تعریف مفهومی مقابله با استرس………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۱۲-۲)تعریف عملیاتی مقابله با استرس……………………………………………………………………… ۱۶

۱-۱۲-۳) تعریف مفهومی فرسودگی شغلی……………………………………………………………………. ۱۶

۱-۱۲-۴) تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی……………………………………………………………………. ۱۶

۱-۱۳)سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۶

فصل دوم:ادبیات نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش اول:استرس و استراتژی های مقابله………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲)مبانی نظری استرس……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳)تاریخچه ی استرس……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴)عوامل موثر در ایجاد استرس…………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۵)رابطه ی استرس و عملکرد…………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۶)زیان ها و هزینه های ناشی از استرس شغلی…………………………………………………………….. ۲۷

۲-۷)مراحل فشار روانی…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۷-۱)نشانه های سازگاری عمومی……………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۸)چهار مجموعه ی کلی از فشارهای عصبی سازمانی…………………………………………………….. ۳۱

۲-۸-۱)الزامات شغلی……………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۸-۲)الزامات فیزیکی……………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۸-۳)الزامات نقش………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۸-۴)الزامات مراوده با دیگران………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۹)پی آمدهای فشار عصبی………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۹-۱)پی آمدهای فردی…………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۹-۲) پی آمدهای رفتاری……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۹-۳) پی آمدهای روانی…………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۹-۴) پی آمدهای جسمی……………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۹-۵) پی آمدهای عملکردی……………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۹-۶) پی آمدهای کناره گیری…………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۹-۷) پی آمدهای طرز تلقی…………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۹-۸) پی آمدهای واماندگی…………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۰)استراتژی های مقابله با استرس……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۱)رویکردهای شناختی و رفتاری مقابله با استرس……………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۲)استراتژی های مقابله فردی…………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۲-۱)ورزش………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۲-۲)استراحت…………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۲-۳)مدیریت زمان……………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۲-۴)مدیریت نقش……………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۲-۵)گروه های پشتیبان………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۳)استراتژی های مقابله سازمانی……………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۳-۱)ایجاد جو سازمان حمایتی………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱۳-۲)مخفی کردن وظایف…………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱۳-۳)کاهش تعارض و روشن نمودن نقش………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۳-۴)طرح بهبود کارراهه ی شغلی و ایجاد مشاوره……………………………………………………… ۴۰

۲-۱۳-۵)تقویت مبانی دینی……………………………………………………………………………………….. ۴۲

بخش دوم :فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۲)تعاریف و مفاهیم فرسودگی شغلی……………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۳)فرسودگی و زمان آن………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۴)نشانه های فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۵)مراحل و سیر فرسودگی شغلی………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۶)انواع فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲-۷)علل فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۲-۸)رابطه ی فرسودگی شغلی با ویژگی های شخصیتی…………………………………………………. ۵۵

۲-۲-۹)اثرات فرسودگی شغلی……………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۱۰)پیشگیری از فرسودگی شغلی………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۱۱)درمان فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲-۱۱-۱)را ه حل های کوتاه مدت مقابله با فرسودگی شغلی………………………………………….. ۵۹

۲-۲-۱۱-۲) را ه حل های طولانی مدت مقابله با فرسودگی شغلی………………………………………. ۶۰

۲-۲-۱۲)بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… ۶۱

بخش سوم:پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۳-۱)پژوهش های انجام شده در ایران……………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۳-۲) )پژوهش های انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………… ۶۴

بخش چهارم:مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۶۸

فصل سوم:روش شناسی………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۲)فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۳)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۳-۱)فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۳-۲)فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۴)مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۵)مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۵-۱)تعریف عملیاتی استراتژی های مقابله………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۵-۲) تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی……………………………………………………………………… ۷۲

۳-۶)نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۷)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۸)روش و ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۹)روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۹-۱)روایی…………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۹-۲)پایایی…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۱۰)روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………… ۷۸

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۱)آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۲)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۲-۱)آزمون نرمال بودن…………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۲-۲)آزمون هم خطی…………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۳)آزمون فرض…………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۳-۱)تحلیل هم بستگی…………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۳-۲)تحلیل رگرسیونی…………………………………………………………………………………………… ۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………… ۹۵

۵-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۲)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… ۹۷

۵-۲-۱)جنسیت……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۲-۲)سن…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۲-۳)میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۲-۴)سابقه کار……………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۵-۳)نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۵-۳-۱)تفسیر نتایج با توجه به فرضیه اصلی…………………………………………………………………… ۹۸

۵-۳-۲)تفسیر نتایج با توجه به فرضیات فرعی………………………………………………………………… ۹۸

۵-۴)بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۵)محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۶)پیشنهادات پژوهش برای محققین آینده……………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۷)پیشنهادات حاصل از تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۷-۱)پیشنهادات حاصل از تحقیق با توجه به فرضیه فرعی اول…………………………………………. ۱۰۲

۵-۷-۲) پیشنهادات حاصل از تحقیق با توجه به فرضیه فرعی دوم……………………………………….. ۱۰۳

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

چکیده:

هدف کلی این بررسی، شناخت عوامل بوجود آورنده ی استرس در محیط کار،مقابله با استرس و رابطه ی آنها با پدیده ی فرسودگی شغلی است.  در این تحقیق سعی شده  که به استرس شغلی ،استراتژی های مقابله و فرسودگی شغلی و روابط بین آنها در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود پرداخته شود.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است.روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است.هدف اصلی این بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در میان این کارمندان است.سپس با تعیین اهداف فرعی و تجزیه ی مولفه های استرس شغلی به استرس مساله محور و هیجان محور روابط آنها با فرسودگی شغلی تعیین می شود. این تحقیق، در یک دوره یک ساله در سال ۱۳۹۳ انجام می­شود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود(به تعداد ۵۸ نفر) می­باشند.با توجه به کوچک بودن جامعه ی آماری و به منظور کاهش خطای نمونه گیری از روش سرشماری و پرسشنامه برای گرد آوری داده ها بکار گرفته می شود.سرانجام تجزیه و تحلیل داده ها با spss16  انجام شد.آزمون نرمال بودن،هم خطی ،تحلیل رگرسون و همبستگی بکار برده شد.با تجزیه وتحلیل داده ها مشخص گردید که در سطح اطمینان ۹۵% بین استراتژی های مقابله مساله محور و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.هم چنین معلوم گردید در سطح اطمینان ۹۵% بین استراتژی های مقابله هیجان محور و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی:استرس شغلی، استراتژی های مقابله با استرس، فرسودگی شغلی ،رویکرد شناختی،رویکرد رفتاری،اداره آموزش و پرورش شرق گیلان

مقدمه:

فشار عصبی که در اصطلاح علمی «استرس» نامیده می شود به وضعی گفته می شود که در آن بر عواطف و هیجانها و فرایندهای اندیشیدن و حالتهای بدنی انسان کشش و سنگینی وارد می آید. هنگامی که فشار عصبی بصورت مزمن و از اندازه بیرون باشد توانایی انسان در سازگاری با پیرامون، درخطر می افتد. «فشار عصبی» یک عبارت کلی است که همه گونه فشاری را که انسان در زندگی احساس می کند دربرمی گیرد. استرس شغلی یک حالت استرس روانی است که با بهره گرفتن از آن، انواع نیروها و فشارهای جسمی، روانی و اجتماعی به وجود می آید.استرس پاسخی است که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی، بصورت رفتار روانی یا جسمانی از خود بروز می­دهد

این روزها موضوع فشار روانی ناشی از کار و زندگی در بیان عامه مردم متخصصان آموزشی، مددکاران، متخصصان بهداشت و سایر کسانی که مسئولیت بهزیستی مردم را به عهده دارند بسیار رایج بوده و در راس امور قرار دارد.

استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا و آن گونه وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یکی از وضعیت های پر استرس و مرتبط با شغل این است که از یک سو کارگر یا کارمند در معرض خواست ها یا فشارهای زیاد در محیط کار قرارگیرد و از سوی دیگر برای برآوردن این خواست ها وقت محدودی در اختیار داشته باشد و طبیعی است که چون نمی تواند از پس انجام آنها براید با ایرادگیری های پی در پی سرپرستان روبه رو می شوند به بیان دیگر استرس ناشی از شغل ، استرس است که فرد معینی بر سر شغل مشخصی دستخوش آن می شود (تیموری، ۱۳۸۳).

در دنیای کنونی استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی شناخته شده است. اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا مشهود بوده و کارکنان یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند، همچنین استرس شغلی به عنوان یکی از موانع بهره وری در سازمانها مطرح است.

یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر توجه روان شناسان کار،روان شناسان بهره وری و روان شناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته،نـشانه ها،علـل و آثـار فرسودگی شغلی است. فرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت خدماتی می گردد که بـه وسیله ی کارکنان ارائه می گردد(ساعتچی،۱۳۸۲(

در تعریف فرسودگی شغلی می توان گفت:

فرسودگی شغلی نشانگان فروپاشی عاطفی بعد از سالها درگیـری و اشـتغال بـه کـار است.این نشانگان خصوصاً در بین افرادی که در شغل هـای خـدمات انـسانی از قبیـل آموزشی و پزشکی شاغل اند بیشتر شایع است ) ساراسون (۱۹۸۴

نــشانه هـای فروپاشــی شــغلی بـا فقـدان شــور و اشتیاق،احـساس محرومیـت و شکست،غیبت از کار،بی علاقگی نسبت به قبول مسئولیت،افسردگی و علائم جـسمانی مشخص می شود. علـل فروپاشـی شـغلی متعـدد اسـت.بعـضی علـل خـارجی هـستند  مانند وظایف محیط کار و بعضی علل داخلی اند مانند درگیر شدن بیش از حد در کار و انتظارات غیر واقعی درمورد آنچه میتواند انجام شود. تلاش برای درمان فروپاشی شغلی شامل روان درمانی،درمـان هـای شـیمیائی،درمان های فیزیکی و درمان های عصبی است.

در این فصل سعی شده است ابتدا به مقدمه و کلیات موضوع پرداخته شود.هدف از بیان مقدمه فراهم کردن زمینه ی اطلاعاتی لازم برای خواننده به زبان ساده است.پس از آن به بیان مساله اشاره شده است. ﺷﺮح و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ اهمیت و علت نیاز به تحقیق و نقاط ابهامی است که این مطالعه پوشش می دهد.در ادامه نیز اهمیت و ضرورت تحقیق ،اهداف،سوالات و فرضیات تحقیق آمده است.قلمرو تحقیق ،نوع و روش تحقیق و جامعه آماری مورد نظر نیز از بخش های دیگر این فصل می باشد.ودر انتهای فصل نیز به سابقه ی تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق اشاره شده است.

۱-۲)بیان مساله:

امروزه، وجود منابع انسانی کارآمد و با انگیزه یکی از مسائل مهم است و  از اهمیت زیادی در محیط های حرفه ای برخوردار است. با توجه به اینکه منابع انسانی در یک سازمان یکی از منابع مهم در آن است اقداماتی باید انجام شود تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت درجهت  بهبود بهره عملیات و افزایش کارایی در سازمان نایل شویم.

در سالهای اخیر، استفاده از مفهوم استرس در روانشناسی مدیریت و رفتار سازمانی (علاوه بر روانشناسی و پزشکی) نیز متداول گردیده و به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به استرس اختصاص یافته است. ارتقا بهداشت روانی محیط کار به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمانها (به عنوان عاملی برای شناخت عوامل استرس زا و ارائه راه حلهای پیشگیرانه یا درمانگر) در چند دهه اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است.

هر چند فشار روانی به شکل های مختلفی تعریف شده است اما زمینه مشترک همه آن تعاریف این است که علت ایجاد فشار عصبی وجود محرکی به صورت فیزیکی یا روانی است که فرد به طریق خاصی نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد. فشار روانی دارای پیامدهایی می باشد اگر فشار روانی مثبت باشد ممکن است نتیجه آن فعالیت فعالیت جدیت و انگیزش بیشتر باشد. البته آنچه بیشتر مورد توجه می باشد پی آمدهای منفی فشار عصبی است. همان طور که ملاحظه می شود بیشترین عوامل از درون هستند. به عنوان مثال استفاده از مشروبات الکلی یکی از پی آمدهای فردی فشار عصبی است در حالی که این مشکل از پی آمدهای سازمانی فشار عصبی نیز می باشد زیرا ممکن است به طور مستقیم بر عملکرد سازمان اثر بگذارد هر چند دسته بندی پی آمدها تا حدودی اختیاری به نظر می رسد ولی باید توجه داشت که هر پی آمدی بر حسب عامل ایجاد کننده اولیه خود دسته بندی شده است. بنابرآنچه که گفته شد پی آمدهای فردی نتایجی هستندکه عمدتاً بر فرد اثر می گذارند هر چند ممکن است سازمان نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این پی آمد متاثر شود ولی این فرد است که بهای اصلی آن را می پردازد.

فشار روانی پی آمدهایی نیز دارد که اثر مستقیم تری بر سازمان دارد یکی از این پی آمدهای واضح فشار روانی شدید کاهش عملکرد مناسب و درست است این کاهش در مورد کارگران اجرایی به صورت کیفیت ضعیف کار، افت بهره وری متجلی می گردد کناره گیری نیز می تواند نتیجه فشار روانی باشد که مهمترین آنها عبارتند از: غیبت ، استعفا و ترک کار پی آمدهایی فشار روانی که هم بر فرد و هم بر سازمان اثر می گذارد فرسودگی یا تحلیل رفتگی است و هنگامی بوجود می اید که فرد احساس کند فشارهایی خیلی زیاد را تحمل می کند و منابع رضایت شغلی خیلی کم می باشد ( الوانی، ۱۳۷۱).

فرسودگی ( بی رمقی یا تنیدگی) شغلی از جمله اختلال هایی است که در سال های اخیر مورد توجه روان شناسان بالینی قرار گرفته است .به طور کلی می توان فرسودگی شغلی را نوعی اختلال که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در معرض فشارهای روانی که در وی ایجاد می شود و فرد مبتلا از خستگی جسمی و هیجانی نیز فرسودگی شغلی نگرش رنج می برد. براساس تحقیقات نتیجه فرسودگی شغلی کاهش کارایی،کاهش علاقه نسبت به کار و کاهش ظرفیت برای حفظ عملکرد می باشد(ساعتچی،۱۳۷۶)

این روزها فرسودگی شغلی را به مثابه مشکل عمده در تنش کار تشخیص داده اند فرسودگی بیشتر در میان متخصصینی شایع است که بایستی به طور گسترده با دیگر افراد، مشتریان زیر دستان و مراجعان کاری سروکار داشته باشد. در حدود ۲۰ درصد صاحبان مشاغل مدیران و کارشناسان فنی در آمریکا مبتلا به عارضه فرسودگی شغل هستند .

نتیجه طبیعی فشارهای روانی فردی برای سازمان کاهش کارایی است کارکنان که با فشارهای روانی دارای نرخ بالاتر تاخیر، غیبت و ترک خدمت هستند کارایی آنها نیز هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی کاهش یافته و تعداد حوادث و شکایات افزایش می یابد. بدیهی است که این گونه کارکنان دارای روحیه ای پایین انگیزش کم و رضایت شغلی بسیار ضعیف هستند به طور خلاصه کارکنانی که فرسودگی و استهلاک را در خود تجربه می کنند هیجان قبلی را برای کار از دست داده در بسیاری از موارد کار و شغل خود را رها می کنند.

پژوهشگران عمدتاً به چگونگی ایجاد فشار روانی و نحوه ای که افراد از نظر فیزیولوژیکی و روانی در موقعیت های فشار زا واکنش نشان می دهند توجه دارند زمانی که این عوامل شناسایی شد سازمان ها باید قادر به کنترل این محرک های فشار زا باشند زیرا آنها ایجاد اضطراب و نگرانی کرده نهایتاً بر هدف های کلی سازمان آسیب وارد خواهند کرد افزون بر آن شناسایی به موقع و کنترل فشار روانی ممکن است منتهی به افزایش کارایی ، خلاقیت و رضایت خاطر کارکنان گردد ( جزنی، ۱۳۷۸)

علاوه بر آنچه که دیگران می توانند برای فرد در محیط کار و خانه انجام دهند ضروری است تا هر کس که فشار زندگی را بر خود احساس می کند و در این زمینه تجربه فردی دارد دست به کار شده و به خود کمک کند.

سازمان ها و موسسات می توانند سنگ زیربنای سلامتی بیشتر و بهزیستی را بنانهد، اما این به عهده خود افراد هست که از این فشارها بکاهند یا اینکه شیوه و روش فرد را تغییر دهند و از این طریق به فرد کمک کنند و به عبارت دیگر تا زمانی که خود نقش فعالی در روند پیشگیری از ایجاد فشار و مقابله با آن به عهده نگیرد سیاست ها و روش هایی که سازمان ها در پیش می گیرند بهره و نتیجه کلی در پی خواهد داشت.

گروهی  که در این تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند کارمندان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان لنگرود بودند. با توجه به این که زمینه استرس در شغل های اداری به دلیل مراجعه ی زیاد ارباب رجوع و یا خسته کننده بودن وظایف محوله زیاد است و به مرور زمان این استرس شغلی ،باعث فرسودگی شغلی می شود، بنابراین آنچه که به عنوان مسئله اساسی در پژوهش حاضر مطرح است این است که آیا بین استراتژی های مقابله استرس و فرسودگی شغلی بین کارمندان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان لنگرود رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

۱-۳)سوالات تحقیق:

۱-۳-۱)سوال اصلی تحقیق:

آیا بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی  در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود رابطه ای وجود دارد؟

۱-۳-۲)سوالات فرعی تحقیق:

آیا بین استرس مساله محور و فرسودگی شغلی  در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین استرس هیجان محور و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود رابطه ای وجود دارد

 1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظر به اهمیت استرس در زندگی افراد و حیات سازمانها و همچنین مشکلات و مسائلی که سازمانها از بابت استرس درگیر آن هستند به ما این اجازه را می دهد که به بررسی مدیریت استرس شغلی بپردازیم چرا که یکی از علت هایی که سازمان متقبل هزینه های مستقیم میشود ،استرس یا فشار ناشی از شغل است.لذا انجام پژوهش در این زمینه علاوه براینکه توجیه اقتصادی دارد توجیه علمی نیز خواهد داشت و آن هم این است که یکی از مشکلات مربوط به سازمانها را بررسی و حل می کند.

ضرورت مکانی،زمانی و موضوعی تحقیق ایجاب می کند که برای بررسی این موضوع به سراغ اداره آموزش و پرورش برویم زیرا بخش آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان عظیم در سطح کشور به دلیل ارتباط مستقیم با آموزش و پرورش انسانها یکی از مهمترین حوزه­های توسعه پایدار در جوامع بشری به شمار می­رود و تحقق این امر نیازمند آموزش­دهندگانی همگانی سالم، شاداب و با انگیزه کاری بالا است.

فرسودگی شغلی در آموزش و پرورش از دو جنبه دارای اهمیّت است: نخست سلامت روانی فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث رضایت از شغل، غیبت از شغل و تغییر شغل می­گردد. دوم آن که سطح کیفی آموزش و پرورش را کاهش می­دهد. بنابراین شناخت راههایی برای پیشگیری و کاهش استرس و فرسودگی شغلی، باعث بالا بردن سطح بهداشت روانی افراد و بهترشدن سطح کیفی آموزش و پرورش، و افزایش کارایی خواهد شد.

در واقع یکی از عارضه های زندگی به سبک مدرن وجود استرس در محیط کار است.استرس شغلی یک دلیل عمده برای کاهش تولید،غیبت کارکنان  و فروپاشی و بهم ریختگی سازمانهاست.اضافه کاری زیاد،ناکافی بودن آموزش های لازم،از دلایل پنهان ترک شغل استکه معمولا در اثر استرس زیاد بوجود می آید.استرس شغلی امروزه به مسئله ای شایع و پرهزینه در محیط های کاری تبدیل شده است به گونه ای که اغلب پژوهش های اخیر به آن اختصاص یافته است.)اسمیت و همکاران ۲۰۱۱)

استرس عامل مهمی در بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی است که آسیب های روانی ناشی از آن با مدیریت استرس و استفاده از روشهای مقابله ای تقلیل پذیر است.شناخت استرسهای شغلی و عوامل بوجود آورنده ی آن از این رو حائز اهمیت است که می تواند سلامت جسمی و روانی نیروی کار را مورد تهدید قرار دهد.(موسوی نسب و همکاران ۱۳۸۵) و کارکرد اجتماعی آنها را مختل کند که تهدیدی جدی برای عملکرد و بهره وری سازماها محسوب می شود.

استرس واکنش فرد در حوزه های اجتماعی ،روانشناختی،جسمانی ، خانوادگی را دچار اختلال می کند و نارضایتی حرفه ای، کاهش تولید،افزایش خطاها، کاهش قدرت تصمیم گیری و کندی زمان واکنش را پدید می آورد.تکنیک های مدیریت استرس می تواند از طریق کاهش سطح استرس فرد به کاهش تاثیر استرسها کمک کند.مدیریت استرس حس کنترل، خودکارآمدی،عزت نفس،مقابله کارآمدو حمایت اجتماعی در افراد را افزایش دهد.این امر تغییرات حالات خلقی را کاهش داده و کیفیت زندگی کاری را ارتقا می دهد.

عوامل استرس زا در سازمانها و تداوم آنها باعث بروز پدیده ی فرسودگی شغلی در افراد می شود که بر زندگی فردی و کاری فرد اثر منفی دارد.اما این امر میتواند با تکنیکهای درست و به موقع مدیریت استرس و بکار گیری روشهای مقابله ای کنترل شده و اثرات فرسودگی شغلی در سازمانها را کاهش دهد و موجب بهره وری نیروی کار شود.

۱-۵)اهداف تحقیق:

۱-۵-۱)هدف اصلی:

سنجش تاثیر استرس شغلی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود.

۱-۵-۲) اهداف فرعی:

  • سنجش تاثیر استرس مساله محور و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود
  • سنجش تاثیر استرس هیجان محور و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود

۱-۶)فرضیات تحقیق:

۱-۶-۱)فرضیه اصلی:

بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در محیط کار کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود، رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۶-۲)فرضیه های فرعی:

  • بین استرس مساله محور و فرسودگی شغلی در محیط کار کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود، رابطه معنی­داری وجود دارد.
  • بین استرس هیجان محور و فرسودگی شغلی در محیط کار کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود، رابطه معنی­داری وجود دارد.

۱-۷)روش تحقیق:

۱-۷-۱)تحقیق از نظر هدف:

تحقیق را به دو منظور انجام می دهند.نخست حل مشکلاتی که در محل کار وجود دارد که تحقیقات کاربردی نامیده می شود.بطور کلی تحقیقات کاربردی نظریات، قانونمندی ها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه بکار برده میشوند را برای حل مسائل واقعی و اجرایی بکار می گیرد.دوم افزودن به مجموعه ی داش بشری در زمینه ای خاص که موردعلاقه محقق است.هدف از اجرای تحقیق بنیادی تولید دانش بیشتر و درک پدیده هایی است که روی می دهد و سرانجام ارائه ی نظریه ها یر پایه ی نتایج تحقیق.با توجه به توضیحات فوق این تحقیق از نظر هدف کاربردی است(سکاران ۱۳۸۹:۸)

۱-۷-۲)نوع تحقیق:

در این تحقیق که در اداره آموزش و پروش شهرستان لنگرود انجام شد از نظر روش توصیفی- همبستگی است و هدف آن کاربردی است. تحقیق توصیفی تحقیقی است که به توصیف متغیرها می­پردازد و در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه­ای بین متغیرهای کمی وجود دارد، اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه­ها، قانون­مندی­ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می­گیرند.

تعداد صفحه :۱۴۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com