پایان نامه با موضوع نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق، گروه حقوق بین­الملل

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

«نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل»

استاد راهنما:

آقای دکترحسن سواری

استاد مشاور:

آقای دکتر مهران محمودی

زمستان ۱۳۸۸

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین­المللی می­کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، حمایت نماید. مسئولیت حمایت از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی انسان­ها، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، از جمله ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت حمایت هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد.
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
 
پیشگفتار                                                                                               ۱
مقدمه                                                                                                  ۲
 
بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی                    ۶
   فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت                                                     ۷
      گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت                                                       ۸
مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”                                             ۹
بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                  ۹
بند دوم: تلاش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت                     ۱۱
بند سوم: کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشورها                                             ۱۴
مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت                                        ۱۷
بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت»                                                                          ۱۸
بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی»                                                                           ۱۹
بند سوم: نظریه «امنیت انسانی»                                                                               ۲۱
بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی»                                                              ۲۲
بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت»                                                            ۲۳
مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت                                            ۲۵
مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت                             ۳۰
بند نخست: مقصود از “هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری” در تعریف نظریه
مسئولیت حمایت                                                                                                  ۳۱
بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت                                         ۳۳
بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن                          ۳۶
بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت                                            ۳۸
   گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت                     ۴۱
مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی
        نشست سران کشورها                                                                                           ۴۲
بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                                                             ۴۲
بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه                                           ۴۶
بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵                                                            ۴۸
مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان                  ۵۲
بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت                       ۵۲
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹                     ۵۴
بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹              ۵۹
   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی                     ۶۲
      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                              ۶۲
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                     ۶۳
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                            ۶۴
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                                  ۶۶
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                   ۷۱
گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                 ۷۴
         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                             ۷۴
       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت           ۸۰
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                                        ۸۱
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                                ۸۵
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین­المللی و نظریه مسئولیت حمایت          ۸۶
 جمع بندی بخش اول                                                                                                  ۹۱
 
بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی                               ۹۳
   فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                                      ۹۴
      گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی                            ۹۵
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت                                 ۹۵
بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین                                                              ۱۰۰
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه                                                   ۱۰۳
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری                                                                       ۱۰۶
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم                                                                        ۱۱۰
مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت                                      ۱۱۳
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی                                                                    ۱۱۵
بند دوم: بازیابی نظام قضایی                                                                                    ۱۱۷
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی                                                                        ۱۱۹
    گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی                                                     ۱۲۰
         مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت                                         ۱۲۰
بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک                                                                ۱۲۱
بند دوم: واکنش­های اقتصادی                                                                                 ۱۲۳
بند سوم: واکنش­های ­امنیتی                                                                                    ۱۲۵
        مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت                                                   ۱۲۷
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی                                                         ۱۲۸
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی                                                         ۱۳۱
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی                                        ۱۳۳
فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و
توانمندی نهادهای بین­المللی در مرتفع نمودن آنها                                               ۱۳۵
   گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت                                     ۱۳۶     
         مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت                                          ۱۳۶
بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت                               ۱۳۶
بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت                         ۱۴۰
        مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت                                    ۱۴۲     
بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین­المللی ۱۴۲
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها          ۱۴۴
  گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت                         ۱۴۶     
مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن                                                       ۱۴۷
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت                                          ۱۴۷
بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت                             ۱۴۸
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه
مسئولیت حمایت                                                                                     ۱۵۰
       مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای                                                                          ۱۵۲
بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا                                                                ۱۵۴
بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا                                                                     ۱۵۷
بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا                                                    ۱۵۸
جمع بندی بخش دوم                                                                                              ۱۶۰
نتیجه پایانی                                                                                            ۱۶۲
فهرست منابع                                                                                          ۱۶۵
ضمائم                                                                                                  ۱۷۵
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۰۰ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***