پایان نامه با موضوع: نانو ذره سیلیکون کربید

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱-بحث و نتیجه گیری

بررسی­های محاسبات DFT با روش B3LYP/6-31G(d) برای ترکیب­های فلوئورویوراسیل و نانوذره سیلیکون کربیدانجام گرفت. نتایج به دست آمده به تفصیل در فصول ۳ و ۴ بیان شد. در این تحقیق، خصوصیات بهینه شده و خصوصیات پوشش شیمیایی همسانگرد و ناهمسانگرد برای تمامی ساختارها و اتم­ها به­دست آمد. با بررسی انرژی کل بهینه شده برای هر ترکیب می­توانیم میزان پایداری هر ترکیب را مشخص کنیم. نتایج بررسی انرژی بهینه نشان می­دهد که با افزایش انرژی اتصال بین نانو ذره سیلیکون کربید و داروی فلورویوراسیل، باعث تعامل بهتر و برهمکنش مناسبتر  دارو با ساختار نانوذره از لحاظ مطالعه کوانتمی می شود بدین معنی که هر  چه انرژی آزادسازی مابین دو ساختار در حین اتصال بیشتر باشد(منفی تر) پایداری بیشتر می شود وبرهمکنش قوی تری را ایجادمی کنند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که نانوذرهسیلیکونی با فلورو یوراسیل پایداری بهتری دارد.

مقایسه خصوصیات پوشش شیمیایی همسانگرد و ناهمسانگرد بین ساختار های فلورویوراسیل با ساختار ترکیبی فلورویوراسیل بانانوذره سیلیکون کربید  تغییرات قابل تامل چشمگیری را در اتم های اکسیژن،فلوئورونیتروژن را در ساختار فلورویوراسیل تنها نسبت به حالتی که در اتصال(برهمکنش) با نانو ذره سیلیکون کربیدی است نشان می دهد.

با بررسی مقادیر پوشش شیمیایی و بار مولیکن به دست آمده، مشاهده شد که اتم­های اکسیژن ونیتروژن بیشترین واتم­های کربن و هیدروژن کمترین تغییرات را در ترکیب اتصالی نسبت به حالات مجزا،نشان می­دهند. علاوه براین، تغییر خصوصیات اتم فلوئورقابل توجه است. و همچنین سایر پارامتر های دیگر از جمله مقادیرانرژی اتصال و ممان دوقطبی، HOMO و LUMO وانرژی گاف،محاسبه گردید که نتایج آن قابل تفسیر است با محاسبه ممان دوقطبی برای هر ساختار میزان قطبش­پذیری آن مشخص می­شود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی در این تحقیق مطالعه کوانتمی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل[۱] روی نانو ذره سیلیکون کربید، توسعه مرزهای دانش در حوزه های استفاده های دارویی از نانوذره ی سیلیکون کربید وپیدا کردن کاربرد نانوذرات سیلیکون کربید در نگهداری داروی فلورویوراسیل با استفاده از روش های نظری و بدون انجام آزمایش است. (هرچند در برخی از روش ها از نتایج آزمایش های تجربی استفاده می شود). با استفاده ازشیمی محاسباتی شاخه‌ای از دانش شیمی است که از روش های شیمی و محاسباتی برای حل مسائل شیمی استفاده میکند اغلب محاسبات در این رشته پیچیده و سنگین هستند و انجام آنها بدون کمک رایانه امکان پذیر نیست. از این رشته به‌گستردگی در تمامی شاخه های شیمی، بیو شیمی و داروسازی استفاده می‌شود.

-۱۵-FU

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی