پایان نامه با موضوع بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

موضوع

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عمران نعیمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن بادینی

تابستان ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمـه. ۸
۱- تبیین موضوع.. ۸
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸
۳- سؤالات تحقیق.. ۹
۳-۱- سوال اصلی.. ۹
۳-۲- سوالات فرعی.. ۹
۴- فرضیه ها. ۹
۵- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. ۱۰
۶- ساختار تحقیق.. ۱۰
بخش اول: مفهوم شناسی.. ۱۲
فصـل اول: بیمه شده. ۱۲
مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن. ۱۲
گفتار اول: بیمه شده اصلی.. ۱۲
گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. ۱۴
مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار. ۱۷
گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار. ۱۷
گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار. ۱۷
مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن. ۱۸
گفتار اول: بیمه شده اجباری.. ۱۸
گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. ۱۹
۱- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. ۲۰
۲- حرف و مشاغل آزاد. ۲۲
 
 
۳- سایر بیمه شدگان اختیاری.. ۲۳
فصـل دوم: کار فرما. ۲۵
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار. ۲۵
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار. ۲۷
فصـل سوم: کارگر. ۲۸
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. ۲۸
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. ۲۹
فصـل چهارم: کارگاه. ۳۰
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. ۳۲
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. ۳۳
فصـل پنجم: دولت.. ۳۵
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. ۳۵
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. ۳۶
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. ۳۷
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. ۳۸
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. ۳۹
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. ۴۱
گفتار اول: اصل شفافیت قانون. ۴۱
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. ۴۲
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. ۴۲
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. ۴۳
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۴۴
گفتار ششم: اصل برائت.. ۴۴
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. ۴۴
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. ۴۵
بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. ۴۸
فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. ۴۹
مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. ۵۰
مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. ۵۱
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. ۵۲
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه ۵۲
گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. ۵۴
گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. ۵۶
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. ۵۷
گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. ۵۸
گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. ۵۹
گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده ۱۰۵ قانون تأمین اجتماعی) ۶۲
فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. ۶۶
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.. ۶۶
گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. ۶۷
گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ۶۹
گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. ۷۱
مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. ۷۲
مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما ۷۴
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. ۷۴
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. ۷۶
فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. ۷۹
مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. ۷۹
مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. ۸۰
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی.. ۸۱
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. ۸۲
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. ۸۴
مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. ۸۵
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. ۸۵
گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. ۸۶
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. ۹۰
گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. ۹۲
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. ۹۴
گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. ۹۵
الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه. ۹۵
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور  ۹۷
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. ۹۸
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. ۹۹
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده ۱۰۱
مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی.. ۱۰۲
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی.. ۱۰۵
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده ۱۰۶
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. ۱۰۷
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. ۱۰۹
مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی.. ۱۰۹
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی.. ۱۱۳
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. ۱۱۴
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. ۱۱۵
مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. ۱۱۶
مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. ۱۱۷
گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. ۱۱۸
گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. ۱۱۸
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. ۱۲۰
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. ۱۲۲
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. ۱۲۳
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. ۱۲۵
مبحث اول: فلسفه وضع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.. ۱۲۵
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد  ۱۲۷
مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.. ۱۲۸
مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. ۱۳۱
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. ۱۳۲
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. ۱۳۳
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. ۱۳۶
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. ۱۳۶
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن ۵% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. ۱۳۶
گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. ۱۳۷
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. ۱۴۱
مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. ۱۴۲
مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما ۱۴۳
مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. ۱۴۵
گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما ۱۴۵
گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما ۱۴۶
بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. ۱۴۹
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. ۱۴۹
مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ۱۵۰
گفتار اول: شرح متن ماده واحده ۱۵۰
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده ۱۵۱
گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. ۱۵۲
مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. ۱۵۳
مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. ۱۵۶
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم. ۱۵۷
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. ۱۵۹
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان.. ۱۶۰
مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض… ۱۶۱
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض… ۱۶۱
گفتار دوم: جهات اعتراض… ۱۶۳
مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض… ۱۶۴
مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض… ۱۶۷
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. ۱۶۹
مبحث اول: مشمولین تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی.. ۱۶۹
مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند. ۱۷۲
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. ۱۷۳
نتیجـه گیـری.. ۱۷۶
منابع و مآخذ.. ۱۸۱
 

مقدمـه:

 

۱- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.
اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها  و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.
این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.
در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۹۵ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***