پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه سمنان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان :

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر آزاده السادات طاهری

استاد مشاور :

دکتر احمد رفیعی

اردیبهشت ۱۳۹۴

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
عنوان                                                                                             شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۲ 
پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………۳
گفتار اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………۴
الف: بیان مسأله و اهمیت آن………………………………………………………………………………………۴
ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن……………………………………………………………………۶
پ: سؤال ها و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………۷
ت: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۷
ث: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. …………۹
گفتار دوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………………..۱۹
بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….۱۹
بند دوم: شاخص های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..۲۰
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………۲۳
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………۲۴
   فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….۲۷
پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………۲۹
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………۳۰
بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….۳۱
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۳
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۳۴
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………۳۵
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۳۵
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۷
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۱
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….۴۳
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۴۳
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۴۴
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۶
مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..۴۷
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………۴۸
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۴۹
بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..۵۰
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………۵۱
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۵۲
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………۵۵
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………۵۷
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۵۸
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………۶۰
مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………۶۲
گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………۶۲
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….۶۳
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………۶۴
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….۶۵
بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..۶۵
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………۶۷
گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….۶۸
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….۶۸
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….۶۹
بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….۷۰
مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..۷۱
گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….۷۲
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۲
بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….۷۳
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..۷۴
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۴
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۶
گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….۷۷
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۸
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۸
مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..۸۰
گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………۸۰
بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………۸۱
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۲
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….۸۳
بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..۸۳
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۵
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………۸۶
فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………۸۷
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………۸۸
مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………۸۹
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..۹۰
بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..۹۰
بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..۹۱
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….۹۶
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….۹۷
بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..۱۰۳
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..۱۰۳
بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..۱۱۱
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..۱۱۱
بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………۱۱۴
مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………۱۱۶
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..۱۱۶
بند اول: دلایل اخراج موجه……………………………………………………………………………………۱۱۷
بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….۱۱۸
بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….۱۱۹
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………۱۲۱
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن…………………………………………………………………………….۱۲۱
بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..۱۲۸
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………۱۳۲
بند چهارم: آثار اخراج……………………………………………………………………………………………..۱۳۸
مبحث چهارم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۱۴۰
منابع……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰
 
 
چکیده:
برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶و قانون ارتش مصوب۱۳۶۶ است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب ۱۳۶۹ انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان  کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۶۹ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***