پایان نامه با موضوع افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدعلی خادمی کوشا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری

تابستان ۱۳۹۲ 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
مقدمه………………………………..……..……….…………………………………………۱
     فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….…۶
مبحث نخست :مفهوم منفعت ، افراز دیون و مفهوم ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن …..………..……۸
گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن………………………………….……..….……۸
بند نخست : مفهوم منفعت ……………..……….…..……………………………………..…….۹
بند دوم : مفهوم افراز دیون……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
بند سوم : مفهوم تصرف …………………………………………………………………..……۱۴
گفتار دوم: مفهوم مالکیت مشاعی و ماهیت آن ……….…………………………..…………….…………۲۱
بند نخست : مفهوم مالکیت مشاعی………..………………….….………………………………………….۲۲
بند دوم: ماهیت فقهی و حقوقی مالکیت مشاع…… ……………..………….……..………… ……۲۳
مبحث دوم : مفهوم تقسیم و افراز  و بررسی عناوین همسو……………………………………………………..………….۲۵
گفتار نخست: مفهوم تقسیم…………………………………..……..………………..……………..۲۶
بند نخست :تعریف تقسیم……..…..…….……………………..….………………….………۲۶
بند دوم :انواع تقسیم……..……….…………….………..……………..……..…………….۲۷
بند سوم:روش تقسیم………..……………….…………….……………………..………….۲۷
بند چهارم :شرائط اساسی تقسیم………..…..……..…….………………………………..…………..۲۹
گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهایات…………………………………………………………..……………………………………….۳۵
بند نخست :مفهوم افراز و تفکیک….………..……………………………………………………………………………………………….۳۵
الف- مفهوم تفکیک ……..…………………………..…………………..…..………………….۳۵
ب- مفهوم افراز …………………………………………….…………..…….……………….۳۶
عنوان                                                                                                                             صفحه
ج-تفاوت افراز وتفکیک……..……………………………..………………………………………………………………..۳۸
د- چگونگی افراز و تفکیک…….……..………….……………………………………………..……۳۹
بند دوم : مفهوم و اقسام مهایات………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
الف- مفهوم مهایات..…..…………..…………… ………….…………………………………………………………..…۴۰
ب- اقسام مهایات….………………….… ………………………………………………………..……….۴۲
    فصل دوم: ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن ­بر سایر نهادهای حقوقی مشابه ………………………..۴۴
مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه ………….………………………………………….۴۶
گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه…..…………………..…………….…………….………..۴۶
گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………..۵۴
بند نخست: افراز منافع در حقوق……………….……..…………….……………………….۵۶
بند دوم: بررسی آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع  ….…………………….……………..…….. ۵۸
مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهای حقوقی مشابه……………..………………………………….۶۰
گفتار نخست: انطباق افراز با مالکیت زمانی ………………………………………………….…………………۶۰
بند نخست : مفهوم مالکیت زمانی…………………….…….…………….…………..……………۶۱
بند دوم : تاریخچه مالکیت زمانی ……………………………….………….……………………..۶۲
بند سوم : ماهیت مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و سایر نهادهای حقوقی……………………………………….……………….۶۷
بند نخست: انطباق افراز با اجاره ……………………………………………………………………………………۶۸
بند دوم: انطباق افراز منافع با نهادهای حقوقی مشابه ………..…………………………………………………………….۸۰
الف  -افراز منافع وحق انتفاع…………………….……………………………………………………………………………۸۱
ب- افراز منافع و مهایات  …………………..………………………………………………………………………….۸۵
ج- افراز منافع با عقد بیع……………….….………..……………………………………………………….۸۷
 
 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
د- افراز منافع با عقد صلح……………………………………………………………………………………………………..۸۹
بند سوم : افراز دیون……………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
فصل سوم : احکام و آثار افراز منافع …………………………………………………………………………………………………..۹۴
مبحث نخست: آثار و شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
گفتار نخست :شرائط  انعقاد قرارداد افراز منافع………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
بند نخست :شرائط عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
بند دوم :شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفین………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
بند نخست :اسباب انحلال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
بند دوم :اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
بند سوم :انحلال ارادی یا فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
مبحث دوم :احکام ، دعاوی و آیین دادرسی افراز منافع…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
گفتار نخست: دعاوی افراز اعیان ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
بند نخست : افراز اعیان در مراجع اداری……………………………………………………………………………………………۱۰۵
بند دوم : افراز اعیان در مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………۱۰۶
گفتار دوم : دعاوی افراز منافع ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
بند نخست : نمونه ی کاربردی افراز منافع در قالب بیع زمانی………………………………………………………………………۱۰۹
الف- نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه…………………………………………………………………………۱۱۰
ب – نمونه پرونده قضائی:………… ………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
 
عنوان                                                                                                                                   صفحه
ج – رای دادگاه:…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
د- تحلیل رای دادگاه:………………………………….………………………………………………………………………………………..۱۱۴
بند دوم: نمونه کاربردی افراز منافع در قالب اجاره زمانی ………………………………………………………………………………………..۱۱۵
الف – نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه……………………………………………………………………………۱۱۷
ب- نمونه پرونده قضائی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
ج- رای دادگاه:…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..۱۱۹
بند سوم : نمونه کاربردی افراز منافع در قالب صلح زمانی منافع:……… ………………………………………………………………………۱۲۰
الفنمونه کاربردی……………………………………………………………….……………………………………………………۱۲۱
ب- نمونه پرونده قضائی:………….……………………………………………………………………………………………..۱۲۳
جرای دادگاه...………………………………………………………..………………………………………………………۱۲۴
نتیجه…….………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
نظر پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
چکیده
 
افراز منافع شکلی از تسهیم منافع مال مشاع است که در آن مالکین مشاعی ، مالک منافع مفروز در بازه های زمانی می گردند. رویه معمول افراز مالکیت مالکین مشاعی افراز عین و منافع با رویه متداول قانونی است. اما در افراز منافع با حفظ مالکیت مشاعی در اعیان منافع آن به صورت مفروزی در بازه های زمانی یا مکانی در مالکیت موضوعی احد از مالکین مشاعی یا شخص ثالث قرار می گیرد. موجد چنین مالکیتی توافق شرکا در قالب عقود معین یا غیر معین و در صورت عدم توافق با اجبار قضایی است که نتیجه آن حق استعمال یا انتفاع از منافع مال مشاعی برای شرکا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازه زمانی است. فقدان عنصر قانونی برای این نهاد حقوقی نوین، تحقیقات زیادی را  می طلبد تا نهادهای حقوقی مشابه در فقه تحت عنوان مهایات و سایر کشورهای که نهاد حقوقی قانونی به نام تایم شر یا مالکیت زمانی دارند را  بررسی و مفاهیم افراز منافع، مهایات و مالکیت زمانی و انطباق آن با یکدیگر و نظریات حقوقدانان، فقها و مقالات را به عنوان مستند موضوع ذکر و پس از ذکر نظرات موافق و مخالف به دفاع حقوقی در تثبیت آن برداشته شود. بروز اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و آرا صادره به عنوان نمونه کاربردی این نهاد حقوقی نوین است که بخشی از این پایان نامه به آن پرداخته است.
 
 
واژگان کلیدی: افراز منافع – مالکیت منافع – دیون – مهایات – تقسیم مال مشاع – تصرف در مال مشاع
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۴۰ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***