پایان نامه با موضوع اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسللامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

استاد راهنما

دکتر محمد رضا رحمت

استاد مشاور

دکتر موسی پاشا بنیاد

تابستان ۱۳۹۳ 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-بیان مسئله. ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۴-سوالات تحقیق.. ۵
۱-۵-فرضیات تحقیق.. ۶
۱-۶-پیشینه تحقیق.. ۶
۱-۷-روش تحقیق.. ۶
۱-۷-۱-بخش اول:تعاریف و مفاهیم. ۷
۱-۷-۱-۱-مبحث اول:مجرم. ۷
۱-۷-۱-۱-۱-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین.. ۸
۱-۷-۱-۱-۲-گفتار دوم :طبقه بندی مجرمان در جرم شناسی.. ۱۰
۱-۷-۱-۱-۳-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین.. ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۱-مجرمین به عادت.. ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۲-مجرمین خطرناک.. ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۳-مجرم احساساتی.. ۱۲
۱-۷-۱-۱-۳-۴-مجرم اتفاقی.. ۱۲
۱-۷-۱-۱-۳-۵-مجرم حرفه ای.. ۱۲
۱-۷-۱-۲-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن. ۱۲
۱-۷-۱-۲-۱-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک.. ۱۳
۱-۷-۱-۲-۱-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک.. ۱۵
۱-۷-۱-۲-۳-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان. ۱۸
۱-۷-۱-۲-۴-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک.. ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک.. ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۱-تخصص… ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۲-خرج گزافه. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۳-انتقامجویی.. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۴-تهدید کردن. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۵-میل به خودنمایی.. ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۶-غریزۀ تقلید. ۲۱
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۷-نیاز به جمع. ۲۱
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۸-القاب و اسامی دروغین.. ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۲-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک.. ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-۱- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه. ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-۲-ب- نیرنگ تغییر لباس… ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۴-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک.. ۲۲
۱-۷-۲-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۴
۱-۷-۲-۱-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۴
۱-۷-۲-۱-۱-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۵
۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک.. ۲۷
۱-۷-۲-۲-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۲۸
۱-۷-۲-۲-۱-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن. ۲۹
۱-۷-۲-۲-۱-۱-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. ۲۹
۱-۷-۲-۲-۱-۲-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده ۳۰
۱-۷-۲-۲-۱-۳-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک.. ۳۱
۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک.. ۳۲
۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی.. ۳۲
۱-۷-۲-۲-۲-۲-بند دوم:از ناتوان سازی فردی تا ناتوان سازی گروهی.. ۳۴
فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی.. ۳۶
۲-۱-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی.. ۳۶
۲-۱-۱-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. ۳۶
۲-۱-۱-۱-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه. ۳۹
۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی.. ۴۰
۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. ۴۲
۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی.. ۴۲
۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی.. ۴۴
۲-۲-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲). ۴۵
۲-۲-۱-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. ۴۵
۲-۲-۱-۱- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین.. ۴۶
۲-۲-۱-۲-گفتاردوم: ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی.. ۴۷
۲-۲-۲- مبحث دوم:تعویق صدور حکم. ۴۷
۲-۲-۲-۱-گفتار اول:تعویق به شکل ساده ۴۸
۲-۲-۲-۲-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی.. ۴۸
۲-۲-۲-۳-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق. ۴۹
۲-۲-۲-۴-گفتار چهارم:شرایط  انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق. ۵۰
۲-۳-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی.. ۵۰
۲-۳-۱-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت.. ۵۰
۲-۳-۱-۱-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده ۵۰
۲-۳-۱-۲-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. ۵۱
۲-۳-۲-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. ۵۱
۲-۳-۲-۱-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. ۵۱
۲-۳-۲-۲-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی.. ۵۲
۲-۳-۳-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک.. ۵۳
۲-۳-۳-۱-گفتار اول:خدمات اجتماع محور. ۵۳
۲-۳-۳-۲-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. ۵۳
۲-۳-۳-۳-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی.. ۵۴
۲-۴-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف    ۵۴
۲-۴-۱-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها ۵۴
۲-۴-۱-۱-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی.. ۵۵
۲-۴-۱-۲-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه. ۵۶
۲-۴-۱-۳-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا ۵۸
۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان. ۵۸
۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی  و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. ۵۹
۲-۴-۲-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه. ۶۱
۲-۴-۲-۱-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه. ۶۲
۲-۴-۲-۲-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس… ۶۳
۲-۴-۲-۲-۱-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی.. ۶۳
۲-۴-۲-۲-۲- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه. ۶۴
۲-۴-۲-۳-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت.. ۶۵
۲-۴-۲-۳-۱- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی.. ۶۵
۲-۴-۲-۳-۲- روی آوردهای انسانی نگر. ۶۶
۲-۴-۲-۳-۳- روشهای رفتاری نگر. ۶۶
۲-۴-۲-۳-۴-روشهای شناختی – رفتاری.. ۶۶
۲-۴-۲-۳-۵-آموزش مهارتهای اجتماعی.. ۶۷
۲-۴-۲-۴-گفتار چهارم:خودمهارگری.. ۶۷
۲-۴-۲-۴-۱-بازسازی شناختی.. ۶۸
۲-۴-۲-۴-۲- آموزش حل مساله بین شخصی.. ۶۸
۲-۴-۲-۴-۳- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: ۶۹
۲-۴-۲-۵-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. ۶۹
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز. ۷۱
۳-۱-بخش اول:روش تحقیق.. ۷۱
۳-۱-۱-مبحث اول:روش تحقیق. ۷۲
۳-۱-۱-۱-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف.. ۷۲
۳-۱-۱-۲-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها ۷۲
۳-۱-۱-۳-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. ۷۲
۳-۱-۱-۴-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. ۷۳
۳-۱-۲-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۳
۳-۱-۲-۱-گفتار اول:جامعه آماری.. ۷۳
۳-۱-۲-۲-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها ۷۳
۳-۲-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۵
۳-۲-۱-مبحث اول:آمار توصیفی.. ۷۵
۳-۲-۲-مبحث دوم:آمار استنباطی.. ۷۹
۳-۳-نتیجه گیری.. ۸۳
۳-۴-پیشنهادات… ۸۳
فهرست منابع: ۸۳
ضمیمه. ۸۳
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۳ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***