پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

عنوان :

شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار

 

استاد مشاور:

دکتر سید اسماعیل هادی تبار

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

 فصل اول/ کلیات پژوهش

مقدمه

الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………۳

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴

ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۴

د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۵

ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۵

و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۶

ز) سازماندهی مطالب  ………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل دوم : شروع به جرم

مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. ۱۰

گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………۱۰

بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….۱۰

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..۱۰

گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. ۱۰

بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………۱۲

بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………۱۲

مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….۱۳

گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………۱۴

بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..۱۴

بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………۱۵

گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………۱۶

بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….۱۶

الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….۱۶

ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….۱۸

ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….۲۴

بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………۲۴

فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری

مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..۲۸

گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….۲۸

بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….۲۸

بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..۲۹

بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………۳۰

گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..۳۱

بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………۳۱

بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………۳۶

مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….۳۹

بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………۳۹

بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………۴۱

الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………۵۶

بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..۵۶

الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………۵۸

بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..۶۱

بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………۶۳

الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………۶۴

ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………۶۵

۱-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۲-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………۶۷

۳-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………۷۱

۴-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

فصل چهارم : شروع به جرم سرقت

مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..۷۸

گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..۷۸

بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….۷۸

گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….۷۸

بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….۷۹

بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….۸۰

بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..۸۱

مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران

گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………۸۳

بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………۸۳

بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..۸۴

الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………۸۴

ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….۹۳

بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………۹۴

الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..۹۵

ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………۹۵

ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….۹۶

بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..۹۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

 

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .

این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال ۱۲۲ بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از ۶۵۱ الی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .

کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات

 

فصل اول

 

کلیات مسئله پژوهش

 

مقدمه

الف – بیان مسأله

بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .

برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :

۱-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                ۲- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )

۳- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           ۴- مرحله جرم تام ( کامل )

شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .

از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱ و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :

مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : ۱-نظریه عینی   ۲-نظریه ذهنی   ۳- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده ۴۱ و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده ۶۵۴ ق.م.ا سال ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال ۱۳۶۷ روبروست که در مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

 

ج- سؤالات تحقیق

۱-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟

۲-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۹۱ ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟

۳-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

۴- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

۵- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از ۶۵۱ الی ۶۵۴ چه می شود ؟

۶- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟

د- فرضیه های تحقیق

۱-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .

۲- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .

۳- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .

۴- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .

۵- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ نیز جرم است .

۵- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .

ه اهداف تحقیق

اهداف کلی تحقیق عبارت است از :

– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون ۱۳۹۲ ) .

– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***