پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسولیت کیفری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شهرکرد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

 

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان

 بر مسولیت کیفری

استاد راهنما:

دکتر حسن حیدری

استاد مشاور:

دکتر منصور عطاشنه

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۳

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴

ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۴

اهداف تحقیق: ۵

سوالات تحقیق: ۶

فرضیات: ۷

روش تحقیق: ۸

ساختار یا سازماندهی: ۹

فصل نخست: شناخت روانگردان و آثار آنها ۱۰

مبحث نخست: اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی ۱۰

گفتار نخست: مفهوم اعتیاد ۱۱

گفتار دوم: مفهوم معتاد ۱۳

گفتار سوم: اعتیاد به مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۳

مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران ۱۴

گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها ۱۶

گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر ۱۹

مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان ۲۰

گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان  وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد ۲۱

گفتار دوم: آثار مواد روانگردان  بر فرد ۳۳

گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه ۳۳

گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان ۳۳

گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا ۳۵

گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل ۳۵

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری ۳۶

مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت ۳۷

گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت ۳۸

گفتار دوم: مفهوم کلی مسئولیت ۳۹

گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری ۴۰

گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۴۱

گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب ۴۲

گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت ۴۳

مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۵۴

مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۹

گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۹

گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی ۶۱

گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۶۲

گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳

گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا ۶۴

گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۶

گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶

فصل سوم: ارکان اهلیت جزائـی ۶۸

مبحث نخست: رکن اول ادراک ۶۹

گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز ۷۰

گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲

گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک ۷۳

گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران ۷۶

گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام ۷۶

مبحث دوم: رکن دوم- اختیـار ۷۸

گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار ۷۸

مبحث سوم: رکن سوم علم به قانون ۸۴

گفتار نخست: مفهوم «قانون» ۸۴

گفتار دوم: نقش علم به قانون ۸۵

مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری ۸۸

گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری ۹۰

گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی ۹۰

گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت ۹۰

گفتار چهارم: انـواع جنـون ۹۲

گفتار پنجم: حالات نزدیک به دیوانگی ۹۲

گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون ۱۰۱

مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی ۱۰۳

گفتار نخست: آثـار جنون ۱۰۴

گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم ۱۰۷

گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: ۱۱۰

فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم ۱۱۱

مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان ۱۱۴

مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم ۱۱۵

مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی ۱۱۶

مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان ۱۱۷

نتیجــــه گیـــری: ۱۱۹

منابع و مآخذ: ۱۲۰

چکیده انگلیسی: ۱۲۴

 

چکیده:

مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب الأختیار خواهند شد.

کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

 

مقدمه:

موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.

در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشکل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الکلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است که کاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت کاذب صرف می کنند بدون آنکه قصد ارتکاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتکب جرائمی می شوند که اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتکب آن اعمال نمی شدند دکترین کلاسیک از مدتها قبل بر این نظر بوده است که اگر مستی کامل باشد بطوری که از شخص مست بطور کامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلکه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یکی از اجزاء تشکیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.

مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده ۱۵۴ پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

 

بیان مسئله:

مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می ‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می ‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می ‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

 

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.

از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۱) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

  1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
  2. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.
  3. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.

 

سوالات تحقیق:

اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:

سوال اصلی:

۱٫مصرف مواد روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

سوالات فرعی:

۲٫مصرف مواد روانگردان از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید یا از عوامل موجه جرم؟

۳٫از منظر فقهی مصرف قرصهای روانگردان  چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

۴٫مصرف مواد روانگردان  از منظر جزای عمومی چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

فرضیات:

پس از بیان سوالات این پژوهش نوبت به پاسخ دادن این سوالات در قالب چند فرضیه می رسد که احتمال دارد پس از بیان این فرضیات در طول تحقیق این موضوع تأیید شود یا به طور کلی پس از بحث و بررسی این فرضیات رد شوند لذا اکنون به بیان آنها خواهیم پرداخت:

الف : فرضیه اصلی

۱٫مصرف مواد روانگردان  با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

ب: فرضیه فرعی

۲٫سوء مصرف مواد روانگردان از عوامل موجه جرم بشمار می آید.

۳٫مصرف قرص های روانگردان  از نظر فقهی بر مسئولیت کیفری تأثیر دارد.

۴٫مصرف این نوع مواد از حیث جزای عمومی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بررسی می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۳۳

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***