پایان نامه با عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


واحد تویسرکان

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه براى دریافت درجه کارشناسى ارشد (M.A )

عنوان:

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

استاد راهنما:

دکترذبیح مطهری خواه

استاد مشاور:

دکترحسن رضا خلجی

پاییز۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.
در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.
کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
فهرست مطالب
عنوان                                                   صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
کلیات تحقیق.. ۴
۱- بیان مسأله. ۵
۲- پیشینه تحقیق.. ۷
۳- پرسش‏های تحقیق.. ۸
۴- اهداف تحقیق.. ۸
۵- فرضیه‏های تحقیق.. ۸
۱-۱مفهوم مجازات.. ۱۱
۳٫جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. ۱۲
۱-۱-۲ آسیب‏های قانون مجازات جدید. ۱۲
۱-۲ انواع مجازات.. ۱۸
۱-۲-۱ مجازات‏های اصلی. ۱۸
۱-۲-۱-۱ حدود ۲۰
۱-۲-۱-۲ قصاص… ۲۰
۱-۲-۱-۳ دیات.. ۲۰
۱-۲-۱-۴ تعزیرات.. ۲۰
۱-۲-۱-۵ مجازات اشخاص حقوقی. ۲۱
۱-۲-۲ مجازات‏های تکمیلی و تبعی. ۲۳
۱-۲-۲-۱ مجازات‏های تکمیلی. ۲۳
۱-۲-۲-۲ مجازات‏های تبعی. ۲۵
۱-۲-۲-۲-۱ مجازات‏های تبعی در قانون جدید. ۲۶
۱-۲-۳ درجه بندی مجازات‏ها ۲۶
۱-۲-۴ نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها ۲۹
۱- ۳ تاریخچه قانون مجازات.. ۳۲
۱-۴ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. ۳۵
۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات… ۳۸
۲-۱تعویق صدور حکم. ۳۸
۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳۹
۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری.. ۳۹
۲-۱-۱-۲مجازات‏های درجه شش تا هشت.. ۴۰
۲-۱-۱-۳ وجود جهات تخفیف.. ۴۰
۲-۱-۱-۴پیش‏بینی اصلاح مرتکب.. ۴۰
۲-۱-۱-۵ فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. ۴۱
۲-۲ مجازات‏های جایگزین حبس… ۴۳
۲-۲-۱ آزادی مشروط. ۴۴
۲-۲-۲تعلیق اجرای مجازات.. ۴۷
۲-۲-۳ نظام نیمه‏آزادی.. ۴۸
۲-۲-۳-۱ شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. ۴۹
۲-۲-۴ مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. ۴۹
۲-۲-۴-۱ ویژگیهای جایگزین‏های حبس… ۵۰
۲-۲-۴-۱-۱ مشارکتی و اجتماعی بودن. ۵۰
۲-۲-۴-۱-۲ توافقی بودن. ۵۰
۲-۲-۴-۱-۳  قابل بازگشت بودن. ۵۱
۲-۲-۴-۱-۴ قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. ۵۱
۲-۲-۴-۳ محدوده اعمال جایگزینهای حبس… ۵۲
۲-۲-۴-۳-۱ موارد اجباری اعمال جایگزین های حبس… ۵۲
۲-۲-۴-۳-۲ موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس… ۵۳
۲-۲-۴-۳-۳ موارد غیر قابل اعمال جایگزین های حبس… ۵۳
۲-۲-۴-۴ انواع مجازاتهای جایگزین حبس… ۵۳
۲-۲-۴-۴ -۱ حبس خانگی(حبس الکترونیکی) ۵۳
۲-۲-۴-۴ -۲خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) ۵۴
۲-۲-۴-۴ -۳ دوره مراقبت.. ۵۴
۲-۲-۴-۴ -۴ جزای نقدی روزانه. ۵۵
۲-۲-۴-۴ -۵ محرومیت ازحقوق اجتماعی. ۵۶
۲-۲-۴-۴ -۶جزای نقدی.. ۵۶
۲-۲-۵تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس… ۵۷
۲-۲-۵-۱: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها ۵۸
۲-۲-۵-۱ -۱کثرت استعمال. ۵۸
۲-۲-۵-۲ استصحاب و اجرای اصل. ۵۹
۱ – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها ۶۰
۲-اطلاقات باب امر به معروف… ۶۱
۲-۲-۵-۲ اهداف مجازاتهای تعزیری.. ۶۲
۲-۳ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. ۶۵
۲-۳-۲ شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال. ۶۶
۲-۳-۲-۲ وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. ۶۷
۲-۳-۳ بررسی اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال درقانون مجازات جدید. ۶۷
۲-۳-۳ مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. ۶۸
۲-۴ بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. ۷۰
۲-۴-۱ مرور زمان. ۷۱
۲-۴-۱-۱ پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. ۷۴
۲-۴-۱-۲ مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد ۷۴
۲-۴-۲ توبه مجرم. ۷۴
۲-۴-۲-۱ توبه در قانون مجازات جدید. ۷۵
۲-۴-۲-۳ توبه در فرض تکرار جرم. ۷۷
۲-۴-۳-۲ شبهه در شرایط جرم. ۸۰
۲-۴-۳-۳ شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. ۸۰
۲-۴-۳-۴ اعمال قاعده درأ در حدود ۸۰
۲-۵ حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. ۸۳
۲-۵-۱ شروع به جرم. ۸۳
۲-۵-۳ تعدد جرم. ۸۶
۲-۵-۳-۲ ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. ۸۸
۲-۵-۴ تکرار جرم در قانون جدید. ۹۱
۲-۵-۵ شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۹۳
۲-۵-۵-۱ اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. ۹۴
۲-۵-۵-۲ موانع مسئولیت کیفری.. ۹۵
۲-۵-۵-۱-۱ صغر سن (عدم بلوغ) ۹۵
۲-۵-۵-۱-۲ جنون. ۹۵
۲-۵-۵-۱-۳ اکراه (اجبار) ۹۷
۲-۵-۵-۱-۴ اضطرار. ۹۷
۲-۵-۵-۱-۵ خواب و بیهوشی. ۹۸
۲-۵-۵-۱-۶ مستی. ۹۸
۲-۵-۵-۱-۷ جهل به حکم. ۹۹
۲-۵-۵-۱-۸  دفاع مشروع. ۹۹
۲-۵-۶ ادله اثبات دعوی در قانون جدید. ۱۰۰
۲-۵-۶-۱اقرار. ۱۰۰
۲-۵-۶-۲ شهادت.. ۱۰۱
۲-۵-۶-۳ قسامه. ۱۰۲
۲-۵-۶-۴ سوگند. ۱۰۳
۲-۵-۶-۵ علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. ۱۰۴
۳- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. ۱۰۶
۳-۱حدود ۱۰۸
۳-۱-۱ زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. ۱۰۹
۳-۱-۱-۱ زنا ۱۰۹
۳-۱-۱-۲ حد زنا یا مجازات زنا ۱۱۰
۳-۱-۱-۲-۱ مجازات اعدام. ۱۱۰
۳-۱-۱-۲-۳ مجازات شلاق. ۱۱۱
۳-۱-۱-۳ فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. ۱۱۲
۳-۱-۱-۳-۱ انکار پس از اقرار. ۱۱۲
۳-۱-۱-۳-۲ اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۴ اقرار در دادگاه و نزد قاضی. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۵ ادعای زوجیت و وطی به شبهه. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۶ خروج از احصان. ۱۱۴
۳-۱-۲سب‏النبی. ۱۱۴
۳-۱-۲-۱ موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. ۱۱۶
۳-۱-۳ بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. ۱۱۶
۳-۱-۳-۱ افسادفی‏الارض… ۱۱۸
۳-۱-۳-۱-۱ تعریف افسادفی‏الارض در فقه. ۱۱۹
۳-۱-۳-۱-۲ محاربه در قانون جدید. ۱۱۹
۳-۱-۳-۱-۳ نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. ۱۲۰
۳-۲ قصاص… ۱۲۲
۳-۲-۱ قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۲۲
۳-۲-۱-۱ قصد فعل به همراه قصد نتیجه. ۱۲۳
۳-۲-۱-۲ قصد فعل بدون قصد کشتن. ۱۲۴
۳-۲-۱-۳ اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. ۱۲۵
۳-۲-۲ قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. ۱۲۵
۳-۲-۲-۱ قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۲۵
۳-۲-۳ عدم قصاص به سبب سقط جنین. ۱۲۸
۳-۲-۴-۱ احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. ۱۲۹
۳-۲-۵ شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. ۱۳۰
۳-۳ دیات… ۱۳۲
۳-۳-۱ ماهیت دیه. ۱۳۳
۳-۳-۱-۱ مجازات بودن دیه. ۱۳۳
۳-۳-۱-۲ دیه راه جبران خسارت.. ۱۳۳
۳-۳-۱-۳ دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. ۱۳۴
۳-۳-۱-۴ نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. ۱۳۵
۳-۳-۲ دیه غیر مقدر (ارش) ۱۳۶
۳-۳-۳ مسئول پرداخت دیه. ۱۳۶
۳-۳-۴ موجبات ضمان در دیات.. ۱۳۸
۳-۳-۵ مقادیر دیه. ۱۴۰
۳-۳-۵-۱ بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۴۱
۳-۳-۵-۱-۱حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد ۱۴۲
۳-۳-۵-۱-۳پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. ۱۴۳
۳-۳-۵-۲ تغلیظ دیه. ۱۴۳
۴- نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۱۴۶
۴-۱ نتیجه‏گیری.. ۱۴۶
۴-۲ پیشنهادها ۱۵۶
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………. ۱۵۷
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………. ۱۵۹
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۸۱ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***