رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی : الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل رساله دکترای تخصصی رشته حقوق جزا و جرم شناسی با فرمت ورد

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی

استاد راهنما:

دکترمحمدعلی حاجی ده آبادی

استادان مشاور :

دکترعادل ساریخانی

دکترمحمدخلیل صالحی

زمستان ۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه

پیشگفتار: طرح تحقیق
مقدمه. ۲

  1. بیان مسأله تحقیق.. ۹
  2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۱۱
  3. سؤال ها و فرضیه های تحقیق.. ۱۶
  4. پیشینه تحقیق.. ۱۶
  5. روش تحقیق.. ۱۶
  6. اهداف و کاربردهای تحقیق.. ۱۹
  7. کاربران تحقیق.. ۱۹
  8. مشکلات تحقیق.. ۱۹
  9. ساختار تحقیق.. ۲۰

 
فصل اول: کلّیّات
مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. ۲۳
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. ۲۳
گفتار دوم: مبانی معرفت شناختی.. ۲۹
گفتار سوم: مبانی ارزش شناختی.. ۳۰
گفتار چهارم: مبانی انسان شناختی.. ۳۲
گفتار پنجم: مبانی جامعه شناختی.. ۳۳
گفتار ششم: مبانی حقوقی.. ۳۴
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. ۳۵
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل های غربی.. ۳۶
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. ۳۷
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. ۳۸
گفتار چهارم: رویکرد نظریه پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی- ایرانی.. ۳۸
مبحث سوم: بومی سازی سیاست جنایی.. ۳۹
گفتار اول: معنای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. ۴۴
گفتار دوم: ضرورت بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. ۴۴
گفتار سوم: لوازم بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. ۴۶
گفتار چهارم: آسیب شناسی الگوهای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. ۴۶
 
فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
مبحث اول: چالش های ذاتی.. ۴۹
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست گذاری علوم انسانی در غرب… ۴۹
گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» ۵۲
گفتار سوم: چیرگی اثبات گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… ۵۷
گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… ۶۴
بند اول: دموکراسی لیبرال. ۶۵
بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. ۶۸
۱) ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. ۷۰
۲) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. ۷۲
۳) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. ۷۳
گفتار پنجم: تناقض های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی های لیبرال غربی.. ۷۵
گفتار ششم: نوسان میان امنیت محوری و آزادی محوری در سیاست جنایی غربی.. ۷۸
مبحث دوم: چالش های انطباق.. ۹۳
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران. ۹۳
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی ایران. ۹۴
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. ۹۵
 
فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
مبحث اول: چالش های ذاتی.. ۹۷
گفتار اول: سیمای عمومی چالش ها ۱۰۵
گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… ۱۱۴
گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… ۱۳۳
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی گرایی و اجتماع مداری.. ۱۴۵
مبحث دوم: چالش های انطباق.. ۱۶۸
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» ۱۶۸
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. ۱۸۴
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. ۱۸۷
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. ۲۰۸
 
فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها
مقدمه. ۲۱۰
مبحث اول: جنبه های غیربومی سیاست جنایی کنونی ایران. ۲۱۴
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. ۲۱۸
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش های حقوق بشری.. ۲۲۷
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام از نظام های سیاست جنایی.. ۲۳۶
گفتار چهارم: انحراف از سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوام گرایانه. ۲۳۹
مبحث دوم: بایسته های بومی سازی سیاست جنایی ایران؛ ایرانِ در گذار. ۲۴۸
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی شدن. ۲۵۴
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. ۲۶۰
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. ۲۶۴
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. ۲۷۱
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. ۲۷۵
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی سازی سیاست جنایی ایران. ۲۸۴
گفتار اول: دین فهمیِ منطقی.. ۲۸۴
گفتار دوم: سنت گرایی دینی.. ۳۰۲
گفتار سوم: نظریه پردازی دینی- علمی- بومی.. ۳۰۶
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان رشته ای به سیاست گذاری عمومی جنایی.. ۳۱۰
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… ۳۱۶
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب مند. ۳۲۱
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. ۳۲۶
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. ۳۳۲
 
نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ها و آزمون آنها ۳۳۴
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… ۳۵۰
فهرست منابع و مآخذ. ۳۵۲
فارسی.. ۳۵۳
عربی.. ۳۷۶
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷۶
 
 
 
مقدمه
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی ایجاد کرد. سیاست جنایی در ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است. این رساله، این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد[۱] و هم می­توان – و بلکه باید – به این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت. این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[۲]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[۳]. از این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال، این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی ایران، که تا حدودی با زمینه­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم. این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… می­پردازیم و پرسش­هایی از این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و… می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
[۱]. مهدوی­زادگان، داوود (۱۳۸۹)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص ۱۶۱٫
[۲]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (۱۳۸۸)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۱۰۰٫
[۳]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۳۹۱ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***