پایان نامه اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق

موضوع پایان نامه :

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

اسفند  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….۱

۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۱

۲- بیان مسله ……………………………………………………………………………………………….۲

۳- سؤالا ت تحقیق………………………………………………………………………………………….۲

 4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..۳

۵- اهداف و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………. .۳

۶- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….۴

۷- پلان تحقیق………………………………………………………………………………………………۵

فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت

 1- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………۶

۱-۱ مفهوم لغوی ……………………………………………………………………………………………۷

۱-۲ مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………..۷  

۲– واژگان مرتبط  …………………………………………………………………………………………9

۲-۱ مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………۹

۲-۲محکومیت موثر………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۳سجل قضایی ……………………………………………………………………………………….. ۱۱

۳- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….۱۲

۳-۱دین مسیحیت  ………………………………………………………………………………………..13

۳- ۲دین اسلام ……………………………………………………………………………………………۱۵

۴- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………۱۸

۴-۱ ایران …………………………………………………………………………………………………۱۹

۴-۲قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..۲۰

۴-۳بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….۲۰

۴-۴نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….۲۱

۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..۲۳

۴-۶ سایر کشورها………………………………………………………………………………………..۲۵

۴-۷ فرانسه……………………………………………………………………………………………….۲۶

 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

 1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….۲۸    

۱-۱ آیات قرآن کریم ……………………………………………………………………………………..۲۸

۱-۲ سنت………………………………………………………………………………………………….۳۵

 1-3 روایات………………………………………………………………………………………………۳۶                                                                 

۱-۳-۱ پاک شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………۳۶

۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………۳۷                                                                      

۱-۳-۳ تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………۴۰

۱-۳-۴ مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..۴۱

۱-۳-۵  تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..۴۱

۱-۳-۶خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..۴۲

۱-۳-۷ تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………۴۳

۱-۳-۸ چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..۴۴

۲- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………۴۵

۲-۱ هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲ هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………۴۶

۳- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی …………………………………………………………………۴۷

۴- قلمرواعاده حیثت

۴-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………۴۹

۴-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان ………………………………………………………………………..۵۲

فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

۱- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..۵۴

۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………۵۴

۲- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..۵۶

۲-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۱-ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..۶۰

۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ………………………………………………….۶۱

۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………۶۳

۴-۱ شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲  حد قذف …………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۳  قتل ………………………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۴ خودکشی …………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۵ اجرای حد …………………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۶ ارتداد ……………………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت ………………………………………………………………………..۶۹

۴-۶-۲ محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………۷۰

۴-۷ شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. ۷۱

۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….۷۲

۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………۷۳

۵-۲ تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….۷۶

۶- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….۷۷

۶-۱ ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….۷۸

۶-۲شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..۷۹

۶-۳ قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………۸۱

۷–  توبه …………………………………………………………………………………………………..۸۱

۷-۱ زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….۸۲

۷-۲ توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….۸۵

۷-۳  سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..۸۶

۷-۴ قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………۸۷

۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………۸۹

۷-۶ روایت………………………………………………………………………………………………..۸۹

۷-۷  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………۹۰

۷-۸  احراز توبه …………………………………………………………………………………………۹۴

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… ۹۸

راهکار ……………………………………………………………………………………………………۹۹

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………۱۰۰

چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی که اقدام به شکستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیکن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفکر که اعمال مجازات صـرفاً بـا رویکـرد تنبیـه مجـرم نیست بلکه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که کمتر جامعه ای را می توان یافت کـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق کیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینکـه زیـر بنـای حقـوق کیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .

اینکه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است که تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .

 بیان مسئله

 بواسطه ارتکاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاک توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میکند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتکاب جـرم نکند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یکی از اصلی ترین حقوقی است که در زندگی معنا پیدا می کند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممکن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 

در کنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد کرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است که به این وسیله آثار و تبعات محکومیت کیفری را از پرونـده و سـجل کیفـری افـراد محو می کند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند

 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه کیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا کـه بـا قـوانین فعلـی ، امکـان برخورداری کامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتکاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتکاب جرم می گردد

 سؤالات تحقیق

سؤالاتی که در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

  1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محکومیت کیفری آن کدام است ؟
  2. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران کدام است؟

فرضیات تحقیق

آنچه که به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

  1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتکب قابلیت اجرا دارد.
  2. اعاده حیثیت در حقوق کیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن

بطور کلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این کـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

  1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .
  2. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .
  3. جلب توجه مقنن به محاسن و کارکردهای مثبت نهاد اعاده حیثیت در جامعه .،

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com