پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :اجرائی

عنوان : اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

دانشگاه مازندران

گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

موضوع:

اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

(نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا طبیبی

استاد مشاور:

دکتر ابوالحسن حسینی                                        

اردیبهشت۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری (چالوس، نور، بابلسر و تنکابن) است. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تایید روایی پرسشنامه در اختیار کارشناسان برجسته مهندسین مشاور و اعضای گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی استان مازندران و  همچنین اساتید صاحب نظر دانشگاه مازندران قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از دو روش IPA و AHP استفاده شد. اولویت بندی و عملکرد شاخص ها، از هر دو روش به صورت یکسان به دست آمد و مهمترین شاخص با کمترین عملکرد، شاخص مشارکت شهروندان معین گردید که سنگ بنای حکمرانی خوب شهری به عنوان روش مدیریت مشارکتی است. شاخص امنیت نیز از بالاترین عملکرد در این شهر ها برخوردار بود. در نهایت نتیجه گیری شد که شاخص های حکمرانی خوب شهری با وجود اهمیت بالای آنها، عملکرد پایینی در مدیریت شهری، شهرهای مورد مطالعه داشته و راهکارهایی به منظور ارتقا آن ارائه شد.
 
واژگان کلیدی: حکمرانی خوب شهری، تحلیل اهمیت- عملکرد، تحلیل سلسله مراتبی، شهرهای مقصد گردشگری.
 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱   مقدمه  ۲
۱-۲   اهمیت و ضرورت    ۳
۱-۳   بیان مسئله  ۵
۱–۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ مدل مفهومی تحقیق    ۸
۱-۵٫٫ اهداف انجام تحقیق    ۹
۱-۵-۱ اهدف اصلی    ۹
۱-۵-۲ اهداف کاربردی    ۹
۱-۶   سوالات تحقیق    ۹
۱-۷   قلمرو تحقیق    ۱۰
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی    ۱۰
۱-۷-۲ قلمرو زمانی    ۱۰
۱-۷-۳ قلمرو مکانی    ۱۰
۱-۸٫٫٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات    ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری
۲-۱-۱ مقدمه  ۱۲
۲-۱-۲ مدیریت شهری    ۱۳
۲-۱-۳ دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری    ۱۳
۲-۱-۳-۱ ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری    ۱۴
۲-۱-۳-۲ برایان  مک للین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری    ۱۵
۲-۱-۳-۳  نظریه رکس و مور  ۱۶
۲-۱-۳-۴  نظریه پال   ۱۷
۲-۱-۳-۵  نظریه ریچارد تاردانیکو  ۱۸
۲-۱-۴  دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری    ۱۹
۲-۱-۴-۱- نظریه صلاح الدین یلدیریم   ۲۰
۲-۱-۴-۲  نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت    ۲۱
۲-۱-۴-۳  نظریه مشارکتی جان ترنر  ۲۲
۲-۱-۴-۴  نظریه مشارکتی جیمز میجلی    ۲۳
۲-۱-۴-۵  نظریه مشارکتی شری ارنشتاین    ۲۴
۲-۱-۴-۶  نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون   ۲۵
۲-۱-۴-۷  نظریه مشارکتی دیوید دریسکل    ۲۵
۲-۱-۴-۸  نظریه میانجی گری    ۲۷
۲-۱–۵ مدل های مدیریت شهری    ۲۷
۲-۱-۵–۱انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا ۲۹
۲-۱-۵-۲  انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی    ۳۵
۲-۱-۵-۳ سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران   ۳۹
۲-۱-۵-۱ جمع بندی    ۴۱
۲-۱-۶  شهرهای مقصد گردشگری    ۴۲
۲-۱-۶-۱  شهر نور  ۴۴
۲-۱-۶-۲  شهر چالوس     ۴۵
۲-۱-۶-۳ شهر بابلسر  ۴۶
۲-۱-۶-۴  شهر تنکابن    ۴۸
۲-۱-۷ مدیریت شهری و توسعه گردشگری    ۴۹
۲-۱-۸  تعریف حکمرانی و انواع آن   ۵۱
۲-۱-۸-۱حکمرانی    ۵۱
۲-۱-۸–۲حکمرانی شهری    ۵۳
۲-۱-۸–۳حکومت شهری    ۵۴
۲-۱-۸–۴تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری    ۵۵
۲-۱-۸-۵ حکمرانی الکترونیک     ۵۷
۲-۱-۸-۶ حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری    ۵۹
۲-۱-۹ اهداف حکمرانی شهری    ۶۰
۲-۱-۱۰ مدل های حکمرانی شهری    ۶۰
۲-۱-۱۱ حکمرانی خوب    ۶۱
۲-۱-۱۲ حکمرانی خوب شهری    ۶۳
۲-۱-۱۳ حکمرانی شهری و کیفیت زندگی    ۶۶
۲-۱-۱۴ نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری    ۶۷
فصل دوم – بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۲-۱ مقدمه  ۶۹
۲-۲-۲ پژوهش های داخلی    ۶۹
۲-۲-۳ پژوهش های خارجی    ۷۱
۲-۲-۴ اسناد حقوقی و بین المللی    ۷۲
۲-۲-۵ اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    ۷۲
فصل دوم – بخش سوم: تشریح اجزای مدل
۲-۳-۳-۱مشارکت    ۷۵
۲-۳-۳-۲ حاکمیت قانون   ۷۵
۲-۳-۳-۳ شفافیت    ۷۵
۲-۳-۳-۴ مسئولیت و پاسخگویی    ۷۵
۲-۳-۳-۵ پاسخده بودن   ۷۵
۲-۳-۳-۶ بینش راهبردی    ۷۵
۲-۳-۳-۷ اجماع سازی    ۷۶
۲-۳-۳-۸ عدالت و انصاف    ۷۶
۲-۳-۳-۹ امنیت    ۷۶
۲-۳-۳–۱۰ اثر بخشی و کارایی    ۷۶
۲-۳-۳-۱۱ تمرکز زدایی    ۷۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه  ۷۷
۳-۲ روش تحقیق    ۷۸
۳-۳جامعه ی آماری    ۷۹
۳-۴ نمونه ی آماری    ۸۰
۳–۵روش جمع آوری داده ها ۸۲
۳-۶ روایی و پایایی ابزار پژوهش      ۸۲
۳-۷روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات    ۸۳
۳-۷-۱ روش تحلیل اهمیت- عملکرد  ۸۳
۳-۷-۱-۱تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد  ۸۴
۳-۷-۱–۲تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد  ۸۶
۳-۷-۲ روش تحلیل سلسله مراتبی    ۸۷
۳-۷-۲-۱ مدل سازی مساله تصمیم   ۸۸
۳-۷-۲-۲ مقایسه اهمیت و ارجحیت    ۸۸
۳-۷-۲-۳ بررسی میزان سازگاری در قضاوت ها ۸۹
۳-۸  جمع بندی ۹۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱مقدمه  ۹۱
۴-۲- روش تحلیل اهمیت عملکرد ۹۱
۴-۲–۱داده های توصیفی    ۹۲
۴-۲-۲مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    ۹۲
۴-۲–۳مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات    ۹۳
۴-۲-۴مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن    ۹۴
۴-۲-۵ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان سابقه کاری    ۹۵
۴-۳ آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه‏گیری(پرسشنامه) ۹۶
۴-۴ ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۹۷
۴-۵ آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۹۸
۴-۶ نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف    ۹۹
۴-۷ تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد  ۱۰۱
۴-۷-۱ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  ۱۰۲
۴-۷-۲ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور  ۱۰۴
۴-۷–۳ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن    ۱۰۶
۴-۷-۴ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس     ۱۰۸
۴-۸ جمع بندی روش تحلیل اهمیت – عملکرد  ۱۱۰
۴-۹ روش تحلیل سلسله مراتبی    ۱۱۰
۴-۹-۱ داده های توصیفی    ۱۱۰
۴-۹-۲ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت    ۱۱۱
۴–۹-۳  مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تحصیلات    ۱۱۲
۴-۹-۴ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن    ۱۱۳
۴-۹-۵ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان سابقه کاری    ۱۱۴
۴-۱۰ مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری    ۱۱۵
۴-۱۱ اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۱۱۶
۴-۱۲ اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    ۱۱۸
۴-۲۱–۱اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر  ۱۱۹
۴-۲۱- ۲اولویت بندی عملکرد در شهر نور  ۱۲۱
۴-۱۲-۳ اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن    ۱۲۳
۴-۱۲-۴ اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس     ۱۲۵
۴-۱۳ جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی    ۱۲۶
۴-۱۴- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی    ۱۲۷
۴-۱۴-۱مقایسه نمونه آماری    ۱۲۷
۴-۱۴-۲ مقایسه نتایج حاصل از دو روش     ۱۲۸
۴- ۱۵ جمع بندی    ۱۳۰
فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱مقدمه  ۱۳۱
۵-۲مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار  ۱۳۱
۵- ۳ یافته ها ۱۳۲
۵-۴بحث    ۱۳۵
۵-۵ نتیجه گیری    ۱۳۷
۵-۶ پیشنهادات کاربردی    ۱۳۸
۵-۷ محدودیت های تحقیق    ۱۴۱
۵-۸ پیشنهاد هایی برای تحقیقات آینده  ۱۴۱
منابع     ۱۴۲
پیوست ۱۴۹
 

فهرست جداول

جدول۲- ۱ نردبان مشارکت   ۲۴
جدول۲- ۲ حرکت از مشارکت عمومی به سوی برنامه ریزی مشارکتی   ۲۷
جدول۲- ۳ انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی   ۳۴
جدول۲- ۴ مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی   ۳۶
جدول۲- ۵ مدل های غالب مدیریت شهری در ایران   ۴۰
جدول۲- ۶ تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری   ۵۶
جدول۲- ۷ ویژگی های مدل های حکمرانی شهری   ۶۱
جدول۳- ۱تعاریف مقیاس های مقایسه گزینه ها ۸۹
جدول۴- ۱۰ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور ۱۰۵
جدول۴- ۱۱ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن   ۱۰۷
جدول۴- ۱۲ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت-عملکرد شهر چالوس    ۱۰۹
جدول۴- ۱۳ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت   ۱۱۱
جدول۴- ۱۴ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات   ۱۱۲
جدول۴- ۱۵ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن   ۱۱۳
جدول۴- ۱۶ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کاری   ۱۱۴
جدول۴- ۱۷ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در اهمیت شاخص ها ۱۱۷
جدول۴- ۱۸ وزن نهایی اهمیت شاخص ها در تحلیل سلسله مراتبی   ۱۱۸
جدول۴- ۱۹مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر  ۱۱۹
جدول۴- ۱چگونگی توزیع جنسیت پاسخ دهندگان   ۹۲
جدول۴- ۲ چگونگی توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان   ۹۳
جدول۴- ۲۰ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر  ۱۲۰
جدول۴- ۲۱ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر نور ۱۲۱
جدول۴- ۲۲ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور ۱۲۲
جدول۴- ۲۳ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر تنکابن   ۱۲۳
جدول۴- ۲۴ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور ۱۲۴
جدول۴- ۲۵ مقایسات زوجی و میزان سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر چالوس    ۱۲۵
جدول۴- ۲۶ وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر چالوس    ۱۲۶
جدول۴- ۲۷ نتایج حاصل از اولویت بندی عملکرد و اهمیت شاخص ها از دو روش IPA و AHP   ۱۲۸
جدول۴- ۲۸ مقایسه نتایج حاصل از دو روش IPA و AHP   ۱۲۸
جدول۴- ۳ چگونگی توزیع سن پاسخ دهندگان   ۹۴
جدول۴- ۴ چگونگی توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان   ۹۵
جدول۴- ۵ نتیجه آزمون آلفای کرونباخ  ۹۶
جدول۴- ۶ میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها بر اساس مدل IPA   ۹۷
جدول۴- ۷ نتایج آزمون دو جمله ای   ۹۸
جدول۴- ۸ نتایج تحلیل آزمون t و نمره افتراقی   ۱۰۰
جدول۴- ۹ موقعیت قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  ۱۰۳
جدول۵- ۱ نتایج حاصل از مدل IPA   ۱۳۲
جدول۵- ۲ نتایج حاصل از مدل AHP   ۱۳۳
جدول۵- ۳ نتایج حاصل از آزمون نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف   ۱۳۳
 

فهرست شکل ها

 
شکل۱- ۱مدل تحلیل اهمیت – عملکرد  ۸
شکل۲- ۱ مدل شهردار قوی – شورا ۳۱
شکل۲- ۲ مدل شورا – مدیر شهر  ۳۲
شکل۲- ۳ حرکت به سمت حکمرانی خوب   ۶۳
شکل۲- ۴ مدل مفهومی تحلیل اهمیت – عملکرد  ۷۴
شکل۳- ۱ ماتریس اهمیت – عملکرد  ۸۶
شکل۴- ۱ توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ جنسیت   ۹۲
شکل۴- ۱۰ ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر تنکابن   ۱۰۶
شکل۴- ۱۱ ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر چالوس    ۱۰۸
شکل۴- ۱۲ ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر چالوس    ۱۰۸
شکل۴- ۱۳ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت   ۱۱۱
شکل۴- ۱۴ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات   ۱۱۲
شکل۴- ۱۵ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن   ۱۱۳
شکل۴- ۱۶ چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کار ۱۱۴
شکل۴- ۱۷ مدل تحلیل سلسله مراتبی   ۱۱۵
شکل۴- ۲ توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ تحصیلات   ۹۳
شکل۴- ۳ توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سن   ۹۴
شکل۴- ۴ توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سابقه کار ۹۵
شکل۴- ۵ ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر بابلسر  ۱۰۲
شکل۴- ۶ ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر بابلسر  ۱۰۲
شکل۴- ۷ ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر نور ۱۰۴
شکل۴- ۸ ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر نور ۱۰۴
شکل۴- ۹ ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر تنکابن   ۱۰۶
شکل۵- ۱ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس    ۱۳۴
شکل۵- ۲ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن   ۱۳۴
شکل۵- ۳ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور ۱۳۵
شکل۵- ۴ ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر  ۱۳۵
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 

 • ۱-۱- مقدمه

امروزه جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی می کنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است. روند شهرنشینی غیر قابل بازگشت است (مصطفی قدمی و همکاران، ۱۳۹۱). تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال ۲۰۲۵ دو برابر شده و به بیش از ۵ میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از ۹۰ درصد این رشد در کشور های در حال توسعه خواهد بود (برنامه اسکان سازمان ملل[۱]، ۲۰۰۳). از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا تولید و ارئه خدمات عمومی را حداکثر ساخت (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰). در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکلات و چالش ها در زندگی شهری، الگوهای متعددی ارائه شده است. یکی از این الگوها که مدل غالب در مدیریت شهری[۲] محسوب می شود، الگوی حکمرانی شهری است[۳] (زیاری و همکاران، ۱۳۹۰). حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از طریق جوامع و سازمان ها تصمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخص می کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظایف خود را به انجام برسانند (نوبری و همکاران، ۱۳۸۹). محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع مستلزم ظرفیت بالای مدیریت است که حکمرانی خوب شهری[۴] قابلیت فراهم کردن آن را دارد (صالحی، ۱۳۹۲). از سوی دیگر گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت ها ی مختلف می باشد که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات تشکیل شده است. نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب شهری، یکپارچه گی همه سازمان های ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد منابع و تسهیلاتی که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل می کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط لازم در توسعه گردشگری است (دیناری، ۱۳۸۴). در راستای تحقق گردشگری، مدیریت شهری که از سازمان دهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخگویی نیازهای ساکنین شهر شکل گرفته، مهمترین ابزار است (رضویان، ۱۳۸۱).
 

 • ۱-۲- اهمیت و ضرورت

استنباط سازمان ها و نهاد های بین المللی از حکمرانی خوب شهری مطابق با تجزیه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است. این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها نه سرمایه، نه تکنولوژی و نه حتی تخصص، کافی نیست. بلکه مدیریت مطلوب وجه ممیزه یک شهر برون گرا با مدیریت مطلوب در مقابل یک شهر با مدیریت نامطلوب یا شهر منزوی است بر این اساس حرکت اصلی در جهت حکمرانی خوب شهری، رسیدن به یک شهر برونگرا خواهد بود. در شهر برونگرا هر فرد بدون توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن، شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است (نازک نوبری و همکاران ، ۱۳۸۹(. از طریق حکمروایی خوب شهری نوعی از توسعه پدید می آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان بهبود میابد، محیط زیست پایدار ایجاد می شود و فرصت های اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیند. به این ترتیب مفهوم حکمروایی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیر است (محمد موئدی، ۱۳۹۲). هدف از شاخصهای حکمرانی خوب شهری[۵] سنجش اندازه گیری و کیفیت اداره امور شهری است. با توجه به این شاخص ها هر شهر می تواند به مقایسه های منطقه ای و جهانی بر اساس کیفیت حکمرانی شهری خودش دست بزند و به طور یقین فرایند سنجش در سرعت بخشیدن به بهبود کیفیت حکمرانی محلی، نقش قابل توجه ایفا می کند. در سطح محلی نیز شاخص تسریع اقدام محلی مورد انتظار برای بهبود کیفیت حکمرانی شهری را در بر می گیرد (نازک نوبری و همکاران ، ۱۳۸۹).
با توجه به بررسی مفهوم حکمروایی خوب شهری میتوان مهمترین اهداف کلان آن را اینگونه بیان کرد:

 • بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان ها، نهادها و جوامع محلی
 • کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها
 • افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایند های سیاسی درون شهرها
 • همچنین حکمرانی خوب شهری به طور خاص نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
 • کاهش فساد
 • بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان
 • حفظ دموکراسی
 • ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگی
 • اعتلای امنیت، برابری و پایداری (برنامه توسعه سازمان ملل متحد[۶] ، ۲۰۰۸).

حال با توجه به اینکه شهرهای ایران خصوصا در سالهای اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کرده اند و با توجه به این رشد شتابان شهرنشینی و هم چنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارامد چه در گذشته و چه در حال به نظر می رسد وجود سیستم مدیریتی جدید که نگرش پویاتر به شهر و شهروندان داشته باشد لازم است. با توجه به اینکه مدیریت شهرهای ایران در سطح پایینی است (مصطفی قدمی و همکاران، ۱۳۹۱) به نظر می رسد که شهرهای با مقصد گردشگری[۷] (به عنوان نمونه شهرهای ساحلی استان مازندران) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند سیستم جدید و پویاتری می باشند تا بتوانند به توسعه پایدار دست یابند. از سوی دیگر با توجه به اینکه اقتصاد شهرهای مقصد گردشگری به ویژه شهرهای ساحلی استان مازندران وابستگی شدیدی به برنامه ریزی و مدیریت صحیح در راستای ارتقای زیرساخت های صنعت گردشگری شهری دارند و تمام شهروندان آنها به عنوان عضو فعال در این صنعت مشغول به فعالیت می باشند و خیلی از مشاغل شکل گرفته در شهرهای مقصد گردشگری در راستای همین صنعت ایجاد شده است، در این شهرها ضرورت تحقق حکمرانی خوب شهری با توجه به ویژگی مشارکتی[۸] بودن آن امری انکار ناپذیر است.
[۱] UN-HABITAT
[۲] Urban Management
[۳] Urban Governance
[۴] Good Urban Governance
[۵] Good Urban Governance Index
[۶] United Nations Development Program
[۷] Tourist destination cities
[۸] Participation
تعداد صفحه : ۱۸۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***