پایان نامه ارشد: یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲-۱-۴ سنتز پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدینها در شرایط کلاسیک با استفاده از کاتالیزگر تریاتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)

از واکنش تک ظرفی و سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، ۶،۲-دی آمینو پیریمیدین-۴-(H3)-اون (۲۲) و ملدرم اسید (۲۳) در حلال آب و با کاتالیزگر تری اتیل بنزیل آمونیوم کلرید (TEBAC)، مشتقات ۲-آمینو-۵-آریل-۶،۵-دی هیدرو پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین-۷،۴(HH8)-دی اون (۲۴) با بازده بالا سنتز شدند (شمای ۱-۶)]۱۲[.

مکانیسم پیشنهادی برای سنتز مشتقات فوق به این صورت است که در ابتدا از تراکم نووناگل بین آلدهید و ملدرم اسید، حدواسط ۲۵ حاصل می شود.در ادامه افزایش ۶،۲-دی آمینو پیریمیدین ۲۲ به این حدواسط و سپس حلقه سازی ترکیب ۲۶ را تولید می کند که در انتها این ترکیب با حذف یک مولکول دی اکسید کربن و استون، مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ۲۴ را تولید می کند (شمای ۱-۷).

-۲-۱-۵ سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین با استفاده ازچالکون[۱]

کایروگا[۲] و همکارانش از واکنش سه جزئی ۶-آمینو تیواوراسیل (۲۷) و کتون آروماتیک سیرنشده-α،β۲۸، در حلال دی متیل فرمامید مشتقات ۲۹ را تولید کردند (شمای۱-۸) ]۱۳[.

۱- Chalcone

۲- Quiroga

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین