پایان نامه ارشد گروه علوم تربیتی رشته تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش و تعلیم وتربیت اسلامی: بررسی تاثیر فناوری …

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی

پایان نامه ای جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش و تعلیم وتربیت اسلامی

عنوان:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک ۱ در سال تحصیلی ۹۱-۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

تحقیق حاضر با هدف  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک ۱انجام شد. روش این تحقیق به صورت علی – مقایسه ای   بود. آزمودنی های این تحقیق را ۵۶ نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه ۲ اراک تشکیل دادند که از دو مدرسه با دانش آموزان هم سطح انتخاب شدند ؛ ۲۸ نفر دانش آموز از دبیرستان هوشمند(شاهد) و ۲۸ نفر از دبیرستان غیر هوشمند(فرهنگ). به منظورارزیابی گروه ها از آزمون خلاقیت عابدی  برای سنجش میزان سیالیت(خلاقیت)  و آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده شد و در پایان سال تحصیلی جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی و میزان یادآوری دانش آموزان نیز یک آزمون متناسب با اهداف دوره آموزشی انجام شد تا میزان تاثیرکاربرد فاوا  بر عوامل فوق را مورد برسی قرار دهد. نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از آزمون t گروه های مستقل نشان داد که کاربرد فاوا بر میزان سیالیت ذهن ، انگیزه پیشرفت ، یادآوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  در زمینه درس  فیزیک تاثیرگذار نبوده است.

 

کلید واژه ها : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، درس فیزیک ۱، خلاقیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                 شماره صفحه                                                                           

 

چکیده : ۱

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۲-۱- بیان مسئله. ۴

۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق.. ۶

۴-۱- اهداف پژوهش… ۹

۵-۱- فرضیه های پژوهش… ۱۰

۶-۱- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. ۱۱

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

 

۱-۲- تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش… ۱۵

۲-۲- اهمیت و نقش فناوری در آموزش… ۱۸

۳-۲- جایگاه و نقش حیاتی فناوری در آموزش وپرورش… ۲۰

۴-۲-موانع و مشکلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش… ۲۱

۵-۲- هوشمند سازی مدارس… ۲۲

۶-۲-اسناد پشتیبان هوشمند سازی مدارس… ۲۳

۷-۲- پیشینه هوشمند سازی مدارس… ۲۵

۸-۲-پیشینه هوشمند سازی مدارس در ایران.. ۲۶

۹-۲- انگیزه پیشرفت… ۲۸

۱۰-۲- سیالیت… ۳۱

۱۱-۲- پیشرفت تحصیلی.. ۳۲

۱۲-۲- یادآوری.. ۳۴

۱۳-۲- پیشینه تحقیق.. ۳۶

۱۴-۲- جمع بندی و نتیجه گیری.. ۴۵

فصل سوم: طرح تحقیق

۱-۳  روش تحقیق.. ۴۷

۲-۳ -جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. ۴۸

۳-۳ -ابزارهای اندازه گیری و گرد آوری داده ها ۴۸

 

۴-۳-روش تجزیه وتحلیل داده ها ۵۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- داده های توصیفی.. ۵۳

۲-۴-آزمون فرضیه ها ۵۷

فصل پنجم: استنتاج داده ها

۱-۵- یافته های پژوهش… ۶۲

۲-۵- بحث و نتیجه گیری.. ۶۴

۲-۵-پیشنهادات    ………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۵- محدودیت های پژوهش : ۶۶

پیوست ها

منابع و ماخذ

فهرست منابع : ۷۶

چکیده انگلیسی.. ۷۸

 

فهرست جداول:

    عنوان                                                                               شماره صفحه

 

جدول(۱- ۲)-آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان ها( تیرماه ۹۰) ۲۷

جدول (۱-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه خلاقیت(سیالیت) ۵۳

جدول (۲-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای یادآوری محتوی درس… ۵۴

جدول (۳-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای انگیزه پیشرفت تحصیلی.. ۵۵

جدول (۴-۴) – مقایسه نمره های دو گروه بر مبنای پیشرفت تحصیلی.. ۵۶

جدول (۵-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان خلاقیت(سیالیت) ۵۷

جدول (۶-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان یادآوری محتوای درس فیزیک… ۵۸

جدول (۷-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی.. ۵۹

جدول (۸-۴) مقایسه نتایج آزمون در دو گروه مطالعه و مقایسه مربوط به میزان پیشرفت تحصیلی.. ۶۰

 

 

فهرست نمودارها:

عنوان                                                                                     شماره صفحه

نمودار۱-۴- مقایسه میانگین نمرات سیالیت دو گروه. ۵۴

نمودار۲۴– مقایسه میانگین نمرات یادآوری دو گروه. ۵۴

نمودار۳-۴- مقایسه میانگین نمرات انگیزه پیشرفت تحصیلی دو گروه. ۵۵

نمودار۴-۴- مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دو گروه. ۵۶

 

۱-۱- مقدمه

 

دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطلاعاتی مشهور است آغاز شده که زندگی بشر، مناسبات آن،آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت تأثیر قرار داده است.امروزه مهمترین دغدغه ی نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه ی اطلاعاتی و دانایی محور می باشد. برای آنکه همه ی گروه های اجتماعی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده ی اجتماعی را بیاموزند. تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلی ترین نهادهای آموزشی در جامعه می باشد.

امروزه نظام آموزشی کشور به مدرسه ا ی نیاز دارد که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ، امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه ی زندگی در جامعه ی اطلاعاتی قرار دهد، به گونه ای که این فناوری نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند ساز برای تعلیم و آموزش حرفه ای محسوب شود.(هوشمند سازی مدارس، ۱۳۹۰،ص ۵).

بکارگیری گسترده ی فاوا در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه ی شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش بنیان می باشند و رویکردهای توسعه ی مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نمایند. در این مدارس ، فرایندهای یاددهی – یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان با تکیه بر فعالیت های گروهی، در عصر دانایی محور فراهم می شود.

ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوری پایه آموزش و پرورش درکشور می باشد، به روزکردن مدارس، استفاده ازفناوری های روز، برخورداری ازخلاقیت های نوین درآموزش وپرورش ونیز اهمیت دادن به توانایی های دانش آموزان، لازمه این تحوّل می باشد.

پیشرفت های فن آوری منجربه تحولاتی در صلاحیت ها و شایستگی های موردنیاز و متناسب با دنیای متغیر فعلی در دانش آموزان گشته است.صلاحیت هایی که امروزه مطرح هستند عبارتند از تفکر انتقادی، صلاحیت های عمومی،حل مسأله و تصمیم گیری(قورچیان،۱۳۸۲(. امروزه از آموزش و پرورش انتظار می رود تا موجبات یادگیری فعال و مشارکتی بین دانش آموزان را فراهم آورد.برای محقق شدن چنین رویکردی به ناچار نیاز به تغییر رویه های سابق است.شیوه های آموزش قدیمی مسلما پاسخگوی نیازهای آموزشی متغیر عصر جدید نیست؛بنابراین یکی از تلاش های سازمان های آموزشی باید در ارتباط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه درسی باشد(نیاز آذری،۱۳۸۳).فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارد که شامل تغییر نقش فراگیران و معلمان،مشارکت بیشتر دانش آموزان با همسالان،افزایش استفاده از منابع خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت های طراحی و ارائه مطالب می باشد(افضل نیا،۱۳۸۷).به طورکلی نقش دانش آموز در محیط یادگیری مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تغییر می گردد و در این فرآیند دانش آموزان فعالند و به تولید دانش می پردازند(آرمیتاژ[۱]،۲۰۰۳).فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه،عمق و وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن و رفع خستگی و کسالت دانش آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسش ها نقش مؤثری دارد(امیر تیموری،۱۳۸۶).فن آوری ارتباطات و اطلاعات مجموعه ای از روش ها،قواعد و ابزار و تجهیزات جهت شناسایی،جمع آوری،ذخیره،تولید و توزیع،سازماندهی،باز تولید و نگه داری اطلاعات است(نواب زاده،۱۳۸۰).فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی از یک سو برای بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی و سواد رایانه ای و از سوی دیگر برای تجدید حیات و غنی سازی محیط یادگیری و برقراری تعامل برای یادگیرنده و منابع یادگیری لازم می باشد(سراج،۱۳۸۳).یکی از شایع ترین دلایل ذکر شده برای به کارگیری این فن آوری در کلاس درس آماده کردن بهتر نسل فعلی دانش آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای آموزش و به تبع آن نیازهای شغلی در بازار کار آینده است.با روش سنتی و وقت گیر بودن این روش های آموزشی، همچنین عدم برخورداری از اطلاعات به روز،معلمان به طور صحیح قادر به آماده سازی دانش آموزان برای یک محیط کاری ایده آل نیستند.لذا استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش کلاس های درسی می تواند پایه و اساسی به عنوان یک بازوی رقابتی در یک بازار کار در حال جهانی شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار جهانی،سیاسی و آموزشی شود (عزیزی،۱۳۸۵).

واژه ی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما ایران  وارد شده است و فعالیت های ارزشمندی نیز وَلو بصورت پراکنده در این حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه های دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ایران در سال ۱۴۰۴ و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه ی مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه ی آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود.

هوشمند سازی مدارس یک اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجرای پیشرفته ترین روش های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشوراست که اعمال تغییرساختار و معماری اجرایی درآن ها باعث افزایش بهره وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش آموزان و همچنین اولیای دانش آموزان خواهد بود (هوشمند سازی مدارس ،۱۳۹۰،ص ۶).

[۱] Armitage

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***