پایان نامه ارشد : کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

    گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان:

کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم چیرانی 

سال تحصیلی ۹۳-۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲ ) بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳ ) ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………..۷
۱-۴ ) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۵ ) چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………….۹
۱-۶ ) سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۷ ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۸ ) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………….۱۱
۱-۹ ) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۱۰ ) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………………۱۴
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ ) بخش اول : نظام اندازه گیری عملکرد ………………………………………………………………………..۱۶
۲-۱-۱ ) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۲ ) تشریح مفهوم عملکرد ………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۲-۱) عملکرد و تصمیم گیری …………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱-۲-۲) عملکرد وحوزه  مسئولیت ………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۳ ) اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱-۴ ) ضرورت و اهمیت اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………۲۴
۲-۱-۴-۱) تغییر طبیعت کار ……………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۱-۴-۲) افزایش رقابت …………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱-۴-۳) فعالیت های نوآورانه و بهبود عملکرد ………………………………………………………………….۲۹
۲-۱-۴-۴) جوایز ملی و بین المللی ……………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱-۴-۵) تغییر نیازهای مشتریان ………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱-۴-۶) تأثیر فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۵ ) اندازه گیری عملکرد و تسهیل در تصمیم گیری ………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۶ ) اندازه گیری عملکرد و قابلیت پاسخگویی ……………………………………………………………….۳۳
۲-۱-۷ ) نظام های اندازه گیری عملکرد و تعامل با محیط ………………………………………………………۳۵
۲-۱-۷-۱) محیط داخلی …………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱-۷-۲) محیط خارجی ………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱-۷-۳) راهبرد رقابتی …………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱-۸ ) دیدگاه های سنتی و نوین نظام اندازه گیری عملکرد ………………………………………………….۳۸
۲-۱-۹ ) نظام های سنتی اندازه گیری عملکرد ………………………………………………………………………۴۱
۲-۱-۹-۱ ) سیستم اندازه گیری حسابداری ………………………………………………………………………….۴۲
۲-۱-۹-۲ ) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC  …………………………………………………………….۴۲
۲-۱-۹-۳ ) اندازه گیری عملکرد کلیدی ………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱-۹-۴ ) مدل اندازه گیری کارت امتیاز پاسخگویی ……………………………………………………………۴۳
۲-۱-۹-۵ ) روش ارزش افزوده اقتصادی (EVA)  ………………………………………………………………..۴۳
۲-۱-۹-۶ ) روش های ارزیابی عملکرد افراد ……………………………………………………………………….۴۳
۲-۱-۱۰ ) نظام های نوین اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………….۴۳
۲-۱-۱۰-۱ ) نظام مدیریت کیفیت ایزو ……………………………………………………………………………….۴۴
۲-۱-۱۰-۲ ) نظام مدیریت بر مبنای هدف ……………………………………………………………………………۴۵
۲-۱-۱۰-۳ ) نظام مدیریت کیفیت جامع ………………………………………………………………………………۴۵
۲-۱-۱۰-۴ ) روش بالدریج ……………………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۱-۱۰-۵ ) نظام مدیریت هوشین ……………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۱-۱۰-۶ ) مدل بنیاد اروپایی مدیرت کیفیت EFQM …………………………………………………………46
۲-۱-۱۰-۷ ) کارت امتیازی متوازن BSC …………………………………………………………………………….46
۲-۱-۱۱ ) رویکرد های مختلف در اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………۴۹
۲-۱-۱۱-۱ ) رویکرد حسابداری ………………………………………………………………………………………..۴۹
۲-۱-۱۱-۲ ) رویکرد مدیریت مالی …………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۱-۱۱-۳ ) رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۱-۱۲ ) عناصر اصلی نظام اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………۵۰
۲-۱-۱۳ ) فرآیند اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………………………۵۱
۲-۱-۱۳-۱ ) تدوین شاخص ها …………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۱-۱۳-۲ ) تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها ………………………………………………………………۵۳
۲-۱-۱۳-۳ ) استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب ……………………………………………..۵۴
۲-۱-۱۳-۴ ) سنجش و اندازه گیری نتایج ……………………………………………………………………………۵۴
۲-۱-۱۳-۵ ) استخراج نتایج ………………………………………………………………………………………………۵۴
۲-۱-۱۴ ) معیارهای اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………………۵۴
۲-۱-۱۴-۱ ) معیارهای حسابداری ……………………………………………………………………………………..۵۷   
۲-۱-۱۴-۲ ) معیارهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………..۵۸   
۲-۱-۱۵ ) سایر طبقه بندی های معیار اندازه گیری عملکرد شرکت ها ……………………………………..۶۰
۲-۱-۱۶ ) اندازه گیری عملکرد مالی …………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۲ ) بخش دوم : تصمیمات استراتژیک ……………………………………………………………………………..۶۴
۲-۲-۱ ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۲-۲ ) مدیریت و استراتژی …………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۲-۳ ) فرآیند مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………۶۸
۲-۲-۳-۱)مراحل اصلی فرآیند مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………….۷۰
۲-۲-۴ ) عناصر مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………۷۱
۲-۲-۴-۱ ) رسالت شرکت ……………………………………………………………………………………………….۷۱
۲-۲-۴-۲ ) اهداف شرکت ………………………………………………………………………………………………..۷۲
۲-۲-۴-۳ ) استراتژیست ها ……………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۲-۴-۴) محیط خارجی و منابع شرکت …………………………………………………………………………….۷۵
۲-۲-۵ ) ضرورت مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………..۷۶
۲-۲-۶ ) مزایای مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………۷۶
۲-۲-۷ ) تصمیم گیری در مدیریت ……………………………………………………………………………………..۷۷
۲-۲-۷-۱ )تاریخچه تصمیم گیری در مدیریت ………………………………………………………………………۷۷
۲-۲-۷-۲ ) تصمیم گیری در شرایط ریسک و عدم اطمینان …………………………………………………….۷۸
۲-۲-۷-۳ ) انواع تصمیمات در مدیریت ………………………………………………………………………………۸۰
۲-۲-۸ ) کاربرد تصمیمات استراتژیک ………………………………………………………………………………..۸۲
۲-۲-۸-۱ ) ابعاد تصمیمات استراتژیک ……………………………………………………………………………….۸۴ 
۲-۲-۹ ) سطوح مختلف استراتژی ………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۲-۱۰ ) استراتژی و عملکرد و شکاف مابین آن ها  …………………………………………………………….۸۷
۲-۲-۱۱ ) استراتژی و مزیت رقابتی ……………………………………………………………………………………۹۱
۲-۲-۱۲ ) ارزیابی و کنترل راهبردی ……………………………………………………………………………………۹۲
۲-۳ ) بخش سوم : پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..۹۷
۲-۳-۱ ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۲-۳-۲ ) تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………….۹۸
۲-۳-۲-۱ ) خلاصه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۳-۳ ) تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲-۳-۳-۱ ) خلاصه تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………….۱۰۶
۲-۴ ) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱ ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۳-۲ ) فرآیند اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۳-۳ ) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۳-۴ ) جامعه آماری و نمونه آماری…………………………………………………………………………………….۱۱۰
۳-۵ ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………۱۱۱
۳-۵-۱ ) معرفی ساختار پرسشنامه …………………………………………………………………………………….۱۱۲
۳-۶ ) روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری ……………………………………………………………….۱۱۳
۳-۶-۱ ) روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۳-۶-۲ ) پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….۱۱۵
۳-۷-۱ ) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق …………………………………………………………………………..۱۱۵
۳-۷-۲ ) تحلیل داده های تحقیق ………………………………………………………………………………………۱۱۵
۳-۸) خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱ ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۴-۲ ) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۴-۲-۱ ) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ………………………………………………………………………۱۱۸
۴-۲-۲ ) توصیف متغیرهای اصلی …………………………………………………………………………………….۱۲۳
۴-۳ ) تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۴-۳-۱ ) آزمون نرمال بودن ……………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۴-۳-۲ ) آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………….۱۳۲
۴-۳-۲-۱ ) آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………….۱۳۴
۴-۳-۲-۲ ) آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………….۱۳۵
۴-۳-۲-۳ ) آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………۱۳۶
۴-۳-۲-۴ ) آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………۱۳۷
۴-۳-۲-۵ ) آزمون فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۴-۴ ) خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………۱۳۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
۵-۲ ) یافته ها و نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………….۱۴۱
۵-۳ ) یافته ها و نتایج آمار استنباطی …………………………………………………………………………………۱۴۴
۵-۴ ) بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….۱۴۵
۵-۵ ) پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۵-۶ ) محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………..۱۴۷
۵-۷ ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………۱۴۸
۵-۸ ) خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………..۱۴۸
 منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
پیوست ها
پیوست (۱) ……………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
پیوست (۲) ……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                            صفحه
جدول(۱-۱):تعاریف مختلف اندازه گیری ………………………………………………………………………………۵
جدول(۲-۱):تفاوت دیدگاه ها درباره ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………۴۰
جدول(۲-۲)::تفاوت نظام های سنتی و نوین  ………………………………………………………………………..۴۱
جدول(۲-۳):شاخص ها جهت مقایسه عملکرد ……………………………………………………………………..۶۲
جدول(۲-۴):ویژگی های تصمیمات ……………………………………………………………………………………۸۲
جدول(۲-۵):ویژگی های تصمیمات مدیریت استراتژیک …………………………………………………………۸۶
جدول(۲-۶):خلاصه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………..۱۰۲
جدول(۲-۷):خلاصه تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………۱۰۶
جدول(۳-۱):ارزش عددی گزینه های پرسشنامه ………………………………………………………………….۱۱۲
جدول(۳-۲):توزیع سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………….۱۱۲
جدول(۳-۳):ضرایب پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………..۱۱۵
جدول(۴-۱):توصیف جنسیت پاسخگویان ………………………………………………………………………….۱۱۹
جدول(۴-۲):تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………..۱۲۰
جدول(۴-۳):مدت فعالیت شرکت ……………………………………………………………………………………..۱۲۱
جدول(۴-۴):تعداد کارکنان شرکت ……………………………………………………………………………………۱۲۲
جدول(۴-۵):توصیف متغیر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ………………………………………….۱۲۳
جدول(۴-۶):توصیف متغیر ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد ………………………………………….۱۲۴
جدول(۴-۷):توصیف متغیر قابلیت اطمینان …………………………………………………………………………۱۲۵
جدول(۴-۸):توصیف متغیر کاربرد خاص …………………………………………………………………………..۱۲۶
جدول(۴-۹): توصیف متغیر نوع استراتژی ………………………………………………………………………….۱۲۷
جدول(۴-۱۰): توصیف متغیر نوع صنعت …………………………………………………………………………..۱۲۸
جدول(۴-۱۱): فراوانی شرکت ها در نوع صنعت ………………………………………………………………..۱۲۹
جدول(۴-۱۲):توصیف متغیر اندازه شرکت ………………………………………………………………………..۱۳۰
جدول(۴-۱۳): نتایج آزمون نرمال بودن ……………………………………………………………………………..۱۳۱
جدول(۴-۱۴): نتایج آزمون دوربین-واتسون ………………………………………………………………………۱۳۲
جدول(۴-۱۵): نتایج آزمون شاپیرو – ویلک…………………………………………………………………………۱۳۲
جدول(۴-۱۶):اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثر کل …………………………………………………………….۱۳۳
جدول(۴-۱۷): رگرسیون چند گانه آزمون فرضیه اول …………………………………………………………..۱۳۴
جدول(۴-۱۸): رگرسیون قابلیت اطمینان و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک …………………….۱۳۴
جدول(۴-۱۹):اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه اول …………………………………………………………………۱۳۴
جدول(۴-۲۰): رگرسیون چند گانه آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………..۱۳۵
جدول(۴-۲۱): رگرسیون کاربرد خاص و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ………………………۱۳۵
جدول(۴-۲۲): اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه دوم ……………………………………………………………….۱۳۵
جدول(۴-۲۳): رگرسیون چند گانه آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………….۱۳۶
جدول(۴-۲۴): رگرسیون اندازه شرکت و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ………………………۱۳۶
جدول(۴-۲۵):اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه سوم ……………………………………………………………….۱۳۶
جدول(۴-۲۶): رگرسیون چند گانه آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………….۱۳۷
جدول(۴-۲۷): رگرسیون نوع صنعت و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ………………………….۱۳۷
جدول(۴-۲۸):اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه چهارم …………………………………………………………….۱۳۷
جدول(۴-۲۹):رگرسیون چند گانه آزمون فرضیه اول …………………………………………………………….۱۳۸
جدول(۴-۳۰): رگرسیون نوع استراتژی و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ………………………۱۳۸
جدول(۴-۳۱): اثر کل رابطه متغیرهای فرضیه اول ……………………………………………………………….۱۳۸
جدول(۵-۱): توصیف مولفه های مربروط به متغیرهای تحقیق ………………………………………………..۱۴۱
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                                            صفحه
نمودار(۱-۱): مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………۹
نمودار(۲-۱):  چرخه عملکرد …………………………………………………………………………………………….۲۶
نمودار(۲-۲):  رویکردهای اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………۴۹
نمودار(۲-۳):  معیارهای اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………….۵۶
نمودار(۲-۴): معیارهای حسابداری ……………………………………………………………………………………..۵۷
نمودار(۲-۵):  معیارهای اقتصادی ……………………………………………………………………………………….۵۸
نمودار(۲-۶):  سایر طبقه بندی معیارها ………………………………………………………………………………..۶۰
نمودار(۲-۷):  فرآیند کنترل استراتژیک ………………………………………………………………………………..۹۴
نمودار(۴-۱):  نمودار دایره ای جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………..۱۱۹
نمودار(۴-۲): نمودار میله ای تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………….۱۲۰
نمودار(۴-۳):نمودار میله ای مدت فعالیت شرکت ………………………………………………………………..۱۲۱
نمودار(۴-۴): نمودار میله ای تعداد کارکنان شرکت …………………………………………………………….۱۲۲
نمودار(۴-۵): هیستوگرام متغیر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ……………………………………..۱۲۳
نمودار(۴-۶): هیستوگرام متغیر ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد ……………………………………..۱۲۴
نمودار(۴-۷: هیستوگرام متغیر قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………۱۲۵
نمودار(۴-۸): هیستوگرام متغیر کاربرد خاص ………………………………………………………………………۱۲۶
نمودار(۴-۹): هیستوگرام متغیر نوع استراتژی ………………………………………………………………………۱۲۷
نمودار(۴-۱۰): نمودار میله ای متغیر نوع صنعت …………………………………………………………………۱۲۸
نمودار(۴-۱۱):نمودار دایره ای متغیر نوع صنعت …………………………………………………………………۱۲۹
نمودار(۴-۱۲): نمودار میله ای متغیر اندازه شرکت ……………………………………………………………..۱۳۰
نمودار(۴-۱۳): اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثر کل ……………………………………………………………۱۳۳
 
 


چکیده
طی چند دهه اخیر، دنیای کسب و کار دچار تغییرات بسیاری شده است. در نتیجه همین تغییرات ، شرکت ها وارد رقابت شدید در جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت ، افزایش قابلیت اطمینان ، کاهش هزینه و سهولت در تصمیم گیری های استراتژیک شده اند.در این راستا اندازه گیری عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار شده است.دانش مدیریت امروز در جستجوی راه های کمک به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی ها در شرکت ها است که ملاک عملکرد موفق محسوب می شوند.یکی از مهمترین حلقه های زنجیره مدیریت سنجش و اندازه گیری عملکرد است که در سال های اخیر با مفهوم مدیریت عملکرد جایگزین شده و نگاهی جامع به بحث عملکرد چه در حیطه کارکنان و چه در حیطه شرکت دارد. اندازه گیری عملکرد به معنی فرآیند کمی سازی فعالیت است. اندازه گیری عملکرد ، ابزاری برای فهم وضعیت شرکت و اطمینان از موفقیت آن در آینده است. یکی از اهداف اصلی نظام اندازه گیری عملکرد ، دستیابی به اطلاعات منطقی  برای پشتیبانی تصمیم گیری های استراتژیک  است. معمولاً مفهوم اندازه گیری عملکرد در سطح استراتژیک به نظارت بر طرح ها و موفقیت شرکت ها بر می گردد . از دغدغه های اساسی شرکت های امروزی ، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی شرکت را مورد بررسی قرار داد. با وجود این که تحقیقات مفهومی در ادبیات حسابداری و مالی به این نکته اشاره دارند که استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد بر نفوذ بازیگران درون سازمانی تأثیر می گذارد اما شواهد تجربی درخصوص این نظریه عمدتاٌ به شواهد گفتاری و تعداد اندکی بررسی های موردی محدود می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.داده ها به روش میدانی و از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است.در این تحقیق برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.یافته های تحقیق نشان دهنده اثربخشی به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد و نقش آن بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک  با توجه به متغیرهای تعدیل گر قابلیت اطمینان، کاربرد خاص ، اندازه شرکت و نوع استراتژی می باشد.
واژه های کلیدی:عملکرد، نظام اندازه گیری عملکرد ، تصمیمات استرات‍ژیک ، استراتژی کسب و کار
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱ ) مقدمه
امروزه اندازه گیری[۱] به عنوان یکی از پایه ای ترین مبنای علوم مختلف در عرصه دستاوردهای بشری در آمده است.شاید بتوان یکی از مولفه های اصلی پیشرفته بودن جوامع را همین جنبش اندازه گیری دانست. در این میان اندازه گیری عملکرد[۲] خود به عنوان یک موضوع عمومی ، عملکرد های مختلف موجود در صحنه کسب و کار[۳] را شامل می شود. عملکرد هایی که هم مربوط به سازمان[۴] یا بنگاه[۵] و هم مربوط به واحد های مجزا ، فرآیند ها ، افراد ، مشتریان و یا پیمانکاران آن است (امیران ،۱۳۸۲،ص۷۷). عملکرد واحد های اقتصادی بر اساس میزان دستیابی آنان به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شود. از این رو عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به این اهداف تعیین شده قلمداد می گردد.به بیان دیگر اندازه گیری عملکرد  میزان موفقیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان می دهد (خالقی مقدم و برزیده ،۱۳۸۲،ص۸۳).
گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی در جهان پیشرفته امروز و فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و از طرفی دیگر وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی ، تجاری و اداری که اهداف و سیاست های شرکت ها را از درون و برون به شدت تهدید می کند سبب شده است که کنترل و اندازه گیری عملکرد این گونه واحد ها به صورت منطقی انجام گیرد و نیاز به یک نظام سنجش عملکردی کامل تر از آن چه که قبلاً موجود بود ، به وجود آید (صلواتی و همکاران،۱۳۹۱،ص۲۶). طی چند دهه اخیر ، دنیای کسب و کار دچار تغییرات بسیاری شده است. در نتیجه همین تغییرات ، شرکت ها وارد رقابت شدید در جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت[۶] ، افزایش انعطاف پذیری[۷] ، افزایش قابلیت اطمینان[۸] ، کاهش هزینه ها[۹] ، رشد[۱۰] ، بنگاه های ماندگار[۱۱] ، گسترش خطوط محصول[۱۲] ، تاکید بر خلاقیت[۱۳] وسهولت در تصمیم گیری استراتژیک[۱۴] شده اند(تقی زاده و فضلی،۱۳۹۰، ص۱۲۶). به باور صاحب نظران مدیریت هرآن چه را که نتوان اندازه گیری نمود نمی توان کنترل نمود و هرچه را که نتوان کنترل نمود مدیریت آن نیز امکان پذیر نخواهد بود. در این راستا نظام اندازه گیری عملکرد[۱۵] در محیط کسب و کار برای شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است (Das,1994,p24). بنا به گفته کاپلان و نورتن[۱۶] این نظام از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در شرکت ها است ، به همین جهت همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به اندازه گیری عملکرد در مدیران عالی شرکت ها و سازمان ها احساس شده است (Kaplan et al.,2001,p1).
این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری ، معنی پیدا می کند . یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند. از طرفی تصمیم گیران شرکت برای تصمیم گیری صحیح و به موقع بایستی وضعیت موجود شرکت را به درستی بشناسند. آنان نیاز به اطلاعاتی دارند که عملکرد شرکت را به طور دقیق نشان دهد بنابراین وضعیت عملکردی فعلی و گذشته شرکت تأثیر مستقیمی در تصمیمات استراتژیک آنان می گذارد ، شاید به همین دلیل است که این روزها اهمیت اندازه گیری عملکرد شرکت ها هم در مجامع دانشگاهی و هم در مجامع صنعتی فزونی یافته است(حاجی جباری و سر آبادانی،۱۳۸۶، ص۲۰).
 
۱-۲ ) بیان مسأله
هر تحقیق در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسأله اصلی که در واقع در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود.بیان مسأله ، طرح مسأله به زبان علمی می باشد که این امر شامل محدود کردن مسأله و جداسازی آن از مسائل حاشیه ای است.محقق باید بتواند مسأله را به گونه ای بیان کند که اهمیت آن را به اثبات برساند (خاکی ،۱۳۸۷، ص۹). اندازه گیری عملکرد اصطلاحی است که بسیار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ولی به ندرت تعریف دقیقی از آن ارائه می گردد .اندازه گیری عملکرد به معنی فرآیند کمی سازی[۱۷] فعالیت ها است (Bourne et al., 2003 , p2). اندازه گیری عملکرد ، ابزاری برای فهم وضعیت شرکت و اطمینان از موفقیت آن در آینده محسوب می گردد. اندازه گیری عملکرد ، ابزاری تحلیلی است که شاخص ها[۱۸] را تعیین می کند ، نتایج را به صورت کمی نشان می دهد و عکس العمل های بعدی را مشخص می سازد( تقی زاده و همکاران،۱۳۹۰، ص۱۴۷) . به بیان دیگر اندازه گیری عملکرد فرآیندی است که فعالیت های شرکت را به گونه ای اندازه گیری می کند تا شرکت در سایه بهبود فعالیت ها ، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در شرکت را از طریق اتخاذ تصمیمات صحیح ، بهبود بخشد ، همچنین از ماموریت[۱۹] شرکت نیز پشتیبانی می نماید (قلی زاده و آزادی خواه ، ۱۳۸۹، ص۳). اندازه گیری عملکرد در بُعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی[۲۰]  و کارآیی[۲۱]  فعالیت ها می باشد. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است و کارآیی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی ، چگونه برای کسب اهداف به کار رفته اند. از این رو می توان آن ها را دو بُعد مهم عملکرد دانست. به بیان دیگر هم علل داخلی (کارآیی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد می توانند وجود داشته باشند. از این رو سطح به دست آمده از عملکرد یک کسب و کار ، تابعی از کارآیی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته می باشد. نظام اندازه گیری عملکرد  ، مجموعه ایی از استانداردها است که به منظور کمی کردن کارآیی و اثر بخشی فعالیت ها  به کار می رود (Neely et al.,1995 , p80). به بیان ساده اگر نسبت داده به ستانده ، کارآیی در نظر گرفته شود، نظام اندازه گیری عملکرد در واقع میزان کارآیی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (حاجی جباری و سرآبادانی،۱۳۸۶،ص۲۳).
اندازه گیری عملکرد بهترین ابزار برای برنامه ریزی[۲۲]  و کنترل  است. از سوی دیگر اندازه گیری عملکرد انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت مدیریت را نیز فراهم می کند. از این رو می توان گفت اندازه گیری عملکرد صرفاً آگاهی از کیفیت خدمات نیست بلکه به طور طبیعی افزایش کیفیت خدمات را نیز در بر خواهد داشت. به همین دلیل و به علت تسهیل در امر تصمیم گیری و تنظیم اهداف بلند مدت،حرکت گسترده ای به منظوربهره گیری از نظام اندازه گیری عملکرد در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان دیده می شود ( منصوری،۱۳۷۸،ص۱۶۱). به طوری که موضوع اندازه گیری عملکرد در سال های اخیر با توسعه چهارچوب ها و مدل های اندازه گیری نظیر کارت امتیازی متوازن[۲۳] ، منشور عملکرد[۲۴] ، ارزش افزوده اقتصادی[۲۵] ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت[۲۶] ، آنالیز ارزش سهام[۲۷] و تکنیک های خود ارزیابی[۲۸] به سرعت در حال رشد است. چهارچوب های اندازه گیری جدید و بسیار قابل توجه نظیر کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کسب و کار  ، محیط کسب و کار را با دگرگونی های فراوانی مواجه ساخته است (تیموری و علی اکبری ، ۱۳۸۸، ص۲).
 
 
جدول ۱-۱ ) تعاریف مختلف از اندازه گیری و نظام اندازه گیری عملکرد

منبع تعریف
فرهنگ لغات آکسفورد[۲۹] اندازه گیری اسمی است که به عمل اندازه گرفتن اطلاق می شود.
فرهنگ لغات آمریکن هریتیج[۳۰] عمل اندازه گرفتن و یا فرآیند اندازه گیری شدن.
مثل اندازه گیری کیفیت ، ابعاد یا حجم
فرهنگ لغات ورلدنت[۳۱] عمل یا فرآیند تخصیص یک عدد به یک پدیده طبق یک قانون خاص را اندازه گیری گویند.
نیلی و همکاران[۳۲] (۱۹۹۵) اندازه گیری عملکرد اصلاحی است که بسیار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ولی به ندرت تعریف می گردد. اندازه گیری عملکرد به معنی فرآیند کمی کردن افعال است که این فرآیند کمی کردن را اندازه گیری گویند. نظام اندازه گیری عملکرد ، مجموعه ایی از استاندارها است که به منظور کمی کردن کارایی و اثر بخشی افعال به کار می رود.
وبستر و هونگ[۳۳] (۱۹۹۴) اندازه گیری عملکرد یک فعالیت کلیدی مدیریت است که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری کارا ، پایش عملکرد و تخصیص کارای منابع را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
ون درونگلن و کوک[۳۴] (۱۹۹۷) اندازه گیری عملکرد تحصیل و تحلیل اطلاعات مربوط به دستیابی واقعی به اهداف و برنامه های شرکت و نیز اطلاعات مربوط به عوامل موثر بر این دستیابی می باشد.
بیتیتسی[۳۵] (۲۰۰۲) اندازه گیری عملکرد فرآیند استفاده از یک معیار عملکرد در یک حوزه است که منعکس کننده معیارهای به کار گرفته شده نیز می باشد.
نظام اندازه گیری عملکرد عبارت است از مجموعه ایی ساختار یافته از معیارهای عملکرد و نیز فرآیند های مقتضی که چگونگی استفاده مدیریت از آن معیارها برای مدیریت عملکرد سازمان را تعریف می کنند.

 
 
ادامه جدول ۱-۱ ) تعاریف مختلف از اندازه گیری و نظام اندازه گیری عملکرد

سینکلیر و زیری[۳۶] (۱۹۹۵) یکپارچه کردن فعالیت های سازمانی در سطوح مختلف مدیریتی و در بین وظایف و یا یک روش نظام مند برای ارزیابی ورودی های ، خروجی ها ، تبدیل ورودی به خروجی و بهره وری عملیات تولیدی و غیر تولیدی.
تخصیص نظام مند اعداد به موجودیت ها و یا فرآیند تعیین چگونگی دستیابی سازمان ها ، شرکت ها و یا افراد به اهدافشان.

 
از اهداف اندازه گیری عملکرد می توان شناسایی وضع موجود ، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسئولیت ها ، بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها ، برنامه ها و اهداف آینده شرکت ، ارتقای پاسخگویی به ذینفعان در مورد عملکرد برنامه ها، بهبود تخصیص منابع و استفاده بهینه از امکانات و منابع انسانی را ذکر نمود. در حقیقت هدف اصلی باید راهنمایی و ارشاد شرکت باشد تا به این ترتیب درجه کارآمدی و بازده فعالیت های شرکت نیز بالا رود (قلی زاده و آزادی خواه ، ۱۳۸۹، ص۶). می توان گفت که از اهداف اصلی نظام اندازه گیری عملکرد ، دستیابی به اطلاعات منطقی برای پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک[۳۷] مدیران است. معمولاً مفهوم اندازه گیری عملکرد در سطح استراتژیک به نظارت بر طرح ها و موفقیت شرکت ها برمی گردد .شرکت ها اغلب اندازه گیری عملکرد را در سطحی از جمله بخش ها ، واحد های اجرایی و سیستم ها اعمال می کنند و یا در بخش های منحصر به فرد و انفرادی به کار می گیرند که  این  اندازه ها و مقیاس ها اغلب مربوط به کارمندان هستند(یوسفی نژاد و نیشابوری ، ۱۳۸۸، ص۳۰ ). از آن جا که از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران ، تصمیم گیری است. مدیران باید برای برنامه ریزی ، سازمان دهی و اجرا ، تصمیم گیری نمایند. این تصمیم گیری ها باید بر اساس نتایج ارزیابی های انجام شده (با معیار و شاخص های عملکرد) و متناسب با فرآیندهای کاری شرکت نیز باشد. اندازه گیری مستمر عملکرد ، موجب پیدایش اطلاعات مستند ، به هنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقای شرکت و بهبود فعالیت های کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند(خالقی مقدم و برزیده ، ۱۳۸۲، ص۸۵).
با توجه به موقعیت کلیدی تصمیمات استراتژیک در شرکت ها این تحقیق سعی دارد نقش نظام اندازه گیری عملکرد را در شرکت ها و بر اساس دو کاربرد و ویژگی کلیدی این نظام یعنی (تسهیل در تصمیم گیری[۳۸] و  قابلیت پاسخگویی[۳۹]) را بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت از طریق مفاهیم و متغیرهای تعدیل گر قابلیت اطمینان[۴۰] ، کاربرد خاص[۴۱] ، اندازه شرکت[۴۲] ، نوع صنعت[۴۳] و  نوع استراتژی[۴۴] مورد  تحقیق و بررسی قرار دهد.
[۱] Measurement
[۲] Performance Measurement
[۳] Business
[۴] Organization
[۵] Corporation
[۶] Quality Improvement
[۷] Increased Flexibility
[۸] Increased Reliability
[۹] Cost Reduction
[۱۰] Growth
[۱۱] Long Term Survival Enterprises
[۱۲] Expansion of  Product Lines
[۱۳] Emphasis on Creativity
[۱۴] Facilitate Strategic Decision-Making
[۱۵] Performance Measurement System (PMS)
[۱۶] Robert Kaplan , David Norton
[۱۷] Quantification
[۱۸] Indicators
[۱۹] Mission
[۲۰] Effectiveness
[۲۱] Efficiency
[۲۲] Planning
[۲۳] Balanced Scorecard(BSC)
[۲۴] Performance Prism
[۲۵] Economic Value Added(EVA)
[۲۶] Activity Based Costing
[۲۷] Shareholder Value Analysis
[۲۸] Self-Assessment
[۲۹] Oxford English Dictionary
[۳۰] American Heritage Dictionary
[۳۱] World Net Dictionary
[۳۲] A.D.Neely , J.F.Mills, M.J.Gregory
[۳۳] C.Webster , L.C.Hung
[۳۴] Kerssens-Van Drongelen, A.Cook
[۳۵] U.S.Bititci
[۳۶] D.Sinclair ,M. Zairi
[۳۷] Strategic Decisions
[۳۸] Facilitate Decision-Making
[۳۹] Accountability
[۴۰] Reliability
[۴۱] Functional Specificity
[۴۲] Firm- Size
[۴۳] Type  of  Industry
[۴۴] Type  of  Strategy
تعداد صفحه : ۲۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***