پایان نامه ارشد: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :گروه بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش ” :   مالی  “

عنوان :

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

استاد راهنما :

دکترفریدون رهنمای رودپشتی

استاد مشاور :

دکترموسی احمدی

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                        صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال) ۲
۱-۱-  مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله تحقیق ۳
۱-۳- سابقه موضوع ۴
۱-۴- اهمیت موضوع ۵
۱-۵- اهداف تحقیق ۶
۱-۶- چهارچوب نظری ۶
۱-۷- مدل تحقیق ۸
۱-۸- فرضیات یا سوالات تحقیق ۸
۱-۹- روش تحقیق ۹
۱-۱۰- جامعه تحقیق ۹
۱-۱۱- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۹
۱-۱۲- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۰
۱-۱۳- روش تجزیه وتحلیل ۱۰
۱-۱۴- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۱۰
فصل دوم- ادبیات نظری تحقیق ۱۴
۲-۱- سابقه و پیشینه تحقیق ۱۴
۲-۲- ادبیات تحقیق و مبانی نظری ۱۶
۲-۲-۱- تامین مالی پروژه محور ۱۶
۲-۲-۱-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲-۱-۲- شیوه های مختلف تامین مالی ۱۷
۲-۲-۱-۳- ساختار تامین مالی ۱۹
۲-۲-۱-۴- تعریف تامین مالی پروژه محور ۲۴
۲-۲-۱-۵- تاریخچه تامین مالی پروژه محور ۲۵
۲-۲-۱-۶- مشخصات یک تامین مالی پروژه محور ۲۸
۲-۲-۱-۷- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور ۲۹
۲-۲-۱-۸- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی ۳۰
۲-۲-۱-۹- جمع بندی ۳۱
۲-۲-۲- مشارکت عمومی خصوصی ۳۲
۲-۲-۲-۱-تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی ۳۲
۲-۲-۲-۲- اهمیت پروژه های زیرساختی ۳۴
۲-۲-۲-۳- تعریف مشارکت عمومی خصوصی ۳۵
۲-۲-۲-۴- مدل های مشارکت عمومی خصوصی ۳۹
۲-۲-۲-۵- قراردادهای BOT، رایج ترین شیوه مشارکت عمومی خصوصی ۴۰
۲-۲-۲-۶- منافع مشارکت عمومی خصوصی ۴۲
۲-۲-۲-۷- فرایند مشارکت عمومی خصوصی ۴۳
۲-۲-۲-۸- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با تدارکات سنتی و خصوصی سازی ۴۴
۲-۲-۲-۹- پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی ۴۷
۲-۲-۲-۱۰- ریسک های مشارکت عمومی خصوصی ۴۸
۲-۲-۲-۱۱- ملاحظات اساسی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی ۵۰
۲-۲-۲-۱۲- نگاهی به مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف ۵۱
۲-۲-۲-۱۳- جمع بندی و نتیجه گیری ۵۷
۲-۲-۳- اقتصاد ۵۷
۲-۲-۳-۱- مقدمه ۵۷
۲-۲-۳-۲- اقتصاد چیست؟ ۵۸
۲-۲-۳-۳- موضوع مورد مطالعه اقتصاد ۵۹
۲-۲-۳-۴-تعاریف ۶۰
۲-۲-۳-۵-توسعه اقتصادی ۶۱
فصل سوم- روش تحقیق ۶۵
۳-۱- روش تحقیق ۶۵
۳-۲- اهداف تحقیق ۶۵
۳-۳- فرضیه های تحقیق ۶۵
۳-۴- جامعه آماری ۶۶
۳-۵- روش نمونه گیری و نمونه آماری ۶۶
۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ۶۶
۳-۶-۱- پایگاه داده WDI شاخص های توسعه جهانی (World Development Indicators) 67
۳-۶-۲- پایگاه داده بنیاد هریتیج ۶۸
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۱
۳-۸- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها ۷۱
۳-۹- روش آماری ۷۲
فصل چهارم- تحلیل داده ها و یافته های پژوهش ۷۵
۴-۱- آزمون فرضیات تحقیق ۷۵
۴-۲-آماره های توصیفی متغیرها ۸۳
۴-۳- جمع بندی فصل ۸۴
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۶
۵-۱- مقدمه ۸۶
۵-۲- نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق ۸۶
۵-۳- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته ۸۹
۵-۴- نتیجه گیری ۹۰
۵-۵-  محدودیت های تحقیق ۹۰
۵-۶- پیشنهاد ها ۹۱
۵-۶-۱- پیشنهاد ها مبتنی بر نتایج تحقیق: ۹۱
۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: ۹۲
منابع و ماخذ ۹۵
– منابع و ماخذ فارسی ۹۵
– منابع و ماخذ انگلیسی ۹۶
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول ۲- ۱- مقایسه روش های مختلف تامین مالی از ابعاد مختلف ۱۸
جدول ۲-۲- موارد مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی ۳۰
جدول ۲- ۳- برخی مدل های عمومی مشارکت عمومی خصوصی ۳۹
جدول۲- ۴- مقایسه مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات عمومی سنتی ۴۵
جدول ۲- ۵- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی ۴۶
جدول۳- ۱- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها ۷۰
جدول۴-۱- نتیجه آزمون فرضیه دوم ۷۶
جدول۴-۲- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۷۷
جدول۴-۳- نتیجه آزمون فرضیه ششم ۷۹
جدول۴- ۴- ضریب همبستگی و ارتباط بین متغیرها ۸۰
جدول۴-۵- نتایج حاصل از برآورد مدل با بهره گرفتن از دادگان پانل ۸۳
جدول۴-۶- خلاصه وضعیت فرضیه ها با درجه اطمینان ۹۰ درصد ۸۲
جدول۴-۷- آماره های توصیفی متغیرها ۸۳
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل۲- ۱- تامین مالی عمومی ۲۰
شکل ۲- ۲- تامین مالی شرکتی ۲۱
شکل ۲-۳- تامین مالی پروژه ۲۳
شکل ۲-۴- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور ۲۹

  

 
فصل اول
 
 

فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال)

۱-۱-  مقدمه

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. از آنجایی که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاترمی باشند، لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذکور بکار می بندند. با توجه به ساختار بخش های عمومی کشورها و مشکلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناکارآمد پروژه های زیرساختی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز می شود.  از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز کفاف سرمایه گذاری دراین بخش ها را بطور کامل نمی دهد. این درحالیست که پتانسیل و ظرفیت های موجود کشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژ ه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد.
تجارب کشورهای مختلف جهان حاکی ازاین است که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بکارببندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.
از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی[۱] را کنار گذارده و برای رفع مشکلات و افزایش ارائه خدمات کشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حلهایی را پیشنهاد نمودند. مشارکت های عمومی خصوصی[۲] از جمله این راه حل ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان با تأکید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تکمیل پروژه های زیر ساختی، کمبود سرمایه گذاری و کیفیت پایین خدمات عمومی درکشورهای خصوصا در حال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی فرض کردند. حاصل این فرض ارائه راهکارهای مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی دراجرای پروژه های زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده که نتیجه مشارکت های عمومی خصوصی عمدتا نتیجه بخش بوده و افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است.
[۱] Traditional Public Management
[۲] public-private partnership (PPP)
تعداد صفحه : ۱۱۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***