پایان نامه ارشد : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مالی

عنوان : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه آزاد اسلامی               واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                       رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

عنوان:

نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما:

 دکتر محسن محمدنوربخش لنگرودی 

شهریور۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول

 • مقدمه…………………………………. ۳
 • بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش…… ۳
 • اهمیت و ضرورت پژوهش…………………….. ۴
 • مروری بر ادبیات پژوهش…………………… ۵
 • اهداف پژوهشی…………………………… ۹
 • فرضیه های پژوهش…………………………. ۱۰
 • متغیرها و مدل پژوهش…………………….. ۱۰
 • روش پژوهش……………………………… ۱۵
 • روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات…………….. ۱۵
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………… ۱۶
 • قلمرو پژوهش……………………………………… ۱۶
 • جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………. ۱۷
 • تعاریف واژگان کلیدی…………………………… ۱۷
 • ساختار پژوهش……………………………………… ۱۸
 • خلاصه فصل ۱۹

فصل دوم

 • مقدمه…………………………………. ۲۱
 • مفهوم وجوه نقد…………………………. ۲۳
 • اهمیت جریان وجه نقد…………………….. ۲۴
 • رویکردهای تحقیقی درارتباط با سودمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقـدی ………………………… ۲۶
 • عوامل موثر بر پیش بینی جریانهای نقدی……… ۲۹
 • تعریف مدیریت سود……………………….. ۳۰
 • اهمیت مدیریت سود ………………………. .۳۰
 • مدیریت سود یا تقلب……………………… ۳۱
 • انگیزه های مدیریت سود…………………… ۳۲
 • کشف مدیریت سود…………………………………… ۳۷
 • تعریف اقلام تعهدی…………………………………. ۳۹
 • کیفیت اقلام تعهدی…………………………………. ۴۰
 • مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی……………… ۴۱
 • کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود ۴۳
 • ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد…………………………. ۴۴
 • ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی………………. ۴۴
 • ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ……………… ۴۵
 • ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ………. ۴۵
 • مدیریت سود و مدیریت اقلام تعهدی………………………. ۴۷
 • تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………. ۵۰
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………….. ۵۳

فصل سوم
۳-۱- مقدمه………………………………… ۵۷
۳-۲( جامعه آماری پژوهش……………………… ۵۷
۳-۳) تعیین حجم نمونه پژوهش………………….. ۵۷
۳-۴) اهداف مشخص تحقیق………………………. ۵۹
۳-۵) سوال های پژوهش…………………………. ۶۰
۳-۶) فرضیه های پژوهش………………………… ۶۰
۳-۷) روش پژوهش……………………………..   ۶۱
۳-۸) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………… ۶۱
۳-۹) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها ……….   ۶۲
۳-۱۰) مدل های پژوهش…………………………. ۶۶
۳-۱۱) اعتبار درونی و برونی پژوهش…………….. ۶۷
۳-۱۲) روش واکاوی مدل ها و آزمون فرضیات………… ۶۷
۳-۱۳) روش داده های پانل……………………… ۶۸
۳-۱۴) روش اثراث ثابت……………………….. ۶۹
۳-۱۵) آزمون چاو یا F مقید…………………… ۷۰
۳-۱۶) آزمون هاسمن………………………….. ۷۱
۳-۱۷) آزمون معنی دار بودن مدل……………….. ۷۱
۳-۱۸) آزمون معنی دار بودن ضرایب……………… ۷۱
۳-۱۹) آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۲
۳-۲۰) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. ۷۲
۳-۲۱)  فرض نرمال بودن باقیمانده ها……………. ۷۲
۳-۲۲) فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…… ۷۳
۳-۲۳) فرض مستقل بودن باقیمانده ها…………….. ۷۴
۳-۲۴) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده ها  ۷۴
۳- ۲۵) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل ۷۵
فصل چهارم
۴-۱) مقدمه………………………………… ۷۷
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………… ۷۷
۴-۳) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق…   ۷۹
۴-۴)آزمون ایستایی متغییرهای پژوهش …………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۵) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق……….. ۸۳
۴-۶) بررسی هم خطی میان متغیرهای مستقل…………. ۸۶
۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق………. ۸۶
۴-۸) خلاصه فصل……………………………… ۹۶
فصل پنجم
۵-۱) مقدمه………………………………… ۹۸
۵-۲) خلاصه پژوهش……………………………. ۹۸
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه……………………… ۹۹
۵-۴)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۵-۵) محدودیت های تحقیق ……………………… ۱۰۰
۵-۶) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق………… ۱۰۱
۵-۷) پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده…………. ۱۰۱
۵-۸) خلاصه فصل……………………………… ۱۰۲
منابع و مآخذ………………………………. ۱۰۳
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
 
 
 
 
فهرست جداول
 
فصل ۲
جدول ۲- ۱ نمایندگان اقلام تعهدی……………………………………………………………………………………………..۴۹
جدول ۲-۲ خلاصه تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور……………………………………………………………….۵۰
جدول۲-۳ خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….۵۳
فصل ۳
جدول۳ -۱ روندانتخاب نمونه آماری ………………………………………………………………………………………….۵۸
جدول ۳-۲ فراوانی اعضای نمونه به تفکیک نوع صنعت ………………………………………………………………..۵۹
فصل ۴
جدول ۴-۱ آمارتوصیفی متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………۷۹
جدول ۴-۲ نتایج آزمون نرمال بودن متغییرارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی آتی …………………………۸۰
جدول ۴-۳ نتایج آزمون نرمال بودن بعدازنرمال سازی ……………………………………………………………………۸۲
جدول ۴-۴ آزمون مانایی داده ها ………………………………………………………………………………………………..۸۴
جدول ۴-۵ ماتریس ضرایب همبستگی ………………………………………………………………………………………..۸۵
جدول ۴-۶ نتایج آزمون چاو وهاسمن برای مدل اول……………………………………………………………………..۸۷
جدول ۴-۷ نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل اول…………………………………………………..۸۸
جدول ۴-۸ نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول ۴-۹ نتایج آزمون چاو وهاسمن برای مدل دوم……………………………………………………………………..۹۱
جدول ۴-۱۰نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل دوم………………………………………………….۹۱
جدول ۴-۱۱  نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..۹۳
جدول ۴-۱۲نتایج آزمون چاووهاسمن برای مدل سوم…………………………………………………………………….۹۴
جدول ۴-۱۳نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل سوم………………………………………………..۹۵
جدول ۴-۱٫نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………….۹۵
پیوست
جدول الف-۱  فهرست شرکتهای نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………..۱۱۳
 
 
فهرست نمودارها
فصل ۴
نمودار۴-۱ نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغییروابسته……………………………………………………………………۸۱
نمودار۴-۲ نمایش نرمال بودن توزیع متغییروابسته……………………………………………………………….۸۳


 
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش بینی جریان های نقدی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بررسی شده است (۶۱۸ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار ۷ Eviews  استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با  فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که اقلام تعهدی غیر اختیاری تاثیر معناداری در ارزیابی و پیش بینی جریان های نقدی آتی ندارند. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که اقلام تعهدی کل تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند.بطورمختصر نتایج حاصل ازپژوهش بیانگرآنست که اقلام تعهدی اختیاری وکل تاثیرمعنی دارومستقیمی در پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند، اما اقلام تعهدی غیراختیاری تاثیرمعنی داری در پیش بینی جریان های نقدآتی ندارند.
واژه های کلیدی:
اقلام تعهدی اختیاری، پیش بینی جریان های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی کل و پانل دیتا.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

 • مقدمه

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه ها، متغیرها و مدل پژوهش می پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.
۱– بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش
پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است، زیرا تصمیم گیری، آن چه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. در تصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. نیاز به پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی وهستند (بارث، ۲۰۰۶)[۱]. یکی از اطلاعات بدست آمده از سیستم های اطلاعاتی “اقلام تعهدی شرکت ها” است که بر مبنای تعهدی محاسبه گردیده و در صورتهای مالی نشان داده می شود (لرک و ویلنگر، ۲۰۰۸)[۲]. از آنجایی که سود حسابداری بر مبنای تعهدی توسط بسیاری از استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین به عنوان یک قلم مهم محسوب می شود (ارپوت و زنگ، ۲۰۰۹)[۳]. اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات دراقلام تعهدی گردد(کیم وهمکاران،۲۰۱۰)[۴].بااین حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند (پون و گرنگر، ۲۰۰۳)[۵]. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند (دیرکس و فرین، ۲۰۰۲)[۶]. اولسن [۷]و همکاران (۲۰۰۵)، پیشنهاد کردند که توضیحات بیشر در ارتباط با رابطه بین اقلام تعهدی و پیش بینی جریان های نقدی آتی باید کانون توجه قرار گیرد و افشای لازم در ارتباط با آن ها صورت گیرد. بازار سرمایه محل تقابل دو گروه عمده سرمایه گذاران و سرمایه پذیران (شرکتها)است و در این میان حسابداری نقش رابط بین این دو گروه را ایفا می نماید (جکسون، ۲۰۰۸)[۸]. با توجه به اهمیت به سزای جریان های نقدی، نیاز به پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد. اهمیت این پیش بینی توسط بنیادهای استانداردگذاری ملی و بین المللی حمایت شده و در این راستا محققین بطور مکرر از داده های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است. در تحقیقات انجام شده قبلی عمدتا” شرکت های مورد مطالعه بصورت مستقل جهت پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته و آزمون های فرض مربوطه در تک تک شرکت ها انجام شده است، در حالی که در این تحقیق اطلاعات تعدادی شرکت بصورت یکجا باتوجه به سال مالی مورد بررسی خواهد گرفت. در این پژوهش تاثیر نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیر ارزیابی و پیش بینی جریان های نقدی آتی به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری و اقلام تعهدی کل به عنوان متغیرهای مستقل استفاده خواهیم کرد. همچنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از متغیرهای کنترلی مانند: متغیر مصنوعی تقسیم سود، نسبت نوسانات درآمد کل، بازده سهام، نسبت زمانی قیمت و مانده وجوه نقد که بر روی متغیرهای مستقل به صورت غیر مستقیم تاثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است یا نه؟
۱-Barth,2006
۲-Lorek and Willinger,2008
۳-Orpurt and Zang,2009
۴-Kim and  et al.,2010
۵-Poon and granger,2003
۶-Dirks and Ferrin,2002
۷-Ohlson and et al,2005
۱-Jackson,2008
تعداد صفحه : ۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***