پایان نامه ارشد: نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی 

گرایش :منابع انسانی

عنوان : نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی                  گرایش منابع انسانی

عنوان :

نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت

 

استاد راهنما :

دکتر سعید باقرسلیمی

 

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                         صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مسئله ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴) چارچوب نظری ۶
۱-۵) فرضیات تحقیق ۸
۱-۶) اهداف تحقیق ۸
۱-۷) تعاریف متغیرها ۸
۱-۷-۱) رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور ۸
۱-۷-۲) رفتار شهروندی  سازمانی فرد محور ۹
۱-۷-۳) عدالت سازمانی ۱۰
۱-۷-۴) اعتماد ۱۰
۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۸-۱) قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۲) قلمرو زمانی ۱۱
۱-۸-۳) قلمرو موضوعی ۱۱
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱) رفتار شهروندی سازمانی ۱۳
۲-۱-۱)  مقدمه ۱۳
۲-۱-۲) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی ۱۳
۲-۱-۳) مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۱۵
۲-۱-۴) انواع رفتار شهروندی سازمانی ۱۹
۲-۱-۴-۱) رفتار شهروندی سازمانی فرد محور ۱۹
۲-۱-۵) عوامل موثر بر رفتار شهروندی ۲۰
۲-۱-۶) زمینه های کمک رسانی رفتار شهروندی ۲۱
۲-۱-۷) عناصر کلیدی رفتار شهروندی ۲۱
۲-۲) عدالت سازمانی ۲۱
۲-۲-۱) مقدمه عدالت ۲۱
۲-۲-۲) تاریخچه عدالت سازمانی ۲۲
۲-۲-۳) مفاهیم و کاربردهای عدالت سازمانی ۲۳
۲-۲-۴) اهمیت رعایت عدالت ۲۶
۲-۳) اعتماد ۲۷
۲-۳-۱) مقدمه ۲۷
۲-۳-۲) تاریخچه اعتماد ۲۷
۲-۳-۳) مفاهیم و کاربردهای اعتماد ۲۸
۲-۳-۴) ابعاد اعتماد ۳۲
۲-۳- ۵) انواع اعتماد در سازمان ۳۲
۲-۳-۶) ابعاد اعتماد سازی در سازمان ۳۳
۲-۴) پیشینه تحقیقات ۳۳
۲-۴-۱) پیشینه تحقیقات داخلی ۳۳
۲-۴-۲) پیشینه تحقیقات خارجی ۳۴
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه ۳۷
۳-۲) روش اجرای تحقیق ۳۷
۳-۳) جامعه آماری ۳۷
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری ۳۷
۳-۵) حجم نمونه ۳۸
۳-۶) روش ها و ابزار گردآوری داده ها ۳۸
۳-۷) روایی و پایایی ازار گردآوری داده ها ۳۹
۳-۷-۱) روایی ۳۹
۳-۷-۲) پایایی ۳۹
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۰
۳-۸-۱) آمار توصیفی ۴۰
۳-۸-۲) آمار استنباطی ۴۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه ۴۳
۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۴۳
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق ۴۹
۴-۴) بررسی مدل تحقیق ۵۶
۴-۴-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد ۵۶
۴-۴-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۵۷
۴-۴-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق ۵۸
۴-۵) آزمون فرضیه ها ۵۸
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه ۶۲
۵-۲) نتایج آمار توصیفی ۶۲
۵-۳) نتایج آمار استنباطی ۶۳
۵-۴) پیشنهادات مبتنی بر تحقیق……………………………………………………………………………………………………۶۵
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۶۷
۵-۶) پیشنهادات برای محققان آینده ۶۷
منابع و ماخذ ۶۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                         صفحه
جدول ۲-۱) اهمیت و پیامد ابعاد ادراک عدالت سازمانی به طور خلاصه( استبرقی، گل پرور و مصاحبی، ۱۳۹۲) ۲۵
جدول ۳-۱) متغیرها و تعداد سئوالات پرسشنامه ۳۹
جدول۳-۲) مقدار آلفای کرونباخ برای پایایی سئوالات پرسشنامه ۴۰
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ۴۴
جدول۴-۲) توصیف وضعت تاهل پاسخ دهندگان ۴۵
جدول۴-۳) توصیف سن پاسخ دهندگان ۴۶
جدول۴-۴) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ۴۷
جدول۴-۵) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان ۴۸
جدول۴-۶) توصیف متغیر رفتار شهروندی ۵۰
جدول۴-۷) توصیف ابعاد رفتار شهروندی ۵۱
جدول۴-۸) توصیف متغیر عدالت سازمانی ۵۲
جدول۴-۹) توصیف ابعاد عدالت سازمانی ۵۳
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر اعتماد ۵۴
جدول۴-۱۱) توصیف ابعاد اعتماد ۵۵
جدول ۴-۱۲) شاخص های معنی داری و برازش مدل ۵۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                         صفحه
نمودار۴-۱) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ۴۴
نمودار۴-۲) نمودار میله ای وضعت تاهل پاسخ دهندگان ۴۵
نمودار۴-۳) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۴۶
نمودار۴-۴) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۴۷
نمودار۴-۵) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان ۴۸
نمودار۴-۶) نمودار میله ای پست سازمانی پاسخ دهندگان ۴۹
نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی ۵۰
نمودار۴-۸) نمودار میله ای میانگین ابعاد رفتار شهروندی ۵۱
نمودار۴-۹) هیستوگرام  متغیر عدالت سازمانی ۵۲
نمودار۴-۱۰) نمودار میله ای میانگین ابعاد عدالت سازمانی ۵۳
نمودار۴-۱۱) هیستوگرام  متغیر اعتماد ۵۴
نمودار۴-۱۲) نمودار میله ای میانگین ابعاد اعتماد ۵۵
نمودار ۴-۱۳) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) ۵۶
نمودار ۴-۱۴) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۵۷
 
 
 
فهرست شکل
عنوان                                                          صفحه
مدل تحقیق……………………………………… ۷
 
 
 
 

چکیده

در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که، کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند.
در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش به سزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد.
در همین راستا می توان به نقش عدالت نیز پرداخت زیرا ادراک عدالت یا نبودن آن در سازمان یکی از مفاهیمی است که در محیط های اجتماعی به ویژه محیط های سازمانی قابلیت ادراک شدن را دارد و زمینه مطالعات بسیاری را درحوزه رفتارسازمانی موجب گردیده است.
یکی دیگر از مسائل و مشکلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است. درسازمان‎های ما به خصوص، سازمان های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته‎های این دو وجود دارد. افول اعتماد در سازمان های دولتی، یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بی انگیزه و بی تفاوت می شود و اجرای کند برنامه ها را سبب می گردد. حال با توجه به بی‎تفاوتی کارکنان و عدم اعتماد در سازمان های دولتی و نظر به این که نقش اعتماد می تواند بر رفتار مناسب شهروندی و همچنین حس عدالت سازمان تاثیر گذار باشد، انجام این تحقیق ضروری به نظر می‎رسد.
پژوهش حاضر به مطالعه نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری رشت( ۶۱۱ نفر) پرداخته که با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۲۴۷ نفر منتخب گردیده اند.
تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با بهره گرفتن از نرم افزار ۸٫۵ LISREL و SPSS  انجام گردید.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیر میانجی اعتماد بر بروز رفتار شهروندی سازمانی(فرد محور و سازمان محور) تاثیر گذار بوده و تمامی فرضیات این تحقیق پذیرفته شده اند.
 

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی فرد محور، رفتار شهروندی سازمان محور، عدالت سازمانی، اعتماد
 
 
 
 

فصل اول

 
 

۱-۱) مقدمه

عدالت از بدیهی ترین اصولی است که بشر میشناسد. اهمیت عدالت به حدی است که در فقه تشیع از آن به عنوان یکی از اصول دین نام برده میشود. عدالت، موضوعی است که در رشته های مختلف علمی مورد بحث قرار گرفته است. عدالت در زمره زیباترین و مقدس ترین واژه های تمدن محسوب گردیده و از جمله مفاهیمی است که عقل جمعی همه افراد، آن را نیکو شمرده و تحقق آن پایه مشروعیت و ضرورت ایجاد دولت ها محسوب میگردد. مفهوم عدالت در محیط سازمانی و در میان کارکنان نیز مطرح میباشد و اکثراً از آن به عنوان عدالت سازمانی یاد می کنند. به اعتقاد گرین برگ درک عدالت در سازمان یک اصل و الزام اساسی برای، اثربخشی وکارکرد موثر سازمانها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان است (خراسانی و کنعانی نیری، ۱۳۹۱).
در نظام بروکراتیک که تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده، مناسباتی سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد به وجود می آید اما در نظام ارزشی و انسانی دموکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم شکل می گیرد که در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش بروند و بر این اساس توجه به شهروندان افزایش می‎یابد. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده، رفتار آن ها هم می‎تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این رو است که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. رفتار شهروندمدار سازمانی اشاره به اقدامات منصفانه و از روی صلاحدیدی دارد که موجب ارتقای اثربخشی سازمانی می شود (رضایی کلیدبری و باقر سلیمی، ۱۳۸۷).
سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. زیرا در حالت اجباری، شخص وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می دهد. ولی در همکاری داوطلبانه افراد سعی، کوشش، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می کنند. رفتار شروندی سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و بر عهده گرفتن مسئولیت های اضافی، پیروی از قوانین و رویه های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در سر کار است (غلامحسین، بجانی و ملکی نیا، ۱۳۸۹).
همچنین موفقیت در دنیای رقابتی سازمان ها به توانایی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد. سازمان ها و کارکنان نیاز دارند که هم خودشان قابل اعتماد باشندو هم به یکدیگر اعتماد کنند. اعتماد تأثیرات مهم و مثبتی بر نتایج سازمانی، دارد. اعتماد رفتارها و عملکردهای سازمانی را تسهیل می کند. اعتماد سازمانی بالا در میان اعضای سازمان ها، باعث می شود تا آنها در هنگام روبه رو شدن با مشکلات سازما نی، امیدوارانه به اقدامات گروهی برای برطرف کردن آن مشکلات بپردازند. همچنین از انجام امور ناقص و بیهوده در چنین سازمان هایی جلوگیری می شود .اعتماد سازمانی مبنای همه تعامل های انسانی است و بر این اساس شالوده فرهنگ سازمانی پی ریزی می گردد اعتماد سازمانی کارکنان به ساختار، نظام و فرهنگ سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، سبب اعتماد و اطمینان کامل کارکنان به سازمان می گردد و به ارزیابی مفید و مطلوب از ارکان سازمان منجر می شود اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط کاری است. در واقع همه روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می شود (مهداد، دهقان، گلپرور و شجاع، ۱۳۹۱).
لذا در این فصل به بیان مسئله ای در باب نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و بعد از بررسی ادبیات موجود، مدل فرضیات تهیه می شود. بر مبنای مدل موجود، اهداف تحقیق مشخص شده و در نهایت با تعریف قلمرو تحقیق و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق، پرداخته شده است.
تعداد صفحه : ۱۰۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***