پایان نامه ارشد: مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشورهای منتخب و ارائه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :مدیریت ورزشی

عنوان : مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور های منتخب و ارائه الگو برای ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

 گرایش: مدیریت ورزشی

 

عنوان:

مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور­های منتخب و ارائه الگو برای ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

استاد مشاور:

دکتر فرشاد تجاری

 

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱٫۱٫ مقدمه ۳

۲٫۱٫ بیان مساله ۳

۳٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۵

۴٫۱٫ اهداف تحقیق. ۶

۱٫۴٫۱٫ هدف کلی. ۶

۲٫۴٫۱٫ اهداف اختصاصی. ۶

۵٫۱٫ فرضیه پژوهش.. ۶

۶٫۱٫ پیش فرض تحقیق. ۷

۷٫۱٫ محدودیت­های تحقیق. ۷

۸٫۱٫ تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات.. ۷

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱٫۲٫ مقدمه ۱۰

۲٫۲٫ فناوری اطلاعات.. ۱۰

۱٫۲٫۲٫ ماهیت فناوری اطلاعات.. ۱۲

۲٫۲٫۲٫ تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. ۱۴

۳٫۲٫۲٫ اینترنت.. ۱۸

۴٫۲٫۲٫ تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران. ۲۰

۱٫۴٫۲٫۲٫ تاریخچه رایانه ۲۰

۲٫۴٫۲٫۲٫ تاریخچه اینترنت در ایران. ۲۱

۵٫۲٫۲٫ زیرساخت­های فناوری اطلاعات.. ۲۱

۶٫۲٫۲٫ کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. ۲۲

۷٫۲٫۲٫ ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات.. ۲۳

۳٫۲٫ ورزش و فناوری اطلاعات.. ۲۴

۴٫۲٫ وب سایت.. ۲۵

۱٫۴٫۲٫ مراحل راه اندازی وب سایت.. ۲۵

۲٫۴٫۲٫ طراحی و محتوای وب سایت­ها ۲۶

۳٫۴٫۲٫ زمینه­های جاری در وب سایت­های مربوط به ورزش در محدوده­های اصلی زیر می­باشد ۲۶

۴٫۴٫۲٫ کاربردهای وب سایت در ورزش.. ۲۶

۵٫۴٫۲٫ تحلیل وب سایت.. ۲۹

۱٫۵٫۴٫۲٫ ویژگی­های محتوایی. ۳۰

۲٫۵٫۴٫۲٫ ویژگی­های ساختاری. ۳۰

۳٫۵٫۴٫۲٫ ویژگی­های محتوایی ویژگی­های ساختاری. ۳۰

۴٫۵٫۴٫۲٫ استانداردهای رتبه بندی شده ۳۲

۵٫۲٫ پیشینه­ی پژوهش.. ۳۵

۱٫۵٫۲٫ تحقیقات انجام شده در کشور. ۳۵

۲٫۵٫۲٫ تحقیقات در خارج از کشور. ۳۹

۳٫۵٫۲٫ نتیجه گیری ادبیات پیشینه تحقیق. ۴۴

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۱٫۳٫ مقدمه ۴۶

۲٫۳٫ روش تحقیق. ۴۶

۳٫۳٫ روش جمع آوری داده­ها ۴۶

۴٫۳٫ جامعه پژوهش.. ۴۶

۵٫۳٫ نمونه آماری. ۴۷

۶٫۳٫ روش نمونه گیری. ۴۷

۷٫۳٫ ابزار اندازه گیری. ۴۷

۷٫۳٫ تعریف عملیاتی متغیرها ۴۸

۸٫۳٫ روش­های آماری. ۴۸

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

۱٫۴٫ مقدمه ۵۰

۲٫۴٫ یافته­های توصیفی. ۵۰

۳٫۴٫ یافته­های استنباطی. ۶۰

۱٫۳٫۴٫ آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها ۶۰

۲٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه­های پژوهش.. ۶۱

۴٫۴٫ ارایه الگو پیشنهادی. ۶۶

۱٫۴٫۴٫ ویژگی­های ساختاری. ۶۷

۲٫۴٫۴٫ ویژگی­های محتوایی. ۶۸

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱٫۵٫ مقدمه ۷۱

۲٫۵٫ خلاصه تحقیق. ۷۱

۳٫۵٫ یافته­های تحقیق. ۷۲

۴٫۵٫  بحث و نتیجه گیری. ۷۲

۵٫۵٫ الگوی پیشنهادی. ۷۷

۱٫۵٫۵٫ ویژگی­های ساختاری. ۷۷

۲٫۴٫۵٫ ویژگی­های محتوایی. ۷۸

۵٫۵٫ پیشنهادهای تحقیق. ۸۰

 

پیوست­ها ۸۲

 

منابع. ۸۸

 

 

چکیده انگلیسی

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول ۱٫۴٫ توصیف محتوایی وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد ۵۰

جدول ۲٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های ایرانی. ۵۰

جدول ۳٫۴٫ توصیف ساختاری وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد ۵۱

جدول ۴٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی. ۵۱

جدول ۵٫۴٫ توصیف محتوایی وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد ۵۲

جدول ۶٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های کانادایی. ۵۳

جدول ۷٫۴٫ توصیف ساختاری وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد ۵۳

جدول ۸٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های کانادایی. ۵۴

جدول ۹٫۴٫ توصیف محتوایی وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد ۵۵

جدول ۱۰٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های استرالیایی. ۵۵

جدول ۱۱٫۴٫ توصیف ساختاری وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد ۵۶

جدول ۱۲٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های استرالیایی. ۵۶

جدول ۱۳٫۴٫ توصیف محتوایی وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد ۵۷

جدول ۱۴٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های انگلیسی. ۵۷

جدول ۱۵٫۴٫ توصیف ساختاری وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد ۵۸

جدول ۱۶٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های انگلیسی. ۵۸

جدول ۱۷٫۴٫ مقادیر مرتبط با ویژگی­های متغیرهای مورد بررسی. ۵۹

جدول ۱۸٫۴٫ توصیف اولویت بندی گروه­های هدف در جامعه پژوهش.. ۵۹

جدول ۱۹٫۴٫ آماره­های آزمون شاپیرو جهت نرمال بودن توزیع داده­ها ۶۰

جدول ۲۰٫۴٫ آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. ۶۱

جدول ۲۱٫۴٫ نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. ۶۱

جدول ۲۲٫۴٫ آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. ۶۲

جدول ۲۳٫۴٫ نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. ۶۲

جدول ۲۴٫۴٫ آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. ۶۳

جدول ۲۵٫۴٫ نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. ۶۳

جدول ۲۶٫۴٫ آماره­های توصیفی حاصل از یافته های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. ۶۴

جدول ۲۷٫۴٫ نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. ۶۴

جدول ۲۸٫۴٫ آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. ۶۵

جدول ۲۹٫۴٫ نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. ۶۵

جدول ۳۰٫۴٫ آماره­های توصیفی حاصل از یافته­های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. ۶۶

جدول ۳۱٫۴٫ نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب­سایت­های استرالیایی. ۶۶

جدول ۳۲٫۴٫ الگوی پیشنهادی ویژگی­های ساختاری برای وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی  ۶۷

جدول ۳۳٫۴٫ الگوی پیشنهادی برای ویژگی­های محتوایی وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی  ۶۹

 

 

 

چکیده:

مقدمه: امروزه استفاده از اینترنت در هر زمینه­ای به ترویج بیشتر آن کمک کرده است. ورزش تفریحی نیز در سال­های اخیر با بهره گرفتن از امکانات آن توانسته با مخاطبین بیشتری ارتباط برقرار کند. یکی از راه­های برقرای ارتباط در این بین وب سایت­هایی هستند که عموماً از طرف دولت برای گسترش ورزش­های فراغتی بین مردم ایجاد شده است. در این پژوهش سعی شده پس از بررسی ویژگی­های ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران، استرالیا، کانادا و انگلستان بین ویژگی­های مذکور وب سایت­های ایرانی با سه کشور دیگر مقایسه­ای انجام شود و در نهایت برای ارتقا و یا ایجاد تعداد بیشتری از این وب سایت­ها در کشور الگویی ارایه گردد.

روش شناسی: پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش توصیفی به شکل میدانی انجام گرفت. بدین ترتیب که محتوا و ساختار وب سایت­های دولتی مروج ورزش­های تفریحی در ایران با وب سایت­های مشابه از کشورهای انگلستان، کانادا و استرالیا مقایسه شد. جامعه آماری تحقیق کلیه وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در این چهار کشور می­باشد. نمونه تحقیق ۳۱ وب سایت می­باشد که به صورت منتخب مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، چک لیست محقق ساخته ارزیابی وب سایت­های مروج ورزش های تفریحی ۳ ارزشی لیکرت می­باشد که روایی ان توسط ۱۳ تن از اساتید متخصص کامپیوتر و تربیت بدنی تایید شده است و دارای ۱۶ مولفه ساختاری و ۲۸ مولفه محتوایی می­باشد. در بخش آمار توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف معیار ارائه شده است و فرضیه­های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته­ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی با ۳ کشور منتخب تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰­<­p) ولی در ویژگی­های محتوایی بین وب سایت­های ایرانی با هر سه کشور دیگر تفاوت معناداری وجود دارد. ضعف ویژگی­های محتوایی در تمامی تحقیقات مشابه نیز دیده می شود. کمبود الگوی مربوط در پژوهش­های تخصصی در زمینه وب سایت­های فعال در ورزش همگانی و عدم بهره گیری از متخصصین مربوطه در طراحی وب سایت­ها از دلایل این مساله می­باشد. در این پژوهش با توجه به ابزار و موارد بررسی شده از وب سایت­های نمونه تحقیق الگویی برای وب سایت­های ایرانی نیز ارائه شده است.

واژگان کلیدی: مقایسه ساختار، محتوا، وب سایت­های دولتی، مروج، تفریحات، الگو

 

 

 

 

فصل اول

(کلیات پژوهش)

 

 

۱٫۱٫ مقدمه

بی شک در عصر حاضر ورود فن آوری اطلاعات به زندگی افراد، دگرگونی­های بسیاری را پدید آورده است. در این بین اینترنت را یکی از بزرگترین دستاورد­های قرن بیستم می­دانند که تاثیر عمیقی روی جنبه­های مختلف زندگی شخصی، کاری و … ملل مختلف داشته است. امروزه افراد سعی می­کنند در زمینه­های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … از ظرفیت­های اینترنت برای تسهیل و افزایش کارایی خود استفاده کنند. البته ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. در طول سال­های اخیر اینترنت از طرق مختلف مانند ایمیل، وب سایت، شبکه­های اجتماعی و … کمک شایانی به گسترش ورزش چه در سطح حرفه­ای و چه در سطح همگانی به این صنعت رو به رشد کرده است. بسیاری از کشور­ها با مشاهده تاثیرات و فواید زیاد استفاده از اینترنت اقدام به راه اندازی وب سایت­های مختلفی برای بخش­های مختلف سازمان­های ورزشی به منظور ترویج ورزش خصوصا ورزش­های تفریحی برای اقشار مختلف نموده­اند و هر ساله با گسترش امکانات آن به کارگیری اینترنت بیشتر و بیشتر می­شود زیرا متخصصان به اثرگذاری (که توانایی نمایش فیلم و عکس آن را چند برابر می­کند) و مقرون به صرفه بودن آن نسبت به سایر شیوه­های سنتی پخش اخبار و اطلاعات مانند روزنامه و بروشور کاملا واقفند. (سیدعامری و کاشف، ۱۳۹۰)

در کشور­های در حال توسعه نیز با توجه به محدودیت­های عمدی و غیر عمدی موجود در استفاده از اینترنت زمینه را برای افراد، بیشتر فراهم می­کنند تا از این فضا بهره مند شوند و دولت­ها نیز برای ترویج برنامه­های خود از آن کمک می­گیرند.

قطعا یکی از ویژگی­های داشتن جامعه­ای سالم این است که دولت­ها بتوانند برنامه­های خود را خصوصا در عرصه ورزش و سلامتی اجرا کنند و کارایی و اثر بخشی فضای مجازی دلیل خوبی برای آن هاست که به منظور ترویج مبانی زندگی سالم و پر تحرک از آن استفاده کنند. و در این بین شناخت نیاز مخاطبین، اطلاعات و منابع مفیدی را فراهم می­کند تا این امکانات بیشتر با مردم ارتباط برقرار کند.

تعداد صفحه : ۱۰۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***