پایان نامه ارشد : مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان

دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه های سنتی گیلان

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی ساریان

       گروه معماری

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی معماری

 

عنوان:

مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه های سنتی گیلان

 

استاد راهنما:

دکتر سید مصطفی مختاباد مرئی

 

استاد مشاور:

دکتر عبدالله ابراهیمی

شهریور ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تنوع و کثرت گرایی در انواع پدیده ها یکی از مهمترین ارکان قوت هر جامعه می باشد. این تنوع از نژاد گرفته تا فرهنگ و قوم، می تواند متضمن سعادت یک جامعه گردد. بطوری که در یک جامعه یکنواخت، آفت های هر پدیده ای بنیان آن پدیده را با خطری جدی مواجهه خواهد کرد. به عنوان مثال یک مریضی صعب العلاج، آفت نژادی که دارای ریخته ژنتیکی یکسانی است باعث می گردد که کل آن جامعه را با خطر انقراض روبرو کند. در جامعه علمی و هنری امروز نیز تنوع یکی از مهم ترین مقوله هایی است که بایستی همیشه مدنظر قرار بگیرد. یکی از مهمترین کارها ایجاد بستر مناسب برای ظهور افکار نو و مدرن و ترکیب آن با فرهنگ و هنر سنتی ناب جامعه می باشد. پذیرا بودن افکار و مبانی فکری و نظری پدیده های نو و تطبیق و ترویج آن در جامعه نیازمند درک مبانی نظری و فکری افکار مختلف است.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که یک مروری کلی بر مبانی نظری در افکار و نظریه های مختلف در عرصه هنر و معماری انجام بگیرد و همچنین روند تحولات تاریخی و فرهنگی ایران نیز در دوران معاصر مورد تحلیل قرار گرفت. آنچه که از این تحقیق می توان یافت این است که در دوران معاصر سه دیدگاه مختلف چالش های فرهنگی و هنری را در جامعه ایران بوجود آورد، ظهور افکار مدرن از ناحیه اروپا و غرب، استقامت فرهنگ باستانی، مذهبی و تاریخی در مقابل این پدیده و همچنین حضور نخبگانی از این دو دیدگاه، باعث بوجود آمدن نسل های مختلفی از معماران مدرن بومی گرای ایرانی بود. تقابل دیدگاه سنت و مدرنیته باعث بروز آثاری نو و بدیع گردید که با دارا بودن عقبه فرهنگی و تاریخی، نشانه هایی از تفکرات مدرن غربی را هم در برداشتند. از جمله این آثار می توان به چند اثر پسامدرن، بالاخص موزه ی هنرها معاصر تهران اشاره کرد که توسط کامران دیبا و سایرین طراحی شد و در این پژوهش تنها این موزه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به عنوان اثری با نشانه های ترکیبی معماری مدرن غرب و سنتی ایران در قالب اثری پست مدرن تعریف شده است. وجود این اثر و آثار دیگر از این دست بیانگر این امر است که حضور سبک های سنتی و مدرن در کنار هم می تواند موجب تایید مطلوبیت دیدگاه تکثرگرایی گردد. دیدگاه تکثرگرایی در زمینه هنر و معماری می تواند جوابگوی نسل امروز ما که دیدگاه های متنوعی دارد و با آن روبرو است، گردد. با توجه به موفقیت بنایی چون موزه هنرهای معاصر که نمود مناسبی از اندیشه ی کثرت گرا در فرهنگ ایرانی می باشد و محبوبیت آن در جامعه، می توان اظهار داشت جامعه ی ایران علاوه بر این که پذیرای اندیشه ی پلورالیسم است بلکه این تفکر می تواند توازن مناسبی میان دیدگاه های مدرن و سنتی را برقرار سازد.

کلید واژه: معماری، سنت، مدرن، پست مدرن، تکثرگرایی، موزه هنرهای معاصر.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل ۱ ۱

مقدمه و کلیات ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- مسأله ی اساسی تحقیق ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۴- مرور ادبیات و سوابق تحقیق ۶

۱-۵- اهداف تحقیق ۹

۱-۶- سوال اصلی تحقیق ۹

۱-۷- فرضیه‏ی تحقیق ۹

فصل ۲ ۱۱

بررسی منابع و تعریف مفاهیم ۱۱

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۲- فلسفه و هنر ۱۲

۲-۳- هنر و زیبایی در آراء ارسطو ۱۶

۲-۴- هنر و زیبایی در آراء فلوطین ۱۶

۲-۵- معماری؛ علم، هنر و فلسفه ۱۸

۲-۶- تاملی در مبانی و مبادی فلسفه هنر در عصر روشنگری ۲۳

۲-۷- تحولات اقتصادی و صنعتی قرن هجدهم (انقلاب صنعتی) ۲۴

۲-۸- مفهوم مدرن و جهانبینی های مدرنیسم ۲۶

۲-۸-۱- بنیاد های جهان بینی مدرن ۲۸

۲-۸-۱-۱- خردگرایی ۲۹

۲-۸-۱-۲- انسان باوری ۳۱

۲-۸-۲- جهان بینی مدرن به مثابه ایدئولوژی بورژوازی ۳۲

۲-۸-۳- تغییرات اجتماعی متأثر از مدرنیسم ۳۳

۲-۸-۴- هنر و فلسفه مدرن ۳۷

۲-۸-۵- نگاره های زیبایی شناسانه و هنر مدرن ۴۰

۲-۹- مفهوم پست مدرن و مقوله های آن ۴۳

۲-۹-۱- مقایسه مدرن و پست مدرن ۴۹

۲-۹-۱-۱- مدرن ۴۹

۲-۹-۱-۲- پسامدرن ۵۰

۲-۹-۲- هنر پست مدرن ۵۳

۲-۱۰- معماری مدرن و مقوله های آن ۶۵

۲-۱۱- مرگ معماری مدرن ۶۷

۲-۱۲- تقابل سنت و مدرنیته معماری در دوران پس از مدرن ۷۰

۲-۱۳- جنبش های پسامدرن در معماری ۷۴

۲-۱۳-۱- دیکانستراکشن ۷۴

۲-۱۳-۲- گرایش به فن آوری برتر (های تک) ۷۶

۲-۱۳-۳- معماری عصر رایانه و سایبرنتیک ۷۷

۲-۱۳-۴- معماری روبوتیک ۷۹

۲-۱۳-۵- فولدینگ ۸۰

۲-۱۳-۶- فراکتال ۸۱

۲-۱۳-۷- معماری پیوندی ۸۲

۲-۱۳-۸- فضاهای بیش از سه بعدی (پیدایش کیهانی) ۸۳

۲-۱۳-۹- معماری بیونیک ۸۴

۲-۱۳-۱۰- ابرمعماری ۸۵

۲-۱۳-۱۱- هرمنوتیک ۸۵

۲-۱۴- مفهوم پلورالیسم و مقوله های آن ۸۷

۲-۱۴-۱- تکثرگرایی(پلورالیسم) ۸۷

۲-۱۴-۲- تکثرگرایی دینی ۹۳

۲-۱۴-۳- تکثرگرایی فرهنگی و اخلاقی ۹۵

۲-۱۴-۴- تکثرگرایی سیاسی ۹۶

۲-۱۴-۵- پلورالیسم در معماری ۹۸

۲-۱۴-۵-۱- تکثرگرایی در مفهوم شهرسازی و برنامه ریزی شهری پست مدرن ۹۸

۲-۱۴-۵-۲- تکثر گرایی در معماری ۱۰۱

فصل ۳ ۱۱۱

هنر و معماری ایران در گذر زمان: از سنت تا پست مدرن ۱۱۱

۳-۱- مقدمه ۱۱۲

۳-۲- بررسی اجمالی تاریخ از صفویه تا پهلوی ۱۱۲

۳-۳- معماری سنتی، مدرن و پست مدرن و بررسی تحول آنها در ایران ۱۱۳

۳-۳-۱- معماری سنتی ۱۱۳

۳-۳-۲- اصول معماری سنتی ایرانی ۱۱۵

۳-۳-۲-۱- مردم واری ۱۱۶

۳-۳-۲-۲- پرهیز از بیهودگی ۱۱۶

۳-۳-۲-۳- نیارش ۱۱۶

۳-۳-۲-۴- خود بسندگی ۱۱۶

۳-۳-۲-۵- درونگرایی ۱۱۷

۳-۳-۳- اقلیم ایران و ویژگی معماری آن ۱۱۸

۳-۳-۴- اقلیم گرم و مرطوب ۱۱۸

۳-۳-۵- اقلیم گرم و خشک ۱۱۹

۳-۳-۶- اقلیم معتدل و مرطوب ۱۲۱

۳-۳-۷- اقلیم سرد و کوهستانی ۱۲۲

۳-۳-۸- مدرنیته در ایران ۱۲۳

۳-۳-۸-۱- بررسی شهرسازی ایران در دوران معاصر ۱۲۷

۳-۳-۹- شهرسازی ایران در دوره ی معاصر ۱۳۲

۳-۳-۱۰- مدرنیسم پهلوی دوم ۱۳۹

۳-۳-۱۱- تفکر پست مدرن در معماری ایران ۱۴۱

۳-۳-۱۲- نسل های مختلف معماران ایران ۱۴۳

۳-۳-۱۲-۱- نسل اول معماری ۱۴۳

۳-۳-۱۲-۲- نسل دوم معماری ۱۴۵

۳-۳-۱۲-۳- نسل سوم معماری ۱۴۷

۳-۴- سیاست های تولید فضا پس از انقلاب اسلامی ۱۴۸

۳-۵- مشکلات و مسیرهای فراروی معماری امروزی ایران ۱۵۱

فصل ۴ ۱۵۸

مواد و روش ها ۱۵۸

۴-۱- مقدمه ۱۵۹

۴-۲- روش تحقیق ۱۵۹

۴-۳- اثر هنری مورد مطالعه (معماری موزه ی هنرهای معاصر تهران) ۱۵۹

۴-۴- منطقه مورد مطالعه (تهران) ۱۶۱

۴-۴-۱- موقعیت تهران ۱۶۱

۴-۴-۲- پیدایش و تحول شهرسازی و معماری تهران ۱۶۳

۴-۴-۳- بناها و عمارت های مهم شهر تهران ۱۷۱

فصل ۵ ۱۷۳

تحلیل موزه ی هنرهای معاصر ایران ۱۷۳

۵-۱- مقدمه ۱۷۴

۵-۲- تعریف موزه ۱۷۵

۵-۳- اهداف موزه ی هنرهای معاصر ۱۷۶

۵-۳-۱- اهداف اولیه موزه در مقایسه با اهداف کنونی ۱۷۶

۵-۴- فعالیت های موزه ۱۷۷

۵-۵- بیرون، درون موزه و قرارگیری بنا در سایت ۱۷۸

۵-۶- فرم بنا ۱۸۰

۵-۷- فضاهای موزه ۱۸۴

۵-۸- گالری ۱۸۴

۵-۹- فروشگاه کتاب ۱۸۵

۵-۱۰- رستوران ۱۸۵

۵-۱۱- کتابخانه ۱۸۶

۵-۱۲- بخش اداری عمومی ۱۸۶

۵-۱۳- آمفی تئاتر ۱۸۷

۵-۱۴- بخش اداری خصوصی ۱۸۸

۵-۱۵- گنجینه یا مخزن (مجموعه ی دائمی موزه) ۱۸۸

۵-۱۶- تحلیل پلان ۱۸۹

۵-۱۷- سیرکلاسیون ۱۹۱

۵-۱۸- عناصر برجسته در موزه ۱۹۳

۵-۱۸-۱- ورودی ۱۹۳

۵-۱۸-۲- اصول نظام دهنده ی ورودی ۱۹۴

۵-۱۸-۳- فضای ورودی ۱۹۴

۵-۱۸-۴- عملکرد ورودی ۱۹۵

۵-۱۸-۵- چهارسو ۱۹۵

۵-۱۸-۶- هشتی ۱۹۶

۵-۱۸-۷- حوض ۱۹۷

۵-۱۸-۸- بادگیر ۱۹۸

۵-۱۸-۹- اسپیرال ۲۰۰

۵-۱۹- سبک معماری موزه ۲۰۰

۵-۱۹-۱- مردم واری ۲۰۱

۵-۱۹-۲- پرهیز از بیهودگی ۲۰۱

۵-۱۹-۳- نیارش ۲۰۱

۵-۱۹-۴- خود بسندگی ۲۰۲

۵-۱۹-۵- درون گرایی ۲۰۲

۵-۲۰- نتیجه گیری و بحث ۲۰۲

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….۲۱۹

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                  صفحه

جدول ‏۲–۱- اندیشه های مورد تأمل در مدرنیسم و پست مدرنیسم مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، ۱۳۸۹ ۷۱

جدول ‏۲–۲- قیاس فرم معماری مدرن و پسامدرن مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، ۱۳۸۹ ۷۲

جدول ‏۲–۳- نوع نگاه مدرن و پسامدرن به طرح و محصول ماخذ: دباغ و مختاباد امرئى، ۱۳۸۹ ۷۳
فهرست شکل ها و تصاویر

عنوان                                                  صفحه

شکل ‏۲–۱-موزه ی سلطنتی جنگ منچستر ۷۶

شکل ‏۲–۲- طراحی (City of Arts and Sciences) توسط کالاتراوا ۷۶

شکل ‏۲–۳- معماری اکوتک، بازسازی رایشتاگ (پارلمان جدید آلمان) در برلین توسط نورمن فاستر ۷۷

شکل ‏۲–۴- طراحی سایبری ۷۹

شکل ‏۲–۵- کلبه ی روبوتیک ـ خانه های دانشجویی ۷۹

شکل ‏۲–۶- طراحی نمایش گاه اقیانوس شناسی در کره ی جنوبی به سبک فولدینگ ۸۱

شکل ‏۲–۷- طراحی هایبری پکن ۸۳

شکل ‏۲–۸- معماری پرش کیهانی، موزه ی گوگنهایم ۸۴

شکل ‏۲–۹- معماری بیونیک، موزه ی هنر امریکا ۸۵

شکل ‏۲–۱۰- سانفرانسیسکو (Kas Oosterhuis, lecture as part of Seeing Orange) 85

شکل ‏۲–۱۱- سقف نمایشگاه مونترال ۸۶

شکل ‏۳–۱- معماری سنتی قشم ۱۱۹

شکل ‏۳–۲- معماری میبد ۱۲۱

شکل ‏۳–۳- معماری یزد ۱۲۱

شکل ‏۳–۴- خانه ی تاریخی کاشان ۱۲۱

شکل ‏۳–۵- معماری گیلان ۱۲۲

شکل ‏۳–۶- معماری ماسوله ۱۲۳

شکل ‏۴–۱-موقعیت استان تهران ۱۶۱

شکل ‏۴–۲- مقطع شمالی- جنوبی منطقه تهران از دامنه های جنوبی توچال البرز تا مسیله و دریاچه ی نمک ۱۶۲

شکل ‏۴–۳- ساختار شهر تهران در دوره ی صفویه ۱۶۵

شکل ‏۴–۴- ساختار شهر تهران از آغاز دوره ی قاجار تا زمان ناصرالدین شاه ۱۶۶

شکل ‏۴–۵- ساختار شهر تهران در دوره ی سلطنت ناصرالدین شاه ۱۶۷

شکل ‏۴–۶- ساختار شهر تهران در دوره ی سلطنت پهلوی اول ۱۶۹

شکل ‏۴–۷- ساختار شهر تهران در دوره ی پهلوی دوم ۱۷۰

شکل ‏۵–۱- جایابی بنای موزه در سایت ۱۷۸

شکل ‏۵–۲- تندیس های اطراف وحیات موزه ۱۷۹

شکل ‏۵–۳- بنای موزه هنرهای معاصر تهران و بغ تندیس ۱۷۹

شکل ‏۵–۴- بنای کلی موزه هنرهای معاصر تهران ۱۸۰

شکل ‏۵–۵- حیاط مرکزی یادآور معماری سنتی کویری ۱۸۰

شکل ‏۵–۶- حجم موزه ۱۸۱

شکل ‏۵–۷- نمایی از چهار بادگیر اصلی موزه و استفاده از سنگ و بتن ۱۸۲

شکل ‏۵–۸- جهت گیری نورگیرها به سمت شمال شرقی ۱۸۲

شکل ‏۵–۹- تغییر ابعاد در عناصر تکراری برای ایجاد تناسب ۱۸۲

شکل ‏۵–۱۰- نحوه شکل گیری حجم گالری ها ۱۸۳

شکل ‏۵–۱۱- نحوه ی استفاده از فرم تکراری ۱۸۳

شکل ‏۵–۱۲- عناصر تکراری بنا ۱۸۳

شکل ‏۵–۱۳- تعادل بصری موزه در برخی نماها ۱۸۴

شکل ‏۵–۱۴- سلسله مراتب عملکردی موزه ۱۸۴

شکل ‏۵–۱۵- بازشو هایی در مسیر گالری ها ۱۸۵

شکل ‏۵–۱۶- رستوران موزه ۱۸۶

شکل ‏۵–۱۷- پلان موزه ۱۸۹

شکل ‏۵–۱۸- فرم گالری ها و نحوه ی قرارگیری در پلان ۱۹۰

شکل ‏۵–۱۹- نمایی از حیاط مرکزی ۱۹۰

شکل ‏۵–۲۰- حیاط مرکزی و محورهای آن ۱۹۱

شکل ‏۵–۲۱- نحوه ی سازمان یافتگی اجزاء بنا بر اساس حیاط مرکزی ۱۹۱

شکل ‏۵–۲۲- سیرکلاسیو پلان موزه ۱۹۲

شکل ‏۵–۲۳- دسته بندی عرصه های موزه ۱۹۲

شکل ‏۵–۲۴- تقارن اجزای عملکردی بنا ۱۹۳

شکل ‏۵–۲۵- موازنه ی متعادل بخش های عملکردی بنا ۱۹۳

شکل ‏۵–۲۶- ورودی موزه ۱۹۴

شکل ‏۵–۲۷- اصول نظام دهنده ی ورودی ۱۹۴

شکل ‏۵–۲۸- فضای ورودی ۱۹۵

شکل ‏۵–۲۹- عملکرد ورودی ۱۹۵

شکل ‏۵–۳۰- نمایی از شیبراهه ی داخلی ۱۹۷

شکل ‏۵–۳۱- نحوه ی نورگیری غیر مستقیم موزه ۱۹۹

شکل ‏۵–۳۲- اسپیرال موزه ۲۰۰ 

فصل ۱

 

مقدمه و کلیات


۱-۱-  مقدمه

ایران کشوری است که دارای تمدن و فرهنگی غنی می باشد، این فرهنگ و تمدن چنان قوی است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب آن، توسط فرهنگ ها و اقوام دیگر مورد تاخت و تاز قرار گرفته ولی بدلیل ریشه دار بودن و عمیق بودن باورهای فکری و غنای فرهنگی مردم آن، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است و همواره رذالت های فرهنگ مهاجم را در خود هضم نموده و نقاط قوت فرهنگ مهاجم را برای هر چه بهتر زندگی کردن خود به خود جذب نموده است. جلوه و نمود این پیشینه تاریخی در فرهنگ و تمدن امروزه، بر پیشانی ایران و ایرانیان به صورت رفتارهای متمدنانه در داخل و خارج کشور به وضوح دیده می شود و این رفتار و برخورد انسانی ناشی از تعلیمات و تاثیرات دنیای پست مدرن امروزی نمی تواند باشد، بلکه ناشی از یک بنیه و فطرتی پاک است که درازای آن به طول تاریخ می انجامد. شناساندن این فرهنگ و این تاریخ کهن به جهانیان یک امری واجب بر هر ایرانی می باشد و هرگونه سهل انگاری در این راستا دردی بر پیکره فرهنگی این جامعه می افزاید و بغضی بر گلوی انسان می آورد که جز با عطش جلوه پیدا کردن این فرهنگ ناب و اصیل در فرهنگ جهانیان فروکش نمی کند. امروزه برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با بوق و کرنا کردن فرهنگ های ساختگی توسط کارگردانان و نویسندگان و دور از ریشه تاریخی در دستگاه های تبلیغاتی خود چنان گوی سبقت را از کشورهای صاحب تمدن ربوده اند که گویی فرهنگ ایرانی به عنوان یک کشوری با دیرینه بسیار غنی نقشی در متمدن سازی دنیای غرب و شرق داشته است. این جسارت فرهنگی تا به جایی است که برخی از مشاهیر فرهنگی ما به نام کشورهای تازه به دوران رسیده مصادره می شوند و این کشورها با تبلیغات گسترده در قبولاندن آن ها به دهکده جهانی از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

هنر معماری ایران نیز یک هنری برخاسته از فطرت پاک و ناب انسانی می باشد که از نقش دل ایرانیان برخاسته و در نقش و نگار معماری ایرانی نشسته است. این دل ربایی و زیبایی در معماری ایرانیان برخاسته از دل و فرهنگی غنی است که آثار به جا مانده از تاریخ پرافتخار ایرانیان گواه آن می باشد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که نقش معماری بر روان و افکار و اندیشه انسان امری قابل قبول و تجربه شده است. از طرفی فلسفه، اندیشه و جهان بینی نیز بر معماری تاثیر بسزایی دارد. حال اگر به این نکته اشاره کنیم که ارتباط دوطرفه بین معماری و فلسفه می تواند راه سعادت بشر را تامین کند سخنی به گزاف نگفته ایم. معماری، جلوه تجسم عقل است نه عقلی که محدود به گفتن کلمات می باشد بلکه فراتر از محدودیت های زبان است و چه بسا اگر معماری نبود انسان در به نمایش گذاشتن زیبایی درون خود ناتوان می گشت.

امروزه در دنیای مدرن با گسترش فناوری ها و تکنولوژی های نو هرکسی قادر به ارائه تجسمات و تخیلات خود در دهکده کوچک جهانی است و بروز همه این تنوعات و تجسمات در این دنیا، انسان امروزی را مات و مبهوت می کند. آنچه که مهم است نمی توان خود را در این گردباد جهانی معلق گذاشت، و نظاره گر جهت یافتن ذهنیات و افکار خود بر اساس هرج ومرج فضای ذهنی دیگران شد. امروزه از پس هر رنگ، رنگی دگر می آید و در قالب و لعابی خاص، بخشی از ذهن خام ما را پرورش می دهد. اگرچه این تنوع کثرت اندیشه و فکر امری پسندیده است و مکمل این ضرب المثل ایرانی که همه چیز را همگان دانند است، اما نداشتن سهم در این دانستن برای ما ایرانیان که دارای فرهنگی غنی و تاثیر گذار بوده ایم قدری آزار دهنده است. لذا بایستی در این دهکده هم به نحوی روزگار گذراند، که ایرانیان با فرهنگ اصیل بدان شهرت داشتند. یعنی با پذیرفتن و انتخاب آگاهانه محاسن فرهنگ های دیگر و افزودن آن به محاسن خود و با طرحی نو در انداختن، نقش خود را در این تنوع ایفا کرد.

هنر معماری همواره ازجمله کارآمدترینِ ابزارها در ایجاد زمینه ای مناسب برای ارائه افکار و اندیشه محسوب می گردد. معماری ایران یکی از مهمترین ارکان فرهنگی جامعه ایران است که پیشینه قوی و ثابت شده ای دارد. این ابزار فرهنگی امروزه به دلیل مشکلات خاص خود تا حدودی به فراموشی سپرده شده است، لذا بایستی به احیای این ابزار بپردازیم و با تفکر و تعقل با آشنایی و مطالعه در مبانی نظری و فلسفی دنیا بنیان های نظری و فلسفی خود را محکم و از سر شناخته، به انتخاب و خلق آثار نو که مقبول جامعه ی امروزی است، بپردازیم. یکی از مشکلات اساسی جامعه ی معاصر ما فقر فلسفه است و بایستی تا حد امکان در زدودن این نقیصه در دانشگاه ها و نسل جدید معماران امروزی بکوشیم. شناخت آثار فرهنگی، معرفی و مطالعه آن ها یکی از مهمترین الزامات توسعه ی فرهنگی است، لذا مطالعه در آثار معماری و شناخت دیدگاه ها، مبانی فلسفی و نظری در پس زمینه ی آن ها به خصوص در دوران معاصر ایران می تواند نقش مهمی در بروز، شکل گیری و جهت دهی اندیشه ی نسل جدید معماران و هنرمندان ما باشد. باشد که معماران امروزی بتوانند از فلسفه های جاری بر افکار مطلع گشته و دست به خلق آثاری درخور جامعه ی مدرن و با فرهنگ غنی ایران فایق آیند.

۱-۲-  مسأله ی اساسی تحقیق

در این تحقیق سعی بر آن شده است که مبانی فلسفی و نظری در هنر و معماری مورد مطالعه و رصد قرار گیرد. همچنین دوره های تاریخی مهم تاثیرگذار که به دنیای امروزی یعنی دنیای پسامدرن رسیده است بررسی شود و همزمان معماری معاصر ایران نیز مورد مطالعه قرار بگیرد. موضوع اصلی بررسی ریشه های پست مدرن و اندیشه ی تکثرگرایی و نمود آن در معماری معاصر ایران می باشد. در نهایت با تفسیر و تحلیل موزه هنرهای معاصر که یکی از برجسته ترین بناهای [پست مدرن] معاصر است، جریان فکری حاکم بر آن مورد بحث واقع شده و نحوه ی تأثیر تفکر پسامدرن کثرت گرا در معماری معاصر ایرانی به نمایش گذارده شود.

در واقع این پژوهش تلاشی است تا بدانیم آیا تکثرگرایی بعنوان یکی از مولفه­های پست مدرنیسم نمودی در معماری معاصر ایران پیدا کرده است یا خیر و با توجه به زمینه­های مورد نیاز این نمود بررسی کنیم که آیا ایران معاصر نیازی به این مولفه در معماری خود دارد یا خیر. در واقع این پژوهش را می توان به دو مولفه تجزیه کرده و هر یک را بررسی و سپس نسبت آنها را با یکدیگر تحلیل کرد.

قسمت اولی که مورد بررسی قرار می گیرد مبحث تکثرگرایی در پست مدرنیسم بوده و دیگری معماری معاصر ایران می باشد. ما با روشن کردن این دو مولفه می خواهیم تناسب و لزوم بین آن ها را بررسی کنیم.

در قسمت اول ابتدا باید پست مدرنیسم را که ریشه ایجاد تفکر تکثرگرایی است مورد بررسی قرار دهیم و برای شناخت پست مدرنیسم ابتدا باید دوران مدرن را بشناسیم چون این دوران راهی برای گذار از پست مدرنیسم بوده است. در پست مدرنیسم مبحث پلورالیسم را برجسته و ریشه­ی آن را در مبنایی ترین معنا که در نظریه حقیقت و شناخت مطرح شده است، تعریف کرده؛ سپس این مبحث را در حوزه­های گوناگونی چون سیاست، اجتماع، دین و هنر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

در قسمت دوم بحث، مولفه ی دوم مطروحه تحت عنوان معماری معاصر ایران، را بررسی و تحلیل کرده و سعی می­کنیم تعریفی از معماری امروز ایران ارائه دهیم. در این قسمت سعی­خواهیم کرد که نمود معماری پست مدرن را در صورت وجود در معماری ایران یافته و به بررسی نمونه­ای از بناهای پست­مدرن موجود بپردازیم. در نهایت به بررسی نسبت معماری معاصر و مبحث تکثرگرایی، زمینه­ها و تمایلات ایجاد این مولفه در معماری معاصر پرداخته و با توجه به اطلاعات حاصل فرضیه مورد بررسی در این پژوهش را تایید و یا تکذیب خواهیم کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۵۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***