پایان نامه ارشد: مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳ [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲-۵-۵)  ۵-(-۴فلور فنیل) -۲ ،۴،۵’،۶’-تترا هیدرو – ‘H‘H 4-اسپیرو پیرازول -۳،۱’-پیرولو ]۱،۲،۳[ij کینولین -۲’-اون

این ترکیب از واکنش ۵و۶ دی هیدرو H1-پیرولو]۳،۲،۱-[ij کینولین-۱و۲(H4)-دی اون و۴-فلورو استوفنون در حضور مقدار کاتالیزوری تری اتیل آمین در حلال در دمای محیط به مدت۶ ساعت هم زده شد سپس رسوب حاصل  در حلال اسید استیک رفلاکس شد وحدواسط مورد نظر که یک ترکیب آلفا – بتا غیر اشباع می باشد بدست آمد وبا مقدار مازاد هیدازین هیدرات وارد واکنش شد ومحصول در مدت۵ ساعت به صورت رسوب های سفید  با نقطه ذوب oC206 وبا راندمان ۹۱%حاصل شد جهت خالص سازی بیشتر در حلال اتانول و کلروفرم نوبلور شد .(شمای ۳-۱۹)

شمای ۳-۱۹

طیفFT-IR  این ترکیب باند جذبی NH   رادر cm-1 3276 و گروه کربونیل آمیدی را در cm-11701نشان می دهد.

طیف  ۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl3  شامل دو هیدروژن در محدوده  ppm06/2-  ۰۳/۲=δ به صورت چند خطی ، دو هیدروژن آلیفاتیکی در ppm80/2=δ  به صورت یک سه خطی با Hz7/5 J=، هیدروژن آلیفاتیک دیاستروتوپیک به صورت یک دوخطی در ppm 37/3=δ با Hz5/16J=، هیدروژن دیگر به صورت دوخطی با Hz5/16J= در ناحیه ppm 68/3=δ و دو هیدروژن آلیفاتیکی به صورت یک سه خطی در ناحیه ppm 75/3=δ و Hz7/5J= ،در ناحیه ppm05/6=δ  هیدروژن NH به صورت یک تک خطی می باشد. در ناحیه ppm95/6=δ  یک هیدروژن آروماتیک به صورت یک سه خطی با Hz8/7 J=ودر محدوده  ppm02/7-0/7=δ چهار هیدروژن آروماتیکی به صورت چند خطی  نشان می دهد، دو هیدروژن آروماتیکی به صورت یک دوخطی-دو خطی در ناحیه  ppm 66/7=δ با Hz1/8J=  و Hz7/5J=   می باشد.

طیف CNMR13این ترکیب در حلال CDCl3 ، شامل ۱۷پیک برای ۱۷ کربن متفاوت می باشد. ۵ پیک برای کربن های آلیفاتیکی ۱۰پیک برای کربن های آروماتیکی و یک کربن C=N ویک کربن C=O  می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مشتقات اسپیروی حلقه های پنج عضوی ایندولینی با روشهای مختلف سنتز شدند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ،خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نمی باشد،در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار، خالص سازی شدند و از طریق۱۳C-NMR ,IR,1H- NMR,شناسایی شدند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   مطالعه واکنشهای ۴و۵و۵-تری متیل-۴و۵- دی هیدرو پیرولو]۱و۲و۳  [hi -ایندول-۱و۲-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها