پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 

عنوان :  نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی 

دانشگاه علامه 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حبیب هنری

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی کارگر

استاد داور:

دکتر جواد شهلایی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی ویا اقتصاد هستند، تشکیل می دهند. به دلیل محدود بودن جامعه(۱۳۳نفر)، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته معافیت های مالیاتی که برای اندازه گیری سه خرده مقیاس (مبانی معافیت های مالیاتی، معافیت های مالیاتی پایه درآمدی، معافیت های مالیاتی موضوعی) تهیه شده بود، جمع آوری گردید. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰٫۸۹ بدست آمد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t مستقل، t تک نمونه ای استفاده شد و سطح معناداری نیز ۰۱/۰ p ≤ در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان، معافیت های مالیاتی و معافیت های مالیاتی پایه و معافیت های مالیاتی موضوعی بر توسعه­ی باشگاه های کوچک ورزشی نقش دارد. ولی بین دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه ها در خصوص معافیت های مالیاتی تفاوتی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: مالیات، معافیت های مالیاتی، باشگاه های کوچک ورزشی، مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی.

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱             مقدمه. ۲

۱-۲             بیان مسأله: ۴

۱-۳             ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۸

۱-۴             اهداف پژوهش…. ۱۲

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش…. ۱۲

۱-۵             فرضیه های پژوهش…. ۱۲

۱-۶             قلمرو موضوعی: ۱۳

۱-۷             تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۱۴

فصل دوم

۲             مقدمه  ۱۵

۲-۱             بخش اول: مالیات… ۱۵

۲-۱-۱   تعریف مالیات: ۱۵

۲-۱-۲   انواع مالیات: ۱۵

۲-۱-۳   پیش زمینه. ۱۶

۲-۱-۴   تاریخچه مالیات… ۱۸

۲-۱-۵   اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی.. ۱۹

۲-۱-۶   انواع معافیت های مالیاتی.. ۱۹

۲-۱-۷   بررسی معافیت های اعطایی در قوانین جاری.. ۲۳

۲-۲             بخش دوم: ورزش…. ۲۴

۲-۲-۱   تعریف ورزش…. ۲۴

۲-۲-۲   تجارت و ورزش…. ۲۵

۲-۲-۳   بازاریابی در حوزه ورزش…. ۲۹

۲-۲-۴   صنعت ورزش…. ۳۱

۲-۲-۵   مدل تقسیمات صنعت ورزش…. ۳۳

۲-۳             بخش سوم: کسب و کار. ۳۴

۲-۳-۱   فضای کسب وکار. ۳۴

۲-۳-۲   معیارهای اندازه گیری فضای کسب وکار. ۳۵

۲-۳-۳   حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب وکار. ۳۵

۲-۳-۴   وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب وکار (رتبه ایران در بین کشورها). ۳۶

۲-۳-۵   موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب وکار. ۳۷

۲-۳-۶   شاخص های فضای کسب و کار. ۳۸

۲-۳-۷   شاخص پرداخت مالیاتها ۴۱

۲-۳-۸   وضعیت شاخص پرداخت مالیات در ایران.. ۴۳

۲-۴             بخش چهارم: ورزش و مالیات… ۴۸

۲-۴-۱   ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم: ۴۸

۲-۴-۲   آیین نامه اجرایی مادۀ ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب ۱۳۸۰   ۴۹

۲-۵             مطالعات انجام شده. ۵۱

۲-۵-۱   تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۵۱

۲-۵-۲   تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. ۵۷

فصل سوم

۳             مقدمه  ۵۹

۳-۱             روش تحقیق.. ۵۹

۳-۲             جامعه آماری.. ۵۹

۳-۳             نمونه آماری، روش نمونه گیری.. ۵۹

۳-۴             ابزار تحقیق.. ۵۹

۳-۵             روایی و پایایی ابزار تحقیق.. ۶۰

۳-۶             نحوه جمع آوری اطلاعات… ۶۰

۳-۷             روش های آماری تحلیل داده ها ۶۰

فصل چهارم

۴             مقدمه  ۶۲

۴-۱             ویژگیهای فردی.. ۶۲

۴-۱-۱   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. ۶۲

۴-۱-۲   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس رشته تحصیلی.. ۶۳

۴-۱-۳   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. ۶۳

۴-۱-۴   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس پست… ۶۴

۴-۲             آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۶۴

۴-۳             تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۶۵

۴-۳-۱   بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها ۶۵

۴-۳-۲   آزمون فرضیه ها ۶۵

فصل پنجم

۵             مقدمه  ۸۲

۵-۱             خلاصه تحقیق.. ۸۲

۵-۲             یافته های تحقیق.. ۸۵

۵-۳             بحث تحقیق.. ۸۷

۵-۴             نتیجه گیری کلی.. ۹۲

۵-۵             محدودیت های تحقیق.. ۹۵

۵-۶             پیشنهادات… ۹۵

۵-۶-۱   پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. ۹۵

۵-۶-۲   پیشنهادات برای سایر محققین.. ۹۶

۱-۱    مقدمه

امروزه ورزش از انجام یک فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف توسعه ای نسبتاً زیاد داشته است (الهی، ۱۳۸۳) و به عنوان یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف، در تولید و مصارف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد (آندروف، ۱۳۸۰). تا جائیکه ورزش در اکثر کشورها به مثابه یک تجارت و صنعت به شمار رفته و دولتمردان در کشورهای پیشرفته ورزش را به عنوان یک تجارت و صنعت مهم در کنار سایر صنایع به حساب می آورند (الهی، ۱۳۸۷).

 ورزش حرفه ای به عنوان یکی از حیطه های متنوع و گوناگون ورزش امروزی، نقش بسزایی در پیشبرد صنعت ورزش داشته است، به طوری که عنایت به ورزش حرفه ای کمک شایان و قابل توجهی را به اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مبذول داشته است (همان منبع).

ضرورت جهانی شدن ورزش که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد موجب تغییر نقش ورزش در جامعه گردید و فرصت های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه های مختلف ایجاد نمود (ایزدی، ۱۳۸۴).

جذابیت های خاص ورزش و به وجود آمدن تمایلات خاصی در بین تمامی جوامع نسبت به رویدادهای ورزشی باعث شده تا تیم های ورزشی برای توسعه و ارتقاء کیفیت خود نیازمند تبدیل به بنگاه های اقتصادی باشند. زیرساخت های اصلی صنعت ورزش را باشگاه هایی تشکیل می دهند که به مثابه کارخانه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی عمل می کنند (عسکریان، ۱۳۸۳).

مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می شود که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه های عمومی برداشت می شود (بخشی، ۱۳۹۱).

مالیات یکی از مهم ترین ابزارهایی است که دولت ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های خود را پیگیری می نمایند (نظری، ۱۳۹۰).

دولت ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می پردازند تا بدین وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت دهی به فعالیت های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت ها و تعیین حدومرز آن ها در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می کند متفاوت هست (آقایی، ۱۳۸۰).

استفاده از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به منظور کمک به قشری خاص اعطا می شود (نظری، ۱۳۹۰).

شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد؛ بنابراین پی ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامه های گوناگون فراهم می کند که بایستی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پیش بینی شود (پورمقیم، نعمت پور و موسوی، ۱۳۸۴).

نقش ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان امروز انکارناپذیر است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می­رود. مولین (۱۹۸۳) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یادکرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه ای که موجبات افزایش ارزش افزوده ی کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب می شود (عسگریان و همکاران، ۱۳۸۴).

در حال حاضر، بحث خصوصی سازی در تمام صنایع موردتوجه قرارگرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه ها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاه ها صنعت ورزش رونق زیادی یافته است. در کشورهای پیشرفته ارزش افزوده صنعت ورزش بخش قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد (علیدوست قهفرخی، فراهانی، نادران، ۱۳۸۹). این در حالی است که صنعت ورزش در ایران هزینه­بر است. باشگاه های ایرانی از دولت بودجه می گیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۸۱).

نقش باشگاه ها در صنعت ورزش، اهمیت بسیاری دارد، به طوری که باشگاه های حرفه ای ورزشی هسته اصلی آن به شمار می روند، ریشه و هسته اصلی توسعه ورزش حرفه ای در درون باشگاه ها شکل می گیرد و زیرساخت اصلی صنعت ورزش، باشگاه هایی هستند که به مثابه کارخانه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی این صنعت عمل می کنند (خبیری، الهی، ۱۳۸۴).

۱-۲    بیان مسأله:

در عصر حاضر ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش دارد و هم اکنون یکی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی و یکی از صنایع درآمدزا در قرن ۲۱ به شمار می رود. ورزش جزء پدیده هایی است که در جامعه مدرن تأثیرگذاری غالبی دارد. هیچ جنبه دیگری از مسائل اجتماعی تا این حد موردتوجه رسانه ها قرار ندارد (وان هردن و پلیسیس[۱]، ۲۰۰۳).

در سطح بین المللی، ورزش یازدهمین رتبه را در بین صنایع عمده مختلف داراست (عسگریان و همکاران، ۱۳۸۴). صنعت ورزش، بخش هایی نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی اجرا و حمایت مالی، ورزش های حرفه ای، پوشاک ورزشی، رسانه های ورزشی و ورزش های تفریحی را در برمی گیرد و هرساله در حال رشد است(آندروف، ۱۳۸۶؛ احسانی و همکارانش، ۱۳۸۷؛ ایزدی،۱۳۸۳). در بازارهای امروزی شرکت ها به دنبال روش های جدید برای فعالیت های بازاریابی خود هستند وسعی می کنند به نحوی خود را از رقبا متمایز سازند و سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند و بدین منظور هزینه های هنگفتی را صرف این کار می کنند. یکی از این روش ها حمایت های مالی ورزشی است که از این طریق شرکت ها با حمایت از رویدادها یا باشگاه های ورزشی به دنبال اهداف مختلفی هستند (بلوریان، ۱۳۸۷).

امروزه بازاریابی ورزشی همگام با صنعتی شدن ورزش، خود به یک صنعت جهانی درآمدساز تبدیل شده است که نتیجه اش کسب سرمایه و درآمدزایی برای سازمان های ورزشی است که همسو با آن فرایندهایی مانند بلیت فروشی، حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و … اهمیت فراوانی پیدا نموده است (محرم زاده، ۱۳۸۲).

ورزش سال هاست که از حالت ورزش صرف خارج شده و تبدیل به یک صنعت و عامل اقتصادی بسیار فراگیر، حتی سلاحی سیاسی شده است (شجاعی، ۱۳۹۰). یکی از راه های تأمین بودجه کافی جهت انجام فعالیت های ورزشی به ویژه فعالیت های قهرمانی، جذب سرمایه گذاری شرکت ها و کارخانه های خصوصی در صنعت ورزش است (احسانی و همکارانش،۱۳۸۷؛ تندنویس و قاسمی، ۱۳۸۶؛ میناگان، ۲۰۰۱؛ اسمیت[۲]، ۲۰۰۸). حمایت مالی ورزشی روشی است که یک شرکت با بهره گرفتن از آن برای حمایت از یک رویداد فرهنگی، اجتماعی یا ورزشی و به منظور دستیابی به مؤلفه های آمیخته بازاریابی آن شرکت برمی گزیند (استوتلار[۳]، ۲۰۰۹).

امروزه در فرایند مدیریت و برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان پرداختن به ورزش به عنوان یکی از محورهای اصلی بالندگی و شکوفایی استعدادها در آحاد یک ملت، موردتوجه اکثریت قریب به اتفاق دولت هاست. بخصوص در ایران به خاطر تنیده شدن زندگی اجتماعی و روزمره مردم با انواع استرس ها و اضطراب ها و دل مشغولی ها، فراهم کردن شرایط و امکانات مدرن و مناسب و با استانداردهای جهانی ورزش جزو ضروری ترین اقدامات به حساب می آید. در صورت توجه و به کارگیری توانایی مدارس، در درازمدت می توان با کمترین هزینه به بهترین گزینه و افتخارات رسید و می توان از مدارس علاوه بر محلی برای یادگیری کتب درسی به عنوان محلی برای سرگرمی و تفریح صحیح علمی و عملی و یادگیری موسیقی و انواع فعالیت های هنری و فکری استفاده کرد(رضوی، ۱۳۸۵).

در کشورهای پیشرفته مدارس تا آخر روز باز هستند و دانش آموزان اوقات فراغت خود را با مشغول بودن به انواع امکانات هنری و علمی در آنجا صرف می کنند و به همین خاطر در آن ها هرگز روحیه مدرسه گریزی وجود ندارد. همین روحیه باعث می شود که بین مربیان و دانش آموزان فاصله مصطلح در کشورهای غیر پیشرفته وجود نداشته باشد و مربیان در جریان همین فعالیت ها نیز بهتر به کشف استعدادها بپردازند (همان منبع).

باشگاه های ورزشی نقش بسیار مؤثری در عمومی کردن ورزش، ایجاد انگیزه، جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی دارند و با برگزاری رقابت های ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه می­شوند. ازاین رو نقش و سهم باشگاه های ورزشی به عنوان بنگاه های اقتصادی نباید فراموش شود. احمدی (۱۳۸۵) وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات را به عنوان یکی از موانع و مشکلات خصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های ورزشی بیان می کند.

عارفیان (۱۳۸۵) اظهار می دارد ۹۰ درصد مدیران استان مازندران به شدت در نیل به اهداف خصوصی سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی، تعدیل عوارض و واگذاری زمین هایی با کارایی ورزشی و …، درراه رفع موانع و مشکلات خصوصی سازی موافق بوده اند. بایستی قوانین حقوق مالکیت معنوی، قانون مالیاتی و قانون کار به منظور خصوصی سازی باشگاه های ورزشی و ضمانت اجرایی آن ها اصلاح شوند و درنهایت اینکه بر اساس اولویت های حاصل با طی کردن مسیر مستمر و پیوسته، پیش زمینه های لازم برای خصوصی سازی باشگاه های ورزشی ایجاد شود (پاداش، سلطان حسینی و خبیری، ۱۳۹۰).

بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بر عهده دارند. آن ها در تمامی اقتصادها، اکثریت عظیمی از بنگاه های تجاری را تشکیل می دهند که عهده دار ایجاد شغل در جامعه اند و یک سوم تا دوسوم حجم معاملات بخش خصوصی در این شرکت ها صورت می گیرد. اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است (کرد، ۱۳۹۱).

اصولا در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت های توسعه دولت ها محسوب می شود. میزان موفقیت دولتها به فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آن ها در چارچوب بنگاه های کوچک و متوسط فعالیت می کنند، بستگی دارد. در ایران با وجود آنکه ۹۹ درصد از بنگاه های تجاری را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند، تنها ۱۷ درصد ارزش افزوده صنعت متعلق به آن ها است (همان منبع).

تعداد صفحه :۱۲۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***